Hoe vluchteling-vriendelijk is de ChristenUnie?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de ChristenUnie.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ja! De ChristenUnie wil snel starten met taalles en waar mogelijk beginnen met vrijwilligerswerk. Ook wil de partij dat vrijwilligersinitiatieven worden gestimuleerd en er in opvangcentra meer activiteiten komen die de integratie verbeteren.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Ja! Vluchtelingen moeten bij de ChristenUnie beslist hun best doen om snel en goed te integreren. Maar de partij laat in haar programma ook zien welke rol de overheid heeft in dit proces. Zo moet vanaf de eerste dag taalles worden aangeboden.

3. Streeft de ChristenUnie naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Twijfelgeval… De ChristenUnie ziet graag dat vluchtelingen sneller aan het werk kunnen. Zo moeten er werkstages komen, moeten vrijwilligers gekoppeld worden aan statushouders en moet er hulp geboden worden aan mensen die een bedrijf opzetten. Werkgevers krijgen hulp als zij hinder ondervinden van de regelgeving. Daar staat tegenover dat men vrijwilligerswerk wil verplichten. Het risico is dat er dan niet meer wordt gekeken naar de mogelijkheid om direct te starten met een betaalde baan.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ja! De partij pleit voor kleinschalige opvang in alle gemeenten, inclusief betrokkenheid van omwonenden en integratie-initiatieven. De partij wil voorkomen dat kinderen tussen opvanglocaties moeten verhuizen en wil de meest kwetsbaren in de opvanglocaties beschermen.

5. Wil de ChristenUnie dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ja! Om vluchtelingen goed te verdelen, pleit de ChristenUnie voor een Europees systeem. Daarbij hoort selectie aan de poort en een menswaardige opvang in Italië en Griekenland.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ja! De ChristenUnie wil gastvrij zijn voor kwetsbare vluchtelingen uit de regio, zoals religieuze minderheden en LHBT'ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). Ook wil de partij dat meer mensen uitgenodigd worden om in Nederland bescherming te krijgen (het huidige aantal is 500 mensen per jaar).