Walcheren: 2018 in cijfers

Op Walcheren zijn in 2018, in samenwerking met de gemeenten, 143 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeenten deden.
placeholder

Op Walcheren zijn in 2018, in samenwerking met de gemeenten, 143 statushouders gehuisvest. Daarmee hebben de gemeenten een flinke voorsprong  (van 14) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 143 statushouders gehuisvest
 • 81 volwassenen, 62 kinderen
 • grootste groepen: Syriërs (50) en Eritreeërs (46)
 • aantal beschikbaar gestelde woningen: 60

VluchtelingenWerk locatie Walcheren zet zich in voor de drie gemeenten op Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen en begeleidt alle vluchtelingen die na een asielstatus op Walcheren een woning vinden of krijgen aangeboden.
De totaal opgelegde taakstelling in 2018 bedroeg voor de drie gemeenten tezamen 162 statushouders. De opgelopen voorsprong uit 2017 bedroeg in totaal voor de drie gemeenten 33 personen. Er dienden dus in 2018 in ieder geval 129 statushouders gehuisvest te worden op Walcheren; 43 in Middelburg, 26 in Veere en 60 in Vlissingen. Aan het eind van het jaar was in alle drie de gemeenten aan de taakstelling voldaan en er is een kleine voorsprong ontstaan van in totaal 14 statushouders.
Een deel van deze gehuisveste statushouders bestond uit nareizigers/gezinsherenigers, die na een vaak moeizame en langdurige procedure - eveneens door vrijwilligers van VluchtelingenWerk begeleid - van de IND toestemming kregen om naar Nederland te reizen om zich bij hun gezinsleden te voegen.

Het aantal woningen waarin statushouders zijn gehuisvest bedroeg voor:

 •  Middelburg: 35
 •  Veere: 9
 •  Vlissingen: 16

Vanwege het bestaan in Middelburg van drie groepswoningen - met in totaal 55 kamers of studio’s voor alleenstaande volwassen statushouders – met veel doorstroom en waarin de leegstand zo laag mogelijk dient te zijn, zijn er in Middelburg relatief veel alleenstaande volwassenen (75%) gehuisvest en relatief weinig kinderen. In de 3 groepswoningen zijn in totaal 20 alleenstaande volwassenen  ingestroomd in 2018.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 2496 bezoekers tijdens onze spreekuren

Onze locatie kent een algemeen open inloopspreekuur waarin 2 loketten door vrijwillige medewerkers worden bemand. Deze spreekuren vonden in 2018 plaats op 3 ochtenden in de week van 9:00 tot 12:30/13:00 uur.
Daarnaast hebben we een spreekuur voor juridische zaken op het gebied van verblijfsrecht en gezinshereniging ingericht. Dit behelsde 2 dagen spreekuur van 10:00 tot 16:00 uur en werd bemand door 4 vrijwillige medewerkers en verschillende vrijwillige tolken.
We hebben een informatiepunt voor Inburgering ingericht dat één middag per week geopend is. Op dit spreekuur worden de cliënten geïnformeerd over de mogelijke taalscholen op Walcheren en worden ze ondersteund bij de aanvraag van de lening bij DUO en toegeleid naar de taalschool van hun keuze.
Wij kennen ook een financieel spreekuur, 1 middag per week, voor ondersteuning bij complexere financiële hulpvragen en het opstellen van budgetplannen.
De meeste hulpvragen tijdens de spreekuren in 2018 waren vragen op het gebied van de procedure voor gezinshereniging, aanvraag documenten en naturalisatie, vragen op financieel vlak en vragen m.b.t. inschrijvingen voor woningen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  21 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •  totaal aantal dossiers in 2018: 59
 •  totaal aantal afgeronde dossiers in 2018: 74

Er zijn in 2018 op Walcheren 20 gezinnen (bestaande uit 63 nareizigers) met elkaar herenigd. Een groot deel daarvan is ook op Walcheren gaan wonen. Omdat niet alle woningen geschikt waren voor bijwoning van de gezinsleden zijn er ook gezinnen buiten Walcheren geplaatst en wachten nog enkele nareizigers in een AZC op een geschikte gezinswoning op Walcheren.
De procedures voor gezinshereniging werden in het verslagjaar door 5 vrijwillige medewerkers – die daar een specifieke interne opleiding voor hebben gevolgd – begeleid.
In vele openstaande dossiers kunnen jarenlang geen ontwikkelingen zijn omdat het in sommige landen ingewikkeld is om aan de door de IND vereiste specifieke documenten te komen. Een deel van deze lopende procedures hebben we in 2018 afgesloten maar kunnen weer worden geopend als er bewijsmateriaal aangevoerd kan worden of andere ontwikkelingen zijn in het dossier.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •  81 gestarte trajecten mb

De cliënten worden op Walcheren 1 jaar begeleid op het gebied van vestiging en integratie. Alle cliënten krijgen in principe een vaste vrijwillige contactpersoon (de zogenaamde thuisbegeleider) die de cliënten thuis bezoekt en vanuit het huis van de cliënt werkzaam is. Deze medewerker begeleidt de cliënt de eerste keer naar afspraken met de huis- en tandarts, Orionis Walcheren, school e.d.
De medewerker coördineert het dossier van de cliënt en zorgt er met behulp van een vestigingschecklist voor dat alle noodzakelijke zaken rondom de cliënt worden geregeld. De cliënt kan met post en vragen terecht bij deze medewerker, maar de cliënt kan hiermee terecht op het spreekuur op kantoor.
Bij de start van de vestiging in de gemeente wordt een intakegesprek met de cliënten gehouden, om zicht te krijgen op de situatie, vaardigheden en achtergrond van de statushouder en de mate van zelfredzaamheid. Ook wordt in dit gesprek uitleg gegeven over instanties als Orionis Walcheren (met rechten en plichten met betrekking tot de uitkering), Zorgverzekering en eigen risico, Belastingdienst en toeslagen en er wordt algemene informatie over VluchtelingenWerk en onze manier van werken verstrekt. De cliënten ontvangen een ordner met tabbladen waarin ze hun post kunnen administreren. Hierin worden ze ondersteund door hun vaste contactpersoon bij VluchtelingenWerk.
Na de enorme instroom in 2016 en 2017 lukte het ons om gedurende het jaar 2018 weer aan iedere cliënt een eigen contactpersoon – de thuisbegeleider - te koppelen. Deze thuisbegeleider legt frequent huisbezoeken af, coördineert het dossier van de cliënt en is op de hoogte van het wel en wee van de cliënt. Gedurende het jaar van maatschappelijke begeleiding zijn er verschillende cliëntenbesprekingen met de thuisbegeleiders en een teamleider om de voortgang in het dossier te bespreken en de aandacht te vestigen op de zelfredzaamheidsmatrix.

Inburgering

In de gemeenten op Walcheren werd de inburgering in 2018 verzorgd door Scalda, Mondo en H.E.T. Inburgeringscentrum. Na de zomer bleek het Keurmerk van Blik op Werk voor H.E.T. Inburgeringscentrum te zijn ingetrokken en is deze school gesloten. De school liet vele gedupeerde inburgeraars achter. Een nieuwe speler op Walcheren is Taalhorizon; ook daar worden trajecten voor Inburgering aangeboden.
Op het informatiepunt voor Inburgering bij VluchtelingenWerk worden alle cliënten uitgenodigd om ondersteuning te ontvangen bij de aanvraag van de lening bij de DUO, er wordt algemene informatie verstrekt over de inburgering en specifiek over de mogelijkheden voor Inburgering op Walcheren. Er wordt ook contact gelegd met het opleidingsinstituut naar keuze om de cliënten uit te nodigen voor een intake.

Shelter City Middelburg

Het tijdelijk opvangen van mensenrechtenverdedigers in Nederland om hen weer even op adem te laten komen, is een manier om hen concreet bij te staan. Dit vindt plaats in het kader van het Shelter City programma.
Ook in 2018 heeft de gemeente Middelburg weer besloten een mensenrechtenverdediger voor een periode van drie maanden opvang te verlenen. Met diverse organisaties zoals Justitia et Pax, Woongoed Middelburg, University College Roosevelt (UCR) en Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland vond contact plaats om dit te realiseren. Van groot belang was een goede persoonlijke dagelijkse begeleiding, die werd uitgevoerd door een vrijwillige medewerker  van VluchtelingenWerk.  

Organisatie

Er is op Walcheren één kantoor voor de drie gemeenten, dat zich in het centrum van Middelburg bevindt. VluchtelingenWerk is gehuisvest in een pand waar meerdere organisaties uit het sociale domein werkzaam zijn, o.a. het Maatschappelijk Werk, het WMO-loket, de klantondersteuners Integratie voor Middelburg, Stichting Welzijn Middelburg met de Huurdersvereniging Middelburg en Manteling Walcheren. Hierdoor zijn de lijnen naar deze organisaties kort en is er goed onderling contact. Het afgelopen jaar is wederom geïnvesteerd in intensievere onderlinge afstemming.

De organisatie van onze locatie bestond in 2018 uit:
    • Beroepskrachten: 2 teamleiders
    • Vrijwilligers: 50, er zijn 10 vrijwilligers vertrokken en ook 10 nieuwe aangenomen
    • 2 stagiairs; HBO Social Work, 2e jaars

Ons team kent 11 nationaliteiten; de Eritrese, Irakese, Afghaanse, Ethiopische, Turkse, Marokkaanse, Syrische, Keniaanse, Bosnische, Somalische en Nederlandse. Er bestaat een grote cohesie in het team en ieder brengt zijn eigen deskundigheid in in het team. Ons team is het toonbeeld van succesvolle integratie. Omdat we ook met begeleiders afkomstig uit de doelgroep zelf werken, die in de taal van de cliënten met ze kunnen communiceren, ontvangen wij veel informatie en signalen van onze vrijwilligers.