Projecten

Bekijk hier onze succesvolle projecten gericht op bijvoorbeeld werk, taal of zelfstandige terugkeer. Projecten die stuk voor stuk zorgen voor ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen en een bijdrage leveren aan iemands verdere ontwikkeling in Nederland.

Neem contact op met ons

Bent u geinteresseerd in een bestaand project of hebt u een idee voor een nieuw project? Neem dan gerust contact met ons op: info-zuid@vluchtelingenwerk.nl

 

Euro-Wijzer3

In Euro-Wijzer 3 wil VluchtelingenWerk de financiële begeleiding van vluchtelingen optimaliseren en verduurzamen. De doelstelling voor de komende drie jaar is om ervoor te zorgen dat financiële begeleiding een vast onderdeel wordt van de reguliere dienstverlening in de maatschappelijke begeleiding.  De methode Euro-Wijzer staat hierin centraal.

Bekend maakt Bemind

Met het project Bekend maakt Bemind bieden wij de mogelijkheid in gesprek te gaan mét een vluchteling en geven wij hen een gezicht. Onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers komen in koppels op bezoek, een vluchteling en een niet-vluchteling.

Dichter Bij Huis

Door middel van het project Dichter bij Huis worden geboren en nieuwe Nederlanders met elkaar in contact gebracht. Het project helpt hen elkaar beter te leren kennen op een laagdrempelige wijze. Er worden in totaal 5 bijeenkomsten georganiseerd waarin groepen van maximaal 10 personen (5 nieuwkomers en 5 wijkbewoners) elkaar beter leren kennen.

In de zorg - Uit de zorgen

Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Zodra ze in de regio zijn gesetteld, willen ze hier een toekomst opbouwen. Ze willen in Nederland, België of Duitsland weer aan het werk, en de meesten zijn zeer gemotiveerd. Met het project ‘In de Zorg - Uit de zorgen’ proberen we hen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector.

Heft In Eigen Handen

Het project Heft in Eigen Handen is een project van VluchtelingenWerk Zuid Nederland (mede) gefinancierd door het OranjeFonds voor de duur van 3 jaar.

Spel aan Huis

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil graag de ontwikkelingskansen van vluchtelingenkinderen vergroten. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voert daarom in verschillende gemeenten het Spel-aan-Huis Project uit, gefinancierd door het Oranje Fonds.

Met Opgeheven Hoofd2

Mensen die al jaren zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven of mensen die recent bericht hebben gekregen dat hun verzoek om asiel is afgewezen hebben vaak te maken met psychische en praktische problemen die een belemmering vormen voor het nadenken over en het organiseren van terugkeer naar het land van herkomst. Veel mensen uit deze doelgroep hebben behoefte aan ondersteuning.

Way2Work

Veel vluchtelingen hebben geen (beroeps)netwerk en moeite met het vinden van werk. Hoe kunnen we dit netwerk van deze groep vergroten, zorgen voor wederzijds begrip en hiermee de weg naar arbeid en participatie vergemakkelijken?

Ruim Baan voor Vluchtelingen

Werk is voor vluchtelingen van doorslaggevend belang. Het is de sterkste integratiemotor om een volwaardige plek in de maatschappij te verwerven. Helaas hebben veel vluchtelingen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze geen professioneel netwerk hebben of omdat hun diploma's niet worden erkend. Het merendeel van deze vluchtelingen is ontzettend gemotiveerd.

VIP 2 / Werk aan de Winkel

Vanaf januari 2018 is VluchtelingenWerk Zuid-Nederland gestart met het uitvoeren van VIP2 trainingen. VIP staat voor Vluchtelingen Investeren in Participeren, waarbij VIP2 een vervolg is op het eerdere succesvolle VIP project. Het project beoogt om tot medio 2020 vierhonderd statushouders in Zuid-Nederland naar werk toe te begeleiden.

Interreg Project TREE

Interreg Project TREE staat voor: ‘Training for Integrating Refugees in Euregio’. Het project is een Euregionaal Interreg project, een samenwerkingsverband tussen Regio Aken, Luik, Wallonië en Zuid-Limburg.

Start met Participeren

Vluchtelingen starten binnen 2 weken na vestiging in gemeente Horst aan de Maas met een traject van 8 weken. Daarnaast nemen ook vrouwen aan dit traject deel die al langer thuiszitten of alleen de inburgering volgen. Doel is toeleiding naar (arbeidsmarkt)participatie.

Integratie door Wijkparticipatie

Gefinancierd door AMIF (Asiel, Migratie en Integratie Fonds) is er eind 2015 vanuit de Gemeente Breda een bijzonder project gestart waarbij 15 ketenpartners de handen in een geslagen hebben om de omstandigheden van migranten in de gemeente Breda te verbeteren op het gebied van scholing, activering, werk en welzijn.

Time4You

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en de handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan. Via diverse projecten zet VluchtelingenWerk zich in voor deze kwetsbare groep. Inmiddels is een breed scala aan kennis, ervaring en middelen opgebouwd.

Europassie

Door onze projecten EuroWijzer (gericht op schuldpreventie en mede ontwikkeld met Nibud), die wij sinds 2015 uitvoeren, hebben we ruime ervaring met het financieel begeleiden van volwassen vluchtelingen. We weten waar de specifieke moeilijkheden liggen als het gaat om leren omgaan met financiën in onze complexe samenleving.

Werk Wijzer

Met het project Werk-Wijzer wil VluchtelingenWerk de scholing voor arbeidscoaches versterken en uitbouwen met digitale tools gecombineerd met trainingen en een kennisplatform. Dat ontwikkelen doen we samen. Met de ontwikkelde leerlijn zijn vrijwillige arbeidscoaches beter toegerust om hun taak uit te voeren: het begeleiden van vluchtelingen naar werk en/of opleiding.

Taal Tandem

Taal tandem is een project mede mogelijk gemaakt door het oranje fonds.  Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van verbinding en sociale participatie.  Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.