Inburgering

Vluchtelingen en migranten die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen en inburgeringsplichtig zijn moeten voldoen aan de Wet Inburgering. Inburgeraars zijn sinds 01-01-2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en moeten binnen drie jaar hun inburgeringsexamen hebben behaald.

Vluchtelingen moeten zelf een passende inburgeringscursus zoeken en kunnen een lening afsluiten bij DUO om hun inburgeringstraject te bekostigen. Voor de aanvraag van zo'n lening moeten ze allerlei gegevens invullen en documenten overleggen. De beschikbare informatie hierover is echter alleen in het Engels en in het Nederlands op het niveau van het inburgeringsexamen. Aangezien nieuwkomers nog moeten beginnen met de voorbereiding op dit examenniveau, kunnen ze de informatie meestal niet lezen. Als de lening is toegekend, moeten zij vervolgens ook nog een passende cursus zoeken. Deze informatie is uitsluitend in het Nederlands. Voor veel vluchtelingen is het te ingewikkeld om dit alles zonder hulp te regelen en daarom ondersteunt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland hen bij de invulling van hun inburgeringstraject door het geven van onafhankelijke voorlichting over de mogelijkheden. Diverse scholingsinstellingen verzorgen de klassikale lessen, uitgevoerd door ervaren NT2 docenten.

 • Inburgeringstrajecten

  Om het inburgeringsexamen te kunnen behalen, moet je Nederlandse taal redelijk beheersen en een en ander weten over de Nederlandse samenleving. Het inburgeringsexamen bevat de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast is er het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij. Vorig jaar werd het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt toegevoegd. Het participatieverklaringstraject is per januari 2017 verplicht onderdeel van het examen.

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt vluchtelingen en andere migranten inburgeringstrajecten aan op diverse niveaus, van alfabetisering tot en met Staatsexamen NT2 B2. Inburgeraars kunnen bij ons terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgeringsexamen.

  Inburgeringscursussen

  Waarin onderscheidt Vluchtelingenwerk zich?
  We zetten onze jarenlange expertise in om een zo persoonlijk mogelijke voorbereiding op het inburgeringsexamen te kunnen bieden. We richten ons vooral op vluchtelingen en migranten van buiten de Europese Unie. Naast de professionele taaltrainer die de vluchtelingen klassikaal les geeft, is er klassenassistent die de cursisten in kleine groepjes begeleidt. Ook is er een vrijwillige taalcoach die de vluchteling één-op-één ondersteunt bij het leren van de Nederlandse taal, met hen oefent in de praktijk en extra begeleiding geeft bij huiswerkopdrachten. Op deze manier leren de deelnemers de taal toe te passen en breiden ze hun sociale netwerk uit. Alles wordt verder geregeld: van intake tot examens.

  De vluchtelingen die ook maatschappelijke begeleiding krijgen van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ondervinden extra voordeel doordat informatie over de vorderingen uitgewisseld kunnen worden. De lijnen van de begeleider naar de taalcoach zijn kort waardoor er op een moment dat er zich een probleem voordoet, de cliënt van beide kanten kan worden bijgestaan en in samenhang naar het probleem kan worden gekeken.

  Methodieken
  Er wordt met beproefde methoden in boekvorm gewerkt. In Nederland worden door de verschillende regionale stichtingen van VluchtelingenWerk inburgeringsgroepen opgezet volgens dezelfde uitgangspunten en methodes. Hierdoor is de methode overdraagbaar en kan er ook thuis, tijdens, maar ook na de cursus geoefend worden. Bij verhuizing kan de cursist makkelijk overstappen naar inburgeringslessen van  andere regionale  stichtingen van VluchtelingenWerk . Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II). Daarom is gekozen voor verschillende methodes, 7/43, Alfaflex, Taal Compleet, Staatsexamen methode van uitgeverij Boom en Welkom in Nederland voor de module KNM. Voor het onderdeel ONA wordt onder meer gebruik gemaakt van Taal Compleet.

  Taallessen op niveau

  Werkwijze
  Omdat persoonlijke aandacht belangrijk is, geven professionele docenten in kleine klassen (max. 15 personen) taallessen op het gewenste niveau. Zowel in de klas als thuis krijgen de kandidaten persoonlijke begeleiding. Zo gaat iedereen goed voorbereid het verplichte inburgeringsexamen in. In de klas zijn klassenassistenten aanwezig die binnen de klas met een klein groepje aan het werk gaan ter ondersteuning van de cursist. Inburgeraars krijgen 4 keer per week les (8 uur klassikaal les en 4 uur Open Leer Centrum per week). Binnen de regio VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wordt op verschillende locaties cursussen gegeven. Het aanbod is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de woonplaats van de deelnemers. Er worden inburgeringstrajecten aangeboden in Tilburg, Breda en Eindhoven.

  Activiteiten ondernemen
  Taalcoach en vluchteling ondernemen bijvoorbeeld samen activiteiten. Tijdens een bezoekje aan de bibliotheek, de markt of het museum verenigen ze het aangename met het nuttige: het Nederlands onder de knie krijgen. Taalcoaches spelen vaak een belangrijke rol in het versnellen van de inburgering van vluchtelingen. Door samen de krant te lezen of over gemeenschappelijke interesses te praten, komen vluchtelingen snel veel over Nederland te weten.

  In één keer slagen
  Onze ambitie is door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten al onze inburgeraars in één keer te laten slagen voor hun examen. Voor iedere inburgeraar wordt een trajectplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoeveel modules van 13 weken men naar verwachting nodig heeft. Mochten er meer lessen nodig zijn, dan kan dat tussentijds aangepast worden.

  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
  Tijdens de lessen van de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) besteden we aandacht aan het verkrijgen van inzicht in competenties en vaardigheden, de beroepswens en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van de acht resultaatkaarten van DUO. Getrainde ONA-vrijwilligers bieden ondersteuning bij het invullen en opsturen van de resultaatkaarten en de voorbereiding op het mondelinge examen van ONA.  Let op: Voor ONA is de ingangseis dat deelnemers minimaal taalniveau A2- hebben.

  Participatieverklaring
  Vanaf 2016 moeten alle statushouders/vluchtelingen met een verblijfstatus in Nederland een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om vluchtelingen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Deze verklaring wordt getekend na afloop van het volgen van 6 participatieworkshops die met behulp van een tolk in eigen taal worden gegeven. Er wordt dieper ingegaan op de cultuurverschillen en -overeenkomsten uit het land van herkomst en Nederland.

  Voordelen vluchtelingenwerk

  • Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen
  • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio te vervolgen
  • Verschillende niveaugroepen
  • Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis
  • Nederlands oefenen in praktijksituaties
  • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject
  • Kleine klassen (8-15 personen)
  • Professionele docenten
  • Keurmerk Inburgering Blik op Werk
  • Geen winstoogmerk
  • Regionaal aanbod
  • 4 instroommomenten per jaar
  • Hulp bij het aanvragen van de lening bij DUO

  Keurmerk blik op werk

  SNV Brabant Centraal is in het bezit van het Keurmerk 'Blik op Werk'. Dit betekent dat de cursisten die een inburgeringscursus bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland volgen, gegarandeerd zijn van een kwalitatief hoogstaande cursus met een goede begeleiding en een grote kans van slagen voor het inburgeringsexamen.

   

 • Taaleducatie

  Taaleducatie is één van de belangrijkste pijlers in het integratie- en participatieproces van een vluchteling in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingen die in een AZC verblijven kunnen al beginnen met hun integratieproces door bezig te zijn met taal en zich hierin te verdiepen. Bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland noemen we dit traject voorburgeren. Daarnaast biedt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ook het traject doorburgeren. Om te kunnen doorburgeren moeten de deelnemers goed gemotiveerd zijn om aan zijn toekomst te werken. Intrinsieke motivatie is de belangrijkste succesfactor. De wil om de taal te leren, en de wil om te werken.

  Voorburgeren

  De vluchtelingen die in Nederland aankomen willen hier hun bestaan verder opbouwen. Zij willen deelgenoot worden van de Nederlandse samenleving en zo snel mogelijk integreren. Het liefst al terwijl ze nog in afwachting zijn van hun statusverlening. Om de tijd, waarin ze in afwachting zijn, zo efficiënt en lucratief mogelijk in te zetten, heeft VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een traject van voorburgeren opgezet. Door deelname zijn vluchtelingen, in die soms lange periode, al actief met de taal en de cultuur van Nederland. Dat helpt hen om na de statusverlening sneller te integreren en participeren in Nederland. Ook kunnen statushouders starten met de cursus voorburgeren als ze nog moeten wacht op de uitnodiging voor de inburgeringslessen.

  Doorburgeren

  De vluchtelingen die een diploma van het inburgeringsexamen op zak hebben maar nog geen werk hebben gevonden, worden door VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in het traject 'doorburgeren' begeleid bij het toewerken naar een diploma Staatsexamen NT2. Met die papieren en ervaring in de Nederlandse taal maken zij meer kans op de arbeidsmarkt. Deelnemers zien werk als een noodzaak om onafhankelijk te worden, om beter te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving en hun toekomstdromen waar te maken. Daarin is niet alleen taal van belang maar ook kennis van omgangsvormen in Nederland. Mensen uit niet-westerse landen moeten hierin vaak grote stappen zetten. Ze moeten soms afstand doen van elementen uit hun eigen cultuur, en hier de meer Nederlandse elementen voor in de plaats zetten. In het traject wordt daarom ook aandacht besteedt aan de Nederlandse normen en waarden.

  Intake
  In het doorburgeringstraject wordt gestart met een intakegesprek. Hierin wordt de motivatie getoetst en gekeken of er fysieke of psychische belemmeringen zijn. Hierna nemen een taaltoets af. We werken met 'De Sprong' en 'Code Plus', het lesboek en de digitale werkomgeving. Deelnemers hebben twee keer per week les van een taaldocent en gaan één keer per week naar het OLC (Open Leercentrum). De deelnemers blijven actief in het traject tot ze klaar zijn voor hun Staatsexamen NT2.

  Participatiebegeleiding
  Participatiebegeleiding door vrijwillige cliëntcoaches maakt ook deel uit van het doorburgeren. De coaches gaan met de deelnemer op zoek naar een baan, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk. Minimaal één keer per maand hebben ze contact.

  Maatregelen vanuit de overheid
  Vanuit de overheid zijn er in 2015 maatregelen genomen waar vluchtelingen van kunnen profiteren, zoals een uitbreiding van het inburgeringsexamen. Deze module ‘Oriëntatie op de arbeidsmarkt’ geeft inburgeraars zicht op hoe je in Nederland een baan vindt. Verder hebben gemeenten de beleidsvrijheid om vluchtelingen in het kader van re-integratie een opleiding of omscholing te laten volgen.

  Samenwerking
  In Breda heeft een groep niet-commerciële taalaanbieders de handen inéén geslagen. Onder de naam Bredataal is er een samenwerkingsverband ontstaan van (vrijwilligers)organisaties met het doel om anderstaligen te helpen bij het leren en/ of verbeteren van de Nederlandse taal. Ook VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is hierbij aangesloten.

   

 • Participatie

  Een groot deel van de werkzaamheden van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland in de gemeenten is gericht op het bevorderen van de integratie en participatie van cliënten. In elke gemeente waar VluchtelingenWerk Zuid-Nederland actief is, verzorgt ze de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en worden er inburgeringscursussen gegeven.

  Intake

  De intake participatie brengt in kaart wat een vluchteling wil in de toekomst. De Cliëntcoach begeleidt de vluchteling hierbij. Hij verwijst de vluchteling indien nodig door naar andere maatschappelijke instellingen in de stad. Zelf hebben we ook een aanbod om onze cliënten op weg te helpen.  Zoals het vergroten van het sociaal netwerk door Mindfit.

  Financiële ondersteuning

  Vluchtelingen hebben vaak moeite om hun administratie en financiën goed op orde te houden. Ze zijn onbekend met hoe zaken in Nederland geregeld zijn en ze maken onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben. Hierdoor kunnen schulden oplopen. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt daarom groepscursussen op het gebied van financiën en administratie. Als er behoefte aan is helpen onze vrijwilligers vluchtelingen ook persoonlijk bij het op orde brengen van hun administratie om schulden te voorkomen.

  Educatie

  Sommige vluchtelingen lopen tegen zaken aan waarvan ze niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding of cultuurverschillen. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft hiervoor verschillende programma's ontwikkeld die zorgen voor een versnelling van integratie en participatie. Binnen diverse groepssessies, die geleid worden door ervaringsdeskundigen, worden diverse obstakels weggenomen.

  Wijkactiviteiten

  Weinig vluchtelingen maken gebruik van het activiteitenaanbod van diverse (wijk)instellingen. Deze activiteiten bieden mogelijkheden aan vluchtelingen om zich verder te ontwikkelen en om mensen te ontmoeten. Veel vluchtelingen zijn niet op de hoogte van deze activiteiten of ze vinden het eng om het wijkcentrum zomaar binnen te lopen. Daarom helpen onze cliëntcoaches bij het zetten van de eerste stap. Zelf organiseert VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ook activiteiten in de wijk. Ook zijn er  verschillende projecten die door VluchtelingenWerk Zuid-Nederland speciaal voor vluchtelingen worden gerealiseerd in woonwijken.

Deel dit met anderen