Nieuws, 4 juni 2019

Heldere opdracht voor staatssecretaris: versterk regie en behoud rechtsbijstand

VluchtelingenWerk Nederland is blij met aanbevelingen die de commissie van Zwol vandaag in hun rapport doet. “Het is een heldere opdracht voor de toekomstige staatssecretaris: de wachttijden voor de asielprocedure moeten worden verkort en de rechtsbijstand bij de asielaanvraag moet worden gehandhaafd om een zorgvuldige asielprocedure te houden.”
placeholder

Behoud rechtsbijstand

VluchtelingenWerk waarschuwt al sinds de totstandkoming van het regeerakkoord voor de gevolgen van het plan de rechtsbijstand in de asielprocedure te beperken. “Het schrappen van de rechtsbijstand betekent veel extra werk voor de IND, waardoor de wachttijden die nu al dramatisch zijn, nog verder oplopen. Pas als in een zorgvuldige procedure is vastgesteld dat er geen bescherming (meer) nodig is, is het realistisch te verwachten dat iemand werkt aan terugkeer naar zijn of haar land van herkomst.” VluchtelingenWerk roept de toekomstige staatssecretaris op de aanbeveling van de commissie van Zwol onverkort over te nemen en het plan voor het beperken van de rechtsbijstand van tafel te halen.

Wegwerken wachttijden

De commissie van Zwol benadrukt dat het grootste probleem nu bij de regie op de uitvoering ligt: de wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure zijn enorm opgelopen. Iets waar VluchtelingenWerk al langere tijd aandacht voor vraagt: “Asielzoekers zitten niet alleen ontzettend lang in onzekerheid, ook raken de azc’s overvol en loopt de integratie een forse achterstand op.” De commissie constateert verder dat de problemen rond de wachttijden voorkomen hadden kunnen worden. Er is te veel en te snel bezuinigd op personeel bij de IND eind 2017/begin 2018. Een schokkende constatering voor VluchtelingenWerk, wiens vrijwilligers vele wanhopige mensen aan de balie hebben gehad vanwege de enorme wachttijden en de onzekerheid die daardoor ontstaat. Ook schrijft de Commissie dat ministerie en IND onvoldoende zicht hadden op de problemen.

Vooral geen nieuwe beleidsplannen

In het algemeen stelt de Commissie dat de asielprocedure in Nederland op papier best goed geregeld is, verbeteringen zitten vooral in de capaciteit van de IND en in de uitvoering. De commissie beveelt aan terughoudend te zijn met het wijzigen van regelgeving en procedures, ook wat betreft maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen. Juist omdat nieuw beleid de uitvoering verder kan compliceren en de wachttijden verder kan op laten lopen. Het kabinet is vooralsnog wel van plan de tijdelijke verblijfsvergunning voor vluchtelingen te verkorten naar 3 jaar. Iets dat tot grote onzekerheid voor vluchtelingen leidt, en ook weer extra druk op het personeel van de IND legt, stelt VluchtelingenWerk.

Belang van het kind

VluchtelingenWerk vindt het goed dat het belang van het kind meer moet worden meegenomen in de asielprocedure. Ook waarschuwt de commissie om in het belang van het kind het aantal verhuizingen te beperken. VluchtelingenWerk ziet ondertussen weer een verontrustende toename in het aantal verhuizingen als gevolg van de oplopende wachttijden.

  • VluchtelingenWerk hoopt dat het kabinet de aanbevelingen ter harte neemt en de regie op de uitvoering verstevigt en geen maatregelen neemt die de uitvoering verder belasten.