Jaarverslag 2018: De vluchteling centraal!

Het nieuwe jaarverslag van 2018 is nu beschikbaar. Klik hier om het jaarverslag te lezen.

In 2018 lopen de wachttijden voor het starten van asielprocedures flink op. Dat is mede te wijten aan achterstanden door personeelstekort bij de IND. De wettelijke beslistermijn is zes maanden, maar in de praktijk wordt een verblijfsaanvraag pas na tien maanden in behandeling genomen.

De wachttijden zorgen ervoor dat vluchtelingen onacceptabel lang in onzekerheid blijven, gezinnen veel te lang van elkaar gescheiden zijn en achterblijvers onnodig in gevaar verkeren. Daarnaast wachten veel statushouders in opvangcentra op een huis. Nog niet alle gemeenten (kunnen) voldoen aan hun opdracht om statushouders te huisvesten of er zijn geen passende woningen beschikbaar. Het COA heropende eerder gesloten opvangcentra wegens te weinig opvangcapaciteit.

Achter de schermen voeren we in 2018 een flinke lobby voor de verruiming van het Kinderpardon. Eind januari 2019 bereiken de coalitiepartijen een akkoord over een versoepeling, en uiteindelijk een beëindiging van de Kinderpardonregeling. De groep kinderen wordt opnieuw beoordeeld. De verwachting is dat negentig procent van die groep mag blijven. Binnen VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland wordt gewerkt aan de verdere implementatie van de landelijk vastgestelde Visie2020.

Focus op zelfregie

Hierbij ligt de focus op het stimuleren van zelfregie van vluchtelingen en hen betrekken bij de organisatie. Een aantal regiomanagers neemt in 2018 het initiatief om de teamleiders en projectleiders te betrekken bij het vertalen van de Visie2020 naar concrete plannen. Vanaf het najaar worden er een aantal strategiedagen georganiseerd in de organisatie. De gebruikte methode richt zich op onze ambities en wat er ontwikkeld en verbeterd moet worden. Uit de strategiedagen destilleren we vijf veranderthema’s met betrekking tot vrijwilligers, professionalisering, profilering, strategie en rechtsbescherming. In 2019 werken we ieder thema verder uit in de werkgroepen.

De medewerkers van ons bedrijfsbureau leveren de nodige inspanning om de werkprocessen te harmoniseren, onder andere op het gebied van financiën, personeelszaken en communicatie. Conform de wettelijke verplichting voeren we op 28 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. In het najaar vindt er organisatiebreed een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) plaats met als onderdeel een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een vrijwilligersenquête. Het plan van aanpak voortvloeiend uit de RI&E wordt in 2019 opgesteld en uitgevoerd.

Nieuwe Wet Inburgering

In juni 2018 komt minister Koolmees bij ons op werkbezoek in Utrecht. Als landelijke organisatie is VluchtelingenWerk door het ministerie van Sociale Zaken betrokken bij de vormgeving van de plannen voor de nieuwe Wet Inburgering. Minister Koolmees wil op de werkvloer horen welke haken en ogen er aan het huidige beleid zitten. Hij spreekt daarover met vluchtelingen en vrijwilligers. Inmiddels zijn de eerste contouren van de nieuwe Wet Inburgering bekend. De wet gaat naar waarschijnlijkheid pas in 2021 in. VluchtelingenWerk ziet positieve elementen in de nieuwe plannen, zoals de verankering van de persoonlijke integratieplannen waarbij er aandacht is voor verschillende levensgebieden. Evenals het feit dat er positieve aandacht komt voor de groep inburgeraars die nu ontheffing krijgt en dat straks de verantwoordelijkheid niet meer bij de inburgeraar ligt. We maken ons echter ook zorgen over de verschillen die tussen de gemeenten kunnen ontstaan, waardoor het voor de vluchteling uitmaakt waar hij of zij komt te wonen. Daarnaast is er bezorgdheid of de gemeenten van het Rijk voldoende budget ontvangen voor een kwalitatief goed inburgeringsaanbod. In het kader van de Wet Inburgering komt VluchtelingenWerk in april 2019 met een op maat gesneden productenaanbod.

Waardering

Mijn waardering gaat sterk uit naar de ruim 4000 vrijwilligers en beroepskrachten die zich in 2018 hebben ingezet voor de begeleiding van vluchtelingen in de regio West en Midden-Nederland.

Tineke Parson
Directeur-bestuurder VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

dinsdag 2 april 2019