Themadossier nieuwe wet inburgering: drie leerroutes

Binnen de nieuwe inburgeringswet moeten vluchtelingen de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren. Er zijn drie verschillende leerroutes vastgesteld; de Onderwijsroute, de Z-route en de B1-route. De gemeenten zijn voor vluchtelingen verantwoordelijk voor het inkopen van de leerroutes.

Welke routes zijn er?

Met ingang van de nieuwe wet Inburgering ontstaan de volgende drie routes:

 

  • B1-Route: veruit de grootste groep inburgeraars zal de B1-Route volgen. Binnen de nieuwe inburgeringswet is de taaleis verhoogd van niveau A2 naar B1. Ook wordt inburgering gecombineerd met participatie, zoals (vrijwilligers)werk.
  • Onderwijsroute: de onderwijsroute is voor jongeren tot 28 jaar. Het is een voltijds-traject van ongeveer 2 jaar. Inburgeraars studeren af op taalniveau B1 en krijgen een aantal noodzakelijke vakken.
  • De Z-route (zelfredzaamheidsroute): de Z-route (zelfredzaamheidsroute) is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. Deze route wordt niet afgesloten met een examen, maar is volbracht na een eindgesprek met de gemeente en het behalen van een minimale urennorm van 1.600 uur.

De leerroute wordt vastgesteld in het Plan Inburgering  en Participatie (PIP).

Aandachtspunten leerroutes nieuwe inburgeringswet 

  • Belang van tussentijdse evaluaties

De kans is groot dat het B1-niveau niet voor iedere  nieuwkomer haalbaar is. VluchtelingenWerk pleit daarom voor tussentijdse evaluaties en de mogelijkheid het vereiste taalniveau van de inburgeraar (en de PIP) aan te passen indien nodig.

  • Belang van samenwerken

Bij lage aantallen vluchtelingen (en dus ook een dalende huisvestingstaakstelling voor gemeenten), wordt het voor veel gemeenten onbetaalbaar  om de drie leerroutes zelfstandig in te kopen. Regionaal samenwerken biedt dan uitkomst. Buurgemeenten of arbeidsmarktregio’s kunnen gezamenlijk wél een volledig aanbod organiseren met voldoende instroommomenten verspreid over het jaar.

  • Belang kwaliteit aanbod

Gemeenten bepalen zelf hoe zij de leerroutes inkopen, bijvoorbeeld via het verstrekken van subsidie, open house of een aanbesteding. Zorgvuldigheid is geboden bij het kiezen van een aanbieder, cursussen van slechte kwaliteit hebben vervelende gevolgen voor de vluchtelingen, de gemeente én de maatschappij.

Meerwaarde van inburgering door VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk is al 40 jaar een betrouwbare partner, die als enige organisatie in zowel de azc’s als in bijna alle gemeenten actief is. Met 12.500 vrijwilligers staan we middenin de samenleving. Veel van die bevlogen vrijwilligers zijn taalmaatjes of zetten zich als maatschappelijke begeleiders met hart en ziel in om vluchtelingen te ondersteunen bij hun leerroute.

Pilot

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten met het organiseren van een pilotprogramma. Er worden pilots uitgevoerd op zes thema’s. Een van die thema’s is de Zelfredzaamheidsroute (Z-route). Die is voor inburgeringsplichtigen bij wie tijdens de brede intake wordt vastgesteld dat zij zeer veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal en A2-niveau waarschijnlijk niet zullen halen.

De Z-route is een combinatie van praktijkgericht onderwijs en leren in de praktijk. Hetgeen de cursist leert, is nauw verbonden aan wat zij/hij in het dagelijks leven nodig heeft. Daarnaast gaan ze op ‘taalstage’, om al werkend hun woordenschat verder uit te breiden en kennis te maken met de Nederlandse ‘werkcultuur’.

In Rijk van Nijmegen (in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar) startten zestien statushouders begin dit jaar aan een pilot die volgens ons opvolging verdient. De deelnemers, die na hun inburgeringstraject nog steeds ‘onvoldoende taalvaardig’ waren, maakten in de pilot in korte tijd aantoonbaar flinke vorderingen. Lees hier meer over deze mooie, succesvolle pilot.

Themadossier Veranderopgave Inburgering

De nieuwe inburgeringswet brengt veel veranderingen mee voor gemeenten. In het Themadossier Veranderopgave Inburgering zet VluchtelingenWerk de belangrijkste veranderingen uiteen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: