Onze projecten buiten Nederland

 

Read this article in English

Read in English

VluchtelingenWerk Nederland is een van de grootste vluchtelingenorganisaties in Europa. Onze kennis en jarenlange ervaring delen we met zusterorganisaties in andere landen, op basis van internationale solidariteit en verantwoordelijkheid. 'NGO-twinning' noemen we dat. Zo kunnen lokale NGO's asielzoekers en vluchtelingen ter plekke de best mogelijke hulp en ondersteuning bieden.

Macedonië: vluchtelingen in tentenDe buitengrenzen van de EU

VluchtelingenWerk richt zich voornamelijk op landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Veel asielzoekers en vluchtelingen reizen daar doorheen op hun vaak levensgevaarlijke tocht naar een EU-land. Aan de buitengrenzen van de EU is vaak geen humane opvang. Asielzoekers worden soms maandenlang in detentiecentra opgesloten of ze moeten op straat overnachten. Door slecht functionerende asielsystemen krijgen ze niet altijd een eerlijke asielprocedure.

Versterking van lokale organisaties

Om de situatie van asielzoekers aan de randen van Europa te verbeteren, ondersteunen wij een aantal lokale vluchtelingenorganisaties op basis van de behoeften die zij hebben. Momenteel lopen er projecten in Turkije en in de westelijke Balkan. De projecten richten zich op versterking van deze organisaties via trainingen en kennisuitwisseling. De meeste van onze partners leren wij kennen via de Europese koepelorganisatie ECRE en wij sturen aan op langdurige wederkerige relaties met deze zusterorganisaties. Onze projecten worden ondersteund met subsidies van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU en NUFFIC.

 • Hotspots in Griekenland en Italië

  Dit project is gericht op het verbeteren van de situatie rondom de nieuwe Europese identificatiecentra in Griekenland en Italië; de zogenaamde hotspots. We werken hierin samen met onze Duitse, Griekse en Italiaanse partnerorganisaties en de Europese koepelorganisatie ECRE. Het project wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

  Verplaatsing asielaanvraag

  VluchtelingenWerk richt zich normaal op de toegang voor vluchtelingen tot bescherming in Nederland. In Europese Unie verplaatst de beoordeling van asielaanvragen zich steeds meer naar de grenzen van Europa, zoals in de hotspots van Italië en Griekenland. VluchtelingenWerk heeft er daarom voor gekozen om de samenwerking aan te gaan met lokale organisaties om ook ter plaatse de bescherming van vluchtelingen te kunnen ondersteunen.

  Hotspots

  In de Europese hotspots worden vluchtelingen geregistreerd om daarna toegang te krijgen tot de nationale asielprocedure of via relocatie te worden geplaatst in lidstaten van de Europese Unie. VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties in Europa maken zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in deze hotspots. Om te kunnen waarborgen dat vluchtelingen toegang hebben tot hun rechten vinden wij het belangrijk dat onafhankelijke NGO's goede toegang krijgen tot de hotspots om de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. In samenwerking met onze partners doen wij dit door het geven van onafhankelijke voorlichting en ondersteuning bij de juridische procedures aan asielzoekers, maar houden wij de overheidsinstellingen ook scherp door in te zetten op monitoring, lobby en beleidsontwikkeling.

  VluchtelingenWerk Internationaal: Zorgen over de hotspots (lange versie)

  Wat doen wij in het project?

  Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Onderzoek en monitoring
  Lokale veldwerkers van de Griekse en Italiaanse partner-NGO brengen in kaart hoe de hotspots werken, en of dit volgens de regels en richtlijnen is. Zij leggen bijvoorbeeld vast en blijven monitoren hoe autoriteiten en EU-ambtenaren te werk gaan, op welke manier asielzoekers (juridische) informatie en voorlichting krijgen, hoe de opvang eruit ziet en op welke manier het herplaatsen van vluchtelingen (EU relocatieprogramma) in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een kritisch rapport met aanbevelingen aan Europa om de omstandigheden en werkwijze van de hotspots te verbeteren.

  Lees hier verder over het rapport.

  2. Beleidsontwikkeling, lobby en belangenbehartiging
  Door het uitgebreide onderzoek hebben wij meer zicht op de situatie in de hotspots en de uitvoering van het relocatieprogramma. Hierdoor zijn wij beter in staat om te bepalen wat er nodig is om de bescherming en ondersteuning van vluchtelingen ter plekke te verbeteren. De bevindingen en aanbevelingen van dit onderzoek worden ook gebruikt om bij Europese instanties en nationale overheden te pleiten voor duurzame verbeteringen en oplossingen waarbij vluchtelingen de bescherming en opvang krijgen waar zij recht op hebben.

  3. Versterken van juridische ondersteuning van asielzoekers
  Door het inhuren van extra advocaten zijn de Greek Council for Refugees (GCR) en de Italian Council for Refugees (CIR) beter in staat om de asielzoekers juridisch bij te staan en van informatie te voorzien over hun asielprocedure. Verder richt VluchtelingenWerk Nederland zich in dit project op het delen van haar jarenlange ervaring en expertise op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van asielzoekers met de partner-NGO’s, zodat zij nog beter en efficiënter asielzoekers kunnen ondersteunen.

  Download hier de folder over het project in het Engels.

 • Macedonië (FYROM)

  De situatie in Macedonië (FYROM)

  Macedonië is op dit moment een belangrijk land in het kader van toegang van vluchtelingen tot de Europese Unie. Veel vluchtelingen vluchten tegenwoordig langs de zogenaamde 'Balkan-route', via Griekenland, door Macedonië en andere Balkan-landen naar West-Europa. Asiel aanvragen en als vluchteling een bestaan opbouwen in Macedonië is moeilijk. Het Macedonische systeem is er nog niet op toegerust en vluchtelingen zien er weinig toekomstperspectief. Macedonië is kandidaat-lid van de EU. Een van de voorwaarden voor toetreding is dat het Macedonische asielsysteem werkt en dat het bescherming kan bieden aan vluchtelingen die dat nodig hebben.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  Onze zusterorganisatie MYLA (Macedonian Young Lawyers Association) werkt hard om hun organisatie uit te breiden en te versterken om zo nog beter te kunnen opkomen voor de belangen van vluchtelingen aldaar. Op verzoek van MYLA verzorgt VluchtelingenWerk vijf trainingen om hen daarin te ondersteunen. De intensieve trainingsmodules zijn gericht op collectieve belangenbehartiging van vluchtelingen en beleidsbeïnvloeding in Macedonië. Zo zijn er trainingen gegeven over communicatie, lobby en hoe je als NGO goed kunt samenwerken met wetenschappers. Zo hopen wij dat MYLA straks nog beter in staat is om invloed uit te oefenen en een goede bescherming van vluchtelingen en een humaan asielbeleid in Macedonië te bewaken.

  Download hier een verslag (pdf) van Ivan Kochovski op werkbezoek in Nederland.

  Dit project wordt gefinancierd door het 'Tailor Made Training Programme' van EP-Nuffic; centrum voor internationalisering en internationale samenwerking in het onderwijs.

 • Turkije

  De situatie in Turkije

  Turkije grenst aan landen waar veel mensen vandaan vluchten, onder meer Syrië, Irak en Iran. In Turkije wonen naar schatting nu al ruim twee miljoen vluchtelingen en het aantal stijgt. Turkije is een van de doorgangslanden naar de EU. Wat betreft de asielprocedure en de mogelijkheden voor asielzoekers om te werken en een leven op te bouwen valt in Turkije nog veel te verbeteren. Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol in het aankaarten van mensenrechtenschendingen en het verbeteren van situaties voor vluchtelingen in Turkije. De huidige ontwikkelingen in Turkije en de EU maken dit nóg relevanter. VluchtelingenWerk richt zich daarom op de versterking van lokale maatschappelijke organisaties in Turkije.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een rechtvaardig asielbeleid, maar er is nog veel werk te doen. Zo moet er nodig een systeem worden opgezet dat gratis rechtshulp aan asielzoekers garandeert. Wij ondersteunen de onafhankelijke organisatie Refugee Rights Turkey (voorheen: Helsinki Citizens Assembly), die zich hiervoor inzet. Op dit moment werken wij samen met Refugee Rights Turkey in twee projecten.

  Het eerste project is gefinancierd door de EU. In dit project geeft VluchtelingenWerk samen met ECRE drie workshops over integratie, opvang en Nederlands en Europees asielbeleid. Download hier een verslag (pdf) van een van deze trainingen.

  In het tweede project ondersteunt VluchtelingenWerk Turkse advocatenorganisaties en NGO´s door het delen van kennis en ervaring over asielrecht en het geven van advies over onderlinge coördinatie. De Amerikaanse US Department of State financiert grotendeels dit project.

  Op de foto: de twee medewerkers van VluchtelingenWerk die een workshop gaven in Istanbul.

  Bekijk hieronder onze video waarin Oktay Durukan - directeur van Refugee Rights Turkey - vertelt over hoe zij en VluchtelingenWerk samenwerken.

 • Montenegro

  De situatie in Montenegro

  Meer en meer vluchtelingen reizen vanuit conflictgebieden in het Midden-Oosten en Oost-Afrika door de Balkan naar West-Europa. Daarom is het belangrijk dat mensen in de toekomst ook in Balkanlanden op een menswaardige en eerlijke manier asiel kunnen aanvragen en niet gedwongen worden verder te moeten reizen op zoek naar veiligheid. Montenegro is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU-asielsysteem.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met lokale partnerorganisatie Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM) in een project om de bescherming van vluchtelingen te verbeteren. Het project draagt bij aan het versterken van het Montenegrijnse asielsysteem en zorgt ervoor dat het voldoet aan de internationale en EU-standaarden. VluchtelingenWerk geeft in dit project trainingen aan de partnerorganisatie, andere Montenegrijnse vluchtelingenorganisaties en de overheid. De focus in deze training ligt op het verlenen van juridische bijstand van vluchtelingen. Daarnaast heeft een delegatie van verschillende Montegrijnse partijen een bezoek gebracht aan Nederland om te zien hoe het Nederlandse asielsysteem werkt in de praktijk.

  Het project met CEDEM wordt gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië en heeft een looptijd van een jaar.

 • Bosnië-Herzegovina

  De situatie in Bosnië-Herzegovina

  Veel vluchtelingen reizen vanuit conflictgebieden in andere delen van de wereld door de Balkan naar West-Europa. Zodra andere landen in de regio hun grenzen sluiten, komen meer vluchtelingen naar bijvoorbeeld Bosnië-Herzegovina. Voor vluchtelingen is het moeilijk om in Bosnië-Herzegovina asiel aan te vragen omdat er geen goede opvangplekken zijn en zij zien er minder toekomstperspectief dan in West-Europa. Bosnië-Herzegovina is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU-asielsysteem.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt hier samen met het Center for International Legal Cooperation (CILC), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). We zetten ons in om de capaciteiten van zowel overheidsorganisaties als van het maatschappelijk middenveld (NGO´s) te vergroten. Ook versterken we met dit project de onderlinge samenwerking en daarmee de gehele Bosnische 'vreemdelingenketen'. De IND en het COA trainen de Bosnische overheid. VluchtelingenWerk traint NGO´s in het voorbereiden en coachen van asielzoekers in de asielprocedure en in het thema integratie. Vaša Prava BiH is onze grootste lokale partnerorganisatie in Bosnië-Herzegovina.

  • Klik hier voor meer informatie op CILC´s website over dit project en over het werkbezoek aan Nederland.

  Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft een looptijd van twee jaar.

 • Servië

  De situatie in Servië

  Na vier oorlogen leven in Servië veel vluchtelingen en ontheemden: mensen die binnen de grenzen van hun eigen land op de vlucht zijn geslagen. Tegenwoordig kiezen ook steeds meer vluchtelingen uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië de route door Zuidoost-Europa en de Balkan. Zo komt er een toenemend aantal Syrische vluchtelingen de grens over in Servië. In plaats van door te reizen vragen ook steeds meer mensen in Balkanlanden asiel aan. Servië is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU-asielsysteem.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met partnerorganisatie Belgrade Center for Human Rights om het Servische asielsysteem te versterken. VluchtelingenWerk geeft trainingen op het gebied van juridische ondersteuning van vluchtelingen en van integratie. Er zal ook een werkbezoek van de Servische partnerorganisaties aan VluchtelingenWerk plaatsvinden.

  Het project wordt gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië en heeft een looptijd van een jaar.

 • Kenia

  De situatie in Kenia

  Van de Keniaanse overheid moeten vluchtelingen in vluchtelingenkampen verblijven. Deze kampen liggen in afgelegen en arme gebieden. Het leven is er zwaar en bewoners zijn afhankelijk van internationale hulporganisaties. VluchtelingenWerk werkt samen met twee Keniaanse organisaties in vluchtelingenkamp Kakuma, bij de Soedanese grens. Zij bieden vluchtelingen juridische hulp en helpen hen bij het opbouwen van een beter bestaan.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  Veel vluchtelingen in Kenia wonen illegaal in hoofdstad Nairobi. Samen met lokale organisaties proberen we hen bescherming te bieden tegen alle negatieve gevolgen van illegaliteit.

  Bekijk hieronder een filmpje over het werk van onze Keniase partnerorganisatie in vluchtelingenkamp Kakuma.

Deel dit met anderen