Hardinxveld - Giessendam: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Harinxveld – Giessendam zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 11 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong van 6  op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 11 statushouders gehuisvest
 • 8 volwassenen, 3 kinderen
 • 5 mannen, 6 vrouwen
 • grootste groep: Syriërs (7)
 • er zijn 8  woningen beschikbaar gesteld

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit, dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op het gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
Succesvol afgeronde gezinsherenigingen zorgen voor een significant aantal nareizigers, wat bijdraagt aan het behalen van de taakstelling.

 • 4 nieuwe dossiers juridische begeleiding gezinshereniging
 • totaal aantal dossies in 2017 15
 • 6 succesvol afgeronde dossiers

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden, zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties.

Samenwerkingspartners
Met Omnivera GWZ (nu Fien Wonen) is samengewerkt op het gebied van huisvesting van nieuwe statushouders en leefbaarheid. Daarnaast zijn medewerkers van de woningcorporatie twee keer aanwezig geweest bij groepsbijeenkomsten en hebben daar met de statushouders gesproken over wonen in de gemeente.
Servanda Stichting Welzijn is een samenwerkingspartner waarmee we intensief samenwerken op het gebied van vrijwilligerswerving, kennisdeling, participatie. Ook worden cliënten soms doorverwezen wanneer het begeleidingstraject bij VluchtelingenWerk ten einde is en er nog ondersteuning nodig is.
VluchtelingenWerk participeerde in de werkgroep ‘Kerk & Vluchteling’ en was aanwezig tijdens de maandelijkse vergadering. De werkgroep fungeerde als een platform voor informatie-uitwisseling, werving van vrijwilligers, organiseren van activiteiten. Daarnaast werd er gewerkt aan het vergroten van draagvlak voor vluchtelingen en bewustwording op het gebied van participatie en integratie.
In 2017 is kennisgemaakt met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vanwege de overgang van Avres naar de SDD.
Verder is er samengewerkt met de Bibliotheek AanZet, de gemeente, het  Sociaal Team, diverse kerken, het zwembad, huisartsen, tandartsen, verloskundigen, kinderopvang, scholen en de voedselbank.

Activiteiten
In samenwerking met werkgroep ‘Kerk & Vluchteling’, Servanda Stichting Welzijn, Omnivera GWZ en Bibliotheek AanZet is er een informatiemarkt georganiseerd in februari. De avond startte met een maaltijd verzorgd door inwoners van Hardinxveld-Giessendam met een vluchtelingenachtergrond. De verschillende eerder genoemde organisaties presenteerden zich en er werd informatie gegeven. De avond stond in het teken van ontmoeting met statushouders, het laten zien wat er gebeurt voor en met vluchtelingen in de gemeente en vrijwilligers werven. De avond was druk bezocht.
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is er een verkeerscursus gegeven in de bibliotheek. De deelnemers hebben aangegeven dat ze de twee bijeenkomsten erg zinvol vonden en dat ze ervan geleerd hebben.
VluchtelingenWerk was aanwezig op de braderie in juni en op de multiculturele markt bij museum De Koperen Knop verzorgden een aantal uit Eritrea afkomstige Hardinxvelders een koffieceremonie. Ook bleek dat ‘pappelellen’ in Eritrea bekend is toen een aantal statushouders meededen met het pappelellen en niet slecht scoorden.In december vond er in de bibliotheek een ontmoeting plaats tussen de Hardinxveldse statushouders, vrijwilligers, gemeenteraad en college en medewerkers van diverse andere betrokken instanties.
In 2017  stond elke twee weken in Het Kompas Hardinxveld-Giessendam een interview met een ‘HaGi-medeburger’ die afkomstig is uit het buitenland, geschreven door een van onze vrijwilligers. Een groot deel van de geïnterviewden waren cliënten van VluchtelingenWerk. Het delen van hun verhalen vergroot de kennis over de situaties waarin zij zich bevinden of bevonden hebben. De interviews spelen een rol bij het vergroten van draagvlak voor vluchtelingen.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs, inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 70 contacten op spreekuur/infopunt

Cliënten krijgen een begeleidingstraject van drie maanden gericht op huisvesting en alles wat daarvoor geregeld moet worden. Daarna volgt een jaar maatschappelijke begeleiding waarbij de aandacht gericht is op zelfredzaamheid, participatie en integratie. Tijdens die trajecten, waarbij de begeleiding plaatsvindt door een vaste vrijwillige begeleider, worden ook diverse problemen opgelost en vragen beantwoord. Als deze begeleiding afgerond is, zijn er vaak nog vragen waar de statushouders hulp bij nodig hebben. Zij kunnen daarvoor terecht op het spreekuur van VluchtelingenWerk. Het grootste deel van deze vragen heeft met financiën te maken.
Regelmatig worden cliënten doorverwezen naar Servanda Stichting Welzijn omdat het belangrijk is dat zij bekend zijn met de reguliere instanties en niet afhankelijk blijven van VluchtelingenWerk.

Coaching vestiging

Onze coaches vestiging hielpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, kennismaking met de buren, het wegwijs maken in de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 • 8 gestarte trajecten coaching vestiging

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding  (mb) is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken. Als aanvulling hierop kunnen extra modules worden ingezet, die onze cliënten helpen bij hun integratie en participatie.
Onze begeleiding is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen. Daarbij wordt regelmatig doorverwezen naar een van onze netwerkpartners.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 17 gestarte trajecten maatschappelijke begeleiding
 • 36 afgeronde trajecten mb

Participatieverklaringstrajecten

 • 21 statushouders tekenden participatieverklaring

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 trajecten aan t.b.v. de participatieverklaring.
In april werden er twee workshops over de Participatieverklaring in het Tigrinya en twee workshops in het Arabisch aangeboden. Er is voor gekozen om deze workshops in de eigen taal te geven omdat de informatie vrij kort na aankomst in de gemeente overgedragen werd en de informatie erg belangrijk is en dus goed begrepen dient te worden. In mei 2017 vond de ondertekening van de Participatieverklaring plaats tijdens een bijeenkomst in de Raadszaal van het gemeentehuis. Wethouder Trudy Baggerman sprak de aanwezigen toe en benadrukte het belang van meedoen in de Hardinxveldse samenleving. Daarna ondertekenden 21 personen de verklaring. Later in het jaar sloten de Hardinxveldse statushouders aan bij workshops met deelnemers uit verschillende gemeenten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 zijn organisaties uit verschillende sectoren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. VluchtelingenWerk valt onder de sector maatschappelijke ondersteuning en is daarmee verplicht om met de meldcode te werken. Het afgelopen jaar stond in het teken van deskundigheidsbevordering.
Er is een medewerker van VluchtelingenWerk getraind tot aandachtsfunctionaris meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de subregio Zuid-Holland Zuid. De aandachtsfunctionaris heeft o.a. een adviserende functie richting teamleiders en het management rondom het gebruik van de meldcode. Er is een plan van aandacht opgesteld waarin beschreven staat hoe de meldcode binnen de organisatie gebruikt wordt en hoe er binnen de organisatie zorg gedragen wordt voor blijvende aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor teamleiders heeft er een eendaagse training plaatsgevonden over huiselijk geweld en kindermishandeling. De meeste van hen hebben daar aan deelgenomen. Daarnaast is er een start gemaakt met het trainen van vrijwilligers en stagiaires. Ieder kwartaal organiseerde de aandachtsfunctionaris een workshop waarin signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling besproken werden en uitgelegd werd hoe de organisatie daarmee omgaat.
De meldcode is het afgelopen jaar negen keer ingezet in regio Zuid-Holland Zuid. Daarbij is het twee keer gekomen tot een melding bij Veilig Thuis. Daarnaast waren er casussen waarbij geweld een rol speelde die door derden gesignaleerd en afgehandeld werden. VluchtelingenWerk werd bij deze casussen soms betrokken voor advies en/of begeleiding.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat. VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod (alfabetiserings-, inburgerings- of staatsexamenlessen) in veel gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland voor het vierde jaar op rij in samenwerking met NLtraining. Op de leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden een intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. We streven naar uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.
VluchtelingenWerk was ook in Gorinchem betrokken bij het inburgeringsaanbod. Tijdens deze lessen leren de cursisten over de Nederlandse taal en cultuur en bereiden we ze voor op de Nederlandse arbeidsmarkt tijdens de module Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). In totaal hebben 174 cursisten inburgeringslessen gevolgd op de leslocatie van VluchtelingenWerk in Gorinchem in de loop van 2017, verspreid over 15 lesgroepen. Van de 174 cursisten waren 92 man en 82 vrouw. Er waren negen verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. De twee grootste groepen waren Syriërs met 84 personen en Eritreeërs met 60 personen. De leslocatie heeft een regiofunctie: 77 cursisten waren afkomstig uit Gorinchem, 97 uit omliggende plaatsen, namelijk uit de gemeenten Giessenlanden (22), Molenwaard (20), Zederik (16), Leerdam (14), Lingewaal (13) en Hardinxveld-Giessendam (12).

 • 174 cursisten
 • 92 mannen, 82 vrouwen
 • 9 nationaliteiten
 • 12 deelnemers uit Hardinxveld - Giessendam
 • 15 lesgroepen

Cursisten krijgen een persoonlijke taalcoach – een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. De taalcoach bezoekt de cursist twee uur per week om de taal extra te oefenen, de nadruk ligt hierbij op praktische taalondersteuning. Tijdens de klassikale lessen is, naast een professionele docent, een vrijwillige klassenassistent actief voor extra begeleiding en aandacht. Een keer per week hebben de cursisten de mogelijkheid om op de leslocatie het Open Leercentrum (OLC) te bezoeken om huiswerk te maken, oefeningen te maken op de computer, spreekvaardigheid te oefenen en aan hun portfolio te werken voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit OLC werd in 2017 gerund door drie vrijwilligers.
Ter aanvulling op de lessen, het OLC en het taalcoachtraject, ondernamen we ook verschillende buitenschoolse activiteiten. Zo maakten we uitstapjes naar de Tweede Kamer in Den Haag, de schaatsbaan op de Grote Markt, de molen en het Gorcums Museum. Daarnaast namen we deel aan samenwerkingsprojecten met verschillende instanties in Gorinchem. We zijn betrokken geweest bij de opening van het Taalhuis in de bibliotheek, organiseerden een taaldorp in samenwerking met de leerlingen van het Lyceum Oude Hoven en één van de klassen bezocht wekelijks een groep bovenbouwleerlingen van de Jenaplanschool om in duo’s (cursist VluchtelingenWerk+leerling Jenaplanschool) samen te oefenen met begrijpend lezen.

 • 104 taalvrijwilligers
 • 73 vrouwen, 31 mannen
 • variërend in leeftijd van 19 tot 80 jaar

Eind 2017 waren 104 taalvrijwilligers actief op de leslocatie Gorinchem, 31 klassenassistenten (waarvan 6 personen naast klassenassistent ook taalcoach zijn) en 73 taalcoaches. Van de in totaal 104 taalvrijwilligers zijn 73 personen vrouw en 31 personen man. De oudste vrijwilliger is 80 jaar, de jongste 19 jaar. Vijf van onze oud-cursisten waren in 2017 werkzaam als taalvrijwilliger. De vrijwilligers kunnen deelnemen aan relevante cursussen, voorlichtingen en informele bijeenkomsten.
Van maart tot en met december 2017 konden de inburgeraars ook terecht op de leslocatie van VluchtelingenWerk in De Parel in Hardinxveld-Giessendam. Twee groepen kregen hier les. Vanwege de lage instroom konden er geen homogene groepen gevormd worden qua niveau. Daarom is besloten om de cursisten te laten instromen in de groepen in Gorinchem.

Ons team in Hardinxveld – Giessendam

Het grootste deel van het jaar gebeurde de coördinatie van de begeleiding van statushouders in Hardinxveld-Giessendam vanuit ons kantoor in Sliedrecht. Dit kantoor is in december 2017 gesloten. Sindsdien worden de krachten gebundeld en vindt de coördinatie voor gemeente Hardinxveld-Giessendam plaats in onze locatie in Gorinchem.
In 2017 waren 27 vrijwilligers en stagiaires betrokken bij de begeleiding van statushouders, in het begin van het jaar ondersteund door twee beroepskrachten en vanaf de tweede helft van het jaar door één beroepskracht.
Er zijn ook inwoners van de gemeente op een andere manier betrokken geraakt bij vluchtelingen. Bijvoorbeeld via de Bibliotheek AanZet, Servanda Stichting Welzijn, via vrijwilligers van VluchtelingenWerk of omdat ze op een andere manier met in contact zijn gekomen. Er is een grote betrokkenheid in het dorp.
Voor onze vrijwilligers is de deelname aan een aantal cursussen en trainingen  van VluchtelingenWerk verplicht gesteld. Daarnaast namen de vrijwilligers afhankelijk van hun functie aan speciale cursussen deel ter voorbereiding op hun takengebied. Ook maakten zij gebruik van de e-learningmodules en bezochten zij landelijk georganiseerde landendagen over bijv. Syrië of Eritrea. Er werden regelmatig teamoverleggen met de beroepskrachten op locatie gehouden.
De vrijwilligers  in Hardinxveld-Giessendam werden in 2017  regelmatig uitgenodigd voor  workshops over signalen van geweld en kindermishandeling.  Aanvullend heeft de dienst voor gezondheid & jeugd ZHZ een workshop voor vrijwilligers van VluchtelingenWerk georganiseerd over het herkennen van psychosociale problemen.

VluchtelingenWerk Hardinxveld - Giessendam maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.