Leiden: Jaarverslag 2020

In Leiden zijn in 2020, in samenwerking met de gemeente, 97 statushouders gehuisvest. Daarmee sloot de gemeente het jaar af met een voorsprong van 2  op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 97 statushouders gehuisvest
 • 67 volwassenen, 30 kinderen
 • 32 (volwassen)  mannen, 35 vrouwen
 • Grootste groep: Syrie en Eritrea (25)
 • 48 beschikbaar gestelde woningen

Aangepaste werkwijze in corona-tijd

Corona heeft Nederland sinds maart 2020 in de greep. In die maand worden diverse landelijke overheidsmaatregelen afgekondigd. Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Ook wordt gevraagd sociaal contact te mijden.
De uitbraak van corona zorgt ervoor dat iedereen in Nederland zijn leven en werk anders moet inrichten. De boodschap is dat we thuis moeten blijven, vanuit huis werken, we krijgen een anderhalvemetersamenleving. Het openbare leven valt stil, scholen gaan dicht, ook onze inburgerings- en andere groepslessen vallen daarmee uit.
Na de eerste komt  de tweede golf, we werken op al onze locaties op een andere manier dan normaal. Ons uitgangspunt is dat we bereikbaar zijn voor al onze cliënten. Dat doen we via alle mogelijkheden die voorhanden zijn, zoals de mail, telefoon, WhatsApp. We helpen dus in principe op afstand, maar wanneer dat niet gaat en een probleem urgent is, maken we een afspraak op kantoor. Deze afspraken zijn zo kort mogelijk en ook hierbij zijn de RIVM-maatregelen leidend. Er zijn spatschermen, looprichtingen, er worden mondkapjes gedragen en er is goed toezicht op de hygiëne.
Daarnaast nemen we ook zelf actief contact op met vluchtelingen om te kijken hoe het met hen gaat en of er iets is dat we kunnen doen om hen verder te ondersteunen. We merken dat bellen om te vragen hoe het gaat al een wereld van verschil kan maken. Wanneer nodig wordt een tolk ingezet, zodat we zeker weten dat we elkaar goed begrijpen. WhatsApp en beeldbellen biedt ook een uitkomst in deze situaties. Daar waar meerdere partijen betrokken zijn, hebben we contact met elkaar en kijken we hoe we de cliënt gezamenlijk het beste kunnen ondersteunen.
Verder verstrekken we vluchtelingen informatie over het coronavirus. Dat doen we via onze website www.forrefugees.nl met veel linkjes naar relevante informatie in verschillende talen. Ook houden we bij of er relevante lokale initiatieven zijn en we informeren cliënten hierover. En uiteraard zijn we ook voor aanvullende vragen bereikbaar.
Trainingen, inburgeringslessen en workshops worden, voor zover mogelijk, digitaal aangeboden. Na de zomer gaan alle locaties weer open, aangepast aan de omstandigheden. Zo zijn de Workshops Participatieverklaring na de zomer weer van start gegaan in kleinere groepen en aangepast aan de regels van het RIVM.  Dat vraagt extra inzet van vrijwilligers, creativiteit en flexibiliteit bij al onze medewerkers.
Onze medewerkers doen het werk – zoals altijd – met volle overgave en in het belang van onze cliënten. Maar wel altijd verantwoord en met gezond verstand. In de coronatijd hebben we als organisatie ook te maken met vrijwilligers die (tijdelijk) niet verder durven te gaan met hun werk. Daar is alle begrip voor: gezondheid staat altijd voorop! Het heeft natuurlijk wel tot gevolg dat anderen taken overnemen. Het piept en het kraakt soms, alles is anders, maar onze dienstverlening blijft op peil.

Vanaf 16 maart is ook onze locatie in Leiden vanuit huis gaan werken. Dit heeft vanzelfsprekend zijn weerslag gehad op onze werkwijze tijdens deze periode. Op het gebied van huisvesting hebben we een nieuwe tijdelijke werkwijze ontwikkeld. In deze werkwijze was er zo min mogelijk fysiek contact tussen cliënt, vrijwilliger VluchtelingenWerk, teamleider en medewerkers van de corporaties. De koppeling aan een woning vanuit een AZC verliep volledig digitaal, waarna een geprint huurcontract met sleutel in de brievenbus van kantoor VluchtelingenWerk aangeleverd werd, daarop volgde extra uitleg op gepaste afstand op het kantoor. De bezichtigingen van de woning verliepen via foto / film en door een bezoek zonder begeleiding van cliënt.
Kortom, in samenwerking en afstemming met de woningcorporaties is er efficiënt gewerkt om de taakstelling te realiseren.
Naast het huisvesten van nieuwe cliënten begeleidt VluchtelingenWerk nog op meer manieren. Vooral deze begeleiding en contactmomenten moest snel een nieuwe werkwijze bedacht worden. Wij zijn trots op wat onze vrijwilligers snel voor elkaar gekregen hebben.
In de nieuwe werkwijze hadden de vrijwilligers via whatsapp, mail en telefoon contact met hun cliënten. In eerste instantie waren deze contactmomenten bedoeld om alle cliënten in kaart te brengen. Hierna werden deze momenten gebruikt om zoveel mogelijk zaken te bespreken, informatie te delen en vragen te beantwoorden. Als bleek dat een cliënt meer aandacht nodig had of als er sprake was van een noodsituatie kon de client terecht op ons kantoor onder duidelijke voorwaarden en aan de hand van regels van RIVM. Het kantoor is onder andere met spatschermen ingericht. Op deze manier hebben we onze dienstverlening op aangepaste wijze kunnen voortzetten.
Zodra de regels rond thuiswerken wat versoepeld werden hebben wij ons kantoor opnieuw ingericht, met deze inrichting kunnen wij binnen de richtlijnen van RIVM vier cliënten tegelijk ontvangen. Het aantal contact momenten is terug te zien in de cijfers in het schema bij maatschappelijke begeleiding. De contact momenten zijn onder te verdelen in contacten rondom huisvesting en maatschappelijke begeleiding en zijn een mix van contact op locatie en digitaal.
Toen er in het najaar een nieuwe lockdown afgekondigd werd was de locatie van VluchtelingenWerk Leiden voorbereid en zijn we gaan werken met afspraken. Onze vrijwilligers regelde zaken via de telefoon of mail en als dat niet lukte is het mogelijk om een afspraak op kantoor te maken.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Daarnaast hebben statushouders vaak urgente vragen op het gebied van bijvoorbeeld belasting, toeslagen, zorg, huisvesting, werk en financiën.
Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunt-en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. De ondersteuning bestaat soms uit een doorverwijzing, uit praktische hulp of een combinatie van beide. De wijze waarop dit gebeurt, is altijd gericht op versterking van de zelfredzaamheid. Het infopunt is er ook voor lokale belanghebbenden en belangstellenden, zoals inwoners uit de gemeente, met vragen over vluchtelingen, statushouders en gerelateerde zaken.

 • 650 contacten
 • 296 maatschappelijk
 • 354 juridisch

In de eerste helft van 2020 viel onze teamleiders op dat er veel verschillende vragen binnenkwamen op zowel regulier spreekuur als via whatsapp. Van simpele controle vragen over brieven tot zeer complexe casussen rond huisvesting en ook vragen over opvoedingsondersteuning. Duidelijk is wel dat er vooral veel vragen rondom financiën en wonen voorbij kwamen. Vaak worden deze vragen gecombineerd met andere onderwerpen. Bijvoorbeeld een vraag over financiële problemen gecombineerd met een vraag rondom werk.
Deze gecombineerde vragen zien we op het totaal duidelijk terug, ongeveer 1 op de 3 cliënten die zich op het spreekuur meldt heeft een meervoudige vraag. Waar deze vragen kort beantwoord kunnen worden gebeurde dat in 2020 digitaal of met doorverwijzing. Vraagstukken die niet zelfstandig opgelost konden worden werd een afspraak op kantoor ingepland.

Monitoring verblijf (juridische begeleiding/gezinshereniging)

Onze juridische begeleiding van statushouders is uniek. Onze medewerkers begeleiden vluchtelingen in het azc, maar ook later in de gemeenten waarin ze worden gehuisvest. In het hele traject, van A tot Z, van aankomst tot zelfredzaamheid.
Onze juridische begeleiding behelst de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en alles wat er verder nog geregeld moet worden. Komen onze juridische vrijwilligers en beroepskrachten ergens niet uit? Dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. De Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel en integratie en consulenten landeninformatie. Vanuit het Landelijk Bureau worden ook contacten onderhouden met ambassades, IND en IOM. Ook is er ondersteuning op het gebied van financiering van bijvoorbeeld identiteitsonderzoek, reiskosten, paspoorten en laissez passers.
De juridische begeleiding van VluchtelingenWerk in de gemeente is er voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, gehuisvest zijn in de gemeente en verblijfsrechtelijke vragen hebben. De statushouder heeft na aankomst in de gemeente een tijdelijke verblijfsvergunning. Deze verloopt na enige tijd en dient in de meeste gevallen te worden verlengd.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
De juridische begeleiding draagt bij aan het integratieproces. Zolang een statushouder nog niet herenigd is met zijn of haar gezin, is het moeilijk om een nieuwe start te maken in Nederland. Daarnaast dragen de gezinsherenigingen bij aan de realisatie van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling.

 • 13 nieuwe dossiers in 2020
 • Totaal aantal dossiers in 2020: 52
 • Totaal aantal afgeronde dossiers: 25

In 2020 zijn er nieuwe 13 aanvragen voor gezinshereniging ingediend voor een vijftal statushouders. Met deze 13 nieuwe dossiers komt het totaal aantal lopende dossiers in 2020 op 52 voor 24 statushouders. Tevens zijn in het afgelopen jaar 25 dossiers van acht statushouders afgerond, waarvan 20 dossiers van 8 statushouders succesvol. Dit relatief lage aantal ten opzichte het aantal lopende dossiers is te verklaren door het kleine aantal nareizigers en de corona-maatregelen. Het is lastig om aan de benodigde documenten bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland te komen of naar Nederland te kunnen reizen. Voor twee statushouders zijn hun vier aanvragen voor gezinshereniging afgewezen. Voor hen lopen er op dit moment geen vervolgstappen. Eventueel worden deze aanvragen op een later moment opnieuw ingediend, afhankelijk van eventuele nieuwe feiten en omstandigheden. In het kader van gezinshereniging hebben er in het afgelopen jaar 111 contactmomenten plaatsgevonden.
In 2020 hebben internationale coronamaatregelen de gezinsherenigingsprocedure behoorlijk bemoeilijkt. Met name het feit dat de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland lange tijd gesloten bleef, maakte het voor de nareizende familieleden lange tijd onmogelijk om de juiste documenten te verkrijgen om naar Nederland te reizen. De ontploffing in Beiroet, Libanon, op 4 augustus, leidde ertoe dat de dienstverlening van de Nederlandse vertegenwoordiging aldaar lange tijd ontregeld was. Hierdoor konden (met name Syrische) nareizigers, niet anders dan wachten in Libanon of Syrië totdat ze een afspraak moment kregen toegewezen. De wachttijd is inmiddels opgelopen tot enkele maanden.

 • Juridische Spreekuur 2020
 • Contactmomenten over gezinshereniging 46
 • contactmomenten over verblijf – Verlenging 205
 • contactmomenten over verblijf – Naturalisatie 11
 • contactmomenten over verblijf – Intrekking 3
 • contactmomenten over verblijf – Ongedocumenteerden 20
 • contactmomenten over Verblijf – Overig 116

Een honderdtal mensen zijn door ons telefonisch en per mail benaderd en, veelal op afstand, begeleid bij het verlengen van hun aanvraag of het controleren of de statushouder de aanvraag voor verlenging correct heeft ingediend. Er zijn 130 contactmomenten geweest over de verlenging van verblijfsvergunningen en elf over naturalisatie. Tevens zijn er drie contactmomenten geweest over de intrekking van een verblijfsvergunning en 20 met ongedocumenteerden. De overige 116 contactmomenten gingen over een andere onderwerpen, zoals vermissing van verblijfsdocumenten, tracing van familieleden in het buitenland, dossieropbouw en reizen naar het buitenland.
Het juridisch team heeft in 2020 bestaan uit een teamleider, een stagiaire en acht vrijwilligers.


Maatschappelijke begeleiding

Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning in de gemeente verhuizen, komt er ontzettend veel op hen af: verhuizen naar een onbekende stad of dorp, snel de Nederlandse taal leren en de weg vinden in een doolhof van regelgeving. Ook moeten vluchtelingen zelf een inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk. De maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk staan vluchtelingen bij in deze roerige periode en helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.
Dat begint op dag 1 als de statushouder in zijn of haar nieuwe woonplaats arriveert. De begeleiding start soms al vóór het tekenen van het huurcontract. Vrijwilligers helpen vluchtelingen met alle praktische regelzaken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau. Maar ook aan het het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Daarnaast begeleiden onze medewerkers bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen, kwijtscheldingsaanvragen en bij inschrijving bij het UWV.
De begeleiding gaat echter verder dan praktische zaken alleen. Samen met de maatschappelijk begeleider vindt de vluchteling de weg in zijn nieuwe woonplaats en in de Nederlandse samenleving. Ook wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de vluchteling, zodat zij sneller zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst.
Onze maatschappelijk begeleiders stuiten - door het intensieve, persoonlijke contact - op problemen die  belemmerend kunnen werken op het pad naar een nieuwe toekomst. Zo kampen veel vluchtelingen met stress, psychische problemen en maken ze zich zorgen over achtergebleven familieleden. Ook spelen cultuurverschillen een rol, net als wantrouwen tegenover overheidsbeambten. Onze medewerkers kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.
Vluchtelingen zijn, net als andere nieuwkomers, verplicht om binnen drie jaar het inburgeringsexamen te behalen. Hiervoor moeten zij zelf een passende cursus zoeken en een lening aanvragen. Voor veel vluchtelingen is het lastig om alles op tijd te regelen, omdat ze de taal niet kennen en de weg niet weten. Maatschappelijke begeleiders bieden informatie over de inburgeringsverplichting, de inburgeringsaanbieders in de regio en hulp bij het aanvragen van de lening.

Het doel van onze maatschappelijke begeleiding is - in grote lijnen - dat de cliënt leert zelfstandig gebruik te maken van alle voorzieningen, in staat is daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kan opbouwen als volwaardig participerend burger.

 • 67 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding
 • Contactmomenten MB – 1367

Onze maatschappelijke begeleiding bestrijkt een periode van ongeveer 12 maanden. In deze periode willen wij een vergroting van de zelfredzaamheid van onze cliënten bereiken. Gedurende deze twaalf maanden vinden caseload gesprekken tussen de teamleider en vrijwilliger plaats. Tijdens deze gesprekken wordt gekeken hoe de cliënt ervoor staat. Aan het einde van deze periode wordt samen met de cliënt gekeken waar deze staat op de eerder genoemde levensgebieden en worden de laatste adviezen gegeven. Waar nodig worden onze cliënten door verwezen naar de sociale wijkteams, buurthuizen en/of andere partijen in de stad.
Op het gebied van deze ‘warme door geleiding’ heeft VluchtelingenWerk Leiden zich in 2020 verder door ontwikkeld. Er zijn warmere banden ontstaan tussen onze teamleiding en nieuwe partijen van Sterke Sociale basis in de stad. Een goede ontwikkeling, die wij in 2021 voort zullen zetten.

Met Opgeheven Hoofd (MOH)

Vluchtelingenwerk Leiden bood tot 1 juli 2020 ook counseling en terugkeerbegeleiding aan (afgewezen) asielzoekers en ongedocumenteerde migranten. Dit wordt gedaan onder de paraplu van het project 'Met Opgeheven Hoofd'. Vanuit het project geven wij informatie en advies en coachen wij clienten die terugkeer overwegen. Ook krijgen clienten de mogelijkheid om contact te leggen met een partnerorganisatie in het land van herkomst.
Zo kunnen asielzoekers een geïnformeerde beslissing maken over hun toekomst. Als asielzoekers kiezen voor zelfstandige terugkeer, geeft VluchtelingenWerk informatie over de verschillende terugkeerorganisaties in Nederland, waaronder ons eigen terugkeerproject. VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat wordt gemonitord hoe het terugkeerders vergaat. Daarom houden zowel de Consulent Landen van Herkomst en de partnerorganisatie contact met terugkeerders tot een jaar na aankomst.
Vanuit het project Met Opgeheven Hoofd houdt VluchtelingenWerk contact met de gemeente Leiden en samenwerkingsorganisaties zoals Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV), de Fabel van de Illegaal, Diaconaal centrum de Bakkerij, en GIL (Stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden). Vluchtelingenwerk is door de gemeente Leiden geinformeerd over de sluiting van de Bed, Bad Brood Opvang van STUV in het voorjaar 2020. De gemeente heeft VluchtelingenWerk (en andere samenwerkingsorganisaties) gevraagd mee te denken over het inrichten van een mogelijke nieuwe loketfunctie voor ongedocumenteerden in Leiden vanaf 2021. VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat er een dergelijke loketfunctie behouden blijft voor ongedocumenteerden. Bij dit loket zou men terecht moeten kunnen voor informatie en advies betreft onder andere juridische procedures, opvang, medische voorzieningen, en terugkeer.

Euro-Wijzer

Financiën op orde hebben is essentieel voor een goede start in Nederland. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in schulden terecht kan komen. VluchtelingenWerk wil voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden krijgen. Immers, een gezonde financiële situatie is onmisbaar voor een goede integratie. VluchtelingenWerk heeft samen met het Nibud de methode Euro-Wijzer ontwikkeld om de financiële zelfredzaamheid van statushouders te vergroten.
In 2020 heeft VluchtelingenWerk verdere stappen gezet om de methode Euro-Wijzer binnen de organisatie te verduurzamen. Zo worden alle nieuwe en bestaande vrijwilligers die actief zijn als maatschappelijk begeleider, getraind in de methode Euro-Wijzer waarna zij in staat zijn om vluchtelingen te ondersteunen bij het aanleren van financiële vaardigheden. Deze training, bestaande uit 2 dagdelen, is structureel opgenomen in ons trainingsprogramma voor vrijwilligers. Daarnaast wordt de groepscursus 'Omgaan met Geld in Nederland' regelmatig door gemeenten ingekocht evenals de intensieve, individuele budgetbegeleiding. De groepscursus is speciaal ontwikkeld voor vluchtelingen, bestaat uit vier tot acht dagdelen en omvat verschillende modules. Er wordt rekening gehouden met de beperkte beheersing van de Nederlandse taal en laaggeletterheid, onder meer door de inzet van beeldmateriaal, materialen in eigen taal en de inzet van tolken. Er zijn speciale modules voor jongeren en ook voor ouders met kinderen beschikbaar. Bij voorkeur wordt de training zo vroegtijdig
mogelijk ingezet om financiële problemen te voorkomen.
Het Euro-Wijzer meetinstrument maakt onderdeel uit van de methode en heeft als doel de financiële vaardigheden van vluchtelingen in kaart te brengen en vorderingen inzichtelijk te maken.
Steeds meer gemeenten tonen in 2020 interesse in de methode Euro-Wijzer en geven op deze manier vorm aan de financiële ontzorging van vluchtelingen. Zij doen dit in navolging van het pilotprogramma financieel ontzorgen van statushouders van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waarin een aantal gemeenten pilots ontzorging draait met Euro-Wijzer. Vanwege de corona-crisis komen de pilots een half jaar stil te liggen om vervolgens in september 2020 weer van start te gaan. De resultaten van de pilots worden medio 2021 verwacht.

In Leiden heeft begin 2020 één groep van jonge statushouders de cursus Omgaan met geld gevolgd. Het doel van deze cursus is gericht op financiële bewustwording en vergroten van financiële zelfredzaamheid. Deze groep met jonge statushouders zijn getraind in vijf dagdelen. De groep heeft ook het spel Euro- Passie gespeeld dat is ontwikkeld samen met het Nibud. De pilot vond plaats in samenwerking met project JAS. Naast deze pilot heeft onze locatie in 2020 alle nieuwe vrijwilligers getraind in het gebruiken van de methode Eurowijzer.

Bekend maakt Bemind, een ander verhaal

Nog druk bezig met de aanvraag voor de financiering voor continuering van dit belangrijke draagvlakproject binnen onze stichting werden we overvallen door Corona. Toch hebben we onze trouwe financiers ervan kunnen overtuigen dat ons voorlichtingsproject te waardevol is om ten onder te laten gaan door dit virus.
Vanaf 1 juli hebben we de draad voor Zuidwest-Nederland opgepakt met het team van Bekend maakt Bemind en dat is heel goed gegaan. We hebben aardig wat aanvragen mogen ontvangen om mee van start te gaan en zo sijpelde dat weer uit. Ondanks corona hebben we geen slecht jaar gehad.
Scholen blijven voorkeur houden voor fysieke voorlichtingen maar als alternatief hebben we de tweede helft van het jaar keihard gewerkt aan het opzetten van een online variant. Hierbij kunnen we live op het digibord in de klas te gast zijn en indien leerlingen echt thuis onderwijs krijgen op ieders device. Dat maakt ons zeer flexibel en is ons aanbod heel breed. We schakelen snel en hebben ook veel van onze voorlichters kunnen trainen op online je verhaal vertellen. De ervaring is dat dit bijna net zo intens overkomt als fysiek, het is alleen een iets andere tak van sport qua techniek op afstand en die rol neemt onze Nederlandse voorlichter uit het duo op zich. We hebben al een aantal online sessies uitgevoerd en na metingen van Avance is de ervaring en de ontmoeting door de luisteraars als “bijzonder om zo’n verhaal te vertellen en knap” als zeer waardevol omschreven. Zo kunnen we ook in deze tijden ons draagvlak nog steeds vergroten. In dit jaar hebben we ook een flink aantal nieuwe teamleden mogen verwelkomen in ons team, waaronder een dame uit Iran en een man uit Turkije, dit maakt ons aanbod buiten veel voorlichters uit Syrië ook breder.
Onze toekomstplannen liggen ook in het zoeken naar verbreding van ons project, bijvoorbeeld bij bedrijven die op zoek zijn naar een maatschappelijk doel voor hun werknemers. Zo kunnen we gaan onderzoeken of daar donaties voor sessies op scholen (sponsoring) of arbeidsplaatsen te ontwikkelen zijn voor onze doelgroep. Daar gaan we in 2021 actief mee aan de slag om dit te onderzoeken.
We waren in 2020 opnieuw te gast bij het Visser ‘t Hooft Lyceum, in zes klassen. De bekende voorlichters van het jaar ervoor gingen vol enthousiasme op pad naar Leiden om te vertellen over wat het met je doet als je moet vluchten maar ook hoe lastig maar ook waardevol het is, je leven in een nieuw land op te bouwen en daarbij wordt geholpen door de mensen om je heen. Een normaal drukke klas nu muisstil, aldus de docent.


Ons team

Onze locatie werd in 2020 aangestuurd door twee teamleiders Olaf Demas en Christine Simonian. Het team kreeg ondersteuning van Bas Bongers, juridisch teamleider en Margreet Bakker, counselor terugkeer. Sinds de zomer heeft teamleider Mieke Bruines het team tijdelijke ondersteund in de huisvesting taakstelling. De overstijgende zaken worden door opgepakt onze senior teamleider Annette van Lookeren opgepakt.
Het team van betaalde krachten stuurt een groot aantal vrijwilligers op de locatie aan. Dit aantal fluctueert rond de 40. Deze vrijwilligers hebben verschillende rollen in de organisatie en zijn actief voor de doelgroep. Deze rollen zijn te onderscheiden in ondersteunende taken, maatschappelijke begeleiding, huisvesting, juridische begeleiding en tolken. Voor al deze vrijwilligers geldt dat ze onze verplichte basiscursus gevolgd hebben, daarnaast volgen onze vrijwilligers regelmatig trainingen op de voor hun taak relevante onderwerpen.
Verder werkt VluchtelingenWerk Leiden graag met stagiaires. In de eerste helft van 2020 hebben wij vier stagiaires mogen begeleiden. Hiervan studeerden er drie aan de opleiding Social Work aan Hogeschool Leiden en één volgde de opleiding tot Sociaal Werker aan het MBO Rijnland. In september begonnen drie nieuwe stagiaires die hebben de werkzaamheden van de oude stagiaires overgenomen. Twee van deze nieuwe stagiaires volgen een opleiding aan de Hogeschool (social work en toegepaste psychologie) en een stagiaire geniet een opleiding tot Sociaal Werker aan het MBO Rijnland.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgeringsexamen (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland geeft de cursisten tijdens het inburgeringstraject veel persoonlijke aandacht. Teamleiders op de leslocaties kennen alle cursisten goed en houden nauwlettend in de gaten of zij op het juiste en hoogst haalbare niveau de lessen volgen. Ook bewaken ze de gestelde termijnen en zorgen ze ervoor dat de cursisten op tijd aan hun inburgeringsplicht voldoen. In de klas zijn, naast de docent, extra klassenassistenten actief, zodat er voldoende aandacht en begeleiding is voor iedereen. Tevens krijgen de cursisten iedere week (online) bezoek van een taalcoach om extra te oefenen met de Nederlandse taal. Tenslotte hebben wij op enkele leslocaties een Open Leercentrum waar onze cursisten gratis, en onder begeleiding van getrainde vrijwilligers, buiten de lessen om extra kunnen oefenen. Zo bereiden wij onze cursisten optimaal voor op het examen!
De inburgering van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland scoort hoge cijfers. Bij de laatste rapportage van het onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut Blik op Werk kreeg onze inburgering het prachtige rapportcijfer 7,7. Onze slagingspercentages zijn ver boven de landelijke norm. Zo slaagt 73% van de analfabeten voor hun inburgeringsexamen en in de groep middelbaar opgeleiden is ons slagingspercentage 84%, hetgeen 12 procent hoger is dan de norm.
VluchtelingenWerk biedt lessen Inburgering op tien locaties in Zuid-Holland (van Noord naar Zuid: Leiden, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Delft, Westland, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard, Gorinchem). Inburgeraars kunnen er terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings examen (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Zelfs op niveau B2 in Delft, in samenwerking met de TU Delft. Op de tien leslocaties volgen jaarlijks rond de 700 cursisten uit pakweg vijftig landen hun lessen.
Wij zijn met het oog op de nieuwe Wet Inburgering ook bereid op andere locaties lessen aan te bieden of hierin de samenwerking te zoeken met andere taalaanbieders. bijvoorbeeld op het gebied van taalcoaching. Wij hebben veel bevlogen en deskundige vrijwilligers die vluchtelingen graag verder helpen.

 • 126 inburgeraars
 • 14 cursisten ONA-module
 • 58 taalvrijwilligers

In 2020 hebben in totaal 126 cursisten les gevolgd op de inburgeringslocatie in Leiden. Net zoals in 2019 waren er zes lesgroepen actief. In Leiden bieden we lessen aan op twee verschillende niveaus: Alfabetisering en Inburgering (uitstroomniveau A2). Van de 126 cursisten volgden 57 cursisten het inburgeringstraject en 69 cursisten het alfabetiseringstraject. We hebben drie alfabetiseringsgroepen en twee inburgeringsgroepen waar cursisten zich voorbereiden op het inburgeringsexamen. Daarnaast hebben we een groep waar zowel alfabetiseringslessen als inburgeringslessen worden aangeboden. De alfabetiseringslessen worden in die groep aangeboden aan cursisten die potentie hebben om door te stromen naar de inburgering.
Wij geven ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt)les aan cursisten die bijna klaar zijn met het inburgeringstraject of die al goed op weg zijn. Begin 2020 heeft een groep van 14 cursisten de ONA module met goedgevolg afgerond. In december 2020 zijn we weer met een nieuwe ONA groep gestart. Deze module hopen we in april 2021 af te ronden.
Onder de cursisten waren 13 nationaliteiten vertegenwoordigd. Het merendeel van de cursisten was afkomstig uit Syrië en Eritrea. Niet alleen statushouders volgden de lessen maar ook een klein aantal inburgeringsplichtigen zonder vluchtelingenachtergrond. Deze cursisten zijn afkomstig uit onder meer Thailand, Marokko, Brazilië en Vietnam.
Meer dan de helft van de cursisten die in 2020 in Leiden de lessen volgde was woonachtig in Leiden. De andere helft was woonachtig in Voorschoten, Leiderdorp, Katwijk, Zoeterwoude, Oegstgeest, Oude Wetering, Sassenheim, Hillegom, Voorhout en Roelofarendsveen.
In de klas zijn, naast de docent, extra klassenassistenten actief, zodat er voldoende aandacht en begeleiding is voor iedereen. Tevens worden alle cursisten gekoppeld aan een taalcoach om extra te oefenen met de Nederlandse taal. De taalcoach richt zich met name op spreken omdat dat onderdeel lastig is voor veel van onze cursisten. Tenslotte hebben wij op de leslocatie in Leiden een Open Leercentrum (OLC) waar onze cursisten gratis, en onder begeleiding van getrainde vrijwilligers, buiten de lessen om extra kunnen oefenen.
Er waren 58 vrijwilligers actief betrokken als taalcoach, klassenassistent, intaker of OLC vrijwilliger.
In verband met de situatie rondom COVID 19 hebben we vanaf 16 maart tot 1 juli online onderwijs gegeven. Onze cursisten hebben hiervoor toestemming geven. Meer dan 90% heeft dit gedaan. Een klein deel van de cursisten heeft gezien hun thuissituatie afgezien van online onderwijs. Bij de
online lessen waren ook onze klassenassistenten actief. Zij hebben cursisten individueel of in kleine groepjes kunnen begeleiden. Er werd les gegeven via whatsapp, videobellen, Zoom en de telefoon.

Landelijk en regionaal Jaarverslag

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland hielp in 2020 bij de huisvesting van 2497 statushouders. We boden 2353 statushouders maatschappelijke begeleiding, onze inloopspreekuren trokken 16.887 bezoekers, 706 cursisten volgden lessen op onze inburgeringslocaties. En we deden nog zoveel meer in 58 gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland.