Nieuws, 15 september 2021

Moedige Afghanen in de steek gelaten door bange politici

Moedige Afghanen worden in de steek gelaten door bange politici. De evacuatie van Afghanen die door hun werk voor Nederland gevaar lopen begon als een nationale erezaak. We zien dit nu veranderen in een schandvlek in de Nederlandse geschiedenis. Een nieuwe brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over de Afghaanse evacuatie-operatie schetst een ontluisterend beeld van de terughoudende opstelling die tot op de dag van vandaag voortduurt.
placeholder

Afghanen onder 'motie-Belhaj' in de steek gelaten

Met de noodkreten van deze moedige Afghanen die onder de motie-Belhaj vallen is sinds de laatste evacuatievlucht nagenoeg niets gebeurd. Er is nog niet eens het begin van een plan voor de selectie van van Afghanen die niet zonder onze hulp kunnen. Het gaat hier om Afghanen die voor Nederlandse NGO's, media en andere organisaties hebben gewerkt. Ook achtergebleven gezinnen van Afghanen die nu in Nederland zijn wachten wanhopig op een antwoord. Terwijl het voor hen elke dag te laat kan zijn, blijkt nergens uit dat het kabinet haast maakt met de beoordeling van de vele hulpverzoeken.

In plaats daarvan probeert het kabinet deze verantwoordelijkheid juist af te schuiven op organisaties als de UNHCR en het IOM. Het zou hierbij vooralsnog gaan om 'verkennende gesprekken'. We zijn geschokt door het gebrek aan urgentiebesef dat inzet rond de evacuatie-operatie al maanden kenmerkt. Voor Afghanen die hierop moeten wachten kan elke dag de laatste zijn. We roepen het kabinet op om nu alles op alles te zetten om alle hulpverzoeken zo snel mogelijk te beoordelen. En niet te wachten tot een eventueel 'plan B' is geconcretiseerd.

Ook tolken achtergebleven

Over de tolken en ander defensiepersoneel wordt al veel langer gesproken. Al sinds 2014 is hun penibele situatie onderwerp van politiek debat. Naar schatting zijn nu 22 tolken en hun gezinnen in Afghanistan achtergebleven. Omdat de kans groot is dat zij actief gezocht worden door de Taliban, is hun bewegingsvrijheid binnen Afghanistan zeer beperkt. En daarmee zijn hun mogelijkheden om nog zelfstandig het land te ontvluchten op dit moment nihil. Dat hun evacuatie uiteindelijk te laat kwam zien wij als een direct gevolg van jarenlange politieke onwil en een overdreven bureaucratische opstelling.

Wantrouwen en angst voor beeldvorming

De terughoudende opstelling van verschillende bewindspersonen jegens tolken en andere moedige Afghanen staat voor ons niet op zichzelf. De angst voor de beeldvorming vertroebelt al veel langer het zicht op de persoonlijke drama's van de mensen waar het om gaat. Het voorkomen dat er misschien iemand teveel geëvacueerd werd heeft tot de dag dat Kabul viel geprevaleerd boven het zo snel mogelijk beschermen van tolken en ander Afghaans personeel. Zij dreigen dit nu met hun leven te moeten bekopen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie

Gezamenlijke oproep ngo's aan kabinet over Afghanistan

Samen met andere ngo's hebben we onderstaand statement uitgebracht met daarin een dringende oproep aan het kabinet verantwoordelijkheid te nemen voor Afghaanse tolken en andere groepen die zich hebben ingezet voor Nederland en voor de grotere missie waar Nederland voor staat.


'Kabinet laat Afghanen die hun leven riskeren in de steek'

De noodkreten die ons bereiken sinds de opmars van de Taliban in Afghanistan zijn ongekend. Noodkreten van onze collega’s, van mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt en van familieleden van Afghanen in Nederland. Noodkreten van mensen die zich hebben ingezet voor Nederland en voor de grotere missie waar Nederland voor staat. Mensen die geloven in mensenrechten en democratie en bereid zijn daar veel risico’s voor te lopen – letterlijk hun leven ermee op het spel hebben gezet en nog steeds zetten. Moedige Afghanen die nu in de steek worden gelaten door bange politici.

Het kabinet kiest er voor om alleen nog Nederlanders en ingezetenen, defensie-tolken en hun gezinsleden te helpen naar Nederland te komen en laat daarmee alle andere vragen om hulp links liggen.

Wij roepen het kabinet op om zich niet langer te laten leiden door beeldvorming en angst, maar haar verantwoordelijkheid te nemen. Volg de wens van de Kamer, voer de motie Belhaj c.s. uit en breng tolken en andere groepen die zich hebben ingezet voor Nederland en voor de grotere missie waar Nederland voor staat zo snel mogelijk in veiligheid naar Nederland. Mensen die geloven in mensenrechten en democratie en bereid zijn daar hun leven voor op het spel te zetten.

De Nederlandse overheid is schatplichtig aan die groep. We doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om haar rug recht te houden en niet te accepteren dat het kabinet deze groep in de steek laat.

VluchtelingenWerk Nederland
Amnesty Nederland
Cordaid
Oxfam Novib
Defence for Children
Save the Children
CARE
Stichting KEIHAN
WO=MEN
PAX
UAF
Stichting Gave