De Bevelanden: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In de Bevelanden zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 181 statushouders gehuisvest. Daarmee doet de gemeente het veel beter dan de door het Rijk vastgestelde taakstelling. Er is een plus van 42 gehuisveste vluchtelingen.

 • 181 statushouders gehuisvest
 • 85 volwassenen, 96  kinderen
 • 83 mannen, 98 vrouwen
 • Veruit grootste groep: Syriërs (142)
 • Aantal nareizigers: 6
 • Aantal hervestigers:  4

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

De spreekuren voor de cliënten uit de vijf gemeenten van de Bevelanden vonden plaats op ons kantoor in Goes aan de Westsingel 58-01. VluchtelingenWerk de Bevelanden kent vier soorten spreekuren; het maatschappelijk spreekuur, het juridisch spreekuur, het financieel spreekuur en het informatiepunt inburgering. Op de locatie de Bevelanden werkten ook arbeidscoaches, maar zij werkten op afspraak en hadden geen vast spreekuur.
De vragen die door de cliënten werden gesteld gingen over inburgering, scholing, integratie, huisvesting,fysieke en psychische gezondheid, gezinshereniging, verlenging verblijfsvergunningen, budgettering, arbeidscoaching en relationele problemen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • In 2017 zijn we 15 nieuwe dossiers aanvraag gezinshereniging gestart
 • Het totaal aantal dossies kwam daarmee op 41
 • In 2017 zijn 10 dossiers afgesloten
 • In 6 dossiers kwam de gezinshereniging tot stand

Verder wordt door de juridisch begeleiders ook hulp geboden bij de aanvragen bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk en het (nood)fonds uit Zeeland, Refugium. Bij het Vluchtelingenfonds van VluchtelingenWerk kunnen aanvragen ingediend worden voor de tickets kosten boven de 1000 euro, wat daar onder  komt, kan gevraagd worden bij het (nood)fonds Refugium.  Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen In situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Er wordt wel uitgegaan van een eigen bijdrage van de cliënt van 250 euro voor de vliegtickets.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie.
VluchtelingenWerk de Bevelanden beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Voorlichting
– Voor het project ‘wereldreis door Goes’ van Switch zijn er drie ochtenden scholieren van de middelbare school langs geweest bij ons op kantoor. De teamleider heeft samen met een vluchteling presentaties gegeven
– Presentatie over VluchtelingenWerk gegeven in de gemeente Kapelle voor welzijnsambtenaren en stichting Welzijn.
– Presentatie gegeven in Borsele voor ambtenaren welzijn Reimerswaal en Borsele en leden van de adviescommissie van RenB wonen.
– Opzet voor voorlichting aan politiek is gemaakt. Uitvoering is in 2018 na de verkiezingen.
– Op Wereldvluchtelingendag zijn teamleider, vrijwilligers en vluchtelingen in gesprek gegaan met de bezoekers van de dinsdagmarkt in Goes.

Samenwerking
– Kortere lijnen met verschillende organisaties zijn aangegaan zoals met: het sociaal domein in Borsele, het PAK (platform Arme Kant), Welzijn Kapelle, Centrum voor Jeugd en Gezin, SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio), woningbouwverenigingen RWS en R&B Wonen, OTAV, SOMW, Leger des Heils, Humanitas, stichting Leergeld, Centrum voor Jeugd en Gezin en het Taalhuis.
– Stichting Variant Goes.  In 2017 werd met deze stichting samengewerkt in de volgende activiteiten: festival Kleurrijk Goes op de Grote Markt, Interreligieuze ontmoeting, expositie Irakese kunstenaar Burhan Saleh, internationale vrouwenavonden, avond voor Eritrese jongeren.

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
De  trajecten maatschappelijke begeleiding duren 2 jaar.

 • In 2017 zijn er 85 trajecten maatschappelijke begeleiding gestart
 • Daarnaast liepen er 170 trajecten MB voor het tweede jaar

Studie-, arbeidstoekomst
Werk is een cruciaal onderdeel van het integratieproces. VluchtelingenWerk locatie de Bevelanden heeft een enthousiast team arbeidscoaches met een groot netwerk in de regio. Naast een persoonlijk intakegesprek en het in beeld brengen van de kwaliteiten van de vluchteling gaan ze samen op zoek naar een Stagekansplaats. Tijdens de stageperiode blijft de arbeidscoach als begeleider het traject volgen en hij adviseert over een opleidingsplan en kansen op een reguliere baan.
VluchtelingenWerk ondersteunde vluchtelingen in het project Vluchtelingen Investeren in Participatie zodat ze volwaardig en duurzaam kunnen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Er is  een trainingsprogramma aangeboden waarbij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn.

Taalcoaching
Taalcoaches zijn vrijwilligers die minimaal anderhalf uur per week afspreken om de Nederlandse taal te oefenen in verschillende situaties. Dat kan bijvoorbeeld door een spelletje Scrabble, praten over familiefoto’s, samen koken of samen een boek lezen. Taalcoaching stimuleert vluchtelingen om de Nederlandse taal in alledaagse situaties te gebruiken.

 • In 2017 waren er in totaal 31 taalcoaches actief in de Bevelanden.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk De Bevelanden biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan. GR De Bevelanden heeft voor de introductieworkshop (basisvariant) gekozen. De introductieworkshop is verdeeld over twee dagdelen, hierin staat kennisoverdracht van de kernwaarden en grondwet centraal.
De ondertekening vindt aan het einde van de tweede workshop plaats. Er is geen wethouder en/of burgemeester bij betrokken. De ondertekening wordt dus ondersteunt door de trainster zelf.

 • In 2017 hebben de trainsters van de participatieverklaringsworkshops 15 bijeenkomsten georganiseerd.
 • In totaal hebben er vervolgens 88 statushouders de participatieverklaring ondertekend.
 • De nationaliteiten van de deelnemers zijn Afghaans, Eritrees, Syrische, Ethiopiër, Oegandees en Irakees.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk de Bevelanden terecht voor informatie over de inburgering, de aanvraag van de Duo-financiering en de verwijzing naar de taalaanbieders. In de gemeenten  in de Bevelanden is de inburgering in 2017 verzorgd door de taalaanbieders Scalda, Mondo, Totaal Inburgering,  H.E.T. Inburgeringscentrum en  het Taalcentrum. Met alle aanbieders heeft VluchtelingenWerk regulier overleg.
Voorts waren er contacten met specifieke opleidingen voor jongeren zoals het Taal Expertise Centrum in Goes en de Internationale Schakelklas in Middelburg.

Ons Team in de Bevelanden

 • Meer dan 100 vrijwilligers
 • Vier stagiairs

In  2017 werkten vier teamleiders  in totaal 112 uur per week. Op 1 januari 2017 waren er 120 vrijwilligers in dienst. Op 31 december 2017  nog 109. Het streven was om alle vrijwilligers de introductiebijeenkomst te laten volgen en de basistraining. De meeste vrijwillige  tolken op onze locatie hebben de tolkentraining gevolgd.  Daarnaast hadden  we ook vier stagiaires: twee tweedejaars HBO stagiaires en twee vierdejaars HBO stagiaires. Zij doen alle vier de opleiding Social Work.

De teamleiders hebben  vrijwilligers geworven op verschillende manieren:
– Er werden flyers verspreid in de dorpen.
– Er werd gebruik gemaakt van de vacaturebank bij het maatschappelijk werk.
– Er werden vacatures geplaatst op o.a. Zeelandnet, Indeed, etc.
– Tijdens voorlichtingen werd er aandacht gecreëerd voor het werven van vrijwilligers.

VluchtelingenWerk De Bevelanden maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.