Hellevoetsluis: 2018 in cijfers

In Hellevoetsluis zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 53 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Hellevoetsluis zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 53 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 20) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 53 statushouders gehuisvest
 •  27 volwassenen, 26  kinderen
 •  29 mannen, 24  vrouwen
 •  grootste groep: Syriërs (32)
 •  9 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

 •   1820 bezoekers aan onze spreekuren

De druk op het infopunt is ondanks de verminderde plaatsingen toegenomen dat heeft verschillende oorzaken.
    • De onder de taakstelling geplaatste ouderen (66+) die geen begeleidingstraject bij
ons krijgen maar wel veel van onze tijd/aandacht vragen.
    • De samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk Werk heeft geleid tot betere afspraken: Alle IND gerelateerde zaken worden door VluchtelingenWerk opgepakt.
zover het cliënten betreft met een vluchtelingen achter grond. Een aantal zeer tijdrovende en veelvuldige contacten i.v.m . echtscheidingen van cliënten.
    • In 2018 is ook behoorlijk veel tijd geïnvesteerd in contacten met samenwerkingspartners, zij weten ons nu ook beter te vinden met vragen en verzoeken.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 •   3 nieuwe dossiers gezinshereniging
 •   totaal aantal dossiers: 17
 •   10 succesvol afgeronde dossiers     

Samenwerking

In 2018 is gestart met een 2 maandelijks overleg met het Algemeen Maatschappelijk Werk . Met elkaar signaleren wij de knelpunten en maken de warme overdracht van cliënten die aan het einde van hun traject bij VluchtelingenWerk zijn gekomen maar toch nog extra begeleiding nodig hebben mogelijk.
Gesproken met de afdeling schuldhulpverlening van de Gemeente Hellevoetsluis, tevens zijn er afspraken gemaakt over de overdracht van cliënten met schuldenproblematiek.
2 keer is er deelgenomen samen met een cliënt aan een multidisciplinair overleg geïnitieerd door de zorgcoördinator van de gemeente Hellevoetsluis omdat er grote zorgen waren over/van de cliënt.
Er is een goed contact en fijne samenwerking met de afdeling inkomen van de gemeente Hellevoetsluis.  Dit zelfde geldt voor de samenwerking met de woningcorporatie Maasdelta in de Gemeente Hellevoetsluis.

Door de Jobcoach is samengewerkt met het werkgeversserviceteam, vaak bestaand uit de begeleiding van een cliënt naar het gesprek met de klantmanager werk.

Ook mochten we onze inbreng leveren aan de integratienota van de gemeente Hellevoetsluis. Dit proces is nog steeds gaande. Zo mochten we de wethouder op ons kantoor verwelkomen en konden de vrijwilligers haar vertellen welke werkzaamheden zij voor onze cliënten deden. Er is een gesprek geweest tussen VluchtelingenWerk en de Burgemeester. En in december heeft een 1e groep statushouders met haar gesproken. Dit proces gaat in 2019 door.

In het kader van de participatieverklaring mochten we de 3e workshop invullen:
Een welkom aan de nieuwe statushouders. Daarin is op heel plezierige wijze samengewerkt met: De groep fijn je te zien, Taalcentrum Europoort, de mensen van het  zwembad en woningcorporatie Maasdelta.  Goed om te zien dat meerdere partijen zich nu aanmelden om hun inbreng te leveren aan deze workshop.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Naast de praktische hulp bestaat de maatschappelijke begeleiding ook uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De nadruk in dit onderdeel ligt op coaching en planmatig werken aan een actieve en positieve inzet van de vluchteling om in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en zo bij te dragen aan zelfredzaamheid.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 •    27 gestarte trajecten mb eerste jaar
 •    36 gestarte trajecten mb tweede jaar     

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten statushouders en nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig worden, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen.
VluchtelingenWerk Hellevoetsluis biedt in opdracht van de gemeente participatieverklaringstrajecten aan.  De eerste 2 workshops bestaan uit de basismodule van het participatietraject. De 3de workshop wordt georganiseerd door de werkgroep van VW Hellevoetsluis. Deze workshop bestaat uit een mix tussen presentaties en speed date met verschillende organisaties uit Hellevoetsluis en heeft als thema Welkom in Hellevoetsluis.
Naast alle statushouders die verplicht moeten deelnemen aan dit traject nemen ook migranten deel aan de workshops.  In totaal waren er 50 deelnemers in 4 groepen in 2018, met zeer uiteenlopende nationaliteiten. In totaal kregen de deelnemers 3 workshops aangeboden.

Taalklassen

Er zijn 2 taalklasjes; één op woensdagochtend waar onze vrijwillige taaldocent Astrid met een groepje statushouders de eerste stappen zet naar het spreken van de Nederlandse taal. De groep kent een groot verloop,omdat ze meestal voorafgaand aan hun inburgeringslessen (plaatsing na 3  tot 6 maanden) deel nemen, onze inspanningen om ook de niet inburgeringsplichtigen (66 jaar en ouder) hieraan deel te laten nemen komen helaas niet uit de verf.
De groep in de middag wordt voorbereid en uitgevoerd door Kiki. Zij geeft conversatielessen aan mensen die al bezig zijn met hun inburgeringslessen of er behoefte aan hebben om de taal te blijven oefenen. Naast deze 2 klasjes is Joost bezig met huiswerkondersteuning van cliënten. 

Organisatie

De locatie VluchtelingenWerk Hellevoetsluis aan de Sportlaan 1 heeft eind 2017 begin 2018 een ware metamorfose ondergaan: De plafonds  en wanden zijn gesausd, de afgebladderde deuren zijn opnieuw gelakt. De spreekkamers zijn voorzien van nieuwe vloerbedekking. Al het meubilair is vervangen en de indeling van het kantoor is rigoureus op de schop gegaan. We beschikken nu over een wachtkamer voor cliënten, een balieruimte, 2 spreekkamers en ook de keuken is in te zetten als spreekkamer. We hebben een prachtige en multi inzetbare ruimte voor vergaderingen, lunch en taalklassen. Met name de balie en de wachtkamer hebben geleid tot veel minder overlast voor de medehuurders van het gebouw. Ook is er flink opgeruimd: 7 aanhangers vol oud  meubilair, en overtollige materialen zijn naar de stort gebracht. En er is 340 kg oud papier weggebracht naar de archiefvernietiging omdat we  de dossiers hebben gedigitaliseerd.
Er is 1 betaalde medewerkster werkzaam op de locatie.  Verder zijn er 23 vrijwilligers werkzaam, onder hen 3 stagiaires.
In juni kregen wij 3 weken lang versterking van 2 stagiaires uit Hongarije. Voor hen en ook voor ons een heel bijzondere ervaring. Zij hebben zich vooral ingezet  met het maken van een programma:  kennismaking met de bijzondere plaatsen in de nieuwe woonplaats van de statushouders: Hellevoetsluis.