Alphen: 2017 in vogelvlucht

placeholder

VluchtelingenWerk is sinds kort werkzaam in Alphen aan den Rijn. We hebben ons daar vooral beziggehouden met juridische begeleiding/gezinshereniging.

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
De juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

  • 230 cliëntcontacten
  • 22 nieuwe aanvragen gezinsherenigingen
  • 3 uitgeprocedeerde cliënten

De meeste nieuwe dossiers in 2017 betroffen statushouders die hulp met de aanvraag van hereniging met achtergebleven familieleden wilden. Daarnaast waren er 3 uitgeprocedeerde cliënten, 2 cliënten die hulp met het  verlengen van de verblijfsvergunning nodig hadden en een cliënte die op nareis naar Nederland is gekomen en problemen met haar man  kreeg. Voor deze laatste cliënte is er samenwerking met de Binnenvest (daklozenopvang) Leiden en Tom in de Buurt geweest.
Voor de uitgeprocedeerden is na een uitgebreide dossieranalyse geconcludeerd dat kans op legaal verblijf in Nederland zeer gering zou zijn. Zij zijn voorgelicht over onze toekomstbegeleiding en de eventuele ondersteuning van de plaatselijke ngo bij reïntegratie  in het land van herkomst. Zij zouden dan kunnen instromen in onze landelijke projecten Met Opgeheven Hoofd en Een nieuw Hoofdstuk, medegefinancierd door het Europese AMIF. Vrijwillige terugkeer was voor hen echter geen optie.

Van het totaal aantal cliëntcontacten van 230 gingen er  dan ook verreweg de meeste over aanvragen van gezinshereniging. In de gemeente Alphen zijn in 2017  22 nieuwe aanvragen voor gezinshereniging opgestart, naast de nog lopende aanvragen die eerder gestart waren.

De laatste maanden hebben we vooral te maken met minderjarige alleenstaande vluchtelingen (amv-ers) die gezinshereniging willen aanvragen. Dit heeft te maken met de Kinderwoongroep (KWG) en Kleine Wooneenheid (KWE) die in Boskoop is gevestigd. De helft van de nieuwe gezinsherenigingsaanvragen werd door AMV’ers gedaan. Het totaal aantal aanvragen voor gezinshereniging ligt lager dan in 2016, omdat er minder instroom van vluchtelingen was.
In het begin van 2017 werden er vooral gezinsherenigingsvragen van Syrische vluchtelingen succesvol afgerond. De aanvragen van Eritrese vluchtelingen verliepen veel moeizamer door het ontbreken van officiële documenten, zoals geboorte- en trouwaktes. Inmiddels accepteert de IND ook kerkelijke aktes, dus we verwachten dat er in deze groep ook meer aanvragen succesvol kunnen worden afgerond. Veel van deze dossiers lopen dus nog door in 2018.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Alphen aan den Rijn beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
Wij zijn nog maar kort, vanaf september 2017, actief op één locatie in de gemeente Alphen aan den Rijn, maar we hebben al regelmatig contact met een aantal lokale organisaties en verwijzen naar elkaar door. Natuurlijk de welzijnsorganisatie Tom in de Buurt, die ruimte aan ons beschikbaar stelt, maar ook met Nieuwe Alpenharen, stichting Timon, die de amv-ers begeleidt, en een paar kerkelijke organisaties hebben we inmiddels contact gehad. Nu we zeker ook in 2018 in Alphen aan den Rijn juridische begeleiding blijven bieden hebben we binnenkort een bijeenkomst gepland met de diverse organisatie die met statushouders werken.

  • 2 gastlessen, op ID College en mbo Rijnland

Sinds 2009 geeft VluchtelingenWerk in het Noorden van Zuid-Holland voorlichting op scholen met name gericht op scholieren en studenten van 16 jaar en ouder. In 2017 zijn 63 gastlessen en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waarvan twee in Alphen aan de Rijn, op het ID College en later op het mbo Rijnland.
De vorm en inhoud van de voorlichting worden afgesteld op de groep scholieren of studenten aan wie die voorlichting wordt gegeven. Naast voorlichtingslessen in het Nederlands worden soms op verzoek ook lessen in het Engels verzorgd. In de lessen wordt ingegaan op wat vluchten voor betrokkenen betekent en wordt beoogd het begrip voor vluchtelingen te versterken. Tijdens de gastlessen vertelt een vluchteling zelf zijn of haar verhaal en is er veel ruimte voor dialoog. Soms geven we voorlichting op verzoek aan specifieke groepen, zoals de Lions.

Organisatie

Tot september 2017 vond de (juridische) begeleiding van de vluchtelingen plaats vanuit de locatie Leiden. Vanaf september houdt VluchtelingenWerk juridisch spreekuur in een ruimte gehuurd door de plaatselijke welzijnsorganisatie Tom in de Buurt in Wijkcentrum Kerk & Zanen in Alphen aan den Rijn, De Oude Wereld 57, 2408NV, Alphen aan den Rijn

Op de locatie werken 2-3 vrijwilligers juridische begeleiding en 1 teamleider. Daarnaast waren er een vrijwillige gastvrouw en een tolk Arabisch, beiden via Tom in de Buurt. De medewerkers zijn elke woensdag vanaf 12 uur aanwezig voor zowel het  inloopspreekuur als afspraken met cliënten uit Alphen aan den Rijn en Boskoop.

VluchtelingenWerk Alphen aan den Rijn maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.