Arbeidsparticipatie

Nieuwkomers met een verblijfsvergunning kunnen met hulp van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland hun vaardigheden en kennis vergroten om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bovendien maakt VluchtelingenWerk Zuid-Nederland werkgevers bewust van de kwaliteiten en meerwaarde van nieuwkomers.

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt vluchtelingen naar betaald werk, onder andere door het geven van workshops waardoor vluchtelingen kennis maken met de gebruiken en gewoonten van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast gaan we op zoek naar stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, BBL-plaatsen, BOL-plaatsen en betaald werk. Voor vluchtelingen is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk een baan krijgen zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ondersteunt hen hierin door middel van verschillende projecten:

 

Klik hier voor de 'Samenvatting maatschappelijke businesscase arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg; Wat levert de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg de samenleving op?' Uitgevoerd door Pimbaa Onderzoek & Advies, ’s-Hertogenbosch, augustus 2015.

 

 

 • VluchtelingenWerk

  Achtergrondinformatie

  Het traject 'Toeleiding naar Arbeid' bereidt vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het begint met de aanmelding voor de afdeling Arbeidsparticipatie. Statushouders kunnen op verschillende manieren worden aangemeld:

  • Vanuit maatschappelijke begeleiding wordt gezien dat de statushouder klaar is om te participeren middels arbeid;
  • Een casemanager bij een gemeente neemt contact op met de afdeling Arbeidsparticipatie om een statushouder aan te melden;
  • Tijdens de inburgeringslessen wordt informatie gegeven over Arbeidsparticipatie;
  • De statushouder kan ook zichzelf aanmelden bij de afdeling Arbeidsparticipatie, middels een overdrachtformulier met een aantal gegevens.

  Na de aanmelding wordt de statushouder uitgenodigd voor een intakegesprek op het kantoor van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Tijdens de intake wordt gekeken naar het volgende:

  • 1. Taalniveau Nederlandse taal
  • 2. Leerbaarheid
  • 3. Motivatie
  • 4. Beschikbaarheid
  • 5. Achtergrond met betrekking tot opleiding en werkervaring
  • 6. Huidige gezinssituatie

  Er wordt hierbij vooral bekeken of er mogelijk belemmerende factoren zijn om het traject te volgen. Zo niet, dan vangt het traject aan met een serie workshops, waarna de vluchtelingen het door hun geleerde in de praktijk kunnen brengen tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten. Vervolgens krijgen ze een individuele arbeidscoach toegewezen die samen met hen op zoek gaat naar werk.

   

  Doelen

  • Realistisch beroepsbeeld
  • Basiswerknemerscompetenties
  • CV
  • Werkervaring bij een Nederlandse werkgever
  • Vervolgadvies

   

  Werkloosheid

  Uit het SCP Jaarrapport Integratie aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken blijkt dat migranten extra hard worden getroffen door werkloosheid. De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen. Ook de armoede is groot.

  Geen netwerk
  Dorine Manson, directeur: "Vluchtelingen zijn heel gemotiveerd om hun nieuwe leven tot een succes te maken en willen liefst zo snel mogelijk aan het werk. Maar de stap van inburgering naar werk is heel groot. Vluchtelingen missen een Nederlands netwerk en hebben door de vluchtperiode vaak lange tijd niet geleerd of gewerkt. Voor Somaliërs bijvoorbeeld geldt dat vanwege de burgeroorlog mensen decennialang niet naar school konden gaan. Integreren en een andere taal leren duurt daarom langer. Een inburgeringsdiploma geeft geen toegang tot een vervolgstudie en blijkt op de arbeidsmarkt weinig te betekenen. Werkgevers willen erkende Nederlandse diploma’s of werkervaring zien. Het is daarom belangrijk om vluchtelingen bijvoorbeeld een opleiding of leerwerktraject te bieden."

  Kansen bieden
  Vluchtelingen die het wel lukt om een baan te vinden, krijgen in de praktijk vaak tijdelijke contracten via een uitzendbureau en vliegen er dus in zwaar weer als eerste uit. VluchtelingenWerk roept Rijk en gemeenten daarom op om vluchtelingen kansen te geven op financiering van onderwijs en opleidingen zodat zij zich kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Dit kan door het studeren met behoud van uitkering mogelijk maken. Daarnaast vraagt ze om extra aandacht voor vluchtelingen in het kader van de uitvoering van de Participatiewet.

  Kloof dichten
  VluchtelingenWerk zelf probeert de kloof tussen vluchteling en arbeidsmarkt kleiner te maken door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven. Manson: "Veel vluchtelingen hebben talenten die moeizaam tot ontwikkeling komen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Verschillende factoren veroorzaken dit: onbekendheid, mismatches en verkeerde verwachtingen bijvoorbeeld, en het voor werkgevers niet op een herkenbare manier in beeld brengen van talent.

  Onderzoekers waarschuwen voor werkloosheid en criminaliteit. Lees meer >>

   

  Cijfers

  Werkloosheid landelijk

  VluchtelingenWerk Integratiebarometer 2014 is een onderzoek dat is verricht naar de integratie van vluchtelingen in Nederland. Hierin staat allerlei informatie m.b.t. integratie waaronder ook cijfers over arbeidsparticipatie en werkloosheid:

  • 46% van de vluchtelingen tussen de 15-64 jaar, geselecteerd op 1 januari 2013, heeft een betaalde baan. Dit aandeel was 37% in 2011 en is dus flink toegenomen.
  • Het aandeel werkenden ligt in 2013 onder de vluchtelingen (46%) en de niet-westerse allochtonen (45%) nagenoeg even hoog.  Echter de arbeidsparticipatie blijft vooral ten opzichte van de autochtone bevolking (74%) nog altijd flink achter.
  • Vluchtelingen die langer in Nederland zijn, hebben vaker een baan.
  • De netto participatie is het hoogst onder vluchtelingen die genaturaliseerd zijn en het laagst onder vluchtelingen met een verblijfsstatus voor bepaalde tijd.
  • Vrouwelijke vluchtelingen en vluchtelingen afkomstig uit Somalië en Irak hebben een minder sterke arbeidsmarktpositie dan andere groepen vluchtelingen.

  Resultaten Arbeidsparticipatie VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Landen van Herkomst van geplaatste cliënten: Afghanistan 8 / Eritrea 10 / Irak 3 / Iran 6 / Somalie 7 / Syrie 29 / Overig 16

  Bij het stagecafe op 12 april 2016 waren 26 deelnemers aanwezig, waarvan 16 deelnemers (61%) n.a.v. de dag een sollicitatiegesprek hebben gevoerd, een meeloopdag, een betaalde baan, een stageplaats of een betaalde BBL plaats aangeboden gekregen bij verschillende organisaties.

  Van de 31 deelnemers die op 14 april 2016 op de TIAS studiedag de hele dag aanwezig waren kwam meer dan 80% uit Syrië. Achtergrond deelnemers:

  Circa 14 deelnemers (40%) hebben n.a.v. de dag een sollicitatiegesprek gevoerd bij 6 organisaties.

  Blik op werk

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is sinds 2009 in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Dit betekent dat de cursisten die een inburgeringscursus bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland volgen, gegarandeerd zijn van een kwalitatief hoogstaande cursus met een goede begeleiding en een grote kans van slagen voor het inburgeringsexamen.

   

 • Voor vluchtelingen
 • Voor werkgevers

  Bijeenkomsten

  Stagecafé

  Het Stagecafé is opgezet om vluchtelingen en nieuwkomers te ondersteunen bij hun participatie in de Nederlandse samenleving middels werk én om organisaties kennis te laten maken met hetgeen deze doelgroep te bieden heeft. Tijdens het Stagecafé kunt u, als vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven, in gesprek gaan met de deelnemers.

  Leer de deelnemers kennen tijdens een ronde Business Speeddating. Daarna kunt u onder het genot van een drankje en een hapje eventueel nader kennis maken en zelf beslissen wat u kunt doen om deze gemotiveerde deelnemers op weg te helpen.

  • U kunt de deelnemer adviseren en/of coachen;
  • U kunt de deelnemer helpen aan een stageplaats door uw eigen netwerk te activeren;
  • U kunt de deelnemer uiteraard ook zelf een stageplaats aanbieden!

  Volgende stagecafé in Tilburg is eind november 2016. Houdt onze site en Facebook pagina hiervoor in de gaten.

   

  Tips over werken met vluchtelingen

   

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018