Standpunt: integratie

Zorg ervoor dat vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
 • Waar gaat het over?

  Integratie van vluchtelingen is nodig om zo snel mogelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

  De overheid vindt dat iedereen, ook vluchtelingen, zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn bestaan. De afschaffing van ‘doelgroepenbeleid’ en de nadruk op algemeen beleid heeft geleid tot afname van aandacht en prioriteit in beleid voor integratie. De maatschappelijke positie van veel vluchtelingen, waaronder hun deelname op de arbeidsmarkt, is zorgelijk. Door de maatschappelijke verharding voelen veel vluchtelingen zich minder thuis in Nederland.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Integratie van vluchtelingen verdient specifieke aandacht in beleid en uitvoering, vindt VluchtelingenWerk. Voor vluchtelingen is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen en om zich thuis te gaan voelen in Nederland. Het risico is groot dat de talenten van vluchtelingen onbenut blijven, terwijl zij juist erg gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

  Vluchtelingen zijn in ons land toegelaten omdat zij bescherming nodig hebben. Bescherming bieden aan vluchtelingen betekent ook: hen de mogelijkheid geven om een nieuw bestaan op te bouwen zodat zij zo snel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

  Integratie moet volgens VluchtelingenWerk van twee kanten komen: zowel van de vluchteling als van de maatschappij. Verder is integratie niet alleen de verantwoordelijkheid van individuele vluchtelingen en Nederlandse burgers, maar ook van die van instellingen, bedrijven en overheden. Volgens VluchtelingenWerk zijn ‘participatie, communicatie en emancipatie’ de drie pijlers die het integratieproces dragen.

  VluchtelingenWerk vindt dat de Nederlandse overheid de voorwaarden voor een goede integratie van vluchtelingen moet blijven faciliteren en dat gemeenten in staat moeten worden gesteld om extra ondersteuning te bieden. Integratie van vluchtelingen vraagt en verdient specifieke aandacht: investeren in een goede start leidt tot nieuwe Nederlanders die hun nieuwe leven graag tot een succes maken. Dit is in hun belang en in het belang van de Nederlandse samenleving.

 • Wat moet er gebeuren?

  Wij vinden dat vluchtelingen duurzame bescherming moeten krijgen. Voor duurzame bescherming is integratie noodzakelijk. De overheid moet dan ook integratie optimaal faciliteren en gemeenten in staat stellen adequate ondersteuning te bieden. Hierbij zijn de volgende punten essentieel:

  • Intensiveer en versnel het integratieproces en geef de gemeente hierbij een belangrijke rol.
  • Zorg voor een integrale aanpak van de participatie van vluchtelingen waarin huisvesting, taal/inburgering, opleiding en arbeidstoeleiding zijn gekoppeld en bied hierbij voldoende maatschappelijke begeleiding.
  • Investeer in de arbeidstoeleiding van vluchtelingen, zodat meer vluchtelingen een passende baan vinden. Lees ook ons standpunt over Arbeidsparticipatie.
  • Maak snel na aankomst in Nederland een persoonlijk plan op basis van aanwezige competenties zodat vluchtelingen zo snel mogelijk een plaats vinden op de arbeidsmarkt.
  • Stel werkgevers in de gelegenheid om vluchtelingen goede kansen te bieden op de werkvloer.
  • Verbeter het inburgeringsbeleid, onder andere door het bieden van betere voorlichting door de overheid en het monitoren van de uitvoering en kwaliteit. Lees ook ons standpunt over Inburgering.
  • Maak het slagen voor het inburgeringsexamen niet langer een voorwaarde voor het verkrijgen van een (permanente) verblijfsvergunning en het verkrijgen van Nederlanderschap.
  • Zorg voor soepele naturalisatie zodat vluchtelingen zich echt op Nederland kunnen richten. Lees ook ons standpunt over Naturalisatie.
  • Stop met het stapelen van nieuwe integratievoorwaarden en onderzoek wat juist bijdraagt aan een snelle en succesvolle integratie van vluchtelingen.
  • Continueer de samenwerking tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties om de versnellende maatregelen te implementeren en te monitoren én om gericht verder te werken aan een betere participatie.
  • Bevorder een toegankelijke, gastvrije samenleving: integratie is een tweezijdig proces.

  IntegratieBarometer 2018

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: