Gemeente aan zet!

De integratie van vluchtelingen is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. VluchtelingenWerk Nederland heeft aanbevelingen geformuleerd voor een duurzaam integratiebeleid voor vluchtelingen in de gemeenten.

Belang van een goede integratie

Goede begeleiding en snelle, duurzame integratie zijn van belang voor de hele samenleving. Daarnaast staat het draagvlak voor vluchtelingen onder druk. Gemeenten spelen hierin een grote rol. Wat kunnen lokale politieke partijen hierin betekenen voor vluchtelingen in hun gemeente? VluchtelingenWerk komt met concrete voorstellen op de thema’s huisvesting, inburgering, arbeidsparticipatie en een integrale aanpak.

Filmpje over integratie

Bekijk hieronder een kort filmpje (3 minuten) over de rol van gemeenten bij de integratie van vluchtelingen.

Gemeenteraadsverkiezingen: Gemeente aan zet

Concrete aanbevelingen

Hieronder vind je per thema concrete aanbevelingen uit ons actieplan.

 

Integrale aanpak

Een belangrijke belemmering bij de integratie is: het wachten voordat vluchtelingen aan de slag kunnen. Verschillende rapporten, zoals van de WRR en de SER, pleiten voor snellere start van de integratie. Hun advies is: begin hier al mee tijdens de asielzoekersopvang. Dit kan op de volgende manier worden gerealiseerd:

 • Laat statushouders vanuit de asielzoekerscentra doorstromen naar huisvesting in gemeenten binnen dezelfde regio zodat ze gemaakte sociale contacten en continuïteit in school en werk behouden.
 • Zorg voor een goede intake gericht op werk, inkomen en opleiding in de asielzoekerscentra. Statushouders kunnen vervolgens daar al aan een inburgeringstraject beginnen op basis van hun talenten en ambities.
 • Werk nauw samen met maatschappelijke organisaties om de huisvesting, inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding aan elkaar te koppelen.

 

Huisvesting

Vluchtelingen moeten vaak te lang op woonruimte wachten en verblijven daardoor onnodig lang in een opvangcentrum. Daardoor kunnen ze niet starten met hun integratie. Dit kan als volgt worden verbeterd:

 • Zorg voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen, in samenwerking met de woningbouwverenigingen.
 • Zorg voor passende woonruimte die zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte en integratiekansen van de desbetreffende vluchteling.
 • Stimuleer via kleinschalige en gemengde huisvesting, op een positieve manier de ontmoeting met andere inwoners van uw gemeente.

 

Inburgering

De informatie over het regelen van de verplichte inburgering is voor vluchtelingen ingewikkeld en ontoegankelijk. Dat lukt deze ‘nieuwe’ vluchtelingen niet zonder hulp, omdat ze nog maar kort in Nederland zijn en de taal nog niet spreken. Daarom pleiten wij voor het volgende:

 • Bied laagdrempelige informatie en begeleiding bij het regelen van inburgering.
 • Bied vluchtelingen meer maatwerk bij hun integratie. Stimuleer lager opgeleiden om naast hun inburgering ook praktijkervaring op te doen, zoals stages, vrijwilligerswerk en andere leerwerkmogelijkheden.
 • Stimuleer dat hogeropgeleiden een intensieve cursus Nederlands kunnen volgen, en laat hen met behoud van uitkering verder studeren om hun expertise te behouden en verder te ontwikkelen.

 

(Arbeids)participatie

Gemeenten hebben tot taak om voorwaarden te scheppen waardoor alle burgers, onder wie vluchtelingen, zo goed mogelijk participeren. Daarom doen we de volgende aanbevelingen:

 • Maak met elke vluchteling bij aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak waarin inkomen uit werk het uitgangspunt is.
 • Bied de mogelijkheid om een opleiding te volgen met behoud van uitkering als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
 • Als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, zorg dan voor alternatieven om te participeren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.

Het belang van een individuele aanpak

Nadat de Syrische Khaled (30) aankwam in Nederland, wilde hij niets liever dan zijn beroep als natuurkundedocent voortzetten.  Gelukkig kreeg hij die kans dankzij zijn contactpersoon bij de gemeente. Die bood hem de ruimte, keek naar hem als mens en dat zorgde ervoor dat Khaled straks zijn eigen beroep weer uitoefent. Lees hier zijn verhaal.

Actieplan

Wil je ons hele actieplan lezen? Download het hier (pdf).

Vragen?

Voor meer informatie, vragen, of contact met een medewerker uit de regio: mail naar gemeenteraadsverkiezingen@vluchtelingenwerk.nl.

Deel dit met anderen