Samenwerking

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland werkt in meerdere gemeenten samen met kleine en grote organsiaties, en ook met bedrijven. Op deze manier ondersteunen wij vluchtelingen om beter en sneller te integreren in de Nederlandse samenleving. Lees meer in voorbeelden van deze samenwerking.

Met alle aandacht voor het vluchtelingenvraagstuk ontstonden veel initiatieven naast VluchtelingenWerk. Juist door samenwerking met diverse (keten)partners kunnen we onze maatschappelijke opdracht beter realiseren. Van zelfstandig werken naar samenwerken, waarbij we focussen op onze kernkwaliteiten. Allereerst is er de samenwerking met ketenpartners in de vreemdelingenketen, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Deze partners zijn met name van belang voor de werkzaamheden in de centrale opvanglocaties.

Rondom de arbeidsparticipatie spelen voornamelijk werkgevers- en werknemersorganisaties een rol. In de gemeentelijke samenwerking bundelen wij onze krachten met scholen, bibliotheken, kerken, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties dichtbij in de woonomgeving van onze cliënten. Deze samenwerkingsverbanden maken het mogelijk om statushouders te verbinden met de maatschappij, de arbeidsmarkt en de buurt.

Samenwerken met ons?

Neem contact op met:
Martien Jan de Haan
mjdehaan@vluchtelingenwerk.nl
T 010-2292362

Dit kunnen we niet alleen!

We helpen statushouders om zo snel mogelijk hun eigen weg te vinden in Rotterdam. We willen dat ze zich hier thuis en op hun plek voelen en dat ze nuttig bezig zijn. Daarom stimuleren we hen om deel te nemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk, workshops, trainingen en allerlei bijeenkomsten.