Project Euro-Wijzer 3

Wanneer vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer 3 ondersteunt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen om financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en de donateurs van VluchtelingenWerk Nederland. Euro-Wijzer 3 is gestart in februari 2018 en loopt tot december 2020. Na de projectperiode maakt Euro-Wijzer onderdeel uit van de reguliere dienstverlening van VluchtelingenWerk.

Final Eurowijzer

 • Het project

  Over Euro-Wijzer 3

  VluchtelingenWerk wil voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden krijgen. Een gezonde financiële situatie is immers onmisbaar voor een goede integratie. VluchtelingenWerk heeft in eerdere projecten de methode Euro-Wijzer ontwikkeld, waaronder de cursus Omgaan met geld in Nederland, samen met Nibud.

  Deze methode richt zich specifiek op de aanpak van schuldpreventie bij vluchtelingen. We hebben ervaren dat het effectief is deze methode vroeg in het integratieproces aan te bieden. Tijdens de projectperiode van Euro-Wijzer 3 zorgen wij ervoor dat deze financiële methode een vast onderdeel wordt van onze reguliere dienstverlening in de Maatschappelijke begeleiding. Ons doel is om iedere vluchteling, na statusverlening, passende begeleiding aan te bieden die nodig is om structureel financieel zelfredzaam te worden en te blijven.

  Waarom Euro-Wijzer 3?

  Het thema schulden en armoede in Nederland krijgt de afgelopen jaar veel aandacht. Meer dan een miljoen volwassenen en kinderen in Nederland leven in armoede. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in problematische schulden terecht kan komen. Zij starten hun verblijf in Nederland vaak met een zeer kwetsbare inkomenspositie. Een aantal factoren heeft hier invloed op:

  • Om de reis naar Nederland mogelijk te maken, zijn vaak schulden gemaakt.
  • Veel statushouders voelen een financiële druk ten opzichte van hun elders verblijvende familie.
  • Om hun huis te kunnen inrichten, hebben zij een inrichtingskrediet gekregen. Dit is meestal een lening.
  • Ze moeten hoge legeskosten betalen voor gezinshereniging en een lening afsluiten bij DUO om hun inburgeringslessen te kunnen bekostigen.

  Bovendien is het voor mensen met een andere culturele achtergrond, die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn, bijna onmogelijk om zonder begeleiding financieel zelfredzaam te worden. Zij komen uit een situatie waarin overleven voorop stond en zijn vaak niet bekend met de digitale samenleving.

 • Doelstelling en resultaten

  Wat levert Euro-Wijzer 3 op?

  Doelstelling van het project is dat Euro-Wijzer structureel onderdeel wordt van de begeleiding van VluchtelingenWerk, zodat we op alle locaties optimale financiële begeleiding kunnen bieden aan vluchtelingen, bij het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid en daarmee bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.

  Resultaten

  Na afloop van deze drie jaar:

  • zijn er op iedere locatie van VluchtelingenWerk voldoende specifiek getrainde vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders, cursusleiders en/of budgetcoaches): landelijk minimaal 600,
  • en zijn minstens 3.600 vluchtelingen begeleid richting financiële (zelf)redzaamheid.
  • hebben onze maatschappelijk begeleiders kennis van methode Euro-Wijzer en de bijbehorende materialen.
  • zijn de trainingen voor vrijwilligers opgenomen in het landelijke en regionale trainings- en opleidingsaanbod van VluchtelingenWerk.
  • is bij iedere regionale stichting een aandachtsfunctionaris aanwezig die zich richt op de financiële zelfredzaamheid.
  • is de aanpak van Euro-Wijzer en de resultaten van een effectmeting gedeeld met externe partners.
  • wordt er samengewerkt met externe partners, waardoor een regionaal of lokaal netwerk ‘schuldpreventie’ ontstaat.
  • wordt de aanpak van Euro-Wijzer door 75% van de gemeenten omarmd en bekostigd.

  Voor wie?

  Euro-Wijzer 3 is bedoeld voor vluchtelingen met een geldige verblijfsvergunning, die nog onvoldoende kennis hebben van omgaan met financiën in Nederland en/of onvoldoende financiële vaardigheden hebben om hun budget zelfstandig te beheren.

 • De methode

  Om de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen te vergroten, kent de methode Euro-Wijzer drie componenten:

  • binnen de maatschappelijke begeleiding is Euro-Wijzer gericht op de basale financiële competenties, zoals inzicht in het maandbudget.
  • Daarnaast wordt de cursus Omgaan met geld in Nederland ingezet om kennis over het ingewikkelde Nederlandse financiële systeem te bieden en daarmee te oefenen. Daartoe is de bestaande Nibud cursus ‘Omgaan met Geld’ toepasbaar gemaakt voor vluchtelingen.
  • De budgetcoaching is bedoeld voor vluchtelingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld nog weinig financiële vaardigheden hebben of in een complexe financiële situatie zitten.

  De methode Euro-Wijzer is toegespitst op vluchtelingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen en/of laaggeletterd zijn, door beeldmateriaal, filmpjes, speciale oefeningen, de inzet van een tolk en materialen in eigen taal. Door vragen als ‘Hoe ging dat vroeger bij jou?’, sluit de cursus aan bij de persoonlijke situatie van de vluchteling en kan de methode worden gebruikt voor deelnemers met heel diverse achtergronden en opleidingsniveaus.

  Maatwerk staat voorop: er wordt altijd gekeken naar de behoefte van de individuele vluchteling. Daarvoor wordt ook het instrument waarmee we de financiële competenties meten, momenteel aangepast, zodat het optimaal aansluit op de brede intake en de juiste informatie biedt voor de begeleiding tijdens het ontzorgen.

  In deze flyer vindt u meer informatie over de methode Euro-Wijzer en hoe deze aansluit bij het ontzorgen onder de nieuwe Wet Inburgering.

 • De rol van VluchtelingenWerk

  VluchtelingenWerk heeft in de eerdere Euro-Wijzer projecten, sinds 2014, veel ervaring opgedaan met financiële begeleiding. En met 40 jaar ervaring kent VluchtelingenWerk vluchtelingen als geen ander. Wij begeleiden hen vanaf aankomst in Nederland en zijn bekend met hun specifieke problemen en omstandigheden. Wij bouwen een vertrouwensband op die essentieel is bij een gevoelig onderwerp als financiën. Onze begeleiders hebben speciale aandacht voor de culturele verschillen die bij het omgaan met geld komen kijken. En met onze Euro-Wijzer materialen en begeleiding kunnen we optimaal inspelen op de verschillende taal- en opleidingsniveaus van onze cliënten.

 • Persoonlijke reacties

  Reshma de Bruyn, budgetcoach:

  'Al bij ons eerste contact praten we over het belang van een zorgvuldige financiële administratie. We kijken naar de logo’s van overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en de gemeente. Zo krijgt de cliënt snel inzicht in wat deze organisaties doen en welke post belangrijk is.'

  Tiru uit Ethiopië over automatische incasso’s:

  'In Nederland is het meeste geld onzichtbaar. Je ontvang het op je bankrekening en het verdwijnt weer automatisch.'

  Budgetbeheerder, gemeente:

  ‘Statushouders gaan trouw naar de spreekuren van VluchtelingenWerk wanneer zij ergens niet uitkomen. Ze worden vanaf het begin goed opgevangen door, ze hebben veel contact; er is een vertrouwensband en een kleinere taalbarrière wanneer zij naar VluchtelingenWerk gaan versus een spreekuur van de gemeente. Hierdoor zijn er weinig statushouders met schulden.’

 • Samenwerking met partners

  De belangrijkste partners in Euro-Wijzer zijn de gemeenten. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen, voor de preventie van schulden en binnenkort voor de inburgering en het ontzorgen. Begeleiding naar financiële (zelf)redzaamheid is hier een essentieel onderdeel van.

  De aanpak van Euro-Wijzer is gericht op schuldpreventie en niet op schuldhulpverlening. Zodra er sprake is van problematische schulden, waarvoor schuldsanering/ schuldhulpverlening nodig is, wordt doorverwezen naar instanties die hierin gespecialiseerd zijn.

  Naast de lokale en regionale netwerken die nodig zijn voor een goede doorverwijzing, willen we onze ervaringen en kennis met andere externe partners delen om elkaar te versterken. Hiertoe werken we bijvoorbeeld mee aan het Geldplan Statushouders, van het Nibud en bieden we externe begeleiders de mogelijkheid om trainingen van VluchtelingenWerk te volgen.

  Om uit de schulden te komen én te blijven, is naast grip op geld ook het hebben van een baan een oplossing naar economische zelfstandigheid. Daarom kunnen cliënten vanuit de financiële begeleiding worden doorverwezen naar onze arbeidscoaches.

  Euro-Wijzer 3 is een project van VluchtelingenWerk Nederland. Het project wordt gefinancierd door gemeenten, het Oranje Fonds, de Rabo Foundation, Dioraphte en donateurs van VluchtelingenWerk.

 • Meer weten of meedoen?

  Wil je meer weten over Euro-Wijzer 3? Stuur dan een e-mail naar de landelijk projectleider Corine van Egten: cvanegten@vluchtelingenwerk.nl.

  Voor meer informatie over de uitvoering van Eurowijzer in jouw regio kun je contact opnemen met regionale Eurowijzer medewerkers: 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: