Stichting VluchtelingenWerk Oost-Nederland zoekt lid voor de Raad van Toezicht

Vrijwilliger

Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) vormt, samen met vier andere regionale stichtingen en het landelijk bureau, de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland (VWN). VluchtelingenWerk Oost Nederland biedt als onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers.

In de uitvoering en het beleid van de stichting handelen we vanuit onze missie en kernwaarden:
“VluchtelingenWerk Oost Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen en anderen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.” Onze kernwaarden zijn: betrokken, onafhankelijk, respectvol en deskundig.
Het werkgebied van VWON omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse gemeenten en één gemeente in Flevoland (actief in totaal 65 gemeenten). De organisatie heeft haar werkgebied opgedeeld in vier regio's, het hoofdkantoor van de stichting is gevestigd in Arnhem.

Activiteiten

De integrale dienstverlening is rond vier programmalijnen georganiseerd: Toelating &Terugkeer; Vestiging & Algemene Diensten; Inburgering en (Arbeids)Participatie.

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit

 • het verstrekken van informatie en advies (in allerlei voorkomende zaken rondom toelating en integratie);
 • het bieden van individuele coaching  (bij vestiging / integratie / participatie-trajecten);
 • het verzorgen van lessen en trainingen (ter voorbereiding op inburgeringsexamen of ondertekening participatieverklaring).

Het werkterrein is steeds in beweging. Nieuwe diensten worden ontwikkeld, met name op het terrein van Inburgering en (Arbeids)participatie, ook is er steeds aandacht voor voorlichtingsactiviteiten op scholen of bij andere geïnteresseerde organisaties. De marktwerking, met name op integratie- en inburgeringsterrein, vraagt voortgaande aandacht om een goede balans tussen missie en positionering op de markt te behouden.

Medewerkers

Bij VWON werken circa 4500 betaalde en onbetaalde medewerkers. Het grootste deel van het uitvoerende dienstverlenende werk wordt gedaan door de ca. 4200 vrijwilligers op circa 70 locaties. De vele vrijwilligers zorgen voor verankering van en draagvlak voor de werkzaamheden in de lokale samenlevingen. De betrokkenheid en inzet van de medewerkers is het onderscheidende aspect van de organisatie, waarmee een rechtvaardige toelatingspraktijk voor vluchtelingen, een effectief inburgeringsbeleid en een kleurrijke samenleving wordt nagestreefd.

Bestuursvorm en Raad van Toezicht

 • De stichting heeft één betaalde directeur bestuurder die door de Raad van Toezicht wordt aangesteld. De directeur bestuurder stuurt de regionale stichting aan en is lid van het Bestuur van VluchtelingenWerk Nederland waar hij een bijdrage levert aan het voortdurende proces van strategie- en beleidsontwikkeling.
 • Vanuit haar onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur, bewaakt de Raad van Toezicht de uitvoering van de statutaire doelstellingen van de Stichting. Zij heeft tot taak toezicht te houden op de beleidsmatige en algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad is verantwoordelijk voor de goedkeuring van financiële en inhoudelijke jaarstukken (met name begroting en jaarverslag) en belangrijke wijzigingen in de organisatie en het personeelsbeleid. Zij is het maatschappelijk geweten van de stichting en fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • De Raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waarvan 1 voorzitter. De leden zijn niet gebonden aan een portefeuille.  De RvT voorzitter vertegenwoordigt de stichting in de Verenigingsraad van VluchtelingenWerk Nederland.  De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op een vaste vergoeding van in functie gemaakte kosten.

Profielschets leden

Van de leden wordt verwacht, dat zij vanuit hun (eventueel voormalige) positie in voor de Stichting relevante netwerken voldoen aan het volgende algemene profiel:

 • in samenspel met de bestuurder een rol vervullen bij de beleids- en strategieontwikkeling van de stichting.
 • vanuit positie op afstand de uitvoeringspraktijk van de stichting toetsen aan de centrale waarden, de doelstellingen en uitgangspunten en als klankbord en inspirator meedenken in het creëren / borgen van randvoorwaarden voor de voortgaande ontwikkeling . 
 • vanuit een brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid de ontwikkelingen in de samenleving zodanig helpen te vertalen, dat ze bijdragen aan het vermogen van de stichting haar doelstellingen te verwezenlijken

In aansluiting op deze algemene profielschets wordt op dit moment een lid gezocht die onderstaande specifieke profielkenmerken bezit:

 • ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving / openbaar bestuur op gemeentelijk en/of provinciaal niveau. 
 • deskundigheid en ervaring op financieel-economisch gebied; in staat om financiële informatie te kunnen beoordelen en bereid om als lid te worden toegevoegd aan de financiële audit commissie

Het lidmaatschap van de RvT vraagt een tijdsinvestering van minimaal 25 vergaderuren op jaarbasis (6 reguliere vergaderingen van 2,5 uur + voorbereidingstijd, excl. reistijd). Naast (zo mogelijk voorafgaand aan) deze vergaderingen vinden twee bijeenkomsten plaats met de leden van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht hecht belang aan een goed contact met de OR om ook via deze weg geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen binnen de stichting. Het incidenteel bijwonen van stichtingsbrede activiteiten (medewerkersdag, werkconferentie e.d.) wordt verwacht.
Het lidmaatschap van de RvT biedt samenwerking in een betrokken groep mensen en medeverantwoordelijkheid op een dynamisch beleidsterrein èn een inhoudelijk kennismakingsprogramma over het specifieke werkterrein van de stichting.

Vacature

Vanwege aanstaand vertrek van een lid  is er vanaf 1 januari 2018 een vacature voor de Raad van Toezicht.  De genoemde algemene èn specifieke profielkenmerken zijn leidend bij de beoordeling van geschiktheid. Medewerkers en cliënten van de stichting kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht. VluchtelingenWerk Oost Nederland streeft naar diversiteit in de raad (in termen van mannen en vrouwen, een evenwichtige spreiding van de leeftijd, allochtonen en autochtonen en regionale spreiding). Vanwege de huidige regionale spreiding gaat een lichte voorkeur uit naar een kandidaat uit Oost- en/of Zuid Gelderland. Kandidaten met een migratieachtergrond worden nadrukkelijk verzocht  te solliciteren.

Nadere informatie

Informatie kan worden opgevraagd bij:

 • Marike Bezema (voorzitter van de RvT) voor functie gerelateerde vragen via mbezema@vwon.nl
 • drs. Jan H. van der Werff (directeur-bestuurder) voor bedrijfsinhoudelijke vragen. T: 026 3702777/M: 06 53 29 90 83 ; E: jvanderwerff@vwon.nl

Voor uitgebreide informatie over de stichting zie ook: www.vwon.nl

Reageren

Indien u interesse heeft  ontvangen wij graag uw brief met curriculum vitae, o.v.v. 'lid Raad van Toezicht' per e-mail op vacaturelidrvt@vwon.nl. Reacties moeten uiterlijk op maandag 18 december 2017 binnen zijn.  Gesprekken zullen in januari 2018 plaatsvinden.

Deel dit met anderen