Nieuws, 19 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: een eerlijke kans voor vluchtelingen

In een gezonde gemeente doet iedereen mee, óók vluchtelingen. Het vluchtelingenbeleid wordt voor een groot deel lokaal bepaald. Sommige gemeenten doen hun uiterste best vluchtelingen een kans te geven, terwijl andere gemeenten zich veel minder voor hen inzetten. Er staat dus veel op het spel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Jouw stem maakt het verschil!
placeholder

Check de partijprogramma's

Kansen op passend werk of studiemogelijkheden: de vooruitzichten van vluchtelingen verschillen sterk per gemeente. VluchtelingenWerk vindt het zorgelijk dat de toekomstperspectieven van vluchtelingen afhangen van de gemeente waarin zij toevallig geplaatst worden: zij krijgen hun nieuwe woonplaats toegewezen door de overheid en hebben daar zelf geen invloed op. Om tot een eerlijk en kansrijk integratiebeleid te komen in álle gemeenten, stuurde VluchtelingenWerk een actieplan naar alle lokale partijen. Daarin staan concrete aanbevelingen die de partijen kunnen opnemen in hun partijprogramma.

Vind jij ook dat vluchtelingen een eerlijke kans moeten krijgen om volwaardig mee te draaien in de samenleving? Kijk dan of jouw partij in het partijprogramma aandacht besteedt aan de volgende punten:

1. Snelle start met integratie

Vluchtelingen willen vaak zo snel mogelijk meedraaien in de samenleving: aan de slag en werken aan een zelfstandige toekomst. Toch gaan soms jaren verloren met wachten. Wij pleiten voor een snellere start van de integratie en om hier al op het asielzoekerscentrum (azc) mee te beginnen. Gemeenten kunnen zich hiervoor inzetten:

  • Laat statushouders vanuit een azc doorstromen naar een eigen woning in dezelfde regio, zodat ze geen afscheid hoeven te nemen van hun vrienden, werk of school.
  • Breng de talenten, ambities, opleiding en werkervaring van statushouders al in het azc in kaart, zodat daar rekening mee gehouden wordt gedurende het inburgeringstraject.
  • Werk samen met maatschappelijke organisaties om de huisvesting, inburgering, opleiding en arbeidstrajecten aan elkaar te koppelen.

2. Huisvesting

Vluchtelingen moeten vaak te lang op woonruimte wachten en verblijven daardoor onnodig lang in een opvangcentrum. Daardoor kunnen ze niet starten met hun integratie. Gemeentes kunnen dit voorkomen door te zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Ook pleitten wij voor kleinschalige en gemengde huisvesting voor vluchtelingen, om zo op een positieve manier ontmoetingen met andere inwoners te stimuleren.

3. Inburgering

Vluchtelingen moeten verplicht inburgeren. De regels rondom die inburgering zijn zo ingewikkeld en ontoegankelijk voor vluchtelingen, dat ze stress en financiële problemen veroorzaken. In plaats van de integratie bevorderen, wordt het proces er alleen maar door belemmerd. Daarom pleiten wij voor het volgende: 

  • Laagdrempelige informatie en begeleiding bij het regelen van inburgering.
  • Creëer maatwerk rondom de inburgering: stimuleer lager opgeleiden om naast hun inburgering ook praktijkervaring op te doen, zoals stages, vrijwilligerswerk en andere leerwerkmogelijkheden. Stimuleer dat hogeropgeleiden een intensieve cursus Nederlands kunnen volgen, en laat hen met behoud van uitkering verder studeren om hun expertise te behouden en verder te ontwikkelen.

4. (Arbeids)participatie

Gemeenten moeten zorgen dat alle burgers, waaronder vluchtelingen, zo goed mogelijk kunnen participeren. Daarom doen we de volgende aanbevelingen:

  • Maak met elke vluchteling die in de gemeente komt wonen, een individueel plan van aanpak gericht op het vinden van een (leer)werkplek.
  • Bied vluchtelingen de mogelijkheid om een opleiding te volgen met behoud van uitkering als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
  • Als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, zorg dan voor alternatieven om te participeren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.

 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie

Ons advies voor gemeenten

  • VluchtelingenWerk geeft gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over een goed integratiebeleid. Het belang hiervan bedrukken we extra in aanloop naar de komende verkiezingen. Lees hier meer over ons advies voor gemeenten.