Project Preventieve Ouderschapsondersteuning

Opvoeden in een land met een totaal nieuwe cultuur kan best lastig zijn. Vluchtelingenouders lopen tijdens de asielprocedure en daarna vaak tegen een heel aantal vraagstukken aan. Binnen het project Preventieve Ouderschapsondersteuning organiseert Vluchtelingenwerk voor deze ouders bijeenkomsten over opvoedvraagstukken. Dit doen we in een driehoek van de ouders zelf, de maatschappelijk begeleiders en de reguliere dienstverleners. Het project loopt van januari tot en met december 2021.

Balans vinden

Vluchtelingenouders ervaren twee opvoedculturen waartussen balans moet worden gevonden. Die van het land van herkomst en de Nederlandse cultuur. Ze kunnen hun kinderen niet altijd adequaat ondersteunen doordat zij de structuur en eisen van school en de zorg niet goed begrijpen. Als de situatie vraagt om meer hulpverlening zijn ouders vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden van psychologische of sociale hulpverlening. Vluchtelingen maken hierdoor weinig gebruik van de reguliere dienstverlening die deze ouders juist goed kan ondersteunen.
   
 

 • Wat biedt het project Preventieve Ouderschapsondersteuning?

  Methodiek

  Om de toegang van vluchtelinggezinnen tot de reguliere dienstverlening te verbeteren, werken we in een driehoek van de ouders zelf, de maatschappelijk begeleiders en de reguliere dienstverleners. We organiseren 5 bijeenkomsten voor groepen ouders van 12 tot 15 vaders en/of moeders waar ook partners uit de reguliere dienstverlening bij aansluiten. Tevens trainen we de maatschappelijk begeleiders in het herkennen en bespreekbaar maken van deze problematiek en organiseren we een ketenworkshop om de samenwerking en doorverwijzing in de keten te versterken.

  Groepsbijeenkomsten met vluchtelingouders

  Tijdens de bijeenkomsten worden een aantal standaard onderwerpen besproken, zoals:

  • het onderwijssysteem;
  • de gezondheid van kinderen in Nederland;
  • vraagstukken omtrent opvoeden binnen twee culturen;
  • wat ouders kunnen doen als ze zich zorgen maken om hun kind.

  De informatie in de bijeenkomsten en de hand-outs voor de ouders wordt aangepast aan de specifieke situatie in de gemeente. De bijeenkomsten worden geleid door een trainer van VluchtelingenWerk en een sleutelpersoon uit de doelgroep. Tevens sluiten er vertegenwoordigers van sociale partners aan om hun dienstverlening uit te leggen en aanvullende informatie te geven.

  Ondersteuning in gemeenten

  We vinden het belangrijk dat alle vluchtelingenouders die in de gemeentes gevestigd zijn voor deze bijeenkomsten uitgenodigd worden, zodat ze hun vraagstukken ook met andere ouders bespreekbaar kunnen maken  Deze bijeenkomsten organiseren we in overleg met de gemeente. Samen bepalen we het aantal groepen ouders en de nodige taalspecificaties, zodat iedereen de bijeenkomsten in hun eigen taal kan volgen.

  Ketensamenwerking

  Binnen dit project richten we ons op een verbeterde ketensamenwerking rond psychosociale zorg en de deskundigheidsverbetering van sociale partners op het gebied van cultuursensitief werken. De integratie tussen de verschillende activiteiten (groepsbijeenkomsten met ouders, training van maatschappelijk begeleiders en het werken aan de ketensamenwerking met ketenpartners) is essentieel en cruciaal voor een betere toegang tot psychosociale zorg van vluchtelingkinderen en ouders. We werken hierbij intensief samen met Pharos (expertisecentrum voor zorg aan vluchtelingen), die hun expertise inzetten bij de ontwikkeling van en/of het geven van trainingen en workshops.
   

 • Waarom Preventieve Ouderschapsondersteuning?

  Psychosociale problemen

  Vluchtelingkinderen en -volwassenen lopen een hoog risico op (psychosociale) problemen. Naast de vlucht uit de situatie in land van herkomst en de mogelijk traumatische vluchtervaringen, is ook het proces van toelating en integratie vaak een frustrerende en zorgwekkende, soms traumatiserende periode. Het gevolg hiervan is dat vluchtelinggezinnen onder grote druk komen te staan. Voor zorg zijn (jonge) kinderen afhankelijk van hun ouders. Hiervoor is het nodig dat vluchtelingouders begrip en kennis hebben van de mogelijke (psychosociale) problemen van hun kinderen en de noodzaak en mogelijkheden van ondersteuning.
   

 • Wat levert Preventieve Ouderschapsondersteuning op?

  Het project beoogt de volgende doelen:

  • Het versterken van de ouderrol van vluchtelingenouders in Nederland, door beter te begrijpen welke opvoedvraagstukken en psychosociale problemen vluchtelingkinderen en ouders kunnen hebben na het zich vestigen in een gemeente;
  • Het verbeteren van de toerusting van maatschappelijk begeleiders – middels trainingen - bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen van/bij opvoedvraagstukken en psychosociale problemen;
  • Een verbeterde ketensamenwerking rond psychosociale zorg en de deskundigheidsverbetering van sociale partners op het gebied van cultuursensitief werken.
    
 • Wat is de rol van VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk Nederland heeft sinds 2017 op kleine schaal (in regio Oost) ervaring opgedaan met preventieve ouderschapsondersteuning aan vluchtelingouders. In dit project rollen we deze interventie uit binnen onze hele vereniging, door heel Nederland.

  De groepsbijeenkomsten voor vluchtelingouders vormen de basis voor dit project. Tevens worden er trainingen gegeven aan maatschappelijk begeleiders van vluchtelingenouders op het gebied van 'signaleren en bespreekbaar maken van psychosociale problemen en opvoedvraagstukken en succesvol doorverwijzen'. Tevens wordt er gewerkt aan een verbeterde ketensamenwerking rond psychosociale zorg en de deskundigheidsverbetering van sociale partners op het gebied van cultuur sensitief werken.

  VluchtelingenWerk Nederland organiseert, faciliteert en (door)ontwikkelt deze bijeenkomsten en trainingen.

 • Een persoonlijk verhaal

  Raafat Monther is sleutelpersoon bij de bijeenkomsten van Preventieve Ouderschapsondersteuning. Zelf komt hij uit Syrië, is hij inmiddels drie jaar in Nederland en heeft hij een dochter van tien jaar. Als sleutelpersoon is hij veel meer dan alleen een tolk.

  ‘Ik ken de cultuur heel goed, zowel de Nederlandse als de Syrische cultuur. Ik weet precies wat het probleem is van vluchtelingen.

  'We openen een onderwerp over ouderschap. Zo hadden we een rijk gesprek over opvoeden in Syrië. Een ouder vertelde dat ze in Syrië veel te zeggen hebben over hun kinderen tot ze trouwen, dat geeft macht. Hier in Nederland is het anders: rond je achttiende verjaardag ga je uit huis. Het zorgt gemakkelijk voor een conflict thuis. Ouders hebben hetzelfde gevoel van verantwoordelijkheid voor hun kinderen hier maar in Nederland heeft die verantwoordelijkheid een andere vorm. Daar spreken we over.’
   

 • Samenwerking

  We werken intensief samen met Pharos (expertisecentrum voor zorg aan vluchtelingen), die hun expertise inzetten bij de ontwikkeling van en/of het geven van trainingen en workshops.

  Preventieve Ouderschapsondersteuning kan gerealiseerd worden door de financiering vanuit ZoNMW, het Oranjefonds, de Bernard van Leer Foundation, de gemeenten en donateurs van VluchtelingenWerk Nederland.   

 • Meer weten of meedoen?

  Heb je vragen over het project?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: