Nieuws, 2 februari 2016

Zorgen bij VluchtelingenWerk: Kwaliteit vluchtelingenbescherming aangetast

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich zorgen over de verslechterende kwaliteit van vluchtelingenbescherming in Nederland. Donderdag 4 februari bespreekt de Tweede Kamer diverse maatregelen die naar mening van de vluchtelingenorganisatie de positie van de vluchteling benadeelt. “Nederland begeeft zich op een hellend vlak”, zegt directeur Dorine Manson. “Als we zo doorgaan, komen de mensenrechten én de integratie van hen die hier zijn, in het geding. Waarborgen om de kwaliteit te behouden zijn daarom noodzakelijk.”

Paspoort voor pardonners

In de Kamer wordt gesproken onder andere over de problemen die mensen met een zogeheten Pardon-vergunning en hun kinderen ondervinden bij naturalisatie. “Vluchtelingen die lang in Nederland wonen, moeten een Nederlands paspoort kunnen krijgen. Doordat de regels tussentijds zijn veranderd –  pardonners moeten nu een geboorteakte én een geldig paspoort hebben - is het voor veel mensen uit deze groep onmogelijk om Nederlander te worden. Het wordt hen daarmee onnodig moeilijk gemaakt om echt deel uit te maken van onze samenleving. En het erge is dat dit ook betekent dat kinderen van pardonners en en ook hun kinderen altijd een soort tweederangs burgers zullen blijven”, aldus Manson.

Behoud zorgvuldige asielprocedure

VluchtelingenWerk maakt ook zich zorgen over de maatregelen die in het kader van de asielprocedure worden genomen. Staatssecretaris Dijkhoff is van plan om de rechtsbijstand, medische check en voorlichting voor bepaalde groepen asielzoekers af te schaffen. Dit kan op een later moment ernstige consequenties hebben voor de asielzoeker. Manson: “Door deze waarborgen te schrappen kunnen er fouten in het dossier sluipen waardoor gezinshereniging lastiger wordt. En als het vluchtverhaal van vluchtelingen niet goed op papier staat kan dit er later, als de situatie in het land van herkomst verbetert en de IND opnieuw naar het dossier gaat kijken, toe leiden dat vergunningen onterecht worden ingetrokken. Denk aan een Syrische journalist die echt heeft te vrezen voor het regime, die kan je niet zomaar terugsturen, ook al is de oorlog voorbij.” 

Gezinshereniging meer prioriteit

Een ander punt van zorg is het verlengen van de termijn waarop de IND een beslissing kan nemen over gezinshereniging. Dit betekent dat mensen nog langer in onzekerheid blijven over de veiligheid van hun achtergebleven gezinsleden. “De oplossing ligt in het meer prioriteit geven van gezinshereniging en het vergroten van de capaciteit bij de IND. Dan creëren we snel duidelijkheid en voorkomen we veel wanhoop bij vluchtelingen omdat de veiligheid van hun gezin op het spel staat.”

Ontmoedigend karakter

In het geheel genomen hebben de voorstellen die nu op de agenda staan een ontmoedigend karakter, stelt VluchtelingenWerk. “Het kan toch niet zo zijn dat we beleid maken in de hoop dat dit vluchtelingen afschrikt, zodat zij elders bescherming gaan zoeken? Deze voorstellen brengen ons niet dichterbij een oplossing van het huidige vluchtelingenvraagstuk, integendeel”, besluit Manson.

  • Brief van VluchtelingenWerk Nederland aan de woordvoerders asiel van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
  • Brief van de Commissie Asiel van VluchtelingenWerk

Het AO staat gepland op donderdag 4 februari van 10.00 – 14.00 u