Brieven van VluchtelingenWerk aan de Tweede Kamer

Hieronder vind je een overzicht van de brieven die VluchtelingenWerk Nederland aan de Tweede Kamer heeft gestuurd in deze kabinetsperiode. Als je op de links klikt, download je de pdf van de betreffende brief.

Brieven aan de Tweede Kamer 2024

 


Debat eindverslag formateurs - 22 mei 2024

De Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van de formateurs, waarbij het 'akkoord op hoofdlijnen' wordt besproken. In deze brief is VluchtelingenWerk kritisch op de aangekondigde maatregelen wat betreft asiel- en vluchtelingenbeleid. Veel plannen zijn simpelweg (juridisch) niet haalbaar en komen vooral voort uit verkiezingsretoriek. Als deze daadwerkelijk worden ingevoerd pakt dit slecht uit voor het belang van vluchtelingen én van Nederland als samenleving. 

Lees onze brief


Brief behandeling wet afschaffen dwangsommen - 15 mei 2024 

In deze brief doen wij suggesties ten behoeve van het plenair debat Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken (35749) in de Tweede Kamer.

VluchtelingenWerk vraagt de Tweede Kamer dit wetsvoorstel – dat zich richt op het afschaffen van dwangsommen voor asielzoekers wanneer de overheid niet binnen de wettelijk termijn beslist over de aanvraag – te verwerpen omdat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie op grond van artikel 1 Grondwet. 

Lees onze brief


Brandbrief opvangtekort Oekraïense vluchtelingen - 29 maart 2024

In deze brief aan de Tweede Kamer vraagt VluchtelingenWerk met klem aandacht voor het nijpend tekort aan opvangplekken en de sluiting van alle aanmeldlocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Er moeten op korte termijn plekken beschikbaar worden gesteld om te voorkomen dat mensen op straat belanden.

Lees onze brief


Commissiedebat Inburgering en integratie - 27 maart 2024

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met de minister in debat over inburgering en integratie. In onze brief pleit VluchtelingenWerk voor het wegnemen van de belemmeringen voor toegang tot werk voor asielzoekers en doen we concrete suggesties rond de uitvoering van de Wet inburgering.

Lees onze brief


Debat kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden - 20 maart 2024

De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel waarmee het mogelijk wordt om ook kinderopvangtoeslag te ontvangen in het geval dat de partner buiten de EU verblijft. VluchtelingenWerk is blij met het wetsvoorstel dat zowel geldt voor de vluchtelingen uit Oekraïne als voor statushouders waarvan de gezinsherenigingsprocedure nog niet voltooid is, maar vraagt ook aandacht voor de problemen voor statushouders waarvan de gezinsherenigingsprocedure nog niet is voltooid. Zo moet de partner in het buitenland een BSN-nummer hebben en geldt er een arbeidseis.

Lees onze brief


Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid - 7 maart 2024

Op donderdag 7 maart vergadert de commissie Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer met de (demissionair) staatssecretaris Van der Burg over het asielbeleid. VluchtelingenWerk vraagt in deze brief aan de woordvoerders o.a. aandacht voor het belang van feiten en onderzoek bij het maken van nieuw asielbeleid, de tekorten in de asielopvang, de (onduidelijke) criteria bij het plaatsen van asielzoekers in de PBL (procesbeschikbaarheidslocatie), amv's en het verbeteren van het beleid rond asielverzoeken van Palestijnen. 

Lees onze brief 


Brief commissiedebat JBZ-Raad - 29 februari 2024

De commissie Justitie en Veiligheid gaat op donderdag 29 februari in debat met de staatssecretaris over de aankomende JBZ-Raad, waar hij met zijn Europese collega's het EU-migratiebeleid bespreekt. VluchtelingenWerk deelt in deze brief o.a. onze zorgen over (de uitwerking van) het EU-migratiepact, waarbij met name de rechten van minderjarigen in het geding zijn omdat zij in veel gevallen gedetineerd zullen worden wanneer zij in Europa asiel aanvragen.

Lees onze brief 


Brief Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne - 28 februari 2024

Op woensdag 28 februari vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de Tijdelijke wet 'opvang ontheemden Oekraïne'. In onze brief doet VluchtelingenWerk o.a. suggesties om lange termijnbeleid te ontwikkelen voor de bescherming van deze groep, de opvangomstandigheden te verbeteren en toegang tot medische en psychische zorg te organiseren.

Lees onze brief


Wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel asiel en migratie - 29 januari 2024

De Tweede Kamer bespreekt in dit debat de begroting over het asiel- en migratiebeleid met de (demissionair) staatssecretaris voor justitie en veiligheid. VluchtelingenWerk doet in deze brief concrete aanbevelingen om de situatie in de (crisis)noodopvang te verbeteren, de wachttijden bij de IND (en ook bij andere bottlenecks zoals inschrijven in de BRP) terug te brengen, participatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat asielzoekers kunnen werken. Daarnaast vragen we aandacht voor het nodige (lange termijn) perspectief voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. 

Lees onze brief


Debat Eerste Kamer - Wet mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (spreidingswet) 15-16 januari 2024

In deze brief aan de Eerste Kamer doet VluchtelingenWerk een klemmend beroep om de spreidingswet aan te nemen. Wij onderstrepen de noodzaak voor een eerlijke spreiding van opvangvoorzieningen over alle gemeenten in Nederland, en doen concrete suggesties om de kwaliteit en kleinschaligheid van deze locaties te bevorderen.

Lees onze brief

Eerdere brieven aan de Tweede Kamer