Hoe vluchteling-vriendelijk is de PvdA?

Aan de hand van zes vragen hebben we het verkiezingsprogramma van elke partij beoordeeld. Hieronder: de PvdA.

1. Maakt de partij het mogelijk dat asielzoekers snel kunnen meedoen in Nederland?

Ja. De PvdA heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat ze de integratie wil bevorderen door asielzoekers de kans te geven op een gepaste vorm van vrijwilligerswerk.

2. Is integratie een verantwoordelijkheid van zowel vluchtelingen als de samenleving?

Ja! De verantwoordelijkheid van de vluchteling wordt onderstreept. Ook doet de PvdA een aantal voorstellen waaruit blijkt dat zij ook een rol voor de overheid ziet. De partij wil een positieve integratie van asielzoekers en nieuwkomers stimuleren en daarmee werken aan een “open en diverse samenleving”. De overheid moet steun bieden bij inburgering op asielzoekerscentra.

3. Streeft de PvdA naar een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen?

Twijfelgeval... De PvdA is weinig concreet over de verbetering van de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

4. Pleit de partij voor een goede opvang van vluchtelingen in Nederland?

Ja. De partij vindt dat de opvang in verhouding moet staan tot de omvang van het dorp of de gemeente. Ook krijgen gemeenten invloed op de invulling van de opvang met betrekking tot taalonderwijs en (vrijwilligers)werk.

5. Wil de PvdA dat alle Europese lidstaten bescherming bieden aan vluchtelingen?

Ja! Wat de PvdA betreft moeten alle Europese lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en bescherming bieden aan vluchtelingen. Ook wil men een eerlijke spreiding van vluchtelingen over Europa.

6. Pleit de partij voor veilige routes voor vluchtelingen naar Europa?

Ja! De PvdA vindt dat mensen op een veilige manier naar Europa moeten kunnen vluchten. Kwetsbare vluchtelingen die in de regio van het ontvluchte land verblijven, moeten op een betere plek gevestigd worden. Verder vindt de PvdA dat vluchtelingen eerlijk verdeeld moeten worden over de lidstaten.