Actueel - Ruim Baan voor Vluchtelingen

Zelfstandigheid van vluchtelingen is een kerndoel en dat wordt het beste bereikt door een baan. Vluchtelingen moeten echter drempels zien te overwinnen. Diploma’s van vluchtelingen worden vaak niet erkend in Nederland. Ze beginnen daarnaast met een taalachterstand, hebben geen professioneel netwerk en enkelen kampen nog met trauma’s. Maar vluchtelingen zijn ondernemende mensen en zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan.

 

“Het is doodzonde dat er zoveel vluchtelingen zijn met kennis en vaardigheden waar ze helemaal niks mee kunnen doen. Ieder bedrijf zou een vluchteling een kans moeten geven. Al was het maar met een stageplek. Dat hoort gewoon bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. (Schults Schilders) “

 

Project in regio Limburg

 

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft in 2016 het project Ruim Baan voor Vluchtelingen opgestart voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Dit project wordt ondersteund door een financiële bijdrage van Provincie Limburg en een kleine bijdrage van diverse gemeenten (per traject).

Het project is onderdeel van de dienst Arbeidsparticipatie in geheel Zuid-Nederland.
De looptijd van het project is oktober 2016 t/m september 2019.

 

Drempels overwinnen

 

Deze doelgroep vergt een specifieke aanpak omdat deze duidelijk andere kenmerken toont. Veel statushouders hebben geen netwerk, hebben een taalachterstand, hebben geen aansluitende opleiding of werkervaring en er zijn grotere verschillen in arbeidscultuur. Het Ruim Baan project  pakt dit aan door trainingen in te zetten en gerichte plaatsingen te realiseren.

 

Inzet van vluchtelingen

 

Voordelen van het inzetten van statushouders:

 • Zij zijn vaak gemotiveerde doorzetters en harde werkers;
 • Zij beschikken over werkervaring;
 • Vele hoger opgeleiden hebben geen moeite om beneden hun niveau te werken;
 • Zij vertegenwoordigen een bron van ambitie, inzet en loyaliteit, die te weinig wordt aangeboord

 

Naar een volwaardige plaats in de maatschappij

 

Het mag niet zo zijn dat het grote arbeidskapitaal dat de statushouders met zich mee brengen teloor gaat in bureaucratie en gemiste kansen. Velen zijn arbeidsfit en hebben waardevolle arbeids- en kenniscompenties uit het herkomstland opgedaan. Vele statushouders vinden slechts werk in deeltijd, dat niet op hun niveau is en vaak op tijdelijke basis. Door een intensief traject op te zetten beoogt het Ruim Baan project een duurzame plaatsing en zoekt naar manieren om statushouders eerder en sneller te kunnen laten starten met werk of opleiding.

 

Verwachte positieve effecten van arbeidstoeleiding

 

Positieve effecten van werken op de gezondheid en welzijn van vluchtelingen :

 • medewerkers zien dikwijls dat depressieve klachten afnemen door participatie;
 • statushouders hebben een dagbesteding;
 • ze komen onder de mensen;
 • de coachende aanpak beweegt hen richting zelfstandigheid;
 • hospitalisatie wordt zo vermeden;
 • dit levert groeieffecten op in hun loopbaanontwikkeling ; en
 • ook onbetaald werk verhoogt hun persoonlijk welzijn

 

VluchtelingenWerk heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van statushouders naar opleiding en werk vanuit verschillende integratieprojecten. Dit nieuwe project maakt gebruik van bewezen methodieken uit deze projecten (zoals Startbaan).

 

Ontwikkelingen in de Limburgse arbeidsmarkt

 

In heel Limburg vragen werkgevers naar statushouders als nieuwe arbeidskrachten. Zij komen voornamelijk uit de sectoren groen, zorg, logistiek, bouw, chemie en de maakindustrie. Om goede matches te kunnen realiseren zijn een goede toerusting én persoonlijke intensieve begeleiding van statushouders nodig. Het project richt zich dan ook op het verwerven van arbeidscompetenties en/of een passend onderwijstraject.

 

Methodes

 

Het unieke van dit begeleidingstraject is dat het bewezen methodieken bundelt tot een geïntegreerde aanpak voor een doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het trajectplan is zodanig opgesteld dat: de arbeidsmarktkwalificaties én het sociaal-maatschappelijk functioneren in samenhang worden bezien; de vertreksituatie in kaart gebracht wordt; en het plan van aanpak een coachende vorm van ondersteuning voorziet. Het inzetten van ons netwerk geeft een extra impuls aan de slagingskans.

 

Gelijk starten

 

Om een versnelling te kunnen bewerkstelligen wordt gelijk met de uitvoering gestart. Het begint met eenvoudig werk, vrijwilligerswerk, een stage of werkervaringsplaats. Dit blijkt ondersteunend te werken bij het hervinden van een normaal dagritme en/of een psychisch herstel van de betrokkene. De benodigde taal- en inburgeringscursussen dienen geen belemmering te vormen. De focus ligt uiteindelijk op het vinden van duurzaam werk. Een korte scholing hiertoe wordt ingezet indien noodzakelijk.

 

Ketensamenwerking

 

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland onderhoudt actief samenwerking met haar partners: de overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijk betrokken organisaties, gericht op het stimuleren van de participatie in Limburg.

 

Onderzoek

 

Klikt u hier voor de "Samenvatting maatschappelijke businesscase arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg; Wat levert de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg de samenleving op?" Uitgevoerd door Pimbaa Onderzoek & Advies, ’s-Hertogenbosch, augustus 2015


Meer weten?

 

 

Bedrijven en gemeenten kunnen contact opnemen met dhr. J. Menze via 06-23139516 of via  jmenze@vluchtelingenwerk.nl

 

 

 

Deel dit met anderen