Participatiefonds

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in en deel uitmaken van de Nederlandse samenleving, onder andere door actief te zijn op de arbeidsmarkt.

Per 1 januari 2018 van dit jaar heeft Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een Participatiefonds van € 500.000 opgericht om dit ook binnen onze eigen organisatie mogelijk te maken. Doel is om participatie van vluchtelingen binnen onze regio (Limburg, Noord-Brabant en de Bommelerwaard) te bevorderen en om hen te begeleiden richting regulier betaald werk. Het participatiefonds heeft twee doelen:

 • Het creëren van werkervaringsplekken;
 • Het financieren van participatieactiviteiten.

Het participatiefonds blijft voor onbepaalde tijd beschikbaar en blijft voor deze genoemde doelen bestemd. Er zullen stortingen plaatsvinden indien dat mogelijk is. Het fonds zal niet voor andere doelen worden ingezet.

 • Creëren werkervaringsplekken

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is inmiddels gestart met het aanbieden van werkervaringsplekken. Hier krijgen deelnemers de kans om werkervaring op te doen binnen verschillende functies in onze organisatie. Dit betekent een aanvulling op hun CV en vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt. Vanuit het Participatiefonds worden jaarlijks werkervaringsplaatsen van 6 maanden gefinancierd.

  Investeren in talent en competentieontwikkeling

  Naast de kans om werkervaring op te doen krijgen deelnemers een intensief coachingstraject aangeboden. Dit traject is geheel gericht op ontwikkelen van competenties en doorstroming naar een betaalde baan. Ook stelt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland haar interne opleidingen voor hen beschikbaar. Op verzoek stelt het fonds middelen ter beschikking aan een deelnemer.

  Met dit initiatief draagt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een extra steentje bij om vluchtelingen een springplank naar betaald werk te bieden. In het Participatiefonds is een groot percentage van de middelen specifiek gericht op het aanbieden van werkervaringsplaatsen binnen de organisatie.

  Aanmelden werkervaringsplaatsen
  Er komen vacatures op intranet/website met profiel waarop mensen moeten solliciteren. Houd intranet en de website dus goed in de gaten en attendeer kanshebbers op de vacature(s).

 • Financiering participatieactiviteiten

  Als de aanvrager wil deelnemen aan een activiteit die de participatie in de Nederlandse maatschappij vergroot maar dit zelf niet kan financieren, kan hij/zij een aanvraag hiervoor indienen. Denk hierbij aan:

  • Bijdrage / vergoeding deskundigheidsbevordering (kosten van studie / training / cursus / workshop), bij voorkeur gecertificeerd.
  • Bijdrage in representatie / materiaal / gereedschap voor uitoefening (vrijwilligers)werk.
  • Bijdrage in vervoer naar (vrijwilligers)werk als werkgever daar niet in voorziet (bijvoorbeeld kosten brommercertificaat en tweedehands brommer als er geen OV is, een fiets).

  Aanvraagprocedure financiële ondersteuning

  De aanvraag kan alleen persoonlijk worden gedaan voor een individu, dus niet voor of namens een organisatie.
  Een aanvraag moet schriftelijk of per mail worden ingediend: Kronehoefstraat 19, 5612 HK Eindhoven, e-mail participatiefonds-zuid@vluchtelingenwerk.nl

  Aanvraagformulier:

  • NAW-gegevens aanvrager (begunstigde)
  • Contactgegevens aanvrager (telefoon, e-mail)
  • Bankrekeningnummer aanvrager (plus kopie bankpas)
  • Bedrag van de aanvraag
  • Participatieactiviteit
  • Motivatie voor de aanvraag

  Beoordeling aanvraag
  Alle aanvragen die binnenkomen worden beoordeeld door het management en directie van Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en krijgt binnen 5 weken schriftelijk bericht over de beoordeling van de aanvraag.

  Richtlijnen / criteria aanvraag

  • Alleen individuen (particulieren / personen) kunnen een aanvraag doen. Een aanvrager kan zich laten ondersteunen door een derde.
  • Het fonds vergoedt géén kosten die al zijn gemaakt. Alleen aanvragen voor bijdrage vooraf.
  • Er is sprake van een financiële noodzaak. De aanvrager heeft onvoldoende beschikking over eigen middelen.

  Uitsluitingen
  De volgende zaken financiert het participatiefonds niet:

  • Projecten al dan niet gericht zijn op bevordering van participatie. Hiervoor zijn andere fondsen.
  • Activiteiten in groepsverband.

  Beheer
  Het fonds wordt beheerd door de Jacqueline de Visser, directeur-bestuurder van de Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland.

Vragen?

Neem contact op met regiomanager Sacha Harding via sharding@vluchtelingenwerk.nl of bel 06-53934873.