Hoeksche Waard: 2018 in cijfers

In Hoeksche Waard zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 111 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Hoeksche waard zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 111 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand (van 14) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 111 statushouders gehuisvest
  •  67 volwassenen, 44 kinderen
  •  58 mannen, 53 vrouwen
  •  grootste groep: Syriërs (49,6%)
  • 30 beschikbaar gestelde woningen

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.

  •  484 bezoekers aan onze spreekuren

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit geplande coachingsgesprekken. Als dit traject is afgesloten kunnen cliënten gebruik maken van ons spreekuur. In het afgelopen jaar is dit 484 keer gebeurd, waarvan 31 keer met specifieke juridische vragen en 1 gericht op terugkeer.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

  • 16 nieuwe dossiers gezinshereniging

In 2018 zijn er 16 trajecten Begeleiding bij de aanvraag tot gezinshereniging opgestart. Deze trajecten kunnen een lange looptijd hebben (soms zelfs meerdere jaren), afhankelijk van het land van herkomst en de mogelijkheden die men heeft om deze aanvraag te onderbouwen. Vooral aanvragen van Eritreërs verlopen erg moeizaam. 50% van de aanvragen komen voor rekening van de gemeente Binnenmaas.

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 78 gestarte trajecten mb
  • 73 afgesloten trajecten mb

Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake of nulmeting gedaan, om zicht te krijgen op de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Vervolgens kan in een trajectplan beschreven worden welke begeleiding geboden wordt en welke ontwikkeling (resultaten) wordt beoogd. Voor de nulmeting/intake en het meten van de voortgang worden veelal de participatieladder en de zelfredzaamheidsmatrix als basis gebruikt.
Als statushouders 15 maanden in de gemeenten wonen, wordt het traject maatschappelijke begeleiding afgesloten.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

VluchtelingenWerk Hoeksche Waard biedt in opdracht van de gemeente zogenaamde participatieverklaringstrajecten aan. Deze trajecten worden in groepsverband georganiseerd. Elk traject bestaat uit twee dagdelen waarin de deelnemers door een ervaren trainer wordt ingewijd in de belangrijkste kernwaarden van de Nederlandse samenleving. In de meeste gemeenten worden deze trajecten feestelijk afgesloten. Door de deelnemers wordt dan de participatieverklaring ondertekend.
Het organiseren van deze trajecten is voor VluchtelingenWerk altijd erg arbeidsintensief. Het kost meestal veel moeite om iedereen goed te informeren. Begeleiders spannen zich extra in om te voorkomen dat hun cliënten deze bijeenkomst vergeten of niet op tijd zijn.

  • 64 afgeronde trajecten pvt

Organisatie

VluchtelingenWerk is een professionele vrijwilligersorganisatie. De uitvoering van het werk geschiedt door deskundige vrijwilligers die worden bijgestaan door professionele beroepskrachten.

VluchtelingenWerk Hoeksche Waard is tot 1 oktober 2018 gevestigd geweest aan de Van Speijkstraat 2, 3262 PV  Oud-Beijerland. Sinds 1 oktober wordt de dienstverlening op een andere locatie voortgezet: Koninginneweg 98a, 3262 JD  Oud-Beijerland. Het kantoor is voor bezoekers geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Cliënten worden op afspraak begeleid. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in het gemeentehuis van Binnenmaas met cliënten af te spreken.

Teamleider van deze locatie is Carmen Dekkers. Eind november is zij met buitengewoon verlof gegaan. Haar taken zijn waargenomen door Pietje Wildenboer.
Met ingang van 1 oktober 2018 is de regio-indeling van VluchtelingenWerk aangepast en maakt de Hoeksche Waard deel uit van de regio Zuid. Deze regio omvat alle gemeenten van Zuid-Holland en Zeeland onder Rotterdam.