Over onze stichting

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.

Onze missie

De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

Onze visie

VluchtelingenWerk streeft naar een samenleving waarin burgers, rijksoverheid en gemeenten, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Een samenleving die zich openstelt voor opvang en integratie van vluchtelingen, waarin vluchtelingen die mogen blijven de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij en waar zelfredzaamheid van vluchtelingen voorop staat. En een samenleving die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunt bij eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Klik hier voor ons beleidsplan.

Ons werkgebied

Daarnaast werken wij aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Wij doen ons werk lokaal vanuit tientallen kantoren. Het werkgebied van Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland beslaat de provincies Limburg, Noord-Brabant en de Gelderse gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. In alle asielzoekerscentra in dit gebied hebben we een kantoor en ook in de meeste gemeenten. Met onze vrijwilligers verzorgen wij in veel gemeenten de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen, maar ook projecten rond de Participatieverklaring, arbeidsparticipatie en nog veel meer.  Klik hier voor de werkgebieden van de andere regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.

 • Organisatie

  Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie, ondersteund door betaalde professionals. De stichting volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Sinds 1 oktober 2016 zijn de stichtingen VluchtelingenWerk WOBB en VluchtelingenWerk Limburg gefuseerd tot VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Op 1 juli 2017 is Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk (SNV) Brabant Centraal erbij gekomen waarmee we nu volledig zijn als Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

  Directeur-Bestuurder
  Mw. J.J. (Jacqueline) de Visser

  Het managementteam van Zuid-Nederland wordt gevormd door:

  • Regiomanager Kaveh M. Pour
  • Regiomanager Sascha Harding
  • Regiomanager Imre van der Linden
  • Hoofd Bedrijfsbureau: Hanneke Ermstrang
 • Raad van Toezicht

  Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit de volgende personen:
  Raad van Toezicht

  • Dhr. J.H.M. (John) Monsewije (voorzitter)
  • Mw. C.J.M. (Els) Aarts-Engbers
  • Dhr. M. (Mpanzu) Bamenga
  • Dhr. E.C. (Ephrem) Davids
  • Dhr. A.J.M.H. (Ad) Hoevenaars
  • MW. P.E. (Pauline) Smeets
  • Mw. M.G. (Marga) Rijken
 • Privacyverklaring

  VluchtelingenWerk respecteert jouw privacy
  De Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (hierna “VluchtelingenWerk”) respecteert jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de communicatieactiviteiten van VluchtelingenWerk, waaronder de nieuwsbrieven, brochures en folders uitgegeven door onze stichting. Wij kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De datum staat bovenaan de verklaring. 

  Persoonsgegevens van cliënten van VluchtelingenWerk
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die VluchtelingenWerk verwerkt van de cliënten die zij begeleid bij verschillende trajecten, zoals maatschappelijke begeleiding, arbeidsparticipatietrajecten of gezinsherenigingsprocedures. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in dit kader is te vinden in de Privacy folder voor cliënten van VluchtelingenWerk Nederland.

  Solliciteren op een vacature bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
  Zodra je op een vacature van VluchtelingenWerk reageert, verwerkt VluchtelingenWerk de persoonsgegevens die jij aan ons in jouw sollicitatie verschaft, zoals contactgegevens (NAW, e-mailadres) en gegevens over jouw opleiding en werkervaring. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het sollicitatieproces. Door te solliciteren op de vacature ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door VluchtelingenWerk.

  Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. VluchtelingenWerk bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 maand bewaard. Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens.

  Overige externe communicatie van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
  VluchtelingenWerk kan ook persoonsgegevens verwerken wanneer zij voor haar eigen regio brochures, folders en flyers personen interviewt en/of fotografeert. In zo een geval worden uiteraard alleen de persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt die door de betreffende persoon zijn verstrekt. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het creëren van het betreffende verhaal en het publiceren daarvan, zoals een interview, reportage of nieuwsbericht. Ook in dit geval gebruiken we pas persoonsgegevens als hiervoor toestemming is verkregen.

  Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens
      • Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en verwijdering van je persoonsgegevens (recht op gegevenswissing).
      • Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie.
      • Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken als hiervoor gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die VluchtelingenWerk verwerkt, betwist of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door VluchtelingenWerk, kun je hierom verzoeken.

  Als je een verzoek doet, zullen we beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek bijvoorbeeld niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen.
  Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van persoonsgegevens door VluchtelingenWerk.

   

  Contactgegevens
  Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
  Bedrijfsbureau regio Zuid-Nederland
  Kronehoefstraat 19
  5612 HK Eindhoven
  Tel: 040-2433010
  e-mail:  privacy-zuidnederland@vluchtelingenwerk.nl
  fg@vluchtelingenwerk.nl

 • Klachten?

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil al haar cliënten, relaties en medewerkers (betaald, onbetaald, stagiairs) zorgvuldig behandelen. Toch blijft ons werk het werk van mensen. Er kunnen fouten worden gemaakt. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling.

 • KvK en ANBI

  KvK- nummer VWZN: 67002854

  ANBI-Formulier

Vragen?

Neem contact op via het regiokantoor:
Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Kronehoefstraat 19
5612 HK Eindhoven
info-zuid@vluchtelingenwerk.nl
T 040-243 30 10

Raad van Toezicht en MT

 

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wordt bestuurd door het MT en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de eindverantwoording.

Directeur-bestuurder van VWZN is Jacqueline de Visser, jacquelinedevisser@vluchtelingenwerk.nl

ManagementTeam

Het MT bestaat uit de regiomanagers:

Regiomanager Kaveh M. Pour, kpour@vluchtelingenwerk.nl
Regiomanager Sascha Harding, sharding@vluchtelingenwerk.nl
Regiomanager Imre van der Linden, ivanderlinden@vluchtelingenwerk.nl
Hoofd Bedrijfsbureau: Hanneke Ermstrang, hermstrang@vluchtelingenwerk.nl

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

 • Dhr. J.H.M. (John) Monsewije (voorzitter)
 • Mw. C.J.M. (Els) Aarts-Engbers
 • Dhr. M. (Mpanzu) Bamenga
 • Dhr. E.C. (Ephrem) Davids
 • Dhr. A.J.M.H. (Ad) Hoevenaars
 • MW. P.E. (Pauline) Smeets
 • Mw. M.G. (Marga) Rijken