Actueel - VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving, onder andere op de arbeidsmarkt. Participatie van toegelaten vluchtelingen op de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren netwerken, een baan zoeken, een culturele kloof overbruggen.

 • Project

  VluchtelingenWerk gaat samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid in het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) 1500 vluchtelingen voorbereiden op werk. Wij hanteren een integrale aanpak die aansluit op de inburgering, waardoor de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen worden verminderd en waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen, werkgevers én overheid. Zodat vluchtelingen zelfbewust keuzes maken, hun weg weten te vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Gesubsidieerd door het Europese Migratiefonds wordt dit landelijke project onder regie van regio Limburg uitgerold.

 • Achtergrond
  • De ongunstige arbeidsmarktpositie van vluchtelingen vraagt om specifieke aandacht. De cijfers wijzen uit dat de arbeidsparticipatie de laatste 10 jaar niet is verbeterd, slechts 46% van de vluchtelingen heeft een betaalde baan, veelal een beperkte flexbaan. De drempels voor vluchtelingen zijn hoog terwijl de Nederlandse overheid vindt dat participatie de eigen, individuele verantwoordelijkheid van het individu is. Tegelijkertijd is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht, die soms lang heeft geduurd en door het onzekere verblijf in een azc. Er is sprake van taalachterstand en niet bekend zijn met de wereld van arbeid in Nederland. Kennis en vaardigheden om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt zijn vaak onvoldoende ontwikkeld.
  • Daarbij komt dat werkgevers onbekend zijn met vluchtelingen. En onbekend maakt onbemind, zeker in een tijd van een ruime arbeidsmarkt zoals de laatste jaren. Toch zijn er kansen,VluchtelingenWerk wil die pakken. De economie trekt aan en er zijn weer mogelijkheden voor gemotiveerde werknemers. 75 werkgevers hebben inmiddels de Werkakkoorden getekend op initiatief van het ministerie SZW. De minister SZW heeft VluchtelingenWerk hierbij als maatschappelijk partner betrokken. Met deze werkgevers gaan wij om tafel om hen laagdrempelig te laten kennis maken met vluchtelingen. En vice versa.
  • Op dit moment verblijven 12.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de centra en nog eens eenzelfde aantal doorloopt de Inburgering. VluchtelingenWerk streeft in aanvulling op de inburgering een praktijkgericht traject na waarin vluchtelingen een reële, bewuste en zelfstandige loopbaankeuze leren maken, die aansluit op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én bij hun competenties en mogelijkheden. In afstemming met de lokale overheid als probleemeigenaar.
 • Onze rol
  • Het aanbieden van een trainingsprogramma waar bij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn zodat zij toe kunnen trede tot de arbeidsmarkt óf kunnen instromen naar een opleiding.
  • Het bieden van individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen, en dus het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en opleidingen en krijgt een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Dit door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken, stage-cafés, expertmeetings en het inzetten van rolmodellen. Met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of vrijwilligerswerk.
  • De (lokale) overheid te overtuigen van onze aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.
 • Resultaat

  Met het project VIP willen we de volgende resultaten bereiken:

  • 1500 Vluchtelingen zijn beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief, maken daardoor betere loopbaankeuzes en hun kansen op de arbeidsmarkt zijn vergroot
  • 400 vrijwilligers zijn getraind als werkcoach
  • Er ligt een beproefd plan van aanpak loopbaanoriëntatie op maat
  • Er wordt beter aangesloten op wensen werkgevers, het draagvlak en kennis van de doelgroep wordt bij hen vergroot: betere match vluchteling-werk
  • Opbouw duurzaam regionale samenwerking met diverse partners, zoals werkgevers, opleiders, en lokale overheid.

Kijk voor meer informatie op onze landelijke pagina van VluchtelingenWerk.

Deel dit met anderen