Gilze en Rijen (op AZC)

Adres

Adres
Prinsenbosch 2
5126 ND Gilze
Postadres
Postbus 700, 5000 AS Tilburg
Telefoonnummer
0161 - 45 82 00
Fax
0161 - 45 30 17

Openingstijden

Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Informatie- en adviespunt

Inloopspreekuur
Dinsdag  en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur POL
Maandag tot en met  vrijdag van 09.30 .tot 16.00 uur.

De opvang in Gilze en Rijen heeft 3 afdelingen waaronder een asielzoekerscentrum (azc), een procesopvanglocatie (pol) en een gezinslocatie (glo). Deze vallen onder het COA. Zij zijn verantwoordelijk voor huisvesting, inkomen, educatie en activiteiten gedurende het verblijf in deze locaties

Procesopvanglocatie (pol)
In een pol worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure). De pol’s bevinden zich altijd in de buurt van het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waar de aanvraag van de asielzoeker in behandeling is. In deze locaties zien medewerkers van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland toe op een eerlijk verloop van de asielprocedure, daarnaast geven zij voorlichting en informatie. Als een asielzoeker in Nederland mag blijven, stroomt hij door naar één van de azc's in Nederland.

Asielzoekerscentrum (azc)
 In een azc verblijven verblijfsgerechtigden die in afwachting zijn van een woning en uitplaatsing naar een gemeente. Daarnaast verblijven in een azc ook asielzoekers die in de verlengde procedure zitten. In de volksmond, en soms ook in de pers, worden andere typen opvanglocaties ook wel aangeduid als azc. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ondersteunt deze groep asielzoekers met juridische begeleiding in de asielprocedure en bij de gezinsherenigingsprocedure.

Gezinslocatie (glo)
In een gezinslocatie verblijven gezinnen met minderjarige kinderen die geen recht meer hebben op verstrekkingen conform de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva). Hun asielverzoek is afgewezen. Een uitspraak van de Hoge Raad verbiedt dat kinderen op straat worden gezet. Met gezinslocaties kan dit worden voorkomen. In gezinslocaties is sprake van een sober voorzieningenniveau. Dat wil zeggen dat alleen de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn. De begeleiding is gericht op terugkeer. Voor kinderen zijn er geen beperkingen; zij krijgen dezelfde voorzieningen als op de andere opvanglocaties. Het onderdak in een gezinslocatie kan alleen worden beëindigd bij vertrek uit Nederland of als het jongste kind van het gezin achttien jaar is geworden.

Deel dit met anderen