VluchtelingenWerk Nederland draagt het CBF-Keur

VluchtelingenWerk Nederland draagt het CBF-Keur. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer je dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een website of brief, kun je er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met je gift wordt omgegaan.

Algemene gegevens over VluchtelingenWerk Nederland

Naam

VluchtelingenWerk Nederland, Landelijk Bureau

Fiscaal nummer / RSIN

0051.83.935

Contactgegevens

Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl

IBAN-nummer

NL60INGB0000123488

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Naam Functie  
De heer P.C.M. van Zijl Voorzitter  
De heer F.H. Rövekamp Vice-voorzitter  
Mevrouw Z. Guernina Lid  
Mevrouw D. Oudshoorn Lid  

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid

VluchtelingenWerk volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De totale som van salarissen, sociale lasten en pensioenpremie wordt verantwoord in de jaarrekening. Het salaris van de algemeen directeur wordt getoetst aan de  Adviesregeling Beloning. Directeuren van Goede Doelen van VFI. De uitkomst van deze toetsing en de specificatie van het directiesalaris worden toegelicht in de jaarrekening.

Beleidsplan

VluchtelingenWerk Nederland heeft een beleidsplan.

Werkplan en begroting

VluchtelingenWerk Nederland heeft een werkplan en begroting 2016.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

  1. het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en het behartigen van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers;
  2. Het (doen) ondersteunen van vluchtelingen en asielzoekers bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland;
  3. het ondernemen van activiteiten gericht op de bescherming van en de belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers buiten Nederland met name in Europa;
  4. het - waar dit plaatselijk of regionaal gewenst is - zich (doen) inzetten voor migranten, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
  5. zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar de meest recente jaarrekening.

Statuten Landelijke Vereniging

De Landelijke Vereniging van VluchtelingenWerk Nederland heeft statuten.

Meer informatie

  • Ga voor meer informatie over het VluchtelingenWerk Nederland en het CBF naar Cbf.nl

Deel dit met anderen