Krimpenerwaard: 2017 in vogelvlucht

placeholder

In Krimpenerwaard zijn in 2017, in samenwerking met de gemeente, 115 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een achterstand van 26 uit 2016 op de door het Rijk vastgestelde taakstelling omgebogen in een voorsprong van 15.

 • 115 statushouders gehuisvest
 • 60 volwassenen, 55 kinderen
 • 30 mannen, 30 vrouwen
 • grootste groepen: Syriërs (66), Eritreeërs (41)
 • er zijn 38 woningen beschikbaar gesteld

In 2017 is de taakstelling voor de Krimpenerwaard vastgesteld op het huisvesten van 42 statushouders in het 1e half jaar en 32 in de 2e helft van 2017. We hadden nog een achterstand van 2016 in te halen van 26 te huisvesten statushouders.  We zouden in 2017 100 statushouders moeten huisvesten. In werkelijkheid hebben we 115 statushouders gehuisvest.

Aan het einde van 2017 zijn er 20 woningen in de Krimpenerwaard voor een tijdelijke periode bewoond door in totaal 34 statushouders. De woningen zijn tijdelijk omdat ze op de nominatie staan gesloopt te worden in 2018 en 8 woningen betreft het voormalig K5 gebouw in Lekkerkerk. De bewoners van het eerste uur gaan binnenkort doorstromen van tijdelijke naar permanente huisvesting.
Het gaat om 10 woningen (10 personen) in Schoonhoven, 2 woningen (9 personen) in Stolwijk en 8 woningen (15 personen) in Lekkerkerk. Dit betekent dat naast de taakstelling die behaald moet worden in 2018, er ook nog flink wat huisvestingen plaats moeten gaan vinden in verband met de tijdelijke bewoning van deze 20 woningen.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs, inburgering en financiële zaken. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Naast persoonlijke begeleiding van een contactpersoon kunnen cliënten ook terecht op onze spreekuren. Ook na afloop van de twee jaar begeleiding zijn ze welkom op ons infopunt. Het doel daarvan is dan doorverwijzing naar andere instanties.
In Schoonhoven zijn er open inloopspreekuren maatschappelijke begeleiding op dinsdag t/m donderdag van 10.00 – 11.00 uur. In de middag is er ruimte voor afspraken, huisbezoeken of bezoeken aan instanties. Tevens op de dinsdag is er een open spreekuur juridisch van 9.00-12.00 uur. Op maandag- en vrijdagochtend is er een open inloopspreekuur maatschappelijke begeleiding in Stolwijk, op dinsdag- en donderdagochtend in Lekkerkerk en op maandag- dinsdag en donderdagochtend is er open inloopspreekuur in Ouderkerk aan den IJssel. In de middag is er ruimte voor afspraken, huisbezoeken of bezoeken aan instanties.

 • 1190 contacten spreekuur maatschappelijke begeleiding
 • 459 contacten gezinshereniging/juridisch
 • 26 contacten infopunt

Het team Krimpenerwaard bestond uit een teamleider voor 24 uur, 3 junior teamleiders en een juridisch teamleider. Dit zijn betaalde krachten.  Onze juridisch teamleider is inmiddels uit dienst, maar  als vrijwilliger verdergegaan en het team wordt verder geassisteerd door 2  teamleiders die de spreekuren in Stolwijk, Ouderkerk en Lekkerkerk ondersteunen. Daarnaast bestaat het team nog uit 21 vrijwilligers die actief zijn als Maatschappelijk Begeleider, 3 stagiaires en 4 tolken.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

 • 18 nieuwe dossiers gezinsherenigingen
 • totaal aantal dossier in 2017: 37
 • 17 succesvol afgeronde dossiers

Voorlichting, belangenbehartiging en samenwerking

VluchtelingenWerk signaleert wanneer er obstakels of knelpunten zijn voor succesvolle integratie. Deze obstakels kunnen ontstaan door leemtes in het aanbod aan voorzieningen, maar ook door de persoonlijke omstandigheden van de vluchteling. Ook signaleert Vluchtelingenwerk het niet juist toepassen van wet- en regelgeving of de leemtes en uitsluitingsmechanismen daarin – alsmede discriminatie, en onderneemt daarop actie. VluchtelingenWerk Krimpenerwaard beantwoordt daarnaast publieksvragen en geeft voorlichting om het draagvlak in de samenleving voor opvang en integratie van vluchtelingen te behouden/vergroten. Om dat draagvlak zo groot mogelijk te houden zoeken we ook samenwerking met andere lokale organisaties. 
VluchtelingenWerk Krimpenerwaard heeft contact met andere hulpverleningsorganisaties over verwijzen, gezamenlijke activiteiten, het bespreken van cliënten of het overdragen van cliënten nadat zij zijn afgesloten bij VluchtelingenWerk. De afdelingen en organisaties waar wij regelmatig mee samen werken zijn:

KIC -  Activiteiten, afsluiting participatieverklaringstrajecten
Rotary - Fietsenproject / Informatie-avond
Bibliotheek - Taalondersteuning / Locatie Participatieverklaring
Sociale Zaken - Klantmanagers, uitkering, bijzondere bijstand
Kwadraad  - Bespreken casuïstiek, workshop gezinshereniging
Huisartsen  - Afstemming doorverwijzing
Inburgeringstrajecten - Afstemming voortgang / intakes
Politie - Maatschappelijke onrust, incidenten openbare orde
Welzijnsorganisaties  (SWOS, SWON, SWOB-V) - Activiteiten en ‘ warme’ doorverwijzing na 2 jaar
Scholen - Voorlichting
Woningcorporaties  - Toewijzing woningen voor statushouders
Sociaal Team - Bespreken casuïstiek
Veilig Thuis  - Bespreken casuïstiek
Voedselbank - Aanvraag voedselpakketten voor statushouders
Kinderopvang - Afstemming doorverwijzing
CJG - Afstemming doorverwijzing
Kerken - Praktische hulp
SUN - Stichting Urgente Noden
ISK - Interculturele Schakel Klas in Bergambacht en Gouda
Inner Wheel  - Rotary voor vrouwen in de Krimpenerwaard ivm. Kerstcadeau

Maatschappelijke begeleiding

Onze maatschappelijke begeleiders helpen statushouders bij het regelen van de belangrijkste zaken bij de eerste vestiging in de gemeente. Denk daarbij aan praktische hulp bij woninginrichting, aansluiting telefoon en televisie, inschrijving bij huisarts, tandarts, apotheek en consultatiebureau, het wegwijs maken in de sociale kaart van de gemeente, het aanmelden bij een  peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school en hulp bij een aanvraag bij DUO. Maar ook aan begeleiding bij aanvragen huur- en zorgtoeslagen, begeleiding bij kwijtscheldingsaanvragen en begeleiding bij inschrijving UWV.
Onze maatschappelijke begeleiding (mb) is er op gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelfredzaam worden en participeren in de samenleving. De cliënt krijgt ondersteuning bij het behalen van het inburgeringsexamen en wordt gecoacht om eigen materiële, immateriële en psychosociale problemen op te lossen.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – om de leefsituatie en mogelijkheden van de statushouder te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak dan ook stagnatie optreedt.

 • 60 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 39 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Bij de start van de maatschappelijke begeleiding wordt een intake of nulmeting gedaan, om zicht te krijgen op de situatie, vaardigheden en achtergrond van de vluchteling en de mate van zelfredzaamheid. Vervolgens kan in een trajectplan beschreven worden welke begeleiding geboden wordt en welke ontwikkeling (resultaten) wordt beoogd.
Na 2 jaar begeleiding wordt het dossier van de statushouder gesloten bij VluchtelingenWerk Krimpenerwaard. Dit betekent dat wij het papieren dossier opschonen en de cliënt uitnodigen voor een eind gesprek en wordt er een warme overdracht gedaan naar de Welzijnsorganisaties in de Krimpenerwaard. Zij bepalen samen met VluchtelingenWerk wat er nog nodig is aan begeleiding bij de cliënt en zetten dit in gang.
Mocht de cliënt nog specifieke vragen hebben, zoals bijvoorbeeld over gezinshereniging, dan kunnen zij zich na deze periode nog wel melden tijdens het spreekuur. Als de hulpvraag elders thuis hoort dan verwijzen we de cliënt door naar de juiste instantie binnen de Krimpenerwaard.

Participatieverklaringstrajecten

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.
Het participatieverklaringstraject bestaat minimaal uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.
VluchtelingenWerk Krimpenerwaard biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 26 oktober hebben alle maatschappelijk begeleiders en medewerkers van VluchtelingenWerk Krimpenerwaard de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd. Deze training was een verdieping op de al aanwezige kennis en geeft duidelijk aan wat te doen bij signaleren of een vermoeden van. Daarnaast is de meldcode- en de signaleringskaart van de GGD aan een ieder uitgereikt. De training is gegeven door een Beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis van  GGD Hollands Midden

Bijzondere acties en activiteiten, eigen initiatieven

Taalbrunch in Lekkerkerk voor de nieuwe statushouders: De Bibliotheek, VluchtelingenWerk, Stichting Krimpenerwaard Intercultureel, en de stichting WON organiseerden een taalbrunch in de bibliotheek voor de nieuwe bewoners. Hierbij waren veel vrijwilligers, taalmaatjes en statushouders die al langer wonen in de gemeente aanwezig. Er was een buffet met heerlijke zelfgemaakte nationale en internationale hapjes en gerechten. De nieuwe bewoners werden welkom geheten door burgemeester Cazemier en wethouder Lavinja Sleeuwenhoek en konden ook meteen kennis maken met de beschikbare voorzieningen in Lekkerkerk.
Fietsen voor vluchtelingen in de Krimpenerwaard: Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek heeft op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk fietsen uitgedeeld aan statushouders. Dit deed zij namens Rotaryclub Schoonhoven, Vluchtelingenwerk, Krimpenerwaard Intercultureel, en de gemeente Krimpenerwaard. Een bijzonder project dat in samenwerking met het bedrijfsleven, bewoners en nieuwe bewoners van de Krimpenerwaard tot stand kwam.
Na een oproep in de media zijn door bewoners uit de Krimpenerwaard 45 fietsen aangeboden: kinder-, dames- en herenfietsen. De Rotary haalde de fietsen bij de mensen thuis op. In de bedrijfshallen van Hieselaar BV uit Schoonhoven sleutelden statushouders en Rotaryleden verschillende avonden samen aan de fietsen, onder deskundige begeleiding van tweewielerspecialist Wim den Haak uit Schoonhoven. De statushouders die nieuw in Lekkerkerk zijn komen wonen, ontvingen als eerste groep een fiets.
Krimpenerwaard DOET! Op donderdag 1 juni heeft een aantal ambtenaren van de gemeente zich vrijwillig ingezet voor VluchtelingenWerk. Bij statushouder Meles in Bergambacht werd een laminaatvloer gelegd. Meles verwacht binnenkort zijn gezin in het kader van gezinshereniging. Bij meerdere statushouders op de Bovenkerkseweg in Stolwijk werden de tuinen weer op orde gebracht. Het was een prachtige dag waarop veel werk is verzet en waar ook mooie contacten zijn gelegd!
Expositie van statushouder Alaaedin Barakat tijdens de Kunstroute in Berkenwoude: Op 4 en 5 juni heeft Alaaedin Barakat geëxposeerd tijdens de kunstroute in de Timmertuin in Berkenwoude. Alaaedin is statushouder en sinds anderhalf jaar in Nederland. Zijn vrouw en 5 kinderen, zijn pas in mei 2017 naar Nederland gekomen. Ze wonen op de Bovenkerkseweg in Stolwijk waar je ook verschillende schilderijen kunt zien die voor de ramen staan van de woning. Alaaedin wil graag met kunst zijn eigen geld gaan verdienen. VluchtelingenWerk helpt hem hierbij door hem te wijzen op exposities en hem daar ook naar toe te brengen met zijn schilderijen.
Informatie- en kennismakingsbijeenkomst met de Rotary Club Krimpenerwaard: Tijdens de informatie- en kennismakingsbijeenkomst van de Rotary Club en VluchtelingenWerk waren er zo’n 40 mensen aanwezig. Leden van de Rotary die nieuwsgierig waren naar de verhalen van verschillende statushouders in de Krimpenerwaard en statushouders zelf die ook graag nieuwe contacten wilden maken en hun verhaal wilden vertellen. VluchtelingenWerk heeft op aanvraag van de Rotary beide groepen met elkaar in contact gebracht en heeft ook uitgelegd wat de rol is van VluchtelingenWerk binnen de Krimpenerwaard. Het was een heel zinvolle en waardevolle avond waarbij er mooie contacten zijn gelegd. Een leuk gevolg van deze avond is ook dat een van de Rotary leden   inmiddels aan de slag is gegaan als (vrijwillig) Maatschappelijk Begeleider bij VluchtelingenWerk.
Koffie ochtenden VluchtelingenWerk en de SWOB-V: In samenwerking met de SWOB-V zijn er op 22 september een aantal koffie ochtenden georganiseerd om buurtbewoners kennis te laten maken met statushouders, de nieuwe dorpsbewoners. Er was wat lekkers te drinken en te eten en de opkomst van buurtbewoners was groot! Door onderlinge miscommunicatie bij Vluchtelingenwerk was de opkomst van nieuwe bewoners helaas niet zo groot. Alleen in Bergambacht, in de Tulp, waren er een aantal statushouders die lekkere koekjes hadden gebakken en kennis konden maken met de mensen daar. Ze hebben ook gelijk meegedaan aan de ‘ouderen’ gymnastiek die op dat moment plaatsvond. In Haastrecht zijn er nog wel zelfgebakken koekjes gebracht maar waren er helaas geen statushouders. Een volgende keer stemmen we dit zeker beter af en betrekken we het KIC hier ook bij.
De Langste Eettafel van Schoonhoven: In de Week tegen Eenzaamheid wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat er heel veel mensen eenzaam zijn in Nederland. En dat zijn niet alleen ouderen.
Sinds 2013 hebben verschillende welzijnsorganisatie in de Krimpenerwaard de handen ineen geslagen om hieraan aandacht te geven. Ieder jaar is er meegedaan met de Langste Eettafel om mensen te bereiken en op een laagdrempelige manier met elkaar contact te zoeken. In 2017 heeft VluchtelingenWerk zich ook aangesloten om mee te doen met de Langste Eettafel, samen met de SWOS, Gemiva en Kom Erbij. Een leuke combinatie met ouderen, volwassenen en jongeren met een verstandelijke beperking en statushouders uit de Krimpenerwaard.
De Langste Eettafel vond plaats op dinsdag 26 september aan de Wal 34 in het verenigingsgebouw     “De Overkant”  van de Rooms Katholieke Kerk. Van 12.00 tot 13.30 uur was er een buffet met Wereldse Gerechten voor zo’n 60 personen (gemaakt bij de SWOS door bewoners, vrijwilligers en statushouders). Het was een geslaagde dag met een mooi gemengde samenstelling. De lunch was gesponsord door de Rotary, de Albert Heyn en de Plus in Schoonhoven. Een super samenwerking!
Bartholomeusdag in Schoonhoven: In samenwerking met de Bibliotheek heeft VluchtelingenWerk een kraam gehuurd op de Bartholomeusdag op 30 september in Schoonhoven. Het doel was bekendheid geven aan wat VluchtelingenWerk doet en ook nieuwe vrijwilligers werven.
Het was een geslaagde dag waarop we veel informatie hebben kunnen geven aan inwoners van Schoonhoven en 2 nieuwe vrijwilligers hebben geworven.
Informatie bijeenkomst integratie statushouders gemeenteraad: Op 2 oktober was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over de Integratie van Statushouders in de gemeente Krimpenerwaard georganiseerd door de beleidsmedewerker Sociaal Domein van de gemeente Krimpenerwaard. De informatiebijeenkomst was in de vorm van een informatiemarkt met statafels waar alle partners die waren uitgenodigd hun ‘stand’ konden inrichten. Raadsleden en andere geïnteresseerden konden rondlopen en hun vragen stellen en in gesprek gaan. De informatie bijeenkomst was een groot succes. Er waren veel raadsleden en veel (ex)statushouders aanwezig. Het was een mooie onderlinge uitwisseling.
Kerstcadeau van de dames van Inner Wheel Schoonhoven:  Woensdag 20 december hebben een aantal dames van de Rotary Club Inner Wheel een leuk kerstcadeau uitgereikt aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en Eritrea die in de Krimpenerwaard wonen. Dit deden ze in het kantoor van VluchtelingenWerk in Schoonhoven.
De Inner Wheel heeft geld ingezameld en heeft daarvoor diverse 'Nederlandse gezelschapsspellen' gekocht voor vluchtelingenkinderen om op deze manier met elkaar rond de tafel te gaan zitten en spelletjes met elkaar te doen in gezinsverband. Spelletjes als mens erger je niet en dammen lenen zich daar uitstekend voor!
Taart als bedankje van de gemeente Krimpenerwaard: Op 14 december heeft VluchtelingenWerk Krimpenerwaard een ‘ Krimpenerwaard Verbindt’ taart in ontvangst mogen nemen uit handen van Marielle van Gemeren, Beleidsmedewerker Sociaal Domein, als dank voor de behaalde taakstelling en het vele werk dat de vrijwilligers van VluchtelingenWerk hebben gedaan dit afgelopen jaar.

Inburgering

Statushouders die in 2017 zijn gehuisvest in de gemeente Krimpenerwaard hebben gekozen uit verschillende taalaanbieders voor inburgering.
Taalaanbieders in de regio zijn: Alsare (Bergambacht), Acceptus  en SVS (Gouda), Delken en Boot (Rotterdam), Harmonietaal (Schoonhoven).
De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk informeren de nieuwe statushouders over de verschillende mogelijkheden. Statushouders beslissen zelf van welke taalaanbieder ze gebruik gaan maken.

Ons team in Krimpenerwaard

 • 21 vrijwilligers
 • 3 stagiaires

In 2017 is er flink gewerkt aan de werving van nieuwe vrijwilligers en dit is ook gelukt! Aan het einde van 2016 waren er nog 13 vrijwilligers actief als Maatschappelijk Begeleider. Nu zijn er 21 vrijwilligers actief als Maatschappelijk Begeleider.  We blijven actief werven omdat de ervaring leert dat er altijd vrijwilligers weggaan in verband met studie, school of andere (persoonlijke) redenen. 
De vrijwilligers worden bij aanvang van het werk ingewerkt door beroepskrachten en ervaren vrijwilligers. Daarnaast worden er door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland trainingen verzorgd. Het gaat hierbij om een introductietraining, basistraining, trainingen op het gebied van gespreksvoering en training op het gebied van methodische maatschappelijke begeleiding. Wanneer deze basis eenmaal is gelegd wordt er tweemaal per jaar een voortgangsgesprek gevoerd met de vrijwilligers om de verwachtingen en wensen te bespreken en waar nodig worden ontwikkelpunten voor zowel de vrijwilliger als de beroepskrachten vastgesteld. De organisatie biedt de vrijwilliger de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen.

Op dit moment zijn er 3 stagiaires werkzaam in de Krimpenerwaard, namelijk een stagiaire HBO Rechten, een stagiaire HBO Sociaal Juridische Dienstverlening en een stagiaire MBO Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening .
We zijn het hele jaar door actief op zoek naar stagiaires Maatschappelijk Werk, Rechten en Juridische Dienstverlening.

VluchtelingenWerk Krimpenerwaard maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.  Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.