Onze projecten buiten Nederland

 

Read this article in English

Read in English

VluchtelingenWerk Nederland is een van de grootste vluchtelingenorganisaties in Europa. Onze kennis en jarenlange ervaring delen we met partnerorganisaties in andere landen, op basis van internationale solidariteit en verantwoordelijkheid. 'NGO-twinning' noemen we dat. Zo kunnen lokale NGO's asielzoekers en vluchtelingen ter plekke de best mogelijke hulp en ondersteuning bieden.

De buitengrenzen van de EU

VluchtelingenWerk richt zich voornamelijk op landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Veel asielzoekers en vluchtelingen reizen daar doorheen op hun vaak levensgevaarlijke tocht naar een EU-land. Aan de buitengrenzen van de EU is vaak geen humane opvang. Asielzoekers worden soms maandenlang in detentiecentra opgesloten of ze moeten op straat overnachten. Door slecht functionerende asielsystemen krijgen ze niet altijd een eerlijke asielprocedure.

VluchtelingenWerk Internationaal: Zorgen over de hotspots (lange versie)

Versterking van lokale organisaties

Om de situatie van asielzoekers aan de randen van Europa te verbeteren, ondersteunen wij een aantal lokale vluchtelingenorganisaties op basis van de behoeften die zij hebben. Momenteel lopen er projecten in Servië, Griekenland en Italië. De projecten richten zich op versterking van deze organisaties via trainingen en kennisuitwisseling. De meeste van onze partners leren wij kennen via de Europese koepelorganisatie ECRE en wij sturen aan op langdurige wederkerige relaties met deze zusterorganisaties. Onze projecten worden ondersteund met subsidies van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU en NUFFIC.

 • Hotspots in Griekenland en Italië

  Dit project is gericht op het verbeteren van de situatie rondom de nieuwe Europese identificatiecentra in Griekenland en Italië; de zogenaamde hotspots. We werken hierin samen met onze Duitse, Griekse en Italiaanse partnerorganisaties en de Europese koepelorganisatie ECRE. Het project wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

  VluchtelingenWerk Internationaal: Greek Council for Refugees

  Verplaatsing asielaanvraag

  VluchtelingenWerk richt zich normaal op de toegang voor vluchtelingen tot bescherming in Nederland. In Europese Unie verplaatst de beoordeling van asielaanvragen zich steeds meer naar de grenzen van Europa, zoals in de hotspots van Italië en Griekenland. VluchtelingenWerk heeft er daarom voor gekozen om de samenwerking aan te gaan met lokale organisaties om ook ter plaatse de bescherming van vluchtelingen te kunnen ondersteunen.

  Hotspots

  In de Europese hotspots worden vluchtelingen geregistreerd om daarna toegang te krijgen tot de nationale asielprocedure of via relocatie te worden geplaatst in lidstaten van de Europese Unie. VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties in Europa maken zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in deze hotspots. Om te kunnen waarborgen dat vluchtelingen toegang hebben tot hun rechten vinden wij het belangrijk dat onafhankelijke NGO's goede toegang krijgen tot de hotspots om de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. In samenwerking met onze partners doen wij dit door het geven van onafhankelijke voorlichting en ondersteuning bij de juridische procedures aan asielzoekers, maar houden wij de overheidsinstellingen ook scherp door in te zetten op monitoring, lobby en beleidsontwikkeling.

  VluchtelingenWerk Internationaal: Italian Council for Refugees

  Wat doen wij in het project?

  Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Onderzoek en monitoring
  Lokale veldwerkers van de Griekse en Italiaanse partner-NGO brengen in kaart hoe de hotspots werken, en of dit volgens de regels en richtlijnen is. Zij leggen bijvoorbeeld vast en blijven monitoren hoe autoriteiten en EU-ambtenaren te werk gaan, op welke manier asielzoekers (juridische) informatie en voorlichting krijgen, hoe de opvang eruit ziet en op welke manier het herplaatsen van vluchtelingen (EU relocatieprogramma) in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een kritisch rapport met aanbevelingen aan Europa om de omstandigheden en werkwijze van de hotspots te verbeteren.

  Lees hier verder over het rapport.

  2. Beleidsontwikkeling, lobby en belangenbehartiging
  Door het uitgebreide onderzoek hebben wij meer zicht op de situatie in de hotspots en de uitvoering van het relocatieprogramma. Hierdoor zijn wij beter in staat om te bepalen wat er nodig is om de bescherming en ondersteuning van vluchtelingen ter plekke te verbeteren. De bevindingen en aanbevelingen van dit onderzoek worden ook gebruikt om bij Europese instanties en nationale overheden te pleiten voor duurzame verbeteringen en oplossingen waarbij vluchtelingen de bescherming en opvang krijgen waar zij recht op hebben.

  3. Versterken van juridische ondersteuning van asielzoekers
  Door het inhuren van extra advocaten zijn de Greek Council for Refugees (GCR) en de Italian Council for Refugees (CIR) beter in staat om de asielzoekers juridisch bij te staan en van informatie te voorzien over hun asielprocedure. Verder richt VluchtelingenWerk Nederland zich in dit project op het delen van haar jarenlange ervaring en expertise op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van asielzoekers met de partner-NGO’s, zodat zij nog beter en efficiënter asielzoekers kunnen ondersteunen.

  Download hier de folder over het project in het Engels.

 • Servië

  De situatie in Servië

  Na vier oorlogen leven in Servië veel vluchtelingen en ontheemden: mensen die binnen de grenzen van hun eigen land op de vlucht zijn geslagen. Tegenwoordig kiezen ook steeds meer vluchtelingen uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië de route door Zuidoost-Europa en de Balkan. Zo komt er een toenemend aantal Syrische vluchtelingen de grens over in Servië. In plaats van door te reizen vragen ook steeds meer mensen in Balkanlanden asiel aan. Servië is kandidaat-lid van de EU en het asielsysteem zal dan ook steeds meer in lijn worden gebracht met het EU-asielsysteem.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met partnerorganisatie Belgrade Center for Human Rights om het Servische asielsysteem te versterken. VluchtelingenWerk geeft trainingen op het gebied van juridische ondersteuning van vluchtelingen en van integratie. Er zal ook een werkbezoek van de Servische partnerorganisaties aan VluchtelingenWerk plaatsvinden.

  Het project wordt gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië en heeft een looptijd van een jaar.

 • Malta

  De situatie in Malta

  Het aantal lokale organisaties in Malta die zich bezighouden met asielzoekers en vluchtelingen is enorm gegroeid. De verschillende organisaties trekken samen op in een coalitie: platform of Human Rights Organisations that in Malta (PHROM). Binnen de organisaties zijn er verschillende expertises waar men op gericht is, zoals belangenbehartiging of maatschappelijke dienstverlening. Nu de coalitie groeit is het van belang dat de betrokken organisaties samen optrekken om de belangen van asielzoekers te kunnen beschermen en op de agenda te krijgen.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met PHROM om de bescherming van vluchtelingen in Malta te verbeteren. VluchtelingenWerk werkt aan capaciteitsversterking door het geven van trainingen en het professionaliseren en zichtbaarheid van de coalitie richting het publiek en andere belanghebbenden.
   

 • Cariben

  Steun aan vluchtelingenorganisatie Cariben

  VluchtelingenWerk draagt bij aan de oprichting van Human Rights Caribbean (HRC). Dat doen we op verzoek van een netwerk van bezorgde burgers op de eilanden. Ella de Lange van ons Internationaal Programma ging op werkbezoek en sprak er met burgers, maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en vluchtelingen. 'We zijn trots dat met deze stichting een eerste stap is gezet richting een betere bescherming voor vluchtelingen op de eilanden.'

  Kennis delen

  De Human Rights Caribbean is de eerste onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor Venezolaanse vluchtelingen in de regio. Ella: ‘Daarmee wordt hopelijk snel een groot “beschermingsgat” gedicht, waar vluchtelingen nu mee te maken krijgen.’ VluchtelingenWerk zal hier op afstand op verschillende manieren aan bijdragen, waaronder:

  • Juridische ondersteuning en kennisoverdracht aan advocaten op Curaçao, Aruba en Bonaire
  • Capaciteitsversterking aan lokale vrijwilligers van HRC op Curaçao, Aruba en Bonaire rond voorlichting aan Venezolanen
  • Belangenbehartiging en advocacy naar de overheden binnen het Koninkrijk
  • Vergroten van bewustwording en draagvlak onder de Curaçaose bevolking

  Meer informatie

  Lees meer over onze werkzaamheden voor vluchtelingen op de ABC-eilanden

 • SHARE

  Op internationaal niveau doet VluchtelingenWerk mee aan het project SHARE Integration. Voor dit project, mede gefinancierd door de Europese Commissie, werken we samen met elf consortium partners uit Europa.

  Hervestiging

  Het project is gericht op het versterken van stakeholders in kleine gemeenten bij de hervestiging van vluchtelingen. Dit doen we onder andere door het verzamelen en uitwisselen van kennis en best practices, die vervolgens gebundeld en gedeeld zal worden met gemeenten in andere EU-landen die nog geen of maar weinig ervaring hebben met hervestiging. Samen met de 11 consortium partners worden trainings/informatiemodules ontwikkeld worden voor verschillende stakeholders, met als overkoepelend doel het proces van hervestiging te vergemakkelijken. 

  Het project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie en heeft een looptijd van 1 ,5 jaar.

 • Afgeronde internationale projecten

  Macedonië (FYROM)

  Onze zusterorganisatie MYLA (Macedonian Young Lawyers Association) werkt hard om hun organisatie uit te breiden en te versterken om zo nog beter te kunnen opkomen voor de belangen van vluchtelingen aldaar. Op verzoek van MYLA verzorgde VluchtelingenWerk vijf trainingen om hen daarin te ondersteunen. De intensieve trainingsmodules waren gericht op collectieve belangenbehartiging van vluchtelingen en beleidsbeïnvloeding in Macedonië. Zo waren er trainingen gegeven over communicatie, lobby en hoe je als NGO goed kunt samenwerken met wetenschappers. Het doel: de MYLA nog beter in staat maken om invloed uit te oefenen en een goede bescherming van vluchtelingen en een humaan asielbeleid in Macedonië te bewaken. Dit project werd gefinancierd door het 'Tailor Made Training Programme' van EP-Nuffic: centrum voor internationalisering en internationale samenwerking in het onderwijs.

  Turkije

  VluchtelingenWerk heeft zich gericht op de versterking van lokale maatschappelijke organisaties in Turkije. Het eerste project was gefinancierd door de EU. In dit project gaf VluchtelingenWerk samen met ECRE drie workshops over integratie, opvang en Nederlands en Europees asielbeleid. In het tweede project ondersteunde VluchtelingenWerk Turkse advocatenorganisaties en NGO’s door het delen van kennis en ervaring over asielrecht en het geven van advies over onderlinge coördinatie. De Amerikaanse US Department of State financierde dit project grotendeels.

  Montenegro

  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met lokale partnerorganisatie Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM) in een project om de bescherming van vluchtelingen te verbeteren. Het project droeg bij aan het versterken van het Montenegrijnse asielsysteem en zorgde ervoor dat het voldoet aan de internationale en EU-standaarden. VluchtelingenWerk gaf in dit project trainingen aan de partnerorganisatie, andere Montenegrijnse vluchtelingenorganisaties en de overheid. De focus in deze training lag op het verlenen van juridische bijstand van vluchtelingen. Daarnaast heeft een delegatie van verschillende Montegrijnse partijen een bezoek gebracht aan Nederland om te zien hoe het Nederlandse asielsysteem werkt in de praktijk. Het project met CEDEM werd gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië.

  Bosnië-Herzegovina

  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met het Center for International Legal Cooperation (CILC), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). We hebben ons ingezet om de capaciteiten van zowel overheidsorganisaties als van het maatschappelijk middenveld (NGO's) te vergroten. Ook versterkten we met dit project de onderlinge samenwerking en daarmee de gehele Bosnische 'vreemdelingenketen. De IND en het COA trainden de Bosnische overheid. VluchtelingenWerk trainde NGO´s in het voorbereiden en coachen van asielzoekers in de asielprocedure en in het thema integratie. Vaša Prava BiH was onze grootste lokale partnerorganisatie in Bosnië-Herzegovina. Het project werd gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en had een looptijd van twee jaar.

  Kenia

  VluchtelingenWerk werkte samen met twee Keniaanse organisaties in vluchtelingenkamp Kakuma, bij de Soedanese grens. Zij boden vluchtelingen juridische hulp en helpen hen bij het opbouwen van een beter bestaan. Veel vluchtelingen in Kenia wonen daarnaast illegaal in hoofdstad Nairobi. Samen met lokale organisaties probeerden we hen bescherming te bieden tegen alle negatieve gevolgen van illegaliteit.

Deel dit met anderen