Onze projecten buiten Nederland

 

Read this article in English

Read in English

VluchtelingenWerk maakt zich dag in dag uit sterk voor de bescherming en integratie van asielzoekers en vluchtelingen - in Nederland, maar ook daarbuiten: via belangenbehartiging, juridische analyses en procedures en projecten met lokale NGO’s in en om Europa.

De binnen- en buitengrenzen van de EU

VluchtelingenWerk richt zich voornamelijk op landen aan de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie. Veel asielzoekers en vluchtelingen reizen daar doorheen op hun vaak levensgevaarlijke tocht naar een EU-land. Aan de buitengrenzen, maar ook de binnengrenzen van de EU, is te vaak geen humane opvang, weinig toegang tot bescherming, juridische bijstand en levensonderhoud. Laat staan integratie of andere duurzame oplossingen. Asielzoekers worden soms maandenlang in detentiecentra opgesloten of ze moeten op straat overnachten. Door slecht functionerende asielsystemen krijgen ze niet altijd een eerlijke asielprocedure.

Versterking van lokale organisaties

Om de situatie van asielzoekers aan de randen van Europa te verbeteren, ondersteunen wij een aantal lokale vluchtelingenorganisaties. Momenteel lopen er projecten in Griekenland,  de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, en Servië) en de Nederlandse Cariben. In 2019 focussen we ons ook op Hongarije, Marokko, Turkije, en op het versterken van initiatieven van vluchtelingen zelf in Europa.
De projecten richten zich op versterking van deze organisaties via trainingen, kennisuitwisseling en soms ook co-financiering van programma’s. De meeste van onze partners zijn ook aangesloten bij onze Europese koepelorganisatie ECRE. Wij sturen altijd aan op lange termijn samenwerking en impact met deze organisaties. Onze projecten worden ondersteund met subsidies van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU en de Nationale Postcode Loterij.

Wat hebben we in 2018 bereikt?

 • We ondersteunen in 2018 de oprichting van de Balkan Refugee and Migration Council.
 • We helpen met de oprichting van Human Rights Caribbean op Aruba, Bonaire en Curaçao (ABC) voor betere bescherming van Venezolaanse vluchtelingen op de ABC-eilanden.
 • Op de Griekse eilanden Samos en Chios heeft de Greek Council for Refugees meer dan 400 vluchtelingen geholpen met juridisch advies. Een aantal van deze kwetsbare vluchtelingen kreeg een status en kon zich gaan vestigen op het vasteland.
 • Download hier de brochure over het Internationaal Programma
 • Hotspots in Griekenland

  Dit project is gericht op het verbeteren van de situatie rondom de Europese identificatiecentra in Griekenland, op de eilanden Samos en Chios: de zogenaamde hotspots.  Het project wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

  VluchtelingenWerk Internationaal: Greek Council for Refugees

  Verplaatsing asielaanvraag

  VluchtelingenWerk richt zich normaal op de toegang voor vluchtelingen tot bescherming in Nederland. In Europese Unie verplaatst de beoordeling van asielaanvragen zich steeds meer naar de grenzen van Europa, zoals in de hotspots van  Griekenland. VluchtelingenWerk heeft er daarom voor gekozen om een langdurige samenwerking aan te gaan met de Greek Council for Refugees (GCR) om ook ter plaatse de bescherming van vluchtelingen te kunnen ondersteunen.

  Hotspots

  In de Europese hotspots worden vluchtelingen geregistreerd om daarna toegang te krijgen tot de nationale asielprocedure of via relocatie te worden geplaatst in lidstaten van de Europese Unie. VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties in Europa maken zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in deze hotspots. Om te kunnen waarborgen dat vluchtelingen toegang hebben tot hun rechten vinden wij het belangrijk dat onafhankelijke NGO's goede toegang krijgen tot de hotspots om de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. In samenwerking met onze partner doen wij dit door het geven van onafhankelijke voorlichting en ondersteuning bij de juridische procedures aan asielzoekers, maar houden wij de overheidsinstellingen ook scherp door in te zetten op monitoring, lobby en beleidsontwikkeling. Daarnaast zetten wij ons in op fondsenwerving en vrijwilligersmanagement.

  Juridische bijstand

  Gedurende het project wordt door de GCR rechtsbijstand geboden aan asielzoekers op de Griekse eilanden om daarmee de rechtsbijstand te versterken. Hierbij ligt de focus op Chios en Samos. De advocaten bieden gratis juridische informatie en rechtsbijstand, door groepsinformatie sessies en individueel casemanagement. De interventies omvatten vertegenwoordiging bij 1e en 2e graad asielprocedures, voorbereiding van juridische memo's, voorbereiding en deelname aan de interviews, monitoring en follow-up van zaken, interventies voor erkenning van kwetsbaarheid, interventies voor vrijlating uit detentie, interventie voor het opheffen van geografische beperking en andere interventies.

  Vrijwilligersbeleid

  Verder heeft het project tot doel om de vrijwilligersbasis van de GCR te versterken, procedures voor het werven en trainen van vrijwilligers op te zetten en te mainstreamen, voort te bouwen op de ervaring van VWN en het bestaande vrijwilligersbeleid verder te door te ontwikkelen. Tegen het einde van het project zal GCR een vernieuwd vrijwilligersbeleid hebben, waarbij aandacht is voor de rollen van vrijwilligers binnen de verschillende afdelingen, de relatie tussen vrijwilligers en betaald personeel, de grenzen van vrijwilligersbetrokkenheid, de arbeidsomstandigheden enz. - met het doel een duurzame vrijwilligersstructuur te ontwikkelen.

  Fondsenwerving

  Daarnaast is het project gericht op het versterken van de fondsenwervende activiteiten van GCR en de fondsenwervende basis van de organisatie diverser te maken. Het project zal proberen de fondsenwervende capaciteit van GCR te herzien en te versterken, op basis van de kennis en inbreng van VWN, met name in de particuliere markt.

  Onderzoek

  Als onderdeel van het project, wordt er verder nog een diepgaand onderzoek uitgevoerd door de European Council for Refugees and Exiles (ECRE) naar aspecten van de asielprocedure in de hotspots en met name de rol van EASO en door EASO ingezette deskundigen. De EASO biedt ondersteuning bij het identificeren van personen die asiel willen aanvragen, operationele ondersteuning van de Dublin-eenheden met betrekking tot diegenen die aankomen op de hotspots en het beheer van de rest van de herplaatsingszaken.

 • Cariben

  Steun aan vluchtelingenorganisatie Cariben

  Sinds december 2018 ondersteunt VluchtelingenWerk  de oprichting en ontwikkeling van Human Rights Caribbean (HRC). Dat doen we op verzoek van een netwerk van bezorgde burgers op Curaçao, Ella de Lange van ons Internationaal Programma ging op werkbezoek en sprak er met burgers, maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en vluchtelingen. 'We zijn trots dat met deze stichting een eerste stap is gezet richting een betere bescherming voor vluchtelingen op de eilanden.'

  Kennis delen

  Human Rights Caribbean is de eerste onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor Venezolaanse vluchtelingen in de regio. Ella: 'Daarmee wordt hopelijk snel een groot “beschermingsgat” gedicht, waar vluchtelingen nu mee te maken krijgen.' VluchtelingenWerk zal hier op afstand op verschillende manieren aan bijdragen, waaronder:

  • Juridische ondersteuning en kennisoverdracht aan advocaten en medewerkers HRC op Curaçao
  • Capaciteitsversterking aan lokale (vrijwillige) medewerkers van HRC op Curaçao rond voorlichting aan Venezolanen, lokale bevolking en maatschappelijk middenveld
  • Belangenbehartiging en advocacy naar de overheden binnen het Koninkrijk
  • Vergroten van bewustwording en draagvlak onder de Curaçaose bevolking

  Mede dankzij de inzet van HRC is een aantal Venezolaanse vluchtelingen vrijgekomen en ondergebracht op veilige locaties.

  Meer informatie

  Lees meer over onze werkzaamheden voor vluchtelingen op de ABC-eilanden

  Lees een achtergrondartikel over de situatie van asielzoekers op Curaçao

 • Vluchtelingen voor vluchtelingen in Europa

  European Summit for Refugees and Migrants

  Op 4 - 6 mei kwamen meer dan zestig vertegenwoordigers van vluchtelingen en migrantengemeenschappen uit 28 EU-lidstaten bijeen in Brussel voor de eerste "European Summit of Refugees and Migrants". Zij werden geselecteerd uit meer dan 300 aanmeldingen. De summit is een initiatief van een aantal vluchtelingennetwerken in Europa, waaronder het Global Refugee-Led Network en Diaspora Network Alliance (DNA).
  Twee dagen lang ontwikkelden de vertegenwoordigers beleidsvoorstellen op onderwerpen die hen raken, zoals het verbeteren van het Europees asielsysteem, snellere gezinshereniging, gedifferentieerde toegang tot taalles en onderwijs, en meer. Op de derde dag wisselden ze van gedachten over deze voorstellen met NGOs, en VluchtelingenWerk was van de partij. Lees in het interview van ECRE  over deze summit en de uitkomsten.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  Ter afsluiting van de Summit hebben VluchtelingenWerk en ECRE samen een workshop gegeven aan twintig organisaties over beleidsbeïnvloeding op EU en nationaal niveau.
  VluchtelingenWerk vindt initiatieven zoals deze waarin vluchtelingen voor zich zelf opgekomen en een stem krijgen in de besluitvorming belangrijk. Mohammed Badran, oprichter van Syrian Volunteers Netherlands en mede-initiatiefnemer van de Summit, vertelt er meer over in een artikel op Politico.eu. 'Only by listening to refugees themselves can the EU hope to adopt policies on integration, migration and asylum that respect human rights and uphold the same European values that you and I share.'

  Voorstellen uitgewerkt

  De voorstellen uit de Summit worden nu verder uitgewerkt, en opgevolgd op nationaal niveau door de verschillende organisaties die aanwezig waren. Een deelnemer schreef na afloop 'The Summit opened my eyes and made me stronger. Now I feel like I can do a lot of things that I have in mind, and that I'm not alone, I just have to make the first steps. I also found out how many different people live in Europe and how similar we are in spite of cultural differences.' (Shieren, from Estonia)

 • SHARE

  Project SHARE Integration

  Op internationaal niveau doet VluchtelingenWerk mee aan het project SHARE Integration. Voor dit project, mede gefinancierd door de Europese Commissie, werken we samen met een consortium van 11 organisaties in Europa.

  Hervestiging

  Het project is gericht op het versterken van stakeholders in kleine gemeenten bij de hervestiging van vluchtelingen. Dit doen we onder andere door het verzamelen en uitwisselen van kennis en best practices, die vervolgens gebundeld en gedeeld worden met gemeenten in andere EU-landen die nog geen of maar weinig ervaring hebben met hervestiging. Samen met de 11 consortium partners worden trainings/informatiemodules ontwikkeld voor verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het hervestigen van vluchtelingen in een gemeente, met als overkoepelend doel het proces van hervestiging te vergemakkelijken. Daarnaast verzorgt VluchtelingenWerk verschillende trainingen in landen en gemeenten waar hervestiging nog nieuw is en daarmee wordt de kennis overgedragen die bijdragen tot de integratie van hervestigde vluchtelingen in deze landen.

  Video over SHARE

  In deze video zie je hoe de hervestigde Syrische vluchteling Armen zich mede dankzij hulp van een vrijwilliger van VluchtelingenWerk thuisvoelt in Zaanstad, een van de gemeenten die in Nederland hervestigde vluchtelingen opvangt als onderdeel van het SHARE-project.

  Het project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie en heeft een looptijd van 1,5 jaar (2018-2019).

 • Westelijke Balkanlanden

  Westelijke Balkanlanden

  De Balkan Refugee and Migration Council (BRMC), een coalitie van organisaties uit Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Servië en Albanië, die zich inzetten voor de bescherming van migranten en vluchtelingen in de regio daar. Wij waren betrokken bij de oprichting van BRMC, en werken de komende drie jaar verder samen om de coalitie te versterken.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland is een samenwerking van 3 jaar aangegaan met BRMC om de bescherming van vluchtelingen in de Westelijke Balkan te verbeteren.
  De lid organisaties van BRMC werken samen aan onderzoek en beleid om bescherming in hun regio te verbeteren en misstanden aan de kaak de stellen.
  VluchtelingenWerk helpt de coalitie met het bouwen van hun capaciteit door kennisuitwisseling en het geven van een serie van trainingen.
  De BRMC wordt geleid door Grupa 484, de andere organisaties zijn: Belgrade Centre for Human Rights (BCHR), Civil Rights Program Kosovo (CRP/K), Macedonian Young Lawyers Associations (MYLA), Vaša prava Bosnia and Herzegovina. Meer informatie over de samenwerking (Engels).

  Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassades in de regio (2019 – 2022)

 • Afgeronde internationale projecten

  Hieronder een selectie van onze afronde projecten van de afgelopen vijf jaar.

  Macedonië (FYROM)

  Onze zusterorganisatie MYLA (Macedonian Young Lawyers Association) werkt hard om hun organisatie uit te breiden en te versterken om zo nog beter te kunnen opkomen voor de belangen van vluchtelingen aldaar. Op verzoek van MYLA verzorgde VluchtelingenWerk vijf trainingen om hen daarin te ondersteunen. De intensieve trainingsmodules waren gericht op collectieve belangenbehartiging van vluchtelingen en beleidsbeïnvloeding in Macedonië. Zo waren er trainingen gegeven over communicatie, lobby en hoe je als NGO goed kunt samenwerken met wetenschappers. Het doel: de MYLA nog beter in staat maken om invloed uit te oefenen en een goede bescherming van vluchtelingen en een humaan asielbeleid in Macedonië te bewaken. Dit project werd gefinancierd door het 'Tailor Made Training Programme' van EP-Nuffic: centrum voor internationalisering en internationale samenwerking in het onderwijs.

  Turkije

  VluchtelingenWerk heeft zich gericht op de versterking van lokale maatschappelijke organisaties in Turkije. Het eerste project was gefinancierd door de EU. In dit project gaf VluchtelingenWerk samen met ECRE drie workshops over integratie, opvang en Nederlands en Europees asielbeleid. In het tweede project ondersteunde VluchtelingenWerk Turkse advocatenorganisaties en NGO’s door het delen van kennis en ervaring over asielrecht en het geven van advies over onderlinge coördinatie. De Amerikaanse US Department of State financierde dit project grotendeels.

  Montenegro

  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met lokale partnerorganisatie Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM) in een project om de bescherming van vluchtelingen te verbeteren. Het project droeg bij aan het versterken van het Montenegrijnse asielsysteem en zorgde ervoor dat het voldoet aan de internationale en EU-standaarden. VluchtelingenWerk gaf in dit project trainingen aan de partnerorganisatie, andere Montenegrijnse vluchtelingenorganisaties en de overheid. De focus in deze training lag op het verlenen van juridische bijstand van vluchtelingen. Daarnaast heeft een delegatie van verschillende Montegrijnse partijen een bezoek gebracht aan Nederland om te zien hoe het Nederlandse asielsysteem werkt in de praktijk. Het project met CEDEM werd gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië.

  Bosnië-Herzegovina

  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met het Center for International Legal Cooperation (CILC), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). We hebben ons ingezet om de capaciteiten van zowel overheidsorganisaties als van het maatschappelijk middenveld (NGO's) te vergroten. Ook versterkten we met dit project de onderlinge samenwerking en daarmee de gehele Bosnische 'vreemdelingenketen. De IND en het COA trainden de Bosnische overheid. VluchtelingenWerk trainde NGO´s in het voorbereiden en coachen van asielzoekers in de asielprocedure en in het thema integratie. Vaša Prava BiH was onze grootste lokale partnerorganisatie in Bosnië-Herzegovina. Het project werd gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en had een looptijd van twee jaar.

  Servië

  Een toenemend aantal Syrische vluchtelingen komt de grens over in Servië. In plaats van door te reizen vragen steeds meer mensen in Balkanlanden asiel aan. Servië is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU-asielsysteem. VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met partnerorganisatie Belgrade Center for Human Rights om het Servische asielsysteem te versterken. VluchtelingenWerk gaf trainingen op het gebied van juridische ondersteuning van vluchtelingen en van integratie. Ook vond er een werkbezoek van de Servische partnerorganisatie aan VluchtelingenWerk plaats.

  Malta

  Het aantal lokale organisaties in Malta die zich bezighouden met asielzoekers en vluchtelingen is enorm gegroeid. De verschillende organisaties trekken samen op in een coalitie: platform of Human Rights Organisations that in Malta (PHROM). Binnen de organisaties zijn er verschillende expertises waar men op gericht is, zoals belangenbehartiging of maatschappelijke dienstverlening. Nu de coalitie groeit is het van belang dat de betrokken organisaties samen optrekken om de belangen van asielzoekers te kunnen beschermen en op de agenda te krijgen. VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met PHROM om de bescherming van vluchtelingen in Malta te verbeteren. VluchtelingenWerk werkte aan capaciteitsversterking door het geven van trainingen en het professionaliseren en zichtbaarheid van de coalitie richting het publiek en andere belanghebbenden.

  Italië (hotspots)

  Lokale veldwerkers van de Griekse en Italiaanse partner-NGO brachten in kaart hoe de hotspots werken, en of dit volgens de regels en richtlijnen gebeurde. Dit heeft geleid tot een kritisch rapport met aanbevelingen aan Europa om de omstandigheden en werkwijze van de hotspots te verbeteren. Door het uitgebreide onderzoek hebben wij meer zicht gekregen op de situatie in de hotspots en de uitvoering van het relocatieprogramma. Hierdoor zijn wij beter in staat om te bepalen wat er nodig is om de bescherming en ondersteuning van vluchtelingen ter plekke te verbeteren. Verder richtte VluchtelingenWerk Nederland zich in dit project op het delen van haar jarenlange ervaring en expertise op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van asielzoekers met de partner-NGO’s, zodat zij nog beter en efficiënter asielzoekers kunnen ondersteunen.

 • Persoonlijke verhalen van onze partnerorganisaties
  • Spyros Koulocheris is asieladvocaat en hoofd juridisch onderzoek bij de Greek Council, de Griekse partnerorganisatie van VluchtelingenWerk. In dit interview vertelt hij over zijn dagelijkse werk waarbij hij vluchtelingen bijstaat in Griekenland. 'Uit angst voor verkrachting dragen vrouwen in de vluchtelingenkampen 's nachts luiers, zodat ze niet naar de WC hoeven.'
  • Nieuwe regels en wetten van de regering van premier Orbán maken het werk van onze partnerorganisatie Hungarian Helsinki Committee in Hongarije onmogelijk. Een interview met collega Anikó Bakonyi. 'Het complete asielsysteem is doelbewust verwoest. Zelfs een folder uitdelen aan vluchtelingen, hen helpen om de taal leren of eten geven is strafbaar en wordt door overheid gezien als "migratiepropaganda".'

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: