Hardinxveld-Giessendam: 2018 in cijfers

In Hardinxveld-Giessendam zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 17 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Hardinxveld – Giessendam zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 17 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 3) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 17 statushouders gehuisvest
 • 9 volwassenen, 8  kinderen
 • 9 mannen, 8  vrouwen
 • grootste groep: Eritreeërs (11)
 • 5 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 • 51 bezoekers aan onze spreekuren

Voor vergunninghouders die in de gemeente Hardinxveld-Giessendam wonen vinden op het kantoor in Gorinchem elke dinsdag en donderdag spreekuur plaats ; tot 30 september 2018 op Heerenlaantje 30 en sinds 1 oktober op het kantoor in het ULO gebouw, Zusterstraat 31 in 4201 EK Gorinchem.

De spreekuurtijden zijn op elke dinsdag en donderdag van 10.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur en op afspraak ook op andere dagen. Het spreekuur/ infopunt is voornamelijk ingericht voor vergunninghouders, die niet meer in het 15 maanden durende begeleidingsprogramma zitten.
Meestal gaan de vragen over financiën zoals bijvoorbeeld belastingen en toeslagen. In het team van VluchtelingenWerk in Gorinchem werkt een medewerkster die hierop gespecialiseerd en geregistreerde token  houder is voor de belastingdienst. Hierdoor kan direct bij de belastingdienst ingelogd worden. Dit bespaart tijd bij het aanvragen van toeslagen of om correcties uit te voeren.
Inmiddels zijn eerste aanvragen voor naturalisatie of verlengingen opgestart vanuit de grote instroom vergunninghouders in de voorafgaande jaren waarvoor ook om advies en hulp gevraagd wordt.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • totaal aantal dossiers gezinshereniging in 2018: 6
 • totaal afgeronde dossiers: 3

Op het kantoor in  Gorinchem werkt een juridisch team, dat werd opgeleid voor het takengebied omtrent asielrecht, gezinshereniging, tracing, aanvragen van verblijfsvergunningen voor geboren kinderen, verlenging en neutralisatie door VluchtelingenWerk.
In 2018 konden 2 gezinsherenigingen succesvol afgerond worden. Een aangevraagde gezinshereniging door een Eritrese vergunninghouder werd in het tweede kwartaal 2018 als afgebroken geregistreerd vanwege een lopende echtscheiding.
Op dit moment lopen nog 3 gezinsherenigingen. Alle drie werden door Eritrese vergunninghouders aangevraagd. Een algemeen probleem bij gezinsherenigingen van Eritrese vergunninghouders is dat zij niet in bezit zijn van officiële documenten, zoals een huwelijksakte van een gemeente of identiteitsbewijzen. Meestal hebben vergunninghouders uit Eritrea alleen maar een kopie van een kerkelijk huwelijksdocument. Indien er kinderen zijn kan een DNA onderzoek het proces accelereren, maar voor echtparen zonder kinderen is het bijna niet mogelijk voor de partner een machtiging voorlopig verblijf in Nederland te ontvangen.

Samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk  beantwoordt in Hardinxveld- Giessendam daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden wordt nadrukkelijk samengewerkt met de gemeente en andere lokale organisaties.
VluchtelingenWerk werkt in de gemeente nauw samen met de werkgroep Kerk en Vluchteling. De werkgroep organiseert elke 6 weken een platvormoverleg waarbij alle netwerkpartijen uitgenodigd worden zoals de welzijnsorganisatie Servanda, de woningbouwvereniging Fien Wonen, beleidsmedewerker van de gemeente, sociale dienst, de stuurgroep MAG,  diakenen van de kerken en VluchtelingenWerk. Het voornaamste doel is de integratie van vergunninghouders te bevorderen, eenzaamheid te voorkomen, mogelijke drempels weg te nemen, financiële problemen op te lossen of hulp te bieden bij gezondheidsproblemen. Alle vraagstukken omtrent vluchtelingen worden hier besproken.
In 2018 is een gezamenlijk besluit genomen dat VluchtelingenWerk in 2019 met gestructureerd arbeidscoaching voor elke vergunninghouder in de gemeente aan de slag gaat gaan. Hierbij zullen alle partijen betrokken worden om het doel te bereiken.  De bibliotheek heeft aangeboden dat de intakes voor arbeidscoaching en de coaching gesprekken in de bibliotheek in Hardinxveld kunnen plaats vinden.
Elk jaar organiseert de werkgroep Kerk en Vluchteling gezamenlijk met VluchtelingenWerk en Servanda een welkomstfeest in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zo ook in 2018. Op 25 oktober heeft in de bibliotheek een Herfstontmoeting plaats gevonden.  Het doel is dat Hardinxvelders de nieuwe medelanders leren kennen. De burgemeester en 2 wethouders waren gekomen en bijna alle Eritrese vergunninghouders die de laatste 1,5 jaar gevestigd werden. Opvallend was, dat er heel veel kinderen deelnamen en zij hadden zichtbaar veel vreugde met elkaar. Iedereen heeft genoten van het heerlijke eten, de gesprekken met elkaar en de liedjes die gezongen werden.

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 • 7 gestarte trajecten Coaching Vestiging

In 2018 werden 7 coaching huisvesting trajecten uitgevoerd. Het traject duurt 3 maanden en wordt door een coach huisvesting begeleid. Daarna begint de tweede begeleidingsfase: de maatschappelijke begeleiding.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 8 gestarte trajecten mb

In 2018 zijn in Hardinxveld-Giessendam 8 volwassen vergunninghouders met de fase maatschappelijke begeleiding van start gegaan. Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake of nulmeting gedaan, om inzicht te krijgen in de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Vervolgens kan in een trajectplan beschreven worden welke begeleiding geboden wordt en welke ontwikkeling en resultaten worden beoogd.
De maatschappelijke begeleiding eindigt na 12 maanden. In 2018 hebben 13 vergunninghouders de maatschappelijke begeleiding afgerond.
Vaak zijn vergunninghouders dan nog niet in staat om alle dingen zelf te regelen, vooral niet als vergunninghouders psychosociale problemen, een PTSS, of andere gezondheidsklachten hebben. Zodra wij signalen hiervan waarnemen betrekken wij de betreffende instelling en verwijzen wij door naar onze netwerkpartners. Voor andere hulpvragen verwijzen wij naar onze eigen spreekuren of naar het aanbod in de gemeente.

Integratieworkshops: Aanvullend op de maatschappelijke begeleiding werden in 2018 integratieworkshops in de moedertalen Tigrinya en Arabisch aangeboden om de kennisoverdracht over onze samenleving z.s.m. te bevorderen. De workshops gaan over 6 onderwerpen: Financiën, Wonen, Dagbesteding, Werken, Documenten en Gezondheid. De workshops vonden op het kantoor in Gorinchem plaats.
Daarnaast hebben wij vergunningshouders voor huiskamergesprekken uitgenodigd om in kleine groepen  problemen, belemmeringen, cultuurverschillen, dromen en visies onder de leiding van een professional te kunnen bespreken.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
VluchtelingenWerk biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten voor vergunninghouders  in Hardinxveld-Giessendam aan. De workshop ter voorbereiding op het tekenen van de participatieverklaring bestaat uit 2 dagdelen. Hier gaat het om de waarden en normen van de Nederlandse samenleving en de plicht om te participeren.

 • 9 trajecten pvt

De tekeningen van de participatieverklaring vinden op het stadhuis van de gemeente plaats. Dit moment werd door de beleidsambtenaar feestelijk georganiseerd. Op 27 november 2018 hebben 9 vergunninghouders de participatieverklaring op het stadhuis te Hardinxveld-Giessendam in aanwezigheid van de wethouder Trudy Baggerman en de beleidsambtenaar Jorien Fase getekend.

Bekend Maakt Bemind

VluchtelingenWerk heeft een project met de naam 'Bekend maakt Bemind'. Het project is bedoeld om meer draagvlak in de bevolking te scheppen voor vluchtelingen. In 2018 werd in de gemeente een voorlichting door een docent gegeven waarbij een vergunninghouder persoonlijk zijn verhaal heeft vertelt. De werkgroep Kerk en Vluchtelingen heeft geconstateerd dat alle deelnemende gasten de voorlichting als heel waardevol hebben ervaren.

Inburgering

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering en ONA) en het staatsexamen NT2. Door onze ruime ervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
VluchtelingenWerk organiseerde het inburgeringsaanbod voor het vijfde jaar op rij in samenwerking met Nltraining. We bieden een inburgeringstraject op maat. Het traject wordt op verschillende niveaus aangeboden: Alfabetisering, Inburgering en Staatsexamen. Er wordt wekelijks 8 uur klassikaal les gegeven in kleine klassen. De lengte van het traject hangt onder andere af van het leervermogen en startniveau van de cursist. Dit wordt vooraf vastgesteld door een uitgebreide intaketoets.
Op onze leslocaties zijn teamleiders Inburgering werkzaam. Zij kennen de cursisten en bieden intensieve begeleiding. Hierdoor kunnen diverse problemen worden voorkomen. Zo is er goed zicht op de inburgeringstermijnen en kunnen verlengingen of ontheffingen op tijd worden aangevraagd en boetes worden voorkomen. Er wordt natuurlijk gestreefd naar een uitstroom op een zo hoog mogelijk niveau.

 •  189 cursisten inburgering

In totaal hebben 189 cursisten in 2018 les gevolgd op de leslocatie Inburgering van Vluchtelingenwerk in Gorinchem. Van deze cursisten zijn er 43 in 2018 begonnen met de inburgeringslessen op onze leslocatie.  Vijftien van hen hadden al bij een andere taalaanbieder les gevolgd.
Er waren evenveel mannelijke als vrouwelijke cursisten. Onder de 189 cursisten waren twaalf nationaliteiten vertegenwoordigd. Bijna de helft heeft de Syrische nationaliteit of is staatloos. Deze groep wordt gevolgd door de cursisten met de Eritrese nationaliteit.
De cursisten wonen in tien omliggende gemeenten. Het grootste deel kwam uit Gorinchem, namelijk 35% van het totaal aantal cursisten. 14% was afkomstig uit gemeente Hardinxveld-Giessendam. De overige cursisten kwamen uit de acht gemeenten die inmiddels door herindelingen zijn opgegaan in vier nieuwe gemeenten. Uit de toenmalige gemeente Zederik kwam 10% van de cursisten. Uit elk van de gemeenten Giessenlanden, Molenwaard, Lingewaal en Werkendam was 8% van de cursisten afkomstig. Leerdam heeft een percentage van 5%, Woudrichem 3% en Geldermalsen 1%.

 • 28 vrijwillige klassenassistenten
 • 50 taalcoaches

In de lesgroepen wordt gewerkt met extra ondersteuning van vrijwillige klassenassistenten. De NT2-docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de les. De klassenassistenten kunnen extra aandacht aan de cursisten geven en werken met kleine groepen of individuele cursisten gericht aan bepaalde vaardigheden.
Indien gewenst worden de cursisten gekoppeld aan taalcoach waarmee ze wekelijks afspreken om in de praktijk te oefenen met de Nederlandse taal.
In 2018 waren er 28 klassenassistenten actief op de inburgeringslocatie. Daarnaast waren er ongeveer 50 taalcoaches en een aantal vrijwilligers voor ondersteunende werkzaamheden.
Vanuit VluchtelingenWerk worden trainingen aangeboden aan de vrijwilligers om hen zo goed mogelijk toe te rusten om hun werk te doen.

Organisatie

Eind september 2018 is het kantoor in Gorinchem van Heerenlaantje 30 naar het ULO gebouw  op de Zusterstraat 31 verhuisd. Het ULO gebouw is een oude school die nu als multifunctioneel gebouw gebruikt wordt en waarin verschillende organisaties  gevestigd zijn.  VluchtelingenWerk heeft 2 klaslokalen gehuurd. In het ene lokaal zijn 6 vaste werkplekken ingericht en in het tweede 5 flex plekken. Voor moeilijke gesprekken, teamoverleggen of workshops, die niet in de klaslokalen plaats kunnen vinden, kan er gebruik gemaakt worden van aparte kamers of zalen.
Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam is het hoofdkantoor in Gorinchem gevestigd, waarvandaan de teamleider (beroepskracht) voor de gemeente werkt.  Het vrijwilligersteam in Gorinchem bestaat uit gemiddeld 30 vrijwilligers en stagiaires en in de gemeente Hardinxveld-Giessendam werken nog 7 vrijwilligers voornamelijk vanuit thuis.
Op dinsdagen en donderdagen is  er een inloop spreekuur en van maandag t/m vrijdag kunnen afspraken op het kantoor  gemaakt worden.  De vrijwilligers zijn gespecialiseerd op coaching huisvesting, maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding, administratie, arbeidscoaching en spreekuur. Daarnaast werken er vrijwillige tolken en vrijwilligers uit de doelgroep, die getraind zijn om integratieworkshops te geven. Participatieworkshops en huiskamergesprekken worden van beroepsdocenten gegeven.