Walcheren: Jaarverslag 2020

Op Walcheren zijn in 2020, in samenwerking met de gemeenten, 76 statushouders gehuisvest. Daarmee sloot de gemeente het jaar af met een kleine achterstand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 76 statushouders gehuisvest
 • 47 volwassenen, 29 kinderen
 • Grootste groep: Syrie (35)
 • 21 beschikbaar gestelde woningen

VluchtelingenWerk locatie Walcheren zet zich in voor de drie gemeenten – Middelburg, Veere en Vlissingen - op Walcheren en begeleidt alle vluchtelingen die na een asielstatus op Walcheren een woning vinden of krijgen aangeboden. De ondersteuning op maatschappelijk vlak duurt in principe 1 jaar, de ondersteuning op juridisch gebied duurt tot aan naturalisatie (Nederlanderschap) van de vluchteling.
De totaal opgelegde taakstelling in 2020 bedroeg voor de drie gemeenten tezamen 79 statushouders. In 2019 was het niet gelukt aan de volledige taakstelling te voldoen, er was een totale achterstand op Walcheren van 4 statushouders. Middelburg liep 10 personen vóór op de taakstelling maar zowel Veere als Vlissingen hadden een achterstand van elk 7 personen.
Er dienden dus in 2020 nog 83 statushouders gehuisvest te worden op Walcheren; 23 in Middelburg, 22 in Veere en 38 in Vlissingen.
Zowel in de gemeente Middelburg als Vlissingen is – ondanks de corona maatregelen – in het verslagjaar aan de taakstelling voldaan, in Veere is een achterstand van 8 statushouders ontstaan. Dit heeft in deze gemeente te maken met het niet tijdig beschikbaar hebben van passende woningen.
Van de alleenstaande volwassen opgenomen statushouders in Middelburg zijn vier statushouders woonachtig in een kamer of studio in één van de twee groepswoningen die er zijn.
Een deel van de gehuisveste statushouders op Walcheren bestond uit nareizigers (gezinsherenigers), die na een vaak moeizame en in sommige gevallen jarenlange procedure - eveneens door vrijwilligers van VluchtelingenWerk begeleid – van de IND toestemming kregen om naar Nederland te reizen om zich bij hun gezinsleden te voegen.

Aangepaste werkwijze in corona-tijd

Corona heeft Nederland sinds maart 2020 in de greep. In die maand worden diverse landelijke overheidsmaatregelen afgekondigd. Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Ook wordt gevraagd sociaal contact te mijden.
De uitbraak van corona zorgt ervoor dat iedereen in Nederland zijn leven en werk anders moet inrichten. De boodschap is dat we thuis moeten blijven, vanuit huis werken, we krijgen een anderhalvemetersamenleving. Het openbare leven valt stil, scholen gaan dicht, ook onze inburgerings- en andere groepslessen vallen daarmee uit.
Na de eerste komt  de tweede golf, we werken op al onze locaties op een andere manier dan normaal. Ons uitgangspunt is dat we bereikbaar zijn voor al onze cliënten. Dat doen we via alle mogelijkheden die voorhanden zijn, zoals de mail, telefoon, WhatsApp. We helpen dus in principe op afstand, maar wanneer dat niet gaat en een probleem urgent is, maken we een afspraak op kantoor. Deze afspraken zijn zo kort mogelijk en ook hierbij zijn de RIVM-maatregelen leidend. Er zijn spatschermen, looprichtingen, er worden mondkapjes gedragen en er is goed toezicht op de hygiëne.
Daarnaast nemen we ook zelf actief contact op met vluchtelingen om te kijken hoe het met hen gaat en of er iets is dat we kunnen doen om hen verder te ondersteunen. We merken dat bellen om te vragen hoe het gaat al een wereld van verschil kan maken. Wanneer nodig wordt een tolk ingezet, zodat we zeker weten dat we elkaar goed begrijpen. WhatsApp en beeldbellen biedt ook een uitkomst in deze situaties. Daar waar meerdere partijen betrokken zijn, hebben we contact met elkaar en kijken we hoe we de cliënt gezamenlijk het beste kunnen ondersteunen.
Verder verstrekken we vluchtelingen informatie over het coronavirus. Dat doen we via onze website www.forrefugees.nl met veel linkjes naar relevante informatie in verschillende talen. Ook houden we bij of er relevante lokale initiatieven zijn en we informeren cliënten hierover. En uiteraard zijn we ook voor aanvullende vragen bereikbaar.
Trainingen, inburgeringslessen en workshops worden, voor zover mogelijk, digitaal aangeboden. Na de zomer gaan alle locaties weer open, aangepast aan de omstandigheden. Zo zijn de Workshops Participatieverklaring na de zomer weer van start gegaan in kleinere groepen en aangepast aan de regels van het RIVM.  Dat vraagt extra inzet van vrijwilligers, creativiteit en flexibiliteit bij al onze medewerkers.
Onze medewerkers doen het werk – zoals altijd – met volle overgave en in het belang van onze cliënten. Maar wel altijd verantwoord en met gezond verstand. In de coronatijd hebben we als organisatie ook te maken met vrijwilligers die (tijdelijk) niet verder durven te gaan met hun werk. Daar is alle begrip voor: gezondheid staat altijd voorop! Het heeft natuurlijk wel tot gevolg dat anderen taken overnemen. Het piept en het kraakt soms, alles is anders, maar onze dienstverlening blijft op peil.

De gemeenten op Walcheren namen in maart/april het besluit om de vestigingen van statushouders stil te leggen om alle risico te vermijden, voor zowel onze medewerkers als de cliënten. Ondanks dit besluit hebben we in de eerste lockdown enkele vestigingen ‘op afstand’ kunnen volbrengen met al redelijk zelfstandige statushouders die in staat waren hun eigen woning in te richten zonder daarbij terug te hoeven vallen op directe ondersteuning van vrijwilligers.
In de gemeente Veere is in die periode 1 gezin gehuisvest, in Middelburg 2 alleenstaanden en in Vlissingen 1 alleenstaande en 1 gezin. Dit had voor VluchtelingenWerk heel wat voeten in de aarde want alles moest met de woningcorporatie, het COA en de cliënten juist afgestemd worden. Op afstand werd via videocontact uitleg gegeven over de te tekenen documenten m.b.t. de aanvraag van uitkering en krediet voor woninginrichting, het huurcontract, machtigingsformulieren e.d. De cliënten hadden ondersteuning van bekenden om de woning in te richten of konden dit zelfstandig. En alle andere contacten binnen de maatschappelijke begeleiding gingen zo veel mogelijk op afstand via telefonisch contact of videobellen.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Daarnaast hebben statushouders vaak urgente vragen op het gebied van bijvoorbeeld belasting, toeslagen, zorg, huisvesting, werk en financiën.
Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunt-en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. De ondersteuning bestaat soms uit een doorverwijzing, uit praktische hulp of een combinatie van beide. De wijze waarop dit gebeurt, is altijd gericht op versterking van de zelfredzaamheid. Het infopunt is er ook voor lokale belanghebbenden en belangstellenden, zoals inwoners uit de gemeente, met vragen over vluchtelingen, statushouders en gerelateerde zaken.

 • 1289 contacten op kantoor (zowel juridisch als maatschappelijke begeleiding)

De locatie Walcheren kent een algemeen open inloopspreekuur waarin 2 loketten door vrijwillige medewerkers worden bemenst, met ondersteuning van enkele vrijwillige tolken. Deze spreekuren vonden in 2020 in principe plaats op 3 ochtenden in de week van 9:00 tot 12:30/13:00 uur.
Daarnaast kennen we een spreekuur voor juridische zaken op het gebied van verblijfsrecht en gezinshereniging. Dit behelsde  2 dagen spreekuur van 10:00 tot 16:00 uur en werd bemenst door 5 vrijwillige medewerkers. Sinds 1 juni wordt er met een aangepast rooster met inachtneming van de corona maatregelen gewerkt waarin zo min mogelijk mensen – zowel medewerkers als cliënten – op kantoor aanwezig zijn en zijn de spreekuurtijden tijdelijk anders ingericht.
Vluchtelingen zijn verplicht om binnen drie jaar het inburgeringsexamen te behalen. Hiervoor moeten zij zelf een passende cursus zoeken en een lening aanvragen. Voor veel vluchtelingen is het lastig om alles op tijd te regelen, omdat ze de taal niet kennen, de weg niet weten en vrijwel alles is gedigitaliseerd via Nederlandse websites. We hebben een informatiepunt voor Inburgering ingericht dat 1 dagdeel per week geopend is. Op dit spreekuur worden de cliënten geïnformeerd over de mogelijke taalscholen op Walcheren en worden ze ondersteund bij de aanvraag van de lening bij DUO en toegeleid naar de taalschool van hun keuze.
Wij kennen ook een financieel spreekuur – 1 dagdeel per week geopend - voor ondersteuning bij complexere financiële hulpvragen en voor het opstellen en de uitleg van persoonlijke budgetplannen.
Op het gebied van digitaal inschrijven als woningzoekende – voor cliënten in de groepswoningen sowieso geadviseerd - is er 1 ochtend per week een spreekuur voor inschrijvingen bij Zuidwest Wonen ingericht. Hier worden cliënten ondersteund bij de inschrijving, het uploaden van gewenste documenten en de uitleg over het reageren op het woningaanbod van Zuidwest Wonen.
Er is sprake van een zich steeds verder terugtrekkende overheid, toenemende digitalisering en complexiteit van de vragen. Dit vergt steeds meer specifieke kennis en kost meer tijd en aandacht.
In ons team is ca. eenderde deel van oorsprong uit de doelgroep zelf afkomstig. Zij zetten zich vrijwillig in bij VluchtelingenWerk in het kader van wederkerigheid. Ze bouwen hierdoor een netwerk op en krijgen de Nederlandse taal beter onder de knie.

Monitoring verblijf (juridische begeleiding/gezinshereniging)

Onze juridische begeleiding van statushouders is uniek. Onze medewerkers begeleiden vluchtelingen in het azc, maar ook later in de gemeenten waarin ze worden gehuisvest. In het hele traject, van A tot Z, van aankomst tot zelfredzaamheid.
Onze juridische begeleiding behelst de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en alles wat er verder nog geregeld moet worden. Komen onze juridische vrijwilligers en beroepskrachten ergens niet uit? Dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. De Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel en integratie en consulenten landeninformatie. Vanuit het Landelijk Bureau worden ook contacten onderhouden met ambassades, IND en IOM. Ook is er ondersteuning op het gebied van financiering van bijvoorbeeld identiteitsonderzoek, reiskosten, paspoorten en laissez passers.
De juridische begeleiding van VluchtelingenWerk in de gemeente is er voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, gehuisvest zijn in de gemeente en verblijfsrechtelijke vragen hebben. De statushouder heeft na aankomst in de gemeente een tijdelijke verblijfsvergunning. Deze verloopt na enige tijd en dient in de meeste gevallen te worden verlengd.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
De juridische begeleiding draagt bij aan het integratieproces. Zolang een statushouder nog niet herenigd is met zijn of haar gezin, is het moeilijk om een nieuwe start te maken in Nederland. Daarnaast dragen de gezinsherenigingen bij aan de realisatie van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling.

 • 18 nieuwe dossiers in 2020
 • Totaal aantal dossiers eind 2020: 36
 • Totaal aantal afgeronde dossiers in 2020: 30
 • Aantal succesvol afgeronde dossiers in 2020: 9

Er zijn in 2020 op Walcheren 9 gezinnen met elkaar herenigd. Vrijwel al deze nareizigers zijn ook op Walcheren gaan wonen. Slechts 1 groot gezin wacht nog in een AZC op geschikte woonruimte. Niet in alle positief uitgevallen procedures was er toestemming voor alle nareizigers om naar Nederland te komen. In sommige dossiers loopt nog een procedure – na hereniging met de rest van het gezin – voor bijv. volwassen kinderen.
De procedures voor gezinshereniging werden in het verslagjaar door 5 vrijwillige medewerkers – die daar een specifieke interne opleiding voor hebben gevolgd – begeleid.
In vele openstaande dossiers kunnen jarenlang geen ontwikkelingen zijn omdat het in sommige landen ingewikkeld is om aan de door de IND vereiste specifieke documenten te komen. Een groot deel van deze lopende procedures hebben we eind 2020 afgesloten maar kunnen worden heropend als er bewijsmateriaal aangevoerd kan worden of andere ontwikkelingen zijn in het dossier.
Als gevolg van de wereldwijde pandemie is er flinke vertraging opgelopen in de procedures; ambassades sloten hun deuren en een groot deel van het vliegverkeer kwam stil te liggen. Dit had voor een deel van onze cliënten zeer schrijnende gevolgen; ondanks een positief advies op de aanvraag voor hereniging – vaak na een jarenlange procedure – konden hun gezinsleden toch niet direct naar Nederland komen. Gelukkig is na een vertraging van ca. een half jaar het e.e.a. weer op gang gekomen.
De begeleiding in deze dossiers vergt voor onze medewerkers souplesse, doortastendheid en kan tamelijk emotioneel verlopen. Er is professionele ondersteuning door de teamleider en veel onderling contact om over casussen te sparren.

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning in de gemeente verhuizen, komt er ontzettend veel op hen af: verhuizen naar een onbekende stad of dorp, snel de Nederlandse taal leren en de weg vinden in een doolhof van regelgeving. Ook moeten vluchtelingen zelf een inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk. De maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk staan vluchtelingen bij in deze roerige periode en helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.
Dat begint op dag 1 als de statushouder in zijn of haar nieuwe woonplaats arriveert. De begeleiding start soms al vóór het tekenen van het huurcontract. Vrijwilligers helpen vluchtelingen met alle praktische regelzaken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau. Maar ook aan het het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Daarnaast begeleiden onze medewerkers bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen, kwijtscheldingsaanvragen en bij inschrijving bij het UWV.
De begeleiding gaat echter verder dan praktische zaken alleen. Samen met de maatschappelijk begeleider vindt de vluchteling de weg in zijn nieuwe woonplaats en in de Nederlandse samenleving. Ook wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de vluchteling, zodat zij sneller zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst.
Onze maatschappelijk begeleiders stuiten - door het intensieve, persoonlijke contact - op problemen die  belemmerend kunnen werken op het pad naar een nieuwe toekomst. Zo kampen veel vluchtelingen met stress, psychische problemen en maken ze zich zorgen over achtergebleven familieleden. Ook spelen cultuurverschillen een rol, net als wantrouwen tegenover overheidsbeambten. Onze medewerkers kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.
Vluchtelingen zijn, net als andere nieuwkomers, verplicht om binnen drie jaar het inburgeringsexamen te behalen. Hiervoor moeten zij zelf een passende cursus zoeken en een lening aanvragen. Voor veel vluchtelingen is het lastig om alles op tijd te regelen, omdat ze de taal niet kennen en de weg niet weten. Maatschappelijke begeleiders bieden informatie over de inburgeringsverplichting, de inburgeringsaanbieders in de regio en hulp bij het aanvragen van de lening.

Het doel van onze maatschappelijke begeleiding is - in grote lijnen - dat de cliënt leert zelfstandig gebruik te maken van alle voorzieningen, in staat is daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kan opbouwen als volwaardig participerend burger.

 • 47 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding 1e jaar (Middelburg – 12, Veere -10, Vlissingen – 25)
 • 4 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding 2e jaar (maatwerk- alleen in Veere)

De cliënten worden op Walcheren 1 jaar begeleid op het gebied van vestiging en integratie. In de gemeente Veere is er de mogelijkheid tot ‘maatwerk’.  Alle cliënten krijgen in principe een vaste vrijwillige contactpersoon (de zogenaamde thuisbegeleider) die de cliënten thuis bezoekt en vanuit het huis van de cliënt werkzaam is. Deze medewerker begeleidt de cliënt de eerste keer naar afspraken met de huis- en tandarts, Orionis Walcheren, school e.d.
De medewerker coördineert het dossier van de cliënt en zorgt er met behulp van een vestigingschecklist voor dat alle noodzakelijke zaken rondom de cliënt worden geregeld. De cliënt kan met post en vragen terecht bij deze medewerker, maar de cliënt kan hiermee ook terecht op het spreekuur op
kantoor.
Gedurende het jaar van begeleiding wordt er gewerkt met een zelfredzaamheidsmatrix, die in verschillende talen is vertaald. De cliënten kunnen dan zelf inzien waaraan gewerkt moet worden om aan het eind van het jaar zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Gedurende het jaar coacht de maatschappelijk begeleider de cliënt zoveel mogelijk in de zelfredzaamheid. Hiervoor zijn specifieke procesbeschrijvingen binnen VluchtelingenWerk beschikbaar en wordt d.m.v. digitale tools uitleg gegeven over bepaalde vaardigheden.
Aan het eind van het jaar begeleiding vindt er een exitgesprek plaats met de cliënten waarin wordt besproken in hoeverre ze zelfstandig functioneren en waarin ze worden geïnformeerd over andere instanties die kunnen ondersteunen indien nodig. De taal en daarmee samenhangende post is vaak nog een struikelblok waardoor er veelal nog ondersteuning noodzakelijk is. Bij complexe casussen wordt er een warme overdracht naar maatschappelijk werk in gang gezet. Er wordt na toestemming van de cliënt een verzoek ingediend bij het maatschappelijk werk om een taxatiegesprek in te plannen. De maatschappelijk begeleider van VluchtelingenWerk probeert daar bij aan te sluiten. Ook wordt in het exitgesprek de ondersteuning van VluchtelingenWerk geëvalueerd. Vrijwel alle cliënten gaven tijdens het exitgesprek aan dat ze zeer te spreken zijn over de hulp die ze hebben ontvangen; zowel van de vaste begeleider als van de kantoormedewerker.

Pré-vestiging
Voordat een statushouder in de gemeente komt, moeten er veel zaken geregeld en afgestemd worden. VluchtelingenWerk bemiddelt en ondersteunt statushouders bij de overgang van de centrale opvang (AZC) naar woonruimte in de gekoppelde gemeente. Hierdoor kunnen de door de gemeente in het kader van de taakstelling huisvesting beschikbaar gestelde woningen vlot worden ingevuld.
De periode van pre-vestiging loopt vanaf het moment van een match van betreffende volwassen statushouder (en diens eventuele kinderen) aan een woning en de gemeente in het geval van reguliere vestigingen of de aankomst van de nareizigers bij een gezinshereniging. Vervolgens duurt deze periode tot de dag van ondertekening van het huurcontract en daarmee samenhangend de registratie in de BRP van de betreffende gemeente.
Tijdens de periode van pré-vestiging zorgt VluchtelingenWerk ervoor dat de dossiers worden voorbereid en wordt er getracht de overdracht van het AZC naar de gemeente soepel te laten verlopen. Hiervoor is contact met het COA in het AZC, de betreffende gemeente en de woningcorporatie noodzakelijk. Er vindt afstemming plaats met de woningcorporatie over bezichtiging van de woning, vestigingsdatum, overnamekosten en ondertekening huurcontract. Tevens wordt de nieuwe statushouder gemeld bij Orionis Walcheren met de tekendatum en daarmee ingangsdatum van de uitkering.

Maatwerk
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat 1 jaar maatschappelijke begeleiding in de meeste gevallen veel te kort is om zelfredzaam te worden en enigszins te integreren. Taal is in alle aspecten van onze maatschappij essentieel. Na een jaar wordt de Nederlandse taal in de meeste gevallen onvoldoende beheerst waardoor de cliënten niet in staat zijn zelfstandig hun post te begrijpen en te verwerken. Aanvraagformulieren invullen – zowel op papier als digitaal – of zelfstandig een telefonische afspraak maken met huisarts of bijv. Orionis Walcheren is nog niet mogelijk. Indien er daarnaast ook moeite is met andere elementen zoals bijv. budgetteren en/of de opvoeding volgens Nederlandse normen en het sociale netwerk is nog klein,
vragen we maatwerk aan.
In de gemeente Veere wordt in overleg maatwerk geboden. Dat wil zeggen dat er een verlenging van de maatschappelijke begeleiding van een half of een heel jaar kan worden geboden.
Al vanaf de start van de vestiging in de gemeente wordt er gekeken naar het opbouwen van een netwerk, er wordt gezocht naar vrijwilligerswerk en activiteiten in de kernen, waaraan de cliënten kunnen deelnemen. Ook wordt er in overleg met de cliënten een beroep gedaan op vrijwilligers van burenhulp van Welzijn Veere of er wordt een dorpsmaatje gekoppeld. Door een half jaar of jaar extra begeleiding hebben we gezien dat de cliënten net een stapje hoger op de participatieladder eindigen door bijv. uit te stromen naar een opleiding op MBO 1 niveau, naar structureel vrijwilligers werk of in sommige gevallen zelfs betaald werk.

Ons team

De organisatie van onze locatie bestond eind 2020 uit:

 • 2 teamleiders/beroepskrachten
 • 37 vrijwilligers
 • 2 stagiairs

Vanwege de coronacrisis hebben enkele vrijwilligers besloten hun werkzaamheden te staken, ook zijn er om die reden enkele vrijwilligers gestopt. De werving van nieuwe vrijwilligers was a.g.v. de crisis ook niet eenvoudig. Er zijn in het verslagjaar 4 nieuwe vrijwilligers en 1 nieuwe stagiaire gestart. Omdat de taakstelling in 2020 wat lager lag lukte het ons om met het team de begeleiding van de nieuwkomers te volbrengen.
Ons diverse team is het toonbeeld van succesvolle integratie. Zoals eerder gemeld is een deel van de vrijwilligers afkomstig uit de doelgroep. Er bestaat in het team een grote diversiteit aan nationaliteit en leeftijd. Iedere medewerker brengt zijn eigen expertise en levenservaring mee en kan zijn meerwaarde in het team inbrengen. Omdat we met begeleiders afkomstig uit de doelgroep zelf werken, die in de taal van de cliënten met ze kunnen
communiceren, ontvangen wij veel een deel van het team na verhuizing op 9 maart naar het Scalda-gebouw informatie en signalen via onze vrijwilligers. Indien nodig of gewenst worden deze signalen bij de gemeente, een instantie of de helpdesk van VluchtelingenWerk gemeld. Om een nieuwe medewerker goed in te werken loopt deze het hele proces van een maatschappelijke begeleiding mee met een geroutineerde vrijwilliger. De begeleiders uit de doelgroep kunnen zich in de Nederlandse taal nog wat onzeker voelen waardoor ze in hun begeleiding van de cliënten vaker een beroep doen op de teamleider. Daar tegenover staat dat zij als ervaringsdeskundigen over een grote kennis van de relevante instanties waar vluchtelingen mee te maken krijgen beschikken.

Rond 7 december – de Nationale Vrijwilligersdag – hebben we wederom enkele jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten. VluchtelingenWerk is een
organisatie die zeer trouwe vrijwilligers aan zich weet te binden; zeven vrijwilligers vierden hun 5- jarig jubileum en één medewerker vierde maar
liefst het 10-jarig jubileum. Helaas konden we niet samenkomen om dit met elkaar te vieren maar de teamleider heeft de attenties persoonlijk bij de
vrijwilligers afgeleverd.

Landelijk en regionaal Jaarverslag

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland hielp in 2020 bij de huisvesting van 2497 statushouders. We boden 2353 statushouders maatschappelijke begeleiding, onze inloopspreekuren trokken 16.887 bezoekers, 706 cursisten volgden lessen op onze inburgeringslocaties. En we deden nog zoveel meer in 58 gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland.