Nieuws, 9 april 2020

Blij met behoud rechtsbijstand asielzoekers

Asielzoekers behouden de toegang tot een advocaat tijdens hun asielprocedure, maar verliezen een belangrijk dwangmiddel om de overheid zich aan de wettelijke beslistermijn te laten houden. Dat laat staatssecretaris Broekers-Knol vandaag weten. VluchtelingenWerk pleit al jaren voor het behoud van de rechtsbijstand in de asielprocedure en is blij dat het schrappen hiervan niet langer wordt doorgevoerd. Maar met het aanpassen van de Wet Dwangsommen verdwijnt een belangrijk middel om de lange wachttijden voor de asielprocedure terug te dringen.

Opgelucht

In het regeerakkoord was afgesproken dat de rechtsbijstand voor asielzoekers zou worden afgeschaft. VluchtelingenWerk heeft van begin af aan gewaarschuwd voor de desastreuze gevolgen van deze maatregel. Het schrappen van de rechtsbijstand betekent veel extra werk voor de IND waardoor de wachttijden, die nu al dramatisch zijn, nog verder zouden oplopen. Bovendien is rechtsbijstand noodzakelijk voor een zorgvuldige procedure. VluchtelingenWerk is daarom opgelucht de staatssecretaris eindelijk tot inkeer is gekomen en de rechtsbijstand niet afschaft.

Rechtsbijstand noodzakelijk voor goede procedure

Zonder goede rechtsbijstand is het onmogelijk om het werk van de IND goed te controleren. In de asielprocedure toetst de IND of een asielzoeker bescherming nodig heeft. Een kleine fout kan al snel leiden tot uitzetting naar het land van herkomst. Het het schrappen van de rechtsbijstand zou dit risico flink toenemen.

Asielsysteem liep al vast

Het plan was om de taken die nu door de advocaat worden uitgevoerd met het wegvallen van de rechtsbijstand bij de medewerkers van de IND te beleggen. Dit terwijl de IND al kampt met ernstige problemen: door een groot personeelstekort liep de IND de afgelopen twee jaar een enorme achterstand op. Ongeveer 9.000 asielzoekers wachten inmiddels op de start van hun procedure. Velen wachten al langer dan een jaar. Hierdoor ontstond een groot tekort aan asielzoekerscentra. Al deze problemen zouden door het schrappen van rechtsbijstand alleen maar groter worden.

Dwangsommen geschrapt

Staatssecretaris Broekers-Knol maakte vandaag ook bekend dat er een spoedwet in de maak is om te zorgen dat asielzoekers worden uitgezonderd van de wet dwangsommen. Asielzoekers, vaak wanhopig door het lange wachten, en met familie in gevaarlijke gebieden zoals in Syrië, hebben de mogelijkheid om bij de rechter af te dwingen dat hun asielverzoek eerder wordt afgehandeld. De rechter kan de overheid dan een dwangsom opleggen zolang dat niet gebeurt. Deze mogelijkheid is er in de toekomst niet meer. VluchtelingenWerk maakt zich grote zorgen over dit besluit, waardoor de druk op een oplossing voor de grote achterstanden is weggevallen.

Grote twijfels over aanpak wachttijden

Tegelijkertijd wil de staatsecretaris in een jaar tijd 14.000 asielverzoeken gaan afhandelen. VluchtelingenWerk heeft grote twijfels over de haalbaarheid van dit voornemen. De kwaliteit van de procedure mag niet onder druk komen te staan. Zeker nu asielzoekers geen beroep meer kunnen doen op de wet dwangsommen is het extra van belang dat de staatssecretaris met een helder en uitvoerbaar plan komt om de wachttijden op te lossen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie