Maatschappelijke begeleiding (Decentrale opvang)

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, verhuist hij of zij vanuit een asielzoekerscentrum naar een woning in een gemeente. VluchtelingenWerk biedt daarbij op verschillende locaties ondersteuning.

Decentraal zijn de afdelingen die maatschappelijke begeleiding, hulp bij inburgering en integratie als kerntaak hebben. Onder Locaties & adressen vindt u alle locaties in onze regio.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Doe met ons mee!

 • Maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen

  Het doel van Maatschappelijke Begeleiding is dat mensen zelfstandig deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving en hier een bijdrage aan kunnen leveren. Bij VWMN wordt gewerkt aan de hand van een plan waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat men al wel zelfstandig kan en wat niet en waar de aandacht in de begeleiding vooral naar uit moet gaan. Binnen de maatschappelijke begeleiding onderscheiden we twee fases:

  1 Coaching Vestiging

  In deze fase valt het regelen van de eerste noodzakelijke formaliteiten rondom de vestiging in de gemeente. Bijvoorbeeld de inrichting van de woning, de aanvraag van zorg- en huurtoeslag, het regelen van gas, water en licht, het afsluiten van verzekeringen, het vinden van een school voor de kinderen en het inschrijven bij een huisarts en een tandarts. We helpen mensen verder met het lezen van brieven en het invullen van formulieren. Deze fase duurt ongeveer zes maanden.

  2 Coaching Integratie

  In de tweede fase van de begeleiding gaat de aandacht vooral uit naar de zelfredzaamheid van de cliënt. Er wordt veel uitleg en informatie gegeven, cliënten worden gestimuleerd zaken zelf op te pakken, men wordt geholpen bij het bijhouden van de (financiële) administratie en met het lezen van brieven en het invullen van formulieren. In deze fase wordt naast deze begeleiding van dagelijkse dingen ook ingezet op taalondersteuning, begeleiding bij het zoeken van werk, etc. Deze fase duurt gemiddeld anderhalf jaar. Soms is dit niet voldoende. Dan proberen we in overleg met de gemeente verlengde begeleiding te bieden.

 • Ondersteuning bij gezinshereniging

  Het recht op gezinsleven is een internationaal recht, vastgelegd in onder andere het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. VluchtelingenWerk biedt ondersteuning bij de aanvraag en het realiseren van een gezinshereniging.

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun partner of kinderen uit het land van herkomst laten overkomen naar Nederland voor gezinshereniging. De organisatie hiervan is vaak ingewikkeld en er kunnen zich onverwachte (financiële) tegenvallers voordoen. In de praktijk blijkt het vaak een moeilijke procedure die soms wel jaren kan duren.

  VluchtelingenWerk biedt ondersteuning bij de aanvraag en het realiseren van een gezinshereniging. De begeleiding bestaat uit het informeren van de vluchteling, het onderhouden van de contacten met diverse organisaties, zoals de advocaat en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Maar ook het regelen van allerlei praktische zaken hoort erbij. Zo moeten de familieleden vaak naar de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade voor een interview. VluchtelingenWerk werft fondsen om dergelijke voorkomende (reis)kosten te betalen. VluchtelingenWerk Midden-Nederland kan bij het regelen van gezinsherenigingen rekenen op ondersteuning van VluchtelingenWerk Nederland en het Diakonaal Fonds.

 • Juridische ondersteuning

  Door middel van juridische begeleiding helpen we vluchtelingen met een vergunning 'asiel bepaalde tijd'. Alle vragen die ze hebben rondom het verblijfsrecht worden beantwoord. Dit kan gaan over de verlenging of omzetting van de vergunning, over het aanvragen van een nieuw document bij verlies of diefstal of over het indienen van een aanvraag voor een vergunning voor een in Nederland geboren kind. Veel vluchtelingen hebben een vergunning gekregen omdat de algemene situatie in het land van herkomst te onveilig was om terug te keren. Wanneer het land van herkomst binnen vijf jaar alsnog veilig wordt verklaard kan de afgegeven vergunning worden ingetrokken. Er start dan een nieuwe procedure waarbij de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld om individuele redenen aan te geven waardoor terugkeer niet mogelijk is. Wij staan cliënten bij in deze procedure.

 • Ex-AMA team

  Het ex-AMA team (steunpunt voor ex- Alleenreizende Minderjarige Asielzoekers) in Utrecht bestaat al weer 9 jaar en werd in 2003 opgericht door een aantal betrokken maatschappelijk werkers van VluchtelingenWerk die een groeiende problematiek signaleerden rondom ex-AMA's. Deze problematiek betreft voornamelijk vraagstukken met betrekking tot de juridische status, het beëindigen van voorzieningen zoals onderdak, verzekering en leefgeld en het moeten overleven in de illegaliteit, maar ook moeilijkheden bij integratie en het vinden van een plek in de Nederlandse maatschappij. Deze zaken zijn nog steeds actueel. Er wordt met vaste beroepskrachten gewerkt zodat continuïteit wordt opgebouwd en longitudinale hulpverlening kan worden gegeven, waarbij cliënten gedurende hun gehele verblijfsprocedure en in de periode daarna onder begeleiding van een en dezelfde persoon blijven.

Deel dit met anderen