Participatieverklaring: VluchtelingenWerk biedt compleet traject

Alle vluchtelingen in Nederland moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving. De verantwoordelijkheid voor deze verklaring ligt bij de gemeenten. VluchtelingenWerk ontwikkelde een compleet traject waar gemeenten gebruik van kunnen maken om de impact van de verklaring te vergroten.

Vóór het tekenen van de verklaring zijn vluchtelingen verplicht om minimaal één workshop te volgen over de inhoud ervan. VluchtelingenWerk stelt dat één workshop gefocust op kennisoverdracht vluchtelingen onvoldoende voorbereidt op het ondertekenen van de verklaring. Het gaat in de verklaring namelijk om hele grote begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Om die meer concreet te maken en aan betekenis te doen laten winnen,  ontwikkelde VluchtelingenWerk het zogenoemde 'participatieverklaringstraject' waarin naast kennisoverdracht, het gesprek over de waarden centraal staat. Dit traject bestaat in onze regio uit twee onderdelen:  

1.  Twee Introductieworkshops

Deze workshop is verdeeld over twee dagdelen. Tijdens deze workshop staat de grondwet centraal. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden? Wat houden deze precies in en hoe verschillen ze van die van het land van herkomst?  Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het materiaal dat de organisatie ProDemos heeft ontwikkeld.

2.   Vier verdiepende bijeenkomsten

In deze verdiepende bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op de begrippen die in de verklaring worden genoemd. Dit zijn de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit en het begrip participatie. In groepjes gaan de deelnemers op basis van hun eigen ervaringen met elkaar in gesprek over de vraag wat de kernwaarden in het eigen leven hier in Nederland kunnen betekenen. Tijdens deze workshops wordt ook geoefend met democratische burgerschapsvaardigheden, zoals begrip kunnen opbrengen voor verschillende standpunten en het vrijuit durven spreken.

Aan alle gemeenten in de regio Midden-Nederland is het uitgebreide traject aangeboden. Veel gemeenten hebben besloten het traject bij VluchtelingenWerk af te nemen. Er zijn ook gemeenten die een verkort traject afnemen, gemeenten die het traject elders inkopen en gemeenten die VluchtelingenWerk hebben gevraagd het traject samen met een derde partij vorm te geven.

Om de trajecten vorm te kunnen geven zijn er twee trainers aangesteld. Zij hebben de workshops en materialen voorbereid en gaan in veel gemeentes de workshops starten.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de participatieverklaring neem dan contact op met Karin Nogossek via e-mail knogossek@vluchtelingenwerk.nl

Deel dit met anderen