Onze internationale projecten

 

Read this article in English

Read in English

VluchtelingenWerk maakt zich dag in dag uit sterk voor de bescherming en integratie van asielzoekers en vluchtelingen – in Nederland, maar ook daarbuiten: via belangenbehartiging, juridische analyses en procedures en projecten met lokale NGO’s in en om Europa.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief internationaal

Download de brochure over het Internationaal Programma (Engelstalig)

De binnen- en buitengrenzen van de EU

VluchtelingenWerk richt zich bij het versterken van lokale partnerorganisaties (partner-NGO’s) in het buitenland voornamelijk op landen aan de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie. Veel asielzoekers en vluchtelingen maken levensgevaarlijke tochten om de EU te bereiken. Maar dan zijn ze er nog niet. In sommige Oost- en Zuid-Europese landen is nog vaak geen humane opvang en weinig toegang tot bescherming, juridische bijstand en levensonderhoud. Laat staan dat integratie of andere duurzame oplossingen worden geboden. Asielzoekers worden soms maandenlang in detentiecentra opgesloten of ze moeten op straat overnachten.

De kampen voor asielzoekers zijn vaak overvol en de omstandigheden zijn dramatisch. Mensen wonen in tenten, zelf gefabriceerde hutjes of sobere betonnen barakken in de modder en er ontstaan allerlei ziekten. Door slecht functionerende asielsystemen krijgen ze lang niet altijd een eerlijke asielprocedure, of worden ze direct weer teruggestuurd naar een buurland, waarbij geweld niet wordt geschuwd.

Solidariteit kent geen grenzen!

Solidariteit kent geen grenzen. Met ons internationaal programma dragen we actief bij aan de verbetering van de situatie van vluchtelingen. Zo ondersteunen we het werk van lokale organisaties in onder meer Griekenland, de Balkan en op Curaçao.

Help ook mee en doneer direct >>

Versterking van lokale organisaties

Om de situatie van asielzoekers in en rondom Europa te verbeteren, ondersteunen wij een aantal lokale vluchtelingenorganisaties. Momenteel lopen er projecten gericht op capaciteitsversterking van lokale NGO's in Griekenland, de Westelijke Balkan, Curaçao en Hongarije. Daarnaast zijn wij betrokken bij projecten waarin organisaties uit verschillende landen samen optrekken en kennis en ervaring uitwisselen over bepaalde onderwerpen, zoals lobby en grensbewaking. Zo is er een project waarin we samenwerken met verschillende vluchtelingen-zelforganisaties aan een toolkit, waarmee ze belangrijke thema’s meer op de politieke agenda kunnen krijgen. Hiermee steunen we Europese initiatieven van vluchtelingen zelforganisaties, zoals Syrian Volunteers in the Netherlands (SYVNL), Mosaico uit Italië en de Greek Forum of Refugees.

De projecten richten zich op versterking van organisaties via trainingen, kennisuitwisseling en soms co-financiering van programma’s. De meeste van onze partners zijn ook aangesloten bij de Europese koepelorganisatie ECRE. Wij sturen altijd aan op samenwerking op lange termijn met deze organisaties en op de vergroting van hun impact. Onze projecten ontvangen subsidies van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, particuliere fondsen, de EU en de Nationale Postcode Loterij.
 

Lees meer over ons STEP UP Fonds waarmee we de capaciteit van lokale organisaties voor vluchtelingenbescherming vergroten

Onze belangrijkste resultaten

 • We ondersteunen de ontwikkeling van de Balkan Refugee and Migration Council (BRMC), zodat het maatschappelijk middenveld op de Balkan gezamenlijk kan optrekken.
 • We helpen met de oprichting van mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao, voor betere bescherming van Venezolaanse vluchtelingen aldaar.
 • We blijven aandacht en oplossingen vragen voor de erbarmelijke omstandigheden voor vluchtelingen in Griekenland. Op de Griekse eilanden Samos en Chios heeft de Greek Council for Refugees meer dan 475 vluchtelingen geholpen met juridisch advies. Een aantal van deze kwetsbare vluchtelingen kreeg een status en kon zich gaan vestigen op het vasteland.
 • We hebben in het kader van het SHARE-project van de International Catholic Migration Commission (ICMC) bijgedragen aan betere samenwerking tussen gemeenten en VluchtelingenWerk in de opvang en integratie van hervestigde vluchtelingen.
 • Samen met de Hungarian Helsinki Committee is er gewerkt aan een communicatie- en lobbystrategie om de omstandigheden voor vluchtelingen en vluchtelingenorganisaties onder de aandacht te brengen.
 • Lees ons artikel Praten met vluchtelingen, niet over vluchtelingen. Hoe ver zijn we in Nederland? over een aantal initiatieven om het perspectief van vluchtelingen een plek te geven in beleidsmaatregelen. Het artikel is geschreven door Mohammed Badran, oprichter van de organisatie Syrische Vrijwilligers Nederland.
 • Vluchtelingen voor vluchtelingen in Europa

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk vindt initiatieven zoals deze waarin vluchtelingen voor zichzelf opgekomen en een stem krijgen in besluitvorming over hen heel belangrijk. Mohammed Badran, oprichter van Syrian Volunteers Netherlands (SYVNL) en mede-initiatiefnemer van de Summit, vertelt er meer over in dit artikel op Politico.eu. Mohammed: 'Only by listening to refugees themselves can the EU hope to adopt policies on integration, migration and asylum that respect human rights and uphold the same European values that you and I share.'

 • Trainingkit voor vluchtelingenorganisaties

  Sinds begin 2020 doet VluchtelingenWerk mee met een Erasmus+ project van Aditus Foundation, gericht op versterking van zelforganisatie en op inclusie van vluchtelingen door het ontwikkelen van een Toolkit. Syrian Volunteers in the Netherlands is onze partner in Nederland en zal vluchtelingenorganisaties in Nederland in kaart brengen en bijdragen aan de ontwikkeling van de training-kit voor vluchteling-zelforganisaties.

 • Hotspots in Griekenland

  In Griekenland ondersteunen we het werk van de Greek Council for Refugees (GCR). Dit project is gericht op het verbeteren van de situatie voor vluchtelingen op de Griekse eilanden, het versterken van de inzet van vrijwilligers, en het generen van structurele financiering voor GCR’s activiteiten. Het project wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

  VluchtelingenWerk Internationaal: Greek Council for Refugees

  Verplaatsing asielaanvraag

  VluchtelingenWerk richt zich normaal op de toegang voor vluchtelingen tot bescherming in Nederland. In de Europese Unie verplaatst de beoordeling van asielaanvragen zich steeds meer naar de grenzen van Europa, zoals de eilanden van Griekenland. VluchtelingenWerk heeft er daarom voor gekozen om een langdurige samenwerking aan te gaan met de Greek Council for Refugees (GCR) om ook ter plaatse de bescherming van vluchtelingen te kunnen ondersteunen.

  Hotspots

  In de Europese hotspots worden vluchtelingen geregistreerd om daarna toegang te krijgen tot de nationale asielprocedure of via relocatie te worden geplaatst in lidstaten van de Europese Unie. VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties in Europa maken zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen in deze hotspots. Om te kunnen waarborgen dat vluchtelingen toegang hebben tot hun rechten vinden wij het belangrijk dat onafhankelijke NGO's goede toegang krijgen tot de hotspots om de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. Wij helpen de GCR in het geven van onafhankelijke voorlichting en ondersteuning bij de juridische procedures aan asielzoekers, maar houden de overheidsinstellingen ook scherp door in te zetten op monitoring, lobby en beleidsontwikkeling. Daarnaast zetten wij ons in op fondsenwerving en vrijwilligersmanagement.

  Juridische bijstand

  Gedurende het project wordt door de GCR rechtsbijstand geboden aan asielzoekers op de Griekse eilanden. Hierbij ligt de focus op Chios en Samos. De advocaten bieden gratis juridische informatie en rechtsbijstand, door groepsinformatie sessies en individueel casemanagement. De interventies omvatten vertegenwoordiging bij 1e en 2e graad asielprocedures, voorbereiding van juridische memo's, voorbereiding en deelname aan de interviews, monitoring en follow-up van zaken, interventies voor erkenning van kwetsbaarheid, interventies voor vrijlating uit detentie, interventie voor het opheffen van geografische beperking en andere interventies.

  Vrijwilligersbeleid

  Verder heeft het project tot doel om de vrijwilligersbasis van de GCR te versterken en de procedures voor het werven en trainen van vrijwilligers op te zetten en te versoepelen. Hierin bouwen we voort op de jarenlange ervaring van VluchtelingenWerk - een vrijwilligersorganisatie pur sang. Tegen het einde van het project zullen VWN en de GCR een vernieuwde en duurzame vrijwilligersstructuur hebben ontwikkeld.

  Fondsenwerving

  Daarnaast is het project gericht op het versterken van de fondsenwervende activiteiten van GCR en de fondsenwervende basis van de organisatie diverser te maken. Het project zal proberen de fondsenwervende capaciteit van GCR te herzien en te versterken, op basis van de kennis en inbreng van VluchtelingenWerk, met name in de particuliere markt.

  Onderzoek

  Als onderdeel van het project is er onderzoek uitgevoerd door de European Council for Refugees and Exiles (ECRE) naar aspecten van de asielprocedure in de hotspots en met name de rol van het Europees asielagentschap - EASO - en door EASO ingezette deskundigen.

 • Curaçao

  Onze inzet op Curaçao

  Op Curaçao is VluchtelingenWerk betrokken bij een NGO die zich hard maakt om de situatie van (voornamelijk Venezolaanse) vluchtelingen en crisismigranten te verbeteren. Te vaak worden vluchtelingen daar zonder eerlijk proces en onder onmenselijke omstandigheden opgesloten. Ze krijgen niet de mogelijkheid om asiel aan te vragen. Een aantal Venezolanen is zelfs uitgezet naar Venezuela, zonder dat hun verzoek om bescherming in behandeling is genomen.

  VluchtelingenWerk heeft advocaten en medewerkers van een mensenrechtenorganisatie op Curaçao getraind, zodat zij beter toegerust zijn om deze vluchtelingen te ondersteunen en adviseren. Daarnaast geven wij financiële en andere inhoudelijke ondersteuning aan deze partner-NGO. Wij vinden menswaardige opvang en toegang tot een eerlijke procedure een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Curaçao en Nederland, als leden van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Detentie en uitzetting

  Binnen het Koninkrijk zijn alle eilanden gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en zijn Aruba en de BES landen (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) daarnaast ook partij bij het Vluchtelingenverdrag, maar desondanks is het aanvragen van bescherming nauwelijks mogelijk. Met name op Curaçao is de situatie zorgelijk. Sinds juli 2017 heeft het Curaçaose ministerie van Justitie de registratie van migranten en vluchtelingen van de UNHCR overgenomen. Vanwege een gebrekkig asielsysteem kunnen vluchtelingen geen asiel aanvragen en worden Venezolanen, de grootste groep vluchtelingen, onder hachelijke omstandigheden in detentie gezet en zonder proces uitgezet.

  Steun aan Curaçaose vluchtelingenorganisatie

  Doordat we in 2018 al zorgwekkende berichten ontvingen over de mensenrechtensituatie van Venezolaanse vluchtelingen op de Cariben, zijn we de oprichting en ontwikkeling van NGO's op Curaçao gaan ondersteunen. Sinds 2019 werken we samen met NGO Human Rights Defense (HRD), die zich hard maakt voor het lot van Venezolanen op de Curaçao. Mede dankzij de inzet van mensenrechtenorganisaties gesteund door VluchtelingenWerk is een aantal Venezolaanse vluchtelingen vrijgekomen en ondergebracht op veilige locaties, echter is er tot op heden geen bescherming geboden aan deze individuen.

  Situatie Venezuela

  Sinds 2014 hebben naar schatting 2.3 miljoen Venezolanen hun land verlaten, op de vlucht voor de economische en politieke crisis. Volgens de UNHCR heeft een groot deel van hen behoefte aan internationale bescherming. Binnen het Nederlands Koninkrijk zijn Aruba en Curaçao de eilanden die in korte tijd te maken kregen met een hogere migratie. Op Aruba zouden volgens de UNHCR rond de 20.000 Venezolanen zijn en op Curaçao tussen de 5000 en 15.000.

  Human Rights Defense Curaçao

  Stichting Human Rights Defense Curaçao is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor Venezolaanse vluchtelingen in de regio. VluchtelingenWerk zal op afstand op verschillende manieren bijdragen aan het werk van HRD, waaronder:

  • Juridische ondersteuning en kennisoverdracht aan advocaten en medewerkers van Human Rights Defense.
  • Trainingen aan  advocaten, lokale medewerkers en vrijwilligers van HRD op Curaçao op het front van voorlichting, juridische ondersteuning en organisatie ontwikkeling. 
  • Belangenbehartiging van vluchtelingen op de eilanden en lobby naar de overheden binnen het Koninkrijk.
  • Vergroten van bewustwording en draagvlak onder de Curaçaose bevolking voor het lot van de vluchtelingen.

  Burgerinitiatief

  Ieteke Witteveen, antropoloog en al jarenlang woonachtig op Curaçao, is voorzitter van de nieuwe stichting. Ieteke: 'Samen met een aantal andere verontruste burgers, waren we vanuit een lokaal netwerk actief betrokken bij de Venezolaanse vluchtelingen op ons eiland. We hebben een beroep op VluchtelingenWerk gedaan hun kennis en expertise te delen en ons lokale netwerk te versterken. Ik ben erg verheugd dat de stichting nu een feit is en we de mensen die onze bescherming ook echt nodig hebben, kunnen helpen. Er is een hoop werk aan de winkel.'

  Meer informatie

  • Lees in dit artikel meer over onze werkzaamheden voor vluchtelingen op de ABC-eilanden
  • Lees hier een achtergrondartikel over de situatie van asielzoekers op Curaçao
 • Westelijke Balkan

  Westelijke Balkanlanden

  De Balkan Refugee and Migration Council (BRMC) is een coalitie van organisaties uit Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Servië en Albanië, die zich inzetten voor de bescherming van migranten en vluchtelingen in de regio. Wij waren betrokken bij de oprichting van BRMC en werken de komende drie jaar verder samen om de coalitie te versterken.

  Wat doet VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland is eind 2018 een samenwerking van drie jaar aangegaan met BRMC om de bescherming van vluchtelingen in de Westelijke Balkan te verbeteren. De lid-organisaties van BRMC werken samen aan onderzoek en beleid(sbeïnvloeding) en stellen misstanden ten aanzien van vluchtelingenopvang aan de kaak. VluchtelingenWerk helpt de coalitie met het bouwen van hun capaciteit door kennisuitwisseling en het geven van een serie van trainingen. De BRMC wordt geleid door Grupa 484, de andere organisaties zijn: Belgrade Centre for Human Rights (BCHR), Civil Rights Program Kosovo (CRP/K), Macedonian Young Lawyers Associations (MYLA), Vaša prava Bosnia and Herzegovina. Lees in dit beleidsdocument meer over grensbewaking en terugkeer in de Balkan.

  Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassades in de regio (2019 – 2022).

 • Afgeronde internationale projecten

  Hieronder een selectie van onze afgeronde projecten van de afgelopen vijf jaar.

  European Summit for Refugees and Migrants

  Op 4, 5 en 6 mei 2019 kwamen meer dan zestig vertegenwoordigers van vluchtelingen en migrantengemeenschappen uit 28 EU-lidstaten bijeen in Brussel voor de eerste 'European Summit of Refugees and Migrants' . Zij werden geselecteerd uit meer dan 300 aanmeldingen. De summit is een initiatief van een aantal vluchtelingennetwerken in Europa, waaronder het Global Refugee-Led Network en Diaspora Network Alliance (DNA).

  Twee dagen lang ontwikkelden de vertegenwoordigers beleidsvoorstellen op onderwerpen die hen raken, zoals het verbeteren van het Europees asielsysteem, snellere gezinshereniging en betere toegang tot taalles en onderwijs. Op de derde dag wisselden ze van gedachten over deze voorstellen met NGO's. Ook VluchtelingenWerk was van de partij. De voorstellen uit de Summit worden nu verder uitgewerkt, en opgevolgd op nationaal niveau door de verschillende organisaties die aanwezig waren. Deelnemer Shieren uit Estonia schreef na afloop: 'The  Summit opened my eyes and made me stronger. Now I feel like I can do a lot of things that I have in mind, and that I'm not alone, I just have to make the first steps. I also found out how many different people live in Europe and how similar we are in spite of cultural  differences.'

  Lees in dit interview op de website van ECRE over deze summit en de interessante uitkomsten.

  Macedonië (FYROM)

  Onze zusterorganisatie MYLA (Macedonian Young Lawyers Association) werkt hard om hun organisatie uit te breiden en te versterken, om zo nog beter te kunnen opkomen voor de belangen van vluchtelingen aldaar. Op verzoek van MYLA verzorgde VluchtelingenWerk vijf trainingen gericht op collectieve belangenbehartiging van vluchtelingen en beleidsbeïnvloeding in Macedonië. Zo zijn er trainingen gegeven over communicatie, lobby en hoe je als NGO goed kunt samenwerken met wetenschappers. Het doel was om MYLA nog beter in staat te maken om invloed uit te oefenen en een goede bescherming van vluchtelingen en een humaan asielbeleid in Macedonië te bewaken. Dit project werd gefinancierd door het 'Tailor Made Training Programme' van EP-Nuffic: centrum voor internationalisering en internationale samenwerking in het onderwijs.

  Turkije

  VluchtelingenWerk heeft zich gericht op de versterking van lokale maatschappelijke organisaties in Turkije, waaronder de langdurige samenwerking met Refugee Rights Turkey. Het eerste project was gefinancierd door de EU. In dit project gaf VluchtelingenWerk samen met ECRE drie workshops over integratie, opvang en Nederlands en Europees asielbeleid. In het tweede project ondersteunde VluchtelingenWerk Turkse advocatenorganisaties en NGO’s door het delen van kennis en ervaring over asielrecht en het geven van advies over onderlinge coördinatie. De Amerikaanse US Department of State financierde dit tweede project grotendeels.

  Montenegro

  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met lokale partnerorganisatie Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM) in een project om de bescherming van vluchtelingen te verbeteren. Het project droeg bij aan het versterken van het Montenegrijnse asielsysteem en zorgde ervoor dat het voldoet aan de internationale en EU-standaarden. VluchtelingenWerk gaf in dit project trainingen aan de partnerorganisatie, andere Montenegrijnse vluchtelingenorganisaties en de overheid. De focus in deze training lag op het verlenen van juridische bijstand van vluchtelingen. Daarnaast heeft een delegatie van verschillende Montegrijnse partijen een bezoek gebracht aan Nederland om te zien hoe het Nederlandse asielsysteem werkt in de praktijk. Het project met CEDEM werd gefinancierd vanuit het Matra-fonds van de Nederlandse ambassade in Servië.

  Bosnië-Herzegovina

  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met het Center for International Legal Cooperation (CILC), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). We hebben ons ingezet om de capaciteiten van zowel overheidsorganisaties als van het maatschappelijk middenveld (NGO's) te vergroten. Ook versterkten we met dit project de onderlinge samenwerking en daarmee het gehele Bosnische asielsysteem. De IND en het COA trainden de Bosnische overheid. VluchtelingenWerk trainde NGO´s in het voorlichten van asielzoekers in de asielprocedure en in het thema integratie. Vaša Prava BiH was onze grootste lokale partnerorganisatie in Bosnië-Herzegovina. Het project werd gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en had een looptijd van twee jaar.

  Servië

  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen met partnerorganisatie Belgrade Center for Human Rights om het Servische asielsysteem te versterken. VluchtelingenWerk gaf trainingen op het gebied van juridische ondersteuning van vluchtelingen en van integratie. Ook vond er een werkbezoek van de Servische partnerorganisatie aan VluchtelingenWerk plaats.

  Malta

  Het aantal lokale organisaties in Malta dat zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen is enorm gegroeid. De verschillende organisaties trekken samen op in een coalitie: platform of Human Rights Organisations in Malta (PHROM). Binnen de organisaties zijn er verschillende expertises waar men op gericht is, zoals belangenbehartiging of maatschappelijke dienstverlening.  VluchtelingenWerk Nederland werkte samen Aditus Foundation en met PHROM aan capaciteitsversterking door het geven van trainingen en het professionaliseren en zichtbaarheid van de coalitie richting het publiek en andere belanghebbenden. Daarnaast is er financiering geboden om te onderzoeken of samenwerking tussen de verschillende grass root organisaties mogelijk was.

  Italië (hotspots)

  Lokale veldwerkers van de Griekse en Italiaanse partner-NGO´s brachten in kaart hoe de hotspots werken, en of dit volgens de regels en richtlijnen gebeurde. Dit heeft geleid tot een kritisch rapport met aanbevelingen aan Europa om de omstandigheden en werkwijze van de hotspots te verbeteren. Door het uitgebreide onderzoek hebben wij meer zicht gekregen op de situatie in de hotspots en de uitvoering van het relocatieprogramma. Hierdoor zijn wij beter in staat om te bepalen wat er nodig is om de bescherming en ondersteuning van vluchtelingen ter plekke te verbeteren. Verder richtte VluchtelingenWerk Nederland zich in dit project op het delen van haar jarenlange ervaring en expertise op het gebied van de inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van asielzoekers met de partner-NGO’s, zodat zij nog beter en efficiënter asielzoekers kunnen ondersteunen.

  SHARE

  VluchtelingenWerk was partner in het project SHARE Integration. Voor dit project, mede gefinancierd door de Europese Commissie, werkten we samen met een consortium van 11 organisaties in Europa. Het project is gericht op het versterken van stakeholders in kleine gemeenten bij de hervestiging van vluchtelingen. Daarnaast verzorgde VluchtelingenWerk verschillende trainingen in landen en gemeenten waar hervestiging nog vrij nieuw is, met als doel kennis en expertise op het gebeid van integratie specifiek van hervestigers met elkaar uitwisselen. Dit deden we, onder andere, door het uitwisselen van kennis en best practices, en die te delen met verschillende gemeenten in Europa. In deze video zie je hoe de hervestigde Syrische vluchteling Armen zich mede dankzij hulp van een vrijwilliger van VluchtelingenWerk thuisvoelt in Zaanstad; een van de gemeenten die in Nederland hervestigde vluchtelingen opvangt als onderdeel van het SHARE-project.

  • In deze video zie je hoe de hervestigde Syrische vluchteling Armen zich mede dankzij de hulp van een vrijwilliger van VluchtelingenWerk thuisvoelt in Zaanstad; een van de gemeenten die in Nederland hervestigde vluchtelingen opvangt als onderdeel van het SHARE-project.'
 • Persoonlijke verhalen van onze partnerorganisaties
  • Spyros Koulocheris is asieladvocaat en hoofd juridisch onderzoek bij de Greek Council, de Griekse partnerorganisatie van VluchtelingenWerk. In dit interview vertelt hij over zijn dagelijkse werk waarbij hij vluchtelingen bijstaat in Griekenland. 'Uit angst voor verkrachting dragen vrouwen in de vluchtelingenkampen 's nachts luiers, zodat ze niet naar de WC hoeven.'
  • Nieuwe regels en wetten van de regering van premier Orbán maken het werk van onze partnerorganisatie Hungarian Helsinki Committee in Hongarije onmogelijk. In een interview met collega Anikó Bakonyi vertelt ze: 'Het complete asielsysteem is doelbewust verwoest. Zelfs een folder uitdelen aan vluchtelingen, hen helpen om de taal leren of eten geven is strafbaar en wordt door de overheid gezien als "migratiepropaganda".'

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: