Wet Inburgering 2021

De nieuwe inburgeringswet heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het van belang om toe te werken naar het hoogst haalbare taalniveau en daarnaast naar vermogen te participeren: direct vanaf de start van het inburgeringstraject.
placeholder

De gemeente is verantwoordelijk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering: zij hebben de regie op de uitvoering van de inburgering. Concreet betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor het taalaanbod aan vluchtelingen. Andere migranten moeten nog steeds zelf hun inburgeringstraject inkopen. Gemeenten kopen het taalaanbod vaak in via aanbestedingsprocedures; de taalaanbieder die de gunning wint verzorgt het inburgeringsaanbod.

Inburgering bij VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk biedt op een verschillende locaties inburgeringscursussen aan op de Z-route en/of de B1-route. Het lesprogramma is speciaal op vluchtelingen afgestemd en voor elke cursist is er een traject op maat. De klassikale lessen worden gegeven door NT2-docenten, ondersteund door vrijwillige klassenassistenten. VluchtelingenWerk bezit het vereiste keurmerk Blik op Werk en voldoet aan de eisen van de inburgeringswet.

Ons aanbod

Brede intake en leerbaarheidstoets

Inburgeraars krijgen eerst een Brede Intake. Deze intake vormt de basis voor een leerprofiel, waarin zaken staan opgenomen zoals taalvaardigheid in de moedertaal en andere talen, opleidingsachtergrond en arbeidsverleden. Onderdeel van de Brede Intake is een leerbaarheidstoets om te bepalen of de inburgeraar in staat is om binnen 3 jaar de B1-route af te ronden. De gemeente zorgt voor de Brede Intake en het afnemen van de leerbaarheidstoets. De DUO is verantwoordelijk voor de leerbaarheidstoets en de uitslag ervan.

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Op basis van de Brede Intake en leerbaarheidstoets wordt het PIP opgesteld: Plan Inburgering en Participatie. Het is een beschikking van de gemeente waarin de afspraken die met de inburgeraar zijn gemaakt worden vastgelegd, bijvoorbeeld de leerroute die de inburgeraar gaat volgen.

Leerroutes: inburgeren op maat

Er zijn drie verschillende leerroutes:

  • Onderwijsroute: gericht op het behalen van een diploma voor een goede positie op de arbeidsmarkt. Na een taaltraject worden jonge inburgeraars zo snel mogelijk toegeleid naar een Nederlandse opleiding. Deze route is specifiek voor jonge inburgeraars.
  • B1-route: een combinatie van het leren van de taal en het uitvoeren van (vrijwilligers)werk. Het doel is om binnen drie jaar taalniveau B1 te halen. Deze route wordt afgesloten met een examen.
  • Zelfredzaamheidsroute (Z-route): voor mensen voor wie het B1-taalniveau buiten bereik ligt. De Z-route is gericht op praktische zelfredzaamheid in de maatschappij en participatie. Deze route wordt afgesloten met een eindgesprek.

Meer informatie