Hendrik-Ido-Ambacht: 2018 in cijfers

In Hendrik-Ido-Ambacht zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 31 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 2) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.
placeholder
 • 31 statushouders gehuisvest
 • 16 volwassenen, 15 kinderen
 • 22 mannen, 9 vrouwen
 • grootste groep: Stateloos (11), Eritreeërs (8), Syriërs (6)
 • 10 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft per 17 december 2018 te kennen gegeven ingaande 2019 en 2020 alsnog akkoord te gaan met de nieuwe subsidieregeling hetgeen betekent dat de gemeente o.a. gebruik zal maken van de basisdienstverlening (waarvan het spreekuur een onderdeel is).
Met de gemeente  is tevens  afgesproken dat het spreekuur gehouden zal worden in Hendrik Ido Ambacht , namelijk in het Cultureel Centrum Cascade, alwaar ook het Sociaal Wijkteam Ambacht gehuisvest is.
Definitieve afstemming als het gaat om soort spreekuurvragen wordt begin 2019 nog vastgelegd.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 3 nieuwe dossiers gezinshereniging in 2018
 • totaal aantal dossiers: 10
 • aantal afgeronde dossiers: 6

In 2018 zijn 3 trajecten gezinshereniging van start gegaan, 2 daarvan betreft nareizigers waarvan de referent een woning toegewezen heeft gekregen in de gemeente. Het 3e traject betreft een statushouder die al langer in de gemeente woonachtig is, wiens gezinsherenigingstraject tijdelijk was stopgezet omdat de nareizgers nog in Eritrea verbleven. Inmiddels zijn de kinderen in Ethiopië aangekomen, en is met toestemming van de gemeente wederom het gezinsherenigingstraject opgestart.

Een opmerkelijk dossier dat veel aandacht en tijd vergt, betreft de aanvraag van een statushouder afkomstig uit Irak. De aanvraag voor zijn moeder en dochters  werd meerdere malen afgewezen. Meneer maakt zich ernstige zorgen om de nareizigers die momenteel in Turkije verblijven. De referent wordt ook bijgestaan door een advocaat.

Coaching Vestiging

Onze coaches vestiging helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.

 •  10 gestarte trajecten Coaching Vestiging

Het aantal gestarte trajecten coaching huisvesting bedraagt in totaal 10 huishoudens.  2 daarvan betreft nareizigers, die een ruimere woning in Hendrik Ido Ambacht kregen toegewezen.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.

Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.

Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 17 gestarte trajecten MB

De begeleiding van statushouders die na 2016 in de gemeente zijn komen wonen vergt een intensievere aanpak, vergeleken met statushouders die in 2014 en 2015 naar Nederland kwamen. Dat heeft te maken met de vooropleiding in land van herkomst, het grootste deel is lager geschoold. Daarentegen zijn nareizigers, met name van Syrische afkomst, redelijk tot goed geschoold. Het integratieproces verloopt een stuk soepeler.  Ook de statushouders afkomstig uit Iran, zijn redelijk geschoold en  beschikken zij over een  een aardig netwerk in Nederland.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

VluchtelingenWerk Zwijndrecht biedt in opdracht van de gemeente Hendrik Ido Ambacht participatieverklaringstrajecten aan.

 •  14 trajecten pvt in 2018

VluchtelingenWerk Zwijndrecht verzorgt de participatieverklaringstrajecten voor zowel statushouders als voor gezinsmigranten.  De gemeente koopt de basismodule van 2 dagdelen in.  14 statushouders  hebben in 2018 de PVT gevolgd. De modules voor de Arabisch sprekenden (10 Syrische en 1 Iraakse) werden gegeven in Cascade, de Eritrese statushouder kon zich voegen bij de Eritrese groep in Zwijndrecht en de Iraanse statushouders (2) hebben de modules gevolgd bij VluchtelingenWerk in Dordrecht.  De ondertekening bij de Arabische groep vond plaats aan het eind van dagdeel 2.
De deelnemers hebben vervolgens uit handen van de beleidsmedewerker de verklaring overhandigd gekregen.

Bijzondere activiteiten

Zwemproject zomer 2018, zwembad De Louwert:  Het project werd uitgevoerd tijdens de zomervakantie 2018 en was bedoeld voor kinderen van statushouders. Dankzij een donatie van de Rotary Club kon het geld besteed worden aan zwemlessen. Hieraan namen in  totaal 47  kinderen deel. Grotendeels is het A – diploma behaald, een aantal leerlingen heeft nog in de herfstvakantie 2018, via extra lessen, alsnog het A – diploma gehaald.  De financiering van de extra lessen ging deels voor de rekening van de Rotary Club, het restant werd door de gemeente Hendrik Ido Ambacht vergoed. Bij de feestelijke afsluiting waren de wethouders van beide gemeentes, Zwijndrecht & Hendrik Ido Ambacht aanwezig.

Statushouders uit Hendrik Ido Ambacht namen deel aan KunZt– project in de gemeente Zwijndrecht: Middels het delen van ideeën, ervaringen en gedachten wil KUNTZ mensen stimuleren door kunst onder de aandacht te brengen bij een zo groot mogelijk publiek. Dit werd in de vorm van een tentoonstelling georganiseerd van 9 december 2018 tot en met 3 februari 2019. In de tentoonstellingen werd nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij maatschappelijke thema’s waarbij de belevingswereld van mensen centraal staat. VluchtelingenWerk Zwijndrecht werd gevraagd om te zorgen dat ook statushouders , zover zij dit kunnen, participeren. Dat heeft tot een groot succes geleid.