Standpunt: refoulement

Stuur mensen niet terug naar een gevaarlijke situatie.
 • Waar gaat het over?

  Kern van vluchtelingenbescherming is het beginsel van non-refoulement, dat is neergelegd in het Vluchtelingenverdrag. Het betekent dat staten geen mensen mogen terugsturen naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging vanwege hun etnische afkomst, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun politieke overtuigingen. Ook in andere internationale verdragen, EU-regelgeving en nationale wetgeving zijn deze principes verankerd.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Dit beginsel is de reden dat VluchtelingenWerk zich inspant voor eerlijke en zorgvuldige asielprocedures. Alleen via een procedure die dit beginsel respecteert, kunnen we voorkomen dat mensen terugmoeten naar een situatie waar zij ernstig gevaar lopen.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Beoordeel het refoulement-risico in een zorgvuldige procedure en op actueel landenbeleid dat is gebaseerd op verschillende bronnen waaronder actuele rapporten van mensenrechtenorganisaties en UNHCR.
  • De overheid moet uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar hun land van herkomst (steekproefsgewijs) monitoren en deze informatie betrekken bij het actualiseren van het landenbeleid.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: