Gouda: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Gouda zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 112 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een flink deel van de achterstand op de door het Rijk vastgestelde taakstelling weggewerkt. Die achterstand bedraagt nu nog slechts 1 persoon.

 • 112 statushouders gehuisvest
 • 56 volwassenen, 56 kinderen
 • 22 mannen, 34 vrouwen
 • veruit grootste groep: Syriërs (81)
 • het gaat om 25 meerpersoons- en 11 eenpersoonshuishoudens, in totaal 36 huishoudens.
 • van de 25 meerpersoonshuishoudens gaat het in 15 gevallen om een gezinshereniging.
 • het aantal nareizigers  bedraagt in totaal 64.
 • er zijn 36  woningen beschikbaar gesteld

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs,inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Naast de contacten met hun eigen contactpersoon kunnen cliënten dagelijks terecht bij de spreekuren van VluchtelingenWerk Gouda van 10 tot 12 uur. De spreekuren voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen worden bemenst door vrijwilligers en twee tolken Arabisch en Tigrinya onder aansturing van een betaalde kracht.
Bij het informatiepunt kunnen mensen na afloop van de begeleiding, welke in Gouda een jaar is, nog terecht met vragen over bijvoorbeeld financiën, inburgering, gezondheid en kinderopvang. De vrijwilligers verwijzen deze groep zoveel mogelijk door naar partner organisaties.
Op woensdag is er een juridisch spreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over procedures rondom gezinshereniging. Het juridisch spreekuur is mogelijk geweest dankzij externe financiering.

 • 1839 contacten Maatschappelijke begeleiding (mb)
 • 85 contacten bij spreekuur/infopunt na afloop van mb

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert VluchtelingenWerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Gouda beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.
In 2017 heeft VluchtelingenWerk Gouda nauw samengewerkt met  lokale organisaties en  de gemeente. Bij de vestiging van een nieuwe cliënt is er altijd contact met de woningbouwcorporatie, burgerzaken en de afdeling inkomen van de gemeente. Andere organisaties waar wij mee samenwerken zijn:
- Voedselbank Gouda
- Kerk en vluchteling, Diaconie
- Sociaal Team Gouda
- Het CJG
- Stichting Present Gouda
- Ontmoetingscafé
VluchtelingenWerk Gouda heeft naast bovengenoemde activiteiten regelmatig overleg of neemt deel aan bijeenkomsten met en van verschillende samenwerkingspartners. U kunt hierbij denken aan;  Kwintus, VIP Gouda, Woningbouwcorporaties, Verzetsmuseum, Stichting 21 maart, Non Food Bank, Buurtbemiddeling, Scholen en Taalhuis. Deze overleggen vinden plaats in het kader van de integratie en participatie van de statushouders. Maar ook voor bekendheid over onze statushouders en organisatie naar de bewoners van Gouda.

Begeleiding huisvesting en Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze vrijwilligers zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 56 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit vier onderdelen. Praktische hulp, Hulp bij start inbugering en Stimuleren van participatie en integratie en het Participatieverklaringstraject.
De praktische hulp is verdeeld in twee onderdelen Coaching vestiging en integratie. Introduceren, ook coaching vestiging genoemd, wordt gekenmerkt door vele praktische activiteiten ten aanzien van wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs en overige basisvoorzieningen en kennismaking met de lokale samenleving.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
In het vierde kwartaal van 2016 is het participatieverklaringstraject van start gegaan.
Tijdens het traject worden kort de participatieverklaring en de kernwaarden in Nederland besproken. De inhoud van het traject voor 2 dagdelen is:

Bijeenkomst 1
- Lezen participatieverklaring
- Bekijken korte film 'Kernwaarden in Nederland'
- Uitdelen en samen lezen folder 'Kernwaarden in Nederland'
- Bespreken kernwaarden in Nederland
- Workshop 'Muurtje bouwen'
Bijeenkomst 2
- Uitdelen en samen lezen de Nederlandse grondwet
- Bespreken Nederlandse grondwet
- Workshop 'Mag dit'
- Workshop 'Grondwet'

 • In 2017 hebben 113 mensen de participatieverklaring getekend

En dit deden wij ook nog in 2017 in gemeente Gouda!

Voorlichting
VluchtelingenWerk Gouda geeft voorlichting in de Arabische taal aan statushouders die net in Gouda zijn komen wonen. Tijdens de voorlichting wordt informatie gegeven over het inkomen en de rechten en plichten daarvan, casussen besproken met betrekking tot normen en waarden in Nederland en de sociale kaart van Gouda toegelicht. De voorlichting wordt gegeven in 1 bijeenkomst.
Maaltijden
Er worden maaltijden georganiseerd voor statushouders in samenwerking met verschillende kerkgemeenschappen. Het doel is om door middel van een maaltijd bewoners van Gouda kennis te laten maken met statushouders en andersom.
Fietsenproject
Op vrijdag 16 juni heeft de St. Aloysius school hun jaarlijkse lentemarkt gehouden. Elk jaar gaat de opbrengst van de markt naar een goed doel en dit jaar was dat VluchtelingenWerk Gouda. De opbrengst werd ingezet voor het verzorgen van fietsen voor kinderen van vluchtelingen gezinnen.
Tentoonstelling Verzetsmuseum
Onder de titel Vluchten is van alle tijden worden in een kleine kluis getuigenissen van vluchtelingen van toen en nu gepresenteerd. VluchtelingenWerk Gouda is gevraagd een bijdrage te leveren. Dit is gedaan door een filmpje te maken en materiaal te leveren over ons werk in Gouda. Op 20 oktober is de expositie hiervan in het Verzetsmuseum. De tentoonstelling duurt tot 10 februari 2018.
Conferentie samen doen
VluchtelingenWerk Gouda heeft voor de conferentie Samen Doen op 14 november een “pitch” gegeven. Deze werd gegeven door de  Teamleider en een vrijwilliger. Het doel van de pitch was om de bewoners van Gouda kennis te laten maken met verschillende welzijnsorganisaties.
Eigenwijs, Wegwijs ‘s Landswijs: cursus voor vrijwilligers die werken met voormalig vluchtelingen
Vanuit VIP Gouda heeft men cursusavonden georganiseerd voor alle vrijwilligers vanuit verschillende maatschappelijke opdrachten en gemeente ambtenaren die werken met voormalig vluchtelingen. Op 28 september heeft VluchtelingenWerk Gouda voor de 2e keer dit jaar een cursus van 2 uur gegeven. Het doel was om de deelnemers te laten zien, voelen en horen welk proces een vluchteling aflegt om statushouder te worden en wat er gebeurt wanneer een statushouder in een gemeente komt wonen. Er werd ingegaan op het werk van VluchtelingenWerk op een actieve wijze. Er is een filmpje over ons werk laten zien, wij hebben een quiz gedaan en daarna was er gelegenheid voor vragen.
Op 2 en 23 oktober is ons werk gepresenteerd aan de afdeling Werk en Participatie van de gemeente Gouda. Er is een interessante en goede discussie uitgekomen over de eerder genoemde knelpunten m.b.t. de integratie van de statushouders. Alle aanwezigen waren zeer te spreken over het feit dat er contacten zijn gelegd. Ook zij beseffen dat er meer samengewerkt mag worden met VluchtelingenWerk en willen daar ook voor gaan.

Dit ging goed in 2017!

Huisvesting
Wij zijn erg trots op het huisvestingsproces. De samenwerking met de gemeente, de woningbouwverenigingen en de afdeling burgerzaken en inkomen van de gemeente Gouda gaan ontzettend goed. De afspraken worden snel vastgelegd en vrijwel altijd door alle partijen nagekomen. Dit maakt dat de huisvesting spoedig verloopt.
Maatschappelijke begeleiding
De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk Gouda gaan zeer professioneel te werk. Er is dit jaar veel aandacht besteed aan training en opleiding en dat zie je terug in de begeleiding.
Samenwerking
In 2017 is er veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere instanties en hulpverleningsorganisaties binnen de gemeente Gouda. Hierdoor zijn korte lijnen ontstaan  tussen VluchtelingenWerk  en bijvoorbeeld het Sociaal Team, het CJG, afdeling Werk en Participatie en het Vrijwilligersinformatiepunt.

Wat kan beter in 2018?

Inhouding COA leefgeld
Wanneer een statushouder vanuit het AZC verhuist naar Gouda, dan wordt er een uitkering aangevraagd. In het AZC komt men rond van COA leefgeld, maar dit stopt wanneer zij verhuizen. Een aantal keer is het voorgekomen dat de cliënt nog een paar weken na de verhuizing COA leefgeld ontving. Om deze reden heeft de gemeente de regel in gesteld dat het COA leefgeld wordt ingehouden op de uitkering, 1 maand na de verhuizing mag men bewijzen (door middel van bankafschriften en de uitschrijving COA) dat er geen COA leefgeld meer ontvangen wordt.
Dit betekent dat er minimaal 1 maand COA leefgeld wordt ingehouden op de uitkering. Dit is problematisch omdat de toeslagen wel aangevraagd zijn, maar hier ook een aantal weken over heen gaat voordat deze uitbetaald worden. De vaste lasten moeten echter wel betaald worden, maar het inkomen is niet toereikend. Daarnaast moet men ook nog in de eerste behoeften, zoals voedsel, voorzien en wordt er dus een aanmelding gedaan bij de Voedselbank Gouda.
Het resultaat hiervan is dat men meteen begint met het opbouwen van schulden. Vanaf de start van de begeleiding coachen naar zelfredzaamheid met betrekking tot de financiële situatie wordt op deze manier erg moeilijk. Er gaat veel tijd overheen voordat er een duidelijk beeld is van de definitieve inkomsten en lasten van de cliënt.
VluchtelingenWerk Gouda pleit ervoor het te veel ontvangen COA leefgeld achteraf terug te vorderen, zodat er vanaf de start van de begeleiding gecoacht  kan worden naar zelfredzaamheid.
Begeleidingstermijn cliënten
VluchtelingenWerk Gouda wordt gefinancierd om 1 jaar begeleiding te geven. In de praktijk  blijkt dat een aantal cliënten langere ondersteuning nodig heeft. VluchtelingenWerk verwijst de cliënt aan het eind van de begeleidingsperiode door naar het Sociaal Team. Ondanks dat de samenwerking verbeterd is en er gewerkt wordt aan een warme overdracht blijkt dat deze cliënten terugkomen bij VluchtelingenWerk met vragen. Dit wordt veroorzaakt omdat de het Sociaal team vaak niet op de hoogte is van de achtergrond, de vluchtgeschiedenis van de statushouders en niet beschikt over tolken in de eigen taal. Vooral de juridische vraagstukken over asiel spelen hierbij een grote rol.  VluchtelingenWerk Gouda pleit ervoor om in deze gevallen langere begeleiding te kunnen bieden.
Woonkostenbijdrage, bijzondere bijstand
Bij het eerste bezoek van de statushouder aan de gemeente wordt naast het tekenen van het huurcontract en de inschrijving bij burgerzaken een uitkering aangevraagd met daarbij een aanvraag voor bijzondere bijstand voor woninginrichtingskosten. De statushouder vertrekt weer naar het AZC en moet daar verplicht na 14 dagen vertrekken. Het komt vaak voor dat er nog geen bedrag gestort is om de eerste noodzakelijke aanschaf te kunnen doen voor de verhuizing zoals het aanschaffen van een bed, verf, vloerbedekking. De statushouder komt hierdoor in de problemen.  VluchtelingenWerk Gouda stelt voor om de aanvraag bijzondere bijstand versneld af te handelen en binnen 8 dagen uit te betalen.

Inburgering

Statushouders die in 2017 zijn gehuisvest in de gemeente Gouda hebben gekozen uit verschillende taalaanbieders voor inburgering.
Taalaanbieders in de regio zijn:  Acceptus  en SVS (Gouda).
De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk informeren de nieuwe statushouders over de verschillende mogelijkheden. Statushouders beslissen zelf van welke taalaanbieder ze gebruik gaan maken.


Ons team in Gouda

 • 22 vrijwilligers
 • 5 stagiaires

VluchtelingenWerk Gouda is gevestigd aan de Crabethstraat 38 b achter het station. Het team bestaat uit 3  parttime betaalde krachten. Er zijn 22 enthousiaste vrijwilligers werkzaam waarvan  16 maatschappelijke begeleiders, 1 begeleider huisvesting, 1 voorlichter en 4 vertalers. VluchtelingenWerk Gouda begeleidt dit jaar 5 stagiaires die een HBO of MBO opleiding volgen.
Gouda heeft dit jaar genoeg vrijwilligers kunnen werven en verkeert in de riante positie dat er zich meer vrijwilligers aanmelden dan er geplaatst kunnen worden.  De vrijwilligers volgen verplicht een tweedelige basiscursus wanneer zij worden aangenomen bij VluchtelingenWerk.  Daarnaast heeft VluchtelingenWerk nog groot aanbod aan verdiepingstrainingen zoals, omgaan met psychische problemen, juridische begeleiding, arbeidsparticipatie en de landendagen waar ex- vluchtelingen vertellen over hun thuisland.

VluchtelingenWerk Gouda maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.