Giessenlanden: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Giessenlanden zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 23 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van 14 op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 23 statushouders gehuisvest
 • 8 volwassenen, 15 kinderen
 • 9 mannen, 14 vrouwen
 • grootste groep:  Syriërs (21)

Van het aantal 23 kwamen 12 vergunninghouders in het kader van gezinshereniging (nareizigers) naar de gemeente Giessenlanden. Van de 12 nareizigers waren 8 kinderen en 4 volwassen.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.  De succesvol afgeronde gezinsherenigingen zorgen voor een significant aantal nareizigers dat bijdraagt aan het behalen van de taakstelling.

 • 4 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers: 9
 • 4 succesvol afgeronde dossiers

In het algemeen kan vastgesteld worden dat gezinsherenigingen bij Eritreeërs moeilijk verlopen. Meestal hebben Eritreeërs alleen maar een huwelijksdocument van de kerk dat de IND niet erkent. Indien er kinderen zijn kan een DNA onderzoek aantonen dat er daadwerkelijk een gezinsband is. Hierdoor kon tot eind 2017 een gezinshereniging succesvol worden afgerond en een Eritrese vrouw met 3 kinderen met haar man herenigd worden.
Een gezinsherenigingsaanvraag  voor een machtiging voorlopig verblijf verloopt heel moeizaam. Hierbij werd de gezinshereniging met de moeder aangevraagd die medisch hulp en mantelzorg van de in Giessenlanden wonende dochter nodig heeft.

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden, zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
In Giessenlanden is een goede samenwerking ontstaan met de vrijwilligers van de kerken en in de kernen. Om de samenwerking  tussen de vrijwilligers van VluchtelingenWerk en de vrijwilligers in de gemeente efficiënt te laten verlopen werd op 20 februari 2017 een uitgebreide voorlichting gegeven over de begeleidingssystematiek bij VluchtelingenWerk. De beleidsambtenaar van de gemeente Giessenlanden nodigt regelmatig de vrijwilligers in de dorpen en VluchtelingenWerk uit om ervaringen uit te wisselen en om verschillende aspecten die de integratie van vluchtelingen betreffen te belichten. Deze vergaderingen worden van alle deelnemers als zeer waardevol ervaren en bevorderen een goede samenwerking.
VluchtelingenWerk werkt nauw samen met het sociaal team van de gemeente Giessenlanden. Vergunninghouders, die nieuw in de gemeente gevestigd worden worden van begin aan bij het sociaal team onder de aandacht gebracht. Het sociaal team van de gemeente is op de hoogte wie de begeleider vanuit VluchtelingenWerk is en nadat de begeleiding bij VluchtelingenWerk afgerond is wordt met het sociaal team besproken wie nog verder aandacht nodig heeft.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:

- Gemeente Giessenlanden
- Sociaal team Giessenlanden
- Vrijwilligers in de kernen
- Kleurrijk Wonen
- AZC’s
- AVRES
- Taskforce
- Inburgeringsscholen
- Scholen en samenwerkingsverband voor ISK
- Voedselbank
- IND en buitenlandse ambassade (in verband met gezinsherenigingen)
- NIDOS i.v.m. een minderjarige vergunninghouder in Hoornaar
- Huisarts- en tandartspraktijken
- Kringloop

Spreekuur/infopunt

 • 205 contacten spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Op de locatie in Gorinchem vindt er op dinsdagen en donderdagen van 11:00–15:00 uur het zogenaamde inloopspreekuur plaats. Dit spreekuur is  bedoeld om hulp te bieden aan vergunninghouders die geen vaste begeleider meer hebben vanaf maand 16 ná de vestiging in de gemeente. Het zwaartepunt van alle spreekuuraanvragen  betreft vragen over de onderwerpen financiën en wonen.

Coaching vestiging

 • 5 gestarte trajecten coaching huisvesting

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
In de gemeente Giessenlanden  werden  in 2017  5  vestigingstrajecten uitgevoerd met 23 personen.

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet, die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie. De maatschappelijke begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

- Brede intake
- Basis maatschappelijke begeleiding/individuele coachingsgesprekken (Basis MB)
- Participatieverklaringsworkshop 2 dagdelen (PVT)
- Verlenging maatschappelijke begeleiding (6 maanden)
- Integratieworkshops in de moedertaal (Tigrinya en Arabisch)
- Huiskamergesprekken
- Taalcoaching
- Maatjes
- Lokale reisleider
- Coördinatie lokale netwerkpartijen
- Arbeidsparticipatie

De gemeente Giessenlanden neemt de volgende onderdelen van de maatschappelijke begeleiding af:
- Basis maatschappelijke begeleiding/individuele coachingsgesprekken (Basis MB)
- Participatieverklaringsworkshop 2 dagdelen (PVT)

Voor de volgende onderdelen worden de vergunninghouder door de gemeente/sociaal team bij behoefte aangemeld:
- Verlenging maatschappelijke begeleiding (6 maanden)
- Integratieworkshops in de moedertaal (Tigrinya en Arabisch)

Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Daarbij wordt regelmatig naar een van onze netwerkpartners doorverwezen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 15 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding

In 2017 zijn 15 personen met de fase maatschappelijke begeleiding begonnen, waarvan 1 persoon jonger was dan 18 jaar. De reden hiervoor is dat deze vluchteling bij het ontvangen van zijn vergunning 16 jaar oud was en daarmee inburgeringsplichtig. Deze leeftijdgrens werd op 1 oktober 2017 verhoogd naar 18 jaar.
24 vergunninghouders hebben in 2017 de fase maatschappelijke begeleiding afgerond.

Aanvullende Dienstverlening

Naast het begeleiden van vergunninghouders die in de gemeente worden gevestigd, bieden wij ondersteuning voor  netwerkpartners. Onze coördinator Arbeidsparticipatie heeft de medewerkers van het Sociaal Team gecoacht om statushouders te begeleiden. Ook hebben wij een Syrische vergunninghouder  kunnen bemiddelen voor een opleiding bij Pharos om als sleutelpersoon voor het ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders ingezet te kunnen worden. Deze sleutelpersoon wordt sinds eind 2017 bij problemen benaderd, voor individuele gesprekken met Syrische vergunninghouders, onder andere ook in de gemeente Giessenlanden.

Integratieworkshops

De gemeente Giessenlanden/ het sociaal team Giessenlanden meldt naar behoefte vergunninghouders aan voor de integratieworkshops in de moedertaal. Deze integratieworkshops worden in de talen Arabisch en Tigrinya aangeboden en ingezet om z.s.m. de nodige kennisoverdracht over de Nederlandse samenleving te bewerkstelligen. Hierbij worden 18 workshops gegeven over 6 onderwerpen: financiën, wonen, gezondheid, werken en arbeiden in Nederland, dagbesteding, rechtspositie en documenten. In 2017 hebben  2 personen aan de integratieworkshops in het Arabisch en 1 persoon in het Tigrinya deelgenomen.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk biedt in opdracht van de gemeente Giessenlanden al sinds eind  2016 trajecten aan t.b.v. de participatieverklaring. Het traject bestaat uit een workshop bestaand uit twee dagdelen.
In 2017 hebben 10 vergunninghouders de workshop participatieverklaring bezocht,  4 Eritreeërs  en 6 Syriërs.
Twee van de laatst genoemden zijn stateloos.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met Nl training. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau. Tijdens deze lessen leren de cursisten over de Nederlandse taal en cultuur en bereiden we ze voor op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Voor vergunninghouders in de gemeente Giessenlanden wordt de inburgering in Gorinchem door Da Vinci, Taaluiting en de  inburgeringsschool van VluchtelingenWerk verzorgd.

Hieronder vindt u onder andere de aantallen vergunninghouders die in Giessenlanden wonen en die de inburgeringslessen op de inburgeringsschool van VluchtelingenWerk in Gorinchem bezoeken:

 • In totaal hebben 174 cursisten inburgeringslessen gevolgd op de leslocatie  van VluchtelingenWerk in Gorinchem in de loop van 2017, verspreid over 15 lesgroepen.
 • Van de 174 cursisten waren 92 man en 82 vrouw.
 • Er waren negen verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. De twee grootste groepen waren Syriërs met 84 personen en Eritreeërs met 60 personen. 
 • De leslocatie heeft een regiofunctie: 77 cursisten waren afkomstig uit Gorinchem, 97 uit omliggende plaatsen, namelijk uit de gemeenten Giessenlanden (22), Molenwaard (20), Zederik (16), Leerdam (14), Lingewaal (13) en Hardinxveld-Giessendam (12).
 • Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. De taalcoach bezoekt de cursist twee uur per week om de taal extra te oefenen, de nadruk ligt hierbij op praktische taalondersteuning. Tijdens de klassikale lessen is, naast een professionele docent, een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht. Een keer per week hebben de cursisten de mogelijkheid om op de leslocatie het Open Leercentrum (OLC) te bezoeken om huiswerk te maken, oefeningen te maken op de computer, spreekvaardigheid te oefenen en aan hun portfolio te werken voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit OLC werd in 2017 gerund door drie vrijwilligers.

Ter aanvulling op de lessen, het OLC en het taalcoachtraject, ondernamen we ook verschillende buitenschoolse activiteiten. Zo maakten we uitstapjes naar de Tweede Kamer in Den Haag, de schaatsbaan op de Grote Markt, de molen en het Gorcums Museum. Daarnaast namen we deel aan samenwerkingsprojecten met verschillende instanties in Gorinchem. We zijn betrokken geweest bij de opening van het Taalhuis in de bibliotheek, organiseerden een taaldorp in samenwerking met de leerlingen van het Lyceum Oude Hoven en één van de klassen bezocht wekelijks een groep bovenbouwleerlingen van de Jenaplanschool om in duo’s (cursist VluchtelingenWerk+leerling Jenaplanschool) samen te oefenen met begrijpend lezen.

 • 104 taalvrijwilligers (31 klassenassistenten, 73 taalcoaches)

Eind 2017 waren 104 taalvrijwilligers actief op de leslocatie Gorinchem, 31 klassenassistenten (waarvan  6 personen naast klassenassistent ook taalcoach zijn) en 73 taalcoaches.  Van de in totaal 104 taalvrijwilligers zijn 73 personen vrouw  en 31 personen man. De oudste vrijwilliger is 80 jaar, de jongste 19 jaar.  Vijf van onze oud-cursisten waren in 2017 werkzaam als taalvrijwilliger. De vrijwilligers kunnen deelnemen aan relevante cursussen, voorlichtingen en informele bijeenkomsten.

Organisatie

Het kantoor van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is voor Giessenlanden gevestigd in Gorinchem
Het team in Gorinchem 2017 werd gevormd door:

 • 1 Teamleider  (beroepskracht 36 uur)
 • 1 Administratieve medewerker (beroepskracht 8 uur tot 31 mei 2017)
 • 1 Junior teamleider (beroepskracht 24 uur tot 01 december 2017)
 • 1 Junior teamleider (beroepskracht 12 uur vanaf 01 maart 2017)
 • Vrijwilligers, stand 31.12.2017: 42 personen

Vrijwilligers worden geworven via het vrijwilligers steunpunt bij de gemeente Gorinchem en door deelname aan vrijwilligersbeurzen. Zo kan het benodigde aantal vrijwilligers op peil worden gehouden. Bovendien worden elk jaar stagiaires als vrijwilligers in dienst genomen, afhankelijk van de ter beschikking staande capaciteit voor adequate begeleiding. Het aantal stagiaires maakte in 2017 gemiddeld 11 procent van  het totale personeelsbestand uit.
Voor de vrijwilligers die bij ons komen werken, is de deelname aan een aantal cursussen bij het trainings- en  opleidingsinstituut van VluchtelingenWerk verplicht gesteld. Daarnaast nemen de vrijwilligers afhankelijk van hun functie aan speciaal cursussen deel ter voorbereiding op hun takengebied.
De vrijwilligers  werden in 2017  regelmatig uitgenodigd voor  workshops over signalen van geweld en kindermishandeling. Aanvullend heeft de dienst voor gezondheid & jeugd ZHZ een workshop op de locatie van VluchtelingenWerk voor vrijwilligers georganiseerd over het herkennen van psychosociale problemen.

VluchtelingenWerk Giessenlanden maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.