Alblasserdam: 2018 in cijfers

In Alblasserdam zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 30 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers, deden in Alblasserdam.
placeholder

In Alblasserdam zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 30 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 30 statushouders gehuisvest
 • 15 volwassenen, 15 kinderen
 • 18 mannen, 12 vrouwen
 • grootste groepen: Syriërs (15) en Eritreeërs (12)
 • 12 beschikbaar gestelde woningen

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •  3 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •  totaal aantal dossiers: 4
 •  1 succesvol afgerond dossier

Het afgeronde dossier betrof de  hereniging van een cliënt met zijn echtgenote en zoontje. Die gezinsherenigng vond plaats  in oktober van 2018. Het gezin is nu druk bezig met de inburgering.

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 •  12 gestarte trajecten Coaching Vestiging in 2018

Bij het begeleiden van de gezinnen die zich in Alblasserdam hebben gevestigd zijn twee grote gezinnen bij; een van 8 personen en een van 6 personen. 7 vestigingen zijn vestigingen van eenpersoons huishoudens.
In het totaal zijn er 30 personen in Alblasserdam gevestigd. De overige vestigingen betroffen 3 persoons-huishoudens.
Inschrijving in de basisscholen verliep relatief soepel; inschrijving bij ISK of Olympiacollege in Rotterdam verliep moeilijker. Helaas is het ook voor de kinderen die naar de taalschool moeten geen scholings mogelijkheid in Alblasserdam, omdat er te weinig leerlingen zijn. Dit betekent dat de kinderen naar Papendrecht moeten reizen waarvoor ze officieel geen gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer.  Hiervoor wordt naar een oplossing gezocht.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •   12 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding
 •   21 afgesloten trajecten mb

Van deze 21 cliënten zijn de meeste goed door het inburgeringsproces heen gekomen.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.
VluchtelingenWerk Alblasserdam biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.  Bewoners van Alblasserdam die voor het PVT  in aanmerking komen kunnen de begeleiding hiervoor volgen, in combinatie met andere migranten, bij VWN in Dordrecht. De PVT workshop gaat over de waarden en normen van de Nederlandse samenleving en de plicht om daarin te participeren.
Op dit moment bestaat het PVT uit 4 workshops die zoveel mogelijk gegeven worden in de taal van het land van herkomst.

 •  2 trajecten pvt

Organisatie

Helaas is het binnen Vluchtelingenwerk Nederland in de gemeente Alblasserdam een roerig jaar geweest.
We hebben het tragische overlijden gehad van een van onze medewerkers hetgeen een ernstige wissel heeft getrokken op de medewerkers. Tevens is aan het einde van 2018 de teamleider vertrokken. Gelukkig is het verloop bij de vrijwilligers niet groot geweest en kunnen we nog steeds bogen op een trouw team van vrijwilligers dat in december is aangevuld met een nieuwkomer die zeer actief is in de politieke omgeving van de gemeente Alblasserdam.