Contact met VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland bestaat uit regiokantoren, azc's en verschillende lokale afdelingen die zich richten op inburgering en integratie.

 

 • Contact

  Neem s.v.p. eerst contact op met de locatie in je gemeente of een azc-locatie. Klik hier voor een overzicht van de locaties.

  Gebruik alleen de contactgegevens hieronder bij vragen over inburgering, projecten, regionale zaken en klachten.

 • Regiokantoor

  Eindhoven Regiokantoor Zuid-Nederland

  Telefoon: 040 - 243 30 10


  Algemeen
  Personeelszaken
  Vrijwilligerszaken
  Training en Opleiding
  Communicatie (o.a. vragen en opmerkingen over website)

  KvK-nummer van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland: 67002854

 • Inburgering
 • Arbeidsparticipatie

  Teamleider West-Brabant: Joep Avontuur

  Teamleider Breda: Velma Spahic

  Teamleider Eindhoven: Annemarie Trommar

  Teamleider Tilburg: Barbara Zijlstra

  Teamleider Den Bosch en omgeving: Nathalie van der Wielen

  Teamleider Noord-Limburg: Nellie Engelen-Prika & Noura Assakkali

  Teamleider Midden-Limburg: Annemie Smeets

  Teamleider Maastricht, Valkenburg en Heuvelland: Roger Kempinski

  Teamleider Westelijke Mijnstreek: Door Erkens

  Teamleider Parkstad: Anneke Alofs

   

  Projectmanager Arbeidsparticipatie regio Limburg:  Joon Menze

  Projectleider Arbeidsparticipatie: Susanna Karapetjan

 • Projecten

  Eigen-Wijs (AMIF)
  Projectleider Santje Geuze

   

  Terugkeer: 'Een Nieuw Hoofdstuk' (ENH) en 'Met Opgeheven Hoofd' (MOH) (AMIF)
  Projectleider Irene van den Tillaart      

   

  VIP (AMIF)
  Projectleider Joon Menze

   

  Verduurzaming Arbeidsparticipatie
  Projectleider Suzanna Karapetian

   

  Spel aan Huis
  Projectleider Jolanda Groeneveld

   

  Bekend maakt Bemind (voorlichting en ontmoeting)
  Projectleiders Wendy Verhagen en Suzanne de Rooij

   

  In de zorg- uit de zorgen (IDZ-UDZ) Interreg

  Projectleider Nicole Gijsbregts

   

  Ruim Baan

  Projectmanager Joon Menze

   

  TREE Interreg

  Projectleider Mirjam Kemp

   

   

 • Werken bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Wil jij als vrijwilliger, stagair of betaalde kracht aan de slag bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland? Kijk in het vacature-overzicht hoe jij kunt bijdragen!

   

 • Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
  • Wanneer u in een lastige werksituatie zit, waarmee u niet goed terecht kunt bij uw leidinggevende of een medewerker van uw team, kunt u in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon.
  • Wanneer een instantie, cliënt, of medewerker een klacht heeft over het functioneren van onze organisatie of een van onze medewerkers, dan kan er een klacht worden ingediend.
  • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft sinds augustus een klokkenluidersregeling voor haar medewerkers.

   

  Hieronder leest u wat u kunt doen:

  1. Vertrouwenspersoon
  2. Een klacht indienen
  3. De klachtenprocedure
  4. Hulp en contactgegevens

   

  1. Vertrouwenspersoon

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland hecht groot belang aan een veilige en prettige werkplek voor haar betaalde en onbetaalde medewerkers, stagiaires en haar bezoekers. Ondanks de gedragscode en veilige werkafspraken kan niet altijd voorkomen worden dat iemand niet goed bejegend wordt door een van onze medewerkers. Bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, dwang, bedreiging, manipulatie en dergelijke. Vindt u het moeilijk om erover te praten met een medewerker of leidinggevende, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Deze functionaris werkt onafhankelijk en het advies is kostenloos. De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht en u zonodig bijstaan.

  Zie voor de contactgegevens hoofdstuk 4 onderaan.


  2. Een klacht indienen

  U heeft een klacht...

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil al haar cliënten, relaties en medewerkers (betaald, onbetaald, stagiaires) zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook onbedoeld fouten gemaakt worden. Om deze fouten zo goed  mogelijk te herstellen heeft VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een klachtenregeling. Hieronder leest u hoe en waar u een klacht kunt indienen en hoe de behandeling van uw klacht verloopt.

  Wie kan een klacht indienen?

  Iedereen, die contact met ons heeft of in het recente verleden heeft gehad, kan een klacht indienen. In bepaalde gevallen kunnen ook familieleden of andere betrokkenen een klacht indienen. U moet het er dan in ieder geval mee eens zijn dat die persoon namens u een klacht indient. Een vertrouwenspersoon kan u ook bijstaan als het om een nadelige bejegening gaat.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  U kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op VluchtelingenWerk Zuid- Nederland en haar medewerkers (betaalde medewerkers, docenten, vrijwilligers en stagiairs). Het gaat bijvoorbeeld om genomen beslissingen, gedragingen of bejegening van een medewerker of leidinggevende tegenover u. De gebeurtenissen die tot de klacht hebben geleid, mogen niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

  Aan wie kunt u de klacht voorleggen?

  Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zich tegenover u gedraagt, of met diens beslissing of handeling, bespreek dit in dan eerste instantie met de betrokken medewerker, eventueel met een andere medewerker erbij. Wanneer u hierover ontevreden bent, kunt u het probleem vervolgens voorleggen aan de leidinggevende van de medewerker of de regiomanager / directeur van de leidinggevende. Wanneer ook dit geen oplossing biedt of als u van deze mogelijkheden geen gebruik wilt maken, kunt u uw klacht indienen bij de Bovenregionale Klachtencommissie.

  De Bovenregionale Klachtencommissie

  Deze commissie bestaat uit drie leden. Minimaal twee van de drie leden, onder wie de voorzitter, zijn onafhankelijk. Zij zijn niet verbonden met VluchtelingenWerk, noch waren zij dat ooit geweest.


  3. De klachtenprocedure

  Hieronder leest u hoe de behandeling van uw klacht verloopt. Dit is slechts een praktische omschrijving. De volledige klachtenregeling vindt u in hoofdstuk 4.

  Hoe dient u uw klacht in?

  De klacht dient u schriftelijk of per e-mail in bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (noem uw volledige naam en vermeld zoveel mogelijk feiten). De klacht wordt altijd eerst intern behandeld. Dan start de klachtenbemiddeling.

  Klachtenbemiddeling

  Een aangewezen klachtenbemiddelaar of de regiomanager behandelt de klacht volgens het hoor en wederhoor principe. Hiermee wordt de klacht met u afgehandeld.

  Bovenregionale Klachtencommissie

  Indien de klacht intern niet naar voldoening is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Bovenregionale Klachtencommissie. U vermeldt uw naam en adres, de naam van de degene(n) tegen wie u een klacht indient en kort de inhoud van de klacht. Het adres van de Regionale Klachtencommissie staat hieronder vermeld. U ontvangt vervolgens een formulier dat u ingevuld retour kunt sturen.

  Behandeling van de klacht en uitspraak

  De behandeling van uw klacht door de Bovenregionale Klachtencommissie duurt maximaal 3 maanden. De commissie werkt met het principe van hoor en wederhoor. Zij oordeelt onafhankelijk over de gegrondheid van uw klacht en doet aanbevelingen aan het bestuur van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, over te nemen maatregelen. U en degene over wie u geklaagd heeft, krijgen daarvan ook bericht.

  De Bovenregionale klachtencomissie is niet bevoegd om een beslissing te nemen over een financiële genoegdoening. Dat is aan het bestuur van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voorbehouden. De klacht wordt dan teruggewezen naar de directeur.

  Als uw klacht is afgewezen

  Als u niet tevreden bent met het uiteindelijke oordeel over en de afhandeling van uw klacht door VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, dan kunt u een beroep doen op de rechter.
  Als de klacht de cursus inburgeren betreft, dan dient u voor het beroep zich te wenden tot het College van Arbitrage van Blik op Werk.

  Betreffende mensenrechtenschenders

  Als de uitspraak van de Bovenregionale Klachtencommissie betreft het uitsluiten van de dienstverlening voor een cliënt die bewezen mensenrechtenschendingen heeft begaan, kan beroep worden aangetekend worden bij de Landelijke Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Hoe de uitsluiting van de dienstverlening in zijn werk gaat staat in het Protocol Mensenrechtenschenders vermeld.


  4. Hulp en contactgegevens bij klachten

   

  Hulp vragen

  Bij het indienen en tijdens de behandeling van de klacht kunt u advies en hulp vragen van anderen, bijvoorbeeld een familielid, advocaat of andere personen in wie u vertrouwen stelt. Eventuele kosten die dat met zich meebrengt, worden niet vergoed door VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. De vertrouwenspersoon van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland kan u ook terzijde staan. Deze laatste hulp is overigens gratis.

  Volledige klachtenregeling

  De klachtenregeling kunt u hier downloaden.

  Adressen en telefoonnummers

  Postadres
  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (hoofdkantoor)
  t.a.v. Klachtenprocedure
  Per adres: Postbus 700, 5000 AS Tilburg
   
  Algemene informatie
  Tel: 013 - 536 36 30
  E-mail: info-zuid@vluchtelingenwerk.nl
   
  Klacht indienen / Misstand melden

  Meld het schriftelijk of per e-mail naar de leidinggevende (zie contactgegevens). Betreft de klacht de leidinggevende danwel de directeur, dan kunt u het e-mail adres van de directeur-bestuurder danwel de Raad van Toezicht opvragen via het bovenstaande algemene e-mailadres. Een andere optie is een brief verzenden naar het hoofdkantoor t.a.v. de directeur of Raad van Toezicht. Zet ‘Vertrouwelijk’ op de envelop.

  Vertrouwenspersoon

  De naam van de vertrouwenspersoon wordt t.z.t. bekendgemaakt. U kunt een verzoek om in contact te komen met een vertrouwenspersoon richten aan ons hoofdkantoor. U hoeft niet aan te geven waar het om gaat.

  Bovenregionale Klachtencommissie

  VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
  t.a.v. Bovenregionale Klachtencommissie
  Per adres: Blaak 22, 3011 TA Rotterdam

   

  College van Arbitrage Blik op Werk (inburgering)

   

  Voordat u het College kunt benaderen moet u eerst geprobeerd hebben de klacht op te lossen bij de Bovenregionale Klachtencommissie van VluchtelingenWerk zelf! Anders wijst het College de klacht terug en bent u onnodig tijd kwijt. Let op: er zijn kosten aan verbonden.

  Tel: 030 - 3030 645
  E-mail: klachten@ikwilinburgeren.nl
  Website: https://www.blikopwerk.nl/inburgeren/klachtenlijn-voor-inburgeraars

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018