Albrandswaard: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Albrandswaard zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 74  statushouders gehuisvest. Daarmee loopt de gemeente precies op schema van de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 74 statushouders gehuisvest
 • 36 volwassenen, 38 kinderen
 • 43 mannen, 31 vrouwen
 • Veruit grootste groepen: Syriërs (39) en Eritrea (20)

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • In 2017 hebben we in gemeente Albrandswaard met 36 personen een intake gedaan
 • Er waren in 2017 op het spreekuur/infopunt 1536 contacten

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • Er zijn in 2017 in Albrandswaard 8 statushouders met hun gezin herenigd
 • Het gaat om 2 Syrische en 6 Eritrese gezinnen
 • Er lopen nog 7 aanvragen voor gezinshereniging

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Albrandswaard beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Er zijn in 2017 verschillende activiteiten georganiseerd door VluchtelingenWerk, onder meer welkomstdiners in samenwerking met Stichting Welzijn Albrandswaard(SWA). Bij deze diners koken nieuwkomers(statushouders die net in de wijk zijn komen wonen) voor hun buren om zo kennis te maken met elkaar en met elkaars cultuur.
Er is een vrouwengroep opgezet onder begeleiding van twee vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Hier konden vrouwen van verschillende komaf met elkaar kletsen en een kopje thee drinken en handwerken. Dit was een manier om de sociale kring uit te breiden en om te oefenen met de Nederlandse taal op een ongedwongen manier.
Dan is er ook nog de werkgroep taalbevordering waarin medewerkers van  SWA, Delta Antes, Bibliotheek aan Zet en VluchtelingenWerk rond de tafel gaan om het taalaanbod in de gemeente door te nemen. Zo blijven alle partijen op de hoogte van de mogelijkheden voor verschillende doelgroepen om aan het taalniveau te werken en zorgen we ervoor dat we gebruik maken van elkaars expertise en activiteiten.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 36 statushouders begonnen een traject maatschappelijke begeleiding
 • 35 statushouders volgden hun tweede jaar maatschappelijke  begeleiding

Arbeidsparticipatie

De dienstverlening Arbeidsparticipatie is een logisch gevolg van de visie van VluchtelingenWerk. ”….Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij waarop zelfredzaamheid voorop staat…..”
Werk is een belangrijke voorwaarde voor integratie van vluchtelingen in de samenleving. Arbeidsparticipatie, het deelnemen aan het arbeidsproces, kan op allerlei manieren.
Het uiteindelijke doel is voor velen natuurlijk structureel betaald werk, maar dat is niet voor alle vluchtelingen meteen mogelijk.  Andere vormen zijn onder andere een participatieplaats, een werkervaringsplaats of stage, proefplaatsing, een opleidingstraject, of vrijwilligerswerk. De meeste vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogen werken en hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.
De arbeidscoaches (vrijwilligers) van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in dit proces richting de arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk zoekt hierin ook de samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst, werkgeversservicepunt, bedrijven, opleidingsinstituten, etc. 

 • In 2017 zijn 11 jobcoachtrajecten gerealiseerd

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

VluchtelingenWerk Albrandswaard  biedt in opdracht van de gemeente al sinds het laatste kwartaal van  2016 participatieverklaringstrajecten aan. De workshop wordt in groepen gegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het taalniveau van de vergunninghouder en de taal die de vergunninghouder spreekt. Voor zover mogelijk worden deze groepen (niveau en taal) samengevoegd. De workshop duurt ongeveer 2 tot 3 uur (inclusief pauze). Voorafgaand aan de workshop ontvangen de deelnemers de brochure ‘Kernwaarden van de Nederlandse Samenleving’. De workshop start met een korte uitleg. Tijdens de workshop wordt dieper op het thema van de brochure ingegaan en wordt de deelnemers uitgelegd waarvoor ze gaan tekenen. De workshop bestaat tenminste uit de volgende onderdelen:
– Het stoplicht. Dit is een laagdrempelig kennismakingsonderdeel (een ‘ijsbreker’).
– Muurtje bouwen. Dit onderdeel bespreekt de waarden die bestaan bij de deelnemers en in de samenleving.
– Hoe pak ik dit aan? In dit onderdeel gaan deelnemers aan de slag met lastige situaties. De deelnemers leren welke mogelijkheden zij in Nederland hebben om met deze situaties om te gaan.
– Mag dit? De deelnemers geven met behulp van een rode en groene kaart aan of zij denken dat een situatie wettelijk is toegestaan in Nederland. Dit onderdeel leent zich goed om te praten over de verdere integratie van de deelnemers in bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of het verenigingsleven.
-De Grondwet. Dit onderdeel bespreekt de Nederlandse Grondwet en is daarom taliger dan de andere onderdelen. In dit onderdeel maken de deelnemers in groepjes een eigen grondwet van tien artikelen.

Meldcode huiselijk geweld

In 2017 heeft de teamleider van locatie Albrandswaard de training tot “aandachtsfunctionaris huiselijk geweld” afgerond. De teamleider heeft hier geleerd om te werken met de “meldcode huiselijk geweld” en hoe deze is toe te passen in verschillende situaties.  Ook heeft hij een plan geschreven voor de medewerkers van meerdere locaties hoe er moet worden gehandeld in het geval van (vermoedens van) huiselijk geweld. Werken met de meldcode zorgt ervoor dat de medewerkers en vrijwilligers van vluchtelingenwerk op de hoogte zijn van signalen van huiselijk geweld en weten hoe hierbij te handelen. Als er vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen met de aandachtsfunctionaris, deze denkt mee en adviseert en voert gesprekken met medewerkers en cliënten waar nodig.
Ook in het geval van een crisis waarbij acuut gehandeld moet worden biedt de aandachtsfunctionaris een helpende hand. Er zijn gelukkig geen crises voorgekomen in 2017, wel zijn er enkele gesprekken gevoerd met cliënten waarbij er vermoedens waren van huiselijk geweld.

Eigen initiatieven

In de zomer van 2017 is er een speelmiddag georganiseerd bij avonturenpark AAP. In totaal zijn er 62 mensen(gezinnen met kinderen) een dagje verwend. De kinderen(en sommige volwassenen) konden heerlijk spelen in het park en iedereen kreeg een pannenkoek en ijsje. Het was een bijzonder ontspannen middag waar veel cliënten die hier zelf geen geld voor hebben even letterlijk en figuurlijk in het zonnetje werden gezet.
Deze middag is geheeld gefinancierd vanuit een gift van “de vrouwen van nu” die in 2016 geld hebben ingezameld voor VluchtelingenWerk. Zij wilden graag iets doen voor gezinnen met kinderen en dat is zeker gelukt!

Ook was er in 2017 weer een bingo/nieuwjaarsborrel. Circa vijftig statushouders bezochten de bijeenkomst. Onder het genot van een drankje en een hapje- beschikbaar gesteld door de MCD en Plus Hofland -  werd er druk met elkaar gesproken.  Voor jong en oud was het hoogtepunt toch wel de Bingo. Er waren vele prijzen te winnen. Deze waren door de TweedeKanswinkel te Rhoon beschikbaar gesteld.
De taalvaardigheid werd ook nog getest.  Twee teams van drie mannen en drie vrouwen streden tegen elkaar wie aan de hand van plaatjes het Nederlandse woord kende. Het werd een spannende en fanatieke wedstrijd die door het mannenteam net gewonnen werd.

Ons Team

 • 11 vrijwilligers
 • 3 stagiairs

Vluchtelingenwerk Albrandswaard heeft haar kantoor in de boekenstal aan de dorpsstraat 34, 3171 EH Poortugaal. Er zijn twee betaalde medewerkers werkzaam op de locatie.  Zowel de Teamleider als de Senior teamleider hebben een EHBO cursus gevolgd dit jaar.
In 2017 heeft 1 HBO-stagiaire social work haar stage afgerond en zijn er 3 stagiaires begonnen op de locatie. Er is 1 juridisch begeleider. Ook zijn er 2 vrijwillige tolken. Er zijn momenteel in totaal 11 vrijwilligers werkzaam voor VluchtelingenWerk Albrandswaard. Zij zijn vooral werkzaam op het gebied van taalcoaching en als arbeidsacoach.

Vluchtelingenwerk Albrandswaard maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.