Brieven van VluchtelingenWerk aan de Tweede Kamer

Hieronder vind je een overzicht van de brieven die VluchtelingenWerk Nederland aan de Tweede Kamer heeft gestuurd in deze kabinetsperiode. Als je op de links klikt, download je de pdf van de betreffende brief.

Brieven aan Tweede Kamer 2022



Brief t.b.v. het wetgevingsoverleg ‘Integratie en maatschappelijke samenhang’ 21 november

VluchtelingenWerk vraagt in deze brief aan de integratiewoordvoerders in de Tweede Kamer o.a. aandacht voor het belang van een snelle start voor inburgeraars, de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt en de integratie van vluchtelingen uit Oekraïne.

Lees onze brief Brief VWN wgo begroting integratie


In onze brief aan de asielwoordvoerders in de Tweede Kamer t.b.v. het wetgevingsoverleg over de begroting migratiebeleid dat op maandag 7 november staat geagendeerd doen wij aanbevelingen voor de korte en lange termijn om de opvangcrisis en de vastgelopen asielketen het hoofd te bieden.

Lees onze brief Brief VWN wgo begrotingsdeel migratie


In onze brief aan de asielwoordvoerders in de Tweede Kamer t.b.v. het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid dat op 19 oktober staat geagendeerd gaan wij in op de opvangcrisis in Nederland, de (wettelijke) taak voor gemeenten, de (wachttijden bij de) IND, de inperking op gezinshereniging, maatregelen gericht op overlast, verblijf van Oekraïense vluchtelingen in Nederland en het beleid voor asielzoekers uit Rusland en Iran.

Als bijlage hebben we de aanbevelingen uit de ‘Quickscan leefomstandigheden (crisis)noodopvang’ toegevoegd – de volledige quickscan zullen we diezelfde ochtend aanbieden aan de Tweede Kamer.


VluchtelingenWerk doet in deze brief aan de Tweede Kamer suggesties aan de Kamerleden om in het kader van de JBZ-Raad (EU-overleg asielministers) aandacht te vragen voor zorgelijke ontwikkelingen op het grenzenbeleid, asielzoekers uit Rusland, het niet terugsturen van mensen naar landen als Griekenland en het teleurstellende gebrek aan inzet van Nederland op het gebied van hervestiging. Het debat is woensdag 12 oktober in de Tweede Kamer.


VluchtelingenWerk reageert in deze brief aan de Tweede Kamer op de plannen van het kabinet in het kader van de asielopvangcrisis, o.a. wat betreft het inperken van gezinshereniging en het verlengen van de termijnen in de asielprocedure. Het position paper dat we samen met UNHCR-NL hebben opgesteld is als bijlage bijgevoegd, hierin beschrijven we hoe wat ons betreft de toekomstige asielopvang in Nederland eruit zou moeten zien.


Voor het commissiedebat Inburgering en integratie dat op woensdag 6 juli a.s. staat geagendeerd in de Tweede Kamer geeft VluchtelingenWerk een aantal suggesties mee aan de woordvoerders integratiebeleid, met betrekking tot de invoering van de nieuwe Wet inburgering.


Ten behoeve van het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van woensdag 22 juni doet VluchtelingenWerk concrete aanbevelingen in deze brief aan de Tweede Kamer over de wachttijden bij de IND, de crisis in de opvang en de situatie voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.


VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children vragen in deze brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en doen suggesties voor noodzakelijke aanpassingen in het amv-beleid (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) naar aanleiding van deze uitspraak. Wij hopen dat onze inbreng aan de orde komt in het debat met de staatssecretaris tijdens het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid van woensdag 22 juni.


Op woensdag 8 juni staat in de Tweede Kamer het debat geagendeerd over het Europees overleg tussen de ministers verantwoordelijk voor migratiebeleid (JBZ-Raad) op 9-10 juni. In onze brief aan de Kamerleden vraagt VluchtelingenWerk aandacht voor de knelpunten rond het voorgestelde EU-migratiepact, de voortdurende pushbacks aan de Europese buitengrenzen en de benodigde solidariteit in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de EU.


Brief over IPKO 2022 op Sint Maarten

Namens Amnesty International Nederland en VluchtelingenWerk Nederland vragen we in deze brief aandacht voor het IPKO dat deze week plaatsvindt op Sint Maarten. In onze brief gaan we o.a. in op de situatie voor gevluchte Venezolanen op Curaçao en de (falende) beschermingsprocedure, detentie(omstandigheden) en het gebrek aan juridische bijstand. Wij pleiten ervoor dat Nederland binnen het Koninkrijk meer verantwoordelijkheid neemt en we doen concrete aanbevelingen voor de overheden van Curaçao en Nederland.


Debat opvang vluchtelingen uit Oekraïne 21 april 2022

Op donderdag 21 april staat in de Tweede Kamer het debat geagendeerd over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In deze brief aan de Kamerleden vraagt VluchtelingenWerk aandacht voor de knelpunten rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de solidariteit die gevraagd wordt in Nederland en in Europa. Ook trekken we opnieuw aan de bel over de structurele problemen bij de IND en COA en de ontstane ‘opvangcrisis’ door het tekort aan plekken in de gemeenten.


Commissiedebat Inburgering en integratie 20 april 2022

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert op woensdag 20 april een debat over inburgering en integratie met Minister van Gennip. VluchtelingenWerk vraagt in deze brief aan de integratiewoordvoerders in de Tweede Kamer aandacht voor het belang van maatwerk ten opzichte van de mogelijkheid om te kunnen naturaliseren, de stand van zaken rond de nieuwe wet inburgering en de vluchtelingen uit Oekraïne.


Debat Stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan 31 maart 2022

Ten behoeve van het plenair debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan van donderdag 31 maart in de Tweede Kamer vraagt VluchtelingenWerk in deze brief aandacht voor mensen die op de evacuatielijst stonden maar nog zijn achtergebleven in Afghanistan. VluchtelingenWerk roept het kabinet op de eerder aangenomen motie Belhaj uit te voeren en deze mensen – en hun (kern)gezinsleden – alsnog te evacueren, en doet suggesties om het evacuatieproces te verbeteren.


Ingelaste JBZ-Raad 28 maart 2022

VluchtelingenWerk doet in deze brief suggesties ten behoeve van het commissiedebat Ingelaste JBZ-raad van 28 maart 2022. Het is van belang dat Nederland op dit EU-overleg tussen ministers/staatssecretarissen voor migratie zich inzet voor solidariteit in Europa voor de opvang en verdeling van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast pleit VluchtelingenWerk ervoor dat deze mensen in Nederland aanspraak kunnen maken op een tijdelijke verblijfsvergunning, zoals ook voorzien is in de betreffende EU Richtlijn.



Technische briefing wijziging vreemdelingenwet 22 maart 2022

VluchtelingenWerk stelt in deze brief ten behoeve van de technische briefing Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (35691 en 35749) dat beide wetsvoorstellen die besproken worden ingetrokken dienen te worden. De wijziging van de tijdelijke verblijfsduur van 5 naar 3 jaar is immers zeer schadelijk voor vluchtelingen alsmede voor de maatschappij, en het definitief opheffen van de dwangsommen in het asielbeleid is discriminatoir en heeft ook consequenties voor gezinshereniging.


14 maart 2022

Commissiedebat armoede- en schuldenbeleid 17 maart

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer debatteert op 17 maart met de verantwoordelijke ministers over het armoede- en schuldenbeleid. In onze brief (+ bijlage) brengt VluchtelingenWerk de urgentie en noodzaak van een snelle financiële ondersteuning voor de laagste inkomens, waaronder veel nieuwe vluchtelingen, onder de aandacht. In de bijlage geven we voorbeelden van verschillende financiële situaties.


8 maart 2022

Commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid 9 maart

Voor dit debat heeft VluchtelingenWerk deze brief (+ bijlage) gestuurd aan de asielwoordvoerders in de Tweede Kamer waarin wij suggesties doen over de asielopvang, de bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne, enkele voorstellen uit het regeerakkoord op asielbeleid en de situatie voor Afghanen in Nederland. In de bijgevoegde notitie zijn onze aanbevelingen verder uitgewerkt.


25 februari 2022

Schriftelijk overleg JBZ-Raad 3 en 4 maart

In het kader van het Europees overleg van migratieministers (JBZ-Raad) gaat VluchtelingenWerk in deze brief in op de situatie in Oekraïne, de voortdurende gewelddadige pushbacks aan de Europese buitengrenzen en de recente voorstellen van het Frans voorzitterschap op het gebied van Europees migratiebeleid.


16 februari 2022

Brief t.b.v. het Schriftelijk overleg ‘uitstel van vertrek voor amv’s zonder terugkeerbesluit’ op 22 februari 2022
Naar aanleiding van een recente uitspraak van het Europees Hof blijkt dat Nederland in het geval van amv’s geen terugkeerbesluit mag nemen zolang er geen onderzoek is verricht naar adequate opvang in het land van herkomst. Het huidige beleid is volgens VluchtelingenWerk daarom in strijd met het Unierecht en geeft onvoldoende invulling aan het belang van het kind.


16 februari 2022

Brief i.v.m. het hoofdlijnendebat SZW op 17 februari 2022
VluchtelingenWerk doet in deze brief aan de Kamer aanbevelingen op het gebied van integratie en inburgering ten behoeve van het Hoofdlijnendebat SZW van 17 februari. Hierin zal minister Van Gennip in debat gaat met de Tweede Kamer over de uitgangspunten in het regeerakkoord op dit gebied.


31 januari 2022

Voorafgaand aan het Europees overleg tussen de migratieministers (JBZ Raad) op 3-4 februari 2022 overlegt de Tweede Kamer (schriftelijk deze keer) met staatssecretaris Van der Burg (VVD) over de prioriteiten en standpunten van Nederland. In onze brief delen wij onze zorgen over de steeds hardere opstelling van EU-lidstaten jegens vluchtelingen en asielzoekers en doen wij concrete suggesties om het beleid humaner en beter te maken.


17 januari 2022

Brief i.v.m. debat over de regeringsverklaring 18-19 januari 2022

Voor het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring op 18 en 19 januari schreef VluchtelingenWerk een brief aan de fractievoorzitters, waarin we reageren op de relevante punten in het regeerakkoord op asiel- en integratiebeleid, zoals de problemen in de asielopvang, het voornemen om de ongewenstverklaring uit te breiden voor overlastgevende asielzoekers, het Europees asielbeleid en de teleurstellende inzet op hervestiging. In de bijgevoegde notitie zijn de punten nader uitgelegd en omschreven.


13 januari 2022

In het nieuwe kabinet zijn Karien van Gennip (CDA) en Eric van der Burg (VVD) respectievelijk geïnstalleerd als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. VluchtelingenWerk heeft de nieuwe bewindspersonen een felicitatiebrief gestuurd en hoopt op een prettige samenwerking.


12 januari 2022

Position Paper t.b.v. Rondetafelgesprek Pushbacks 

VluchtelingenWerk heeft een ‘position paper’ geschreven ten behoeve van het rondetafelgesprek over pushbacks in de Tweede Kamer op woensdag 12 januari. Onder andere Tineke Strik, Eefje Blankevoort en Mohammed Al Khalefa (van Shadow Game), de KMar, ACVZ, Unicef en Artsen zonder Grenzen zullen hun visie geven op de huidige praktijk van pushbacks en geweld aan de EU-buitengrenzen. Namens VluchtelingenWerk zal beleidsmedewerker Femke de Vries deelnemen. Via de website van de Tweede Kamer zijn de position papers te vinden en is de bijeenkomst te volgen.

Eerdere brieven aan de Tweede Kamer