کار و عاید

[ Werk & inkomen ]

اکثر پناهندگان با کمال میل می خواهند هرچه زودتر شامل کار شوند. کار، یک قدم مهم در ساختن زندگی جدید در هالند می باشد. شما خود را خوب احساس نموده و خود تان لقمه نان تان را بدست می آورید. با آن هم برای خیلی از پناهندگان تا زمانیکه زبان هالندی را نیاموزند مشکل است که شامل یک کار شوند. تا زمانیکه شما کار پیدا می کنید، شما در هالند از جانب دولت کمک مالی می شوید. درین صفحه ما در مورد چگونگی این کمک، پیدا نمودن کار و مالیات معاش تان توضیح می دهیم.

کار کرد ن با اجازۀ اقامت

[ Werken met een verblijfsvergunning ]

با داشتن اجازۀ اقامت پناهندگی، شما در بازار کاریابی مانند یک هالندی حقوق و مکلفیت های دارید. در اسناد اتباع خارجی (کارت هویت) تان نوشته است ‘Arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist’ با بعضی از جواز اقامت، شما اجازۀ کار را ندارید. این موضوع در اسناد اتباع خارجی تان ذکر گردیده.

کی می تواند در پیدا کردن کار با من کمک نماید؟

[ Wie kan me helpen werk te vinden? ]

از شاروالی تان معلومات بیگیرید که در محل سکونت شما و نواحی آن چه امکاناتی وجود دارد. دفاتر کاریابی اکثراً برای کار های کوتاه مدت مردم را به کارفرما معرفی می نماید. موسسات غیر دولتی مانند انجمن رسیدگی به امور پناهندگان، UAF و Refugee Talent Hub نیز می توانند شما را در پیدا کردن کار کمک نمایند.

نکات مهم برای پیدا کردن کار

[ Tips om zelf werk te vinden ]
  • یک كارنامۀ خوب و واضح تهیه نمائید که در آن تحصیلات تان با تجربۀ کاری تان ذکر شده باشد.
  • در www.linkedin.com برای خود یک پروفیل خوب را با یک تصویریکه بیان کنندۀ شخصیت تان باشد، بسازید.
  • یک پروفیل در سایت www.refugeetalenthub.com برای تان بسازید.
  • از طریق انترنت در ویب سایت های www.indeed.nlwww.nationalevacaturebank.nl و  www.werk.nl کار جستجو نمائید.
  • در بین شبکۀ تان از اشخاص سوال نمایید که آیا آنها برای شما کدام  کار مناسب را سراغ دارند.
  • زمانیکه شما خود را در یک دفتر کاریابی ثبت می نمائید، باید خود را بطور خوب با آنها معرفی کنید. کارمندان دفتر کاریابی قبل ازینکه شما را برای یک کارفرما معرفی می نمایند باید به شما باور داشته باشد.
  • کار داوطلبانه انجام دهید. بدين وسيله شما در تجربۀ کاری تان می افز ائید، زبان هالندی تان را تقویه می نمائید و خود را خوبتر احساس می کنید. همچنان شما برای کارفرمای احتمالی خویش نشان می دهید که به کار علاقه دارید. انجمن رسیدگی به امور پناهندگان در جستجوی کسانیکه داوطلبانه کار می نمایند می باشند.

Voor vluchtelingen: werken in Nederland (Engelse versie)

مالیه درآمد یا معاش

[ Inkomstenbelasting ]

اگر شما کار می کنید، ویا اگر شما یک مدد معاش دارید، باید مالیه درآمد پرداخته شود. اغلب صاحب کار تان و یا شاروالی در صورتیکه شما مدد معاش اخذ می نمائید مالیات تان  را می پردازد. دفتر مالیاتی در سال یک مرتبه در مورد اسناد درآمد تان از شما تقاضا می نماید تا آنرا بصورت سافت بفرستید. این به نام اظهارنامه معاشات یاد می شود. اگر شما نامۀ از دفتر مالیات در مورد اظهارنامۀ معاشات دریافت نموده اید، پس باید شما این را انجام بدهید. دفتر مالیات محاسبه می نماید که آیا شما مالیه را به اندازۀ کافی پرداخته اید، شاید شما  دیگر هم بپردازید و یا پول برای تان دوباره پرداخته شود. برای اینکه دقیق بدانید که اظهار نامه را صحیح خانه پری نموده اید، در مورد دفتر مالیات با شما کمک می نماید. برای این منظور شما از طریق شمارۀ دفتر مالیات ۰۵۴۳- ۰۸۰۰ وعدۀ ملاقات می گذارید.

قابل توجه!

[ Let op! ]

باز پرداخت مالیات

[ Belastingteruggaaf ]

هرگاه مالیات درآمد شما را بیش از حد پرداخته باشند، مثلا اگر شما یک قسمت از سال را در کمپ سپری نموده اید، می توانید با فورمۀ M پول را دوباره اخذ نمائبد. اما متوجه باشید: این امکان دارد که شاروالی تان این باز پرداخت را مانند یک درآمد فکر نماید. پس این پول را شاروالی از مدد معاش تان وضع می نماید. پس شما قبل از اینکه فورمۀ M را خانه پری نمائید در بارۀ اینکه شاروالی تان در مورد بازپرداخت مالیاتی چگونه عمل می نماید معلومات اخذ نمایید.

درآمد و کار در طی پروسۀ پناهجویی

[ Inkomen en werk tijdens de asielprocedure ]

شما در مرکز بود و باش پناهندگان هر هفته از طرف COA یک مقدار پول (هزینۀ کمکی برای زندگی) برای لباس و غذا به دست می آورید.هرگاه پروسۀ شما بیشتر از شش ماه را دربرگرفت شما اجازه دارید کار با مزد را انحام بدهید و یا به صورت یک کارمند مستقل کار نمائید. و این کار در سال حد اکثر ۲۴ هفته می باشد. صاحب کار شما باید تقاضای جواز نماید: یک Tewerkstellingsvergunning) TWV). اگر شما معاش اخذ نمودید، هزینه کمکی (یا قسمتی از آن) کسر می گردد. البته در هنگام پروسۀ پناهندگی تان می توانید کار داوطلب (بدون معاش) انجام دهید.

از کار اخراج شده اید؟ آیا می توانید درخواست معاش بیکاری کنید؟

ما به شما یاد می دهیم  که چه باید کرد اگر بیکار شدید و یا ساعات کمتری کار برایتان موجود باشد.

کدام معاش بیکاری را می توانید درخواست کنید و چطور؟

Wat te doen bij ontslag? | Integreren in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

 

درآمد و تامینات اجتماعی

[ Inkomen en sociale zekerheid ]

هرگاه شما بی کار باشید و یا معاش تان کم باشد می توانید از برخی از امکانات استفاده نمائید. برای اینکه ازین امکانات استفاده نمائید اکثر اوقات به شمارۀ BSN و DigiD ضرورت دارید. برای معلومات در مورد DigiD به صفحۀ در مورد مسکن گزینی مراجعه نمائید.

۱. مدد معاش

[ 1. Bijstandsuitkering ]

اگر شما از یک مرکز پذیرش پناهندگان به یک شاروالی برای زندگی کردن می روید و تا آن زمان بی کار هستید پس شما می توانید از شاروالی یک مدد معاش تقاضا نمائید. اکثراً انجمن رسیدگی به امور پناهندگان در حصۀ انتقال تان و تقاضای مدد معاش شما را کمک می کند. مدد معاش یک مقدار پولی است که بصورت ماهوار از دولت هالند اخذ می نمائید. این یک درآمد کم می باشد که توسط آن باید وضع مالی تان تامین گردد. اگر شما یک قرضه از شاروالی برای سامان و لوازم خانه تان گرفته اید، این پول بعد از مدتی از مدد معاش تان گشتانده می شود. بر علاوه بعضی از شاوالی ها در مقابل پول مدد معاش جبران آنرا می خواهند. بطور مثال  انجام  دادن کار داوطلبانه و/ یا نشان دادن اینکه شما درس زبان هالندی را تعقیب می کنید.

۲. هزینۀ کمکی برای کرایه و برای مراقبت صحی

[ 2. Huur- en zorgtoeslag ]

هرگاه شما یک معاش کم داشته باشید شما اغلب مستحق هزینه اضافی کمکی هستید. این بدین معنی است که دولت هالند در کرایه و بیمۀ صحی تان شما را کمک می کند. اندازۀ هزینۀ کمکی اضافی کرایه و بیمۀ صحی تان وابسته به حالت شخصی شما و اندازۀ معاش تان می باشد. قبل از اینکه شما از یک مرکز پذیرش پناهندگان به یک خانه انتقال نمائید، COA برای شما هزینۀ کمکی اضافی را برای کرایه و برای بیمۀ صحی تان تقاضا می نماید. برای این منظور COA یک کاپی از قرارداد کرایۀ امضاء شده را ضرورت دارد. پس کوشش کنید که از طریق کارمند ارتباطی شما یک کاپی آن به دسترس COA قرار گیرد. مستوفیت هر ماه هزینه اضافی کمکی را بطور پیشکی برای تان تادیه می کند. در آغاز سال جدید محاسبه می گردد که آیا هزینۀ اضافی کمکی گرفته شده صحیح بوده است. اگر شما بطور مثال در نیمۀ سال یک کار با معاش (زیادتر) پیدا کرده اید پس امکان دارد که هزینۀ اضافی کمکی را دوباره بپردازید. همیشه تغیرات که در معاش تان می آید به اسرع وقت به مستوفیت خبر بدهید. معلومات بیشتر در مورد هزینۀ اضافی کمکی در هالند.

مزایا: تغییرات مقدار درآمد را اطلاع بدهید

آیا  در مقدار معاش شما تحولی حاصل شده است؟ در این حالت مهم است که شما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی خبر بدهید، تا اینکه مبلغ کمی کمک هزینه را دریافت نکنید، و یا اینکه زیاد از حد معمول. ما در این فیلم کوتاه توضیح میدهیم که چطور می توانید  در وب سایت سازمان امور مالیاتی این تحولات را تنظیم کنید: www.toeslagen.nl

Hoe vraag ik toeslagen aan? | Integreren in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

۳. هزینۀ کودک

[ 3. Kinderbijslag ]

هزینۀ کودک، پولی است که از جانب دولت هالند برای تربیۀ اطفال تان الی سن ۱۸ سالگی شان تادیه می گردد. مقدار این پول به عمر کودک شما و یا اینکه کودک شما در خانه با شما یکجا زندگی می نماید، ارتباط دارد. هزینۀ کودک در هر سه ماه از طرف بانک بیمۀ اجتماعی (SVB) تادیه می گردد. اگر شما اجازۀ اقامت دریافت نموده اید، می توانید هزینۀ کودک را تقاصا نمائید. بعضاً این کار را COA  برای تان انجام می دهد. پول معشیت را که درAZC  برای کودک تان دریافت می نمودید سه ماه بعد از  اخذ اجازۀ اقامت متوقف می گردد. معلومات بیشتر در مورد هزینه کودک به زبان های مختلف.

۴. بودجه مربوط کودک

[ 4. Kindgebonden budget ]

بودجه مربوط به کودک یک مقدار پولی است برای خانواده که برعلاوۀ هزینۀ کودک به صورت ماهوار تادیه می گردد. این مبلغ برای خانواده های با معاش کم و یا متوسط بوده و از سوی مستوفیت (Belastingdienst) داده می شود. اگر شما هزینۀ کودک اخذ می نمائید و بعد از انتقال به یک شاروالی، هزینۀ کمکی برای کرایه و یا هزینۀ کمکی برای مراقبت صحی دریافت می نمائید پس بصورت اتومات شما بودجه مربوط به کودک را بدست می آورید. آیا همسر تان هنوز در خارج است؟ پس امکان دارد که با آمدن همسر تان به هالند در ارتباط با بودجۀ مربوط کودک مشکل ایجاد شود. از انجمن رسیدگی به امور پناهندگان بپرسید که شما چه اقداماتی را انجام بدهید تا مانع آن گردید. معلومات بیشتر در مورد بودجه مربوط کودک در هالند.

۵. هزینۀ کمکی پذیرش، برای کودک

[ 5. Kinderopvangtoeslag ]

اگر شما مشغول کار هستید و یا درس مشارکت را تعقیب می نماپید و اطفال تان هنوز برای آموزش متوسط نمی روند، پس آنها می توانند به کودکستان و یا به پذیرش بعد از مکتب (BSO) بروند. شما می توانید از دولت هالند یک مقدار پول جهت تادیۀ این هزینۀ (یا قسمتی از آن) دریافت نمایید. این پول را بنام هزینۀ کمکی پذیرش، برای کودک می نامند. قابل توجه: اگر همسر تان (هنوز) در هالند زندگی نمی کند، اغلب شما مستحق هزینۀ کمکی برای کودک نیستید. از انجمن رسیدگی به امور پناهندگان و یا مستوفیت (Belastingdienst) در مورد بپرسید که چه اقداماتی را انجام دهید تا مانع آن شوید تا یک مبلغ هنگفتی را دوباره نپردازید. معلومات بیشتر در مورد هزینۀ کمکی پذیرش برای کودک در هالند.

۶. بانک غذا و مقررات دیگر

[ 6. Voedselbank en andere regelingen ]

در یک تعداد زیادی از شاروالی ها، ارگان های وجود دارند که مواد غذایی (غذا) برای خانواده های که معاش کم دارند توزیع می نمایند. این جا بنام بانک غذا (voedselbank) یاد می شود. رهنمای شما در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان می تواند ببیند که آیا شما واجد شرایط آن هستید و شما را در ثبت نام نمودن کمک می کند. ممکن در هر شاروالی مقررات مختلف برای اشخاص و خانواده های که معاش کم دارند موجود باشد. در مورد صندق اضطراری برای یک هزینۀ هنگفت غیر مترقبه، یا صندق که پول اشتراک طفل شما را در یک کلپ سپورت می پردازد فکر کنید. در مورد از شاروالی و یا رهنمای تان در انجمن رسیدگی به امور پناهندگان بپرسید.

Voor vluchtelingen: financiën in Nederland (Nederlandse versie)

آیا شما به ارتباط این مضامین نیاز به مشاهده فیلهای کوتاه بیشتری دارید؟

ارتباط و مشوره

[Contact]

در صورتیکه شما مشوره یا رهمنایی ضرورت داشته باشید، می توانید با ادارۀ امور پناهندگان محل پذیرش تان و یا شاروالی مربوطه به تماس شوید. ذیلاً نام و یا کود پستی محل را که زندگی می نمائید تایپ کنید.

Spreekuur ساعت مخصوص مشوره بوده و بعض اوقات Juridisch spreekuur تذکر می رود. این ساعت مشوره برای امور مربوطه اخذ اجازه اقامت و الحاق خانواده می باشد. در صورتیکه ادارۀ امور پناهندگان در شاروالی شما فعال نباشد فوقاً مشخصات تماس، دفتر مرکزی منطقوی برای تان ذکر گردیده است. لذا شما با شاروالی مربوط تان و یا ادارۀ که پناهندگان را رهمنمایی می نماید تماس حاصل نمائید.