Krimpenerwaard: 2018 in cijfers

In Krimpenerwaard zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 62 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Krimpenerwaard zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 62 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een voorsprong (van 5) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

 • 62 statushouders gehuisvest
 • 27 volwassenen, 35 kinderen
 • 30 mannen, 32 vrouwen
 • grootste groepen: Eritreeërs  (32), Syriërs (23)
 • 18 beschikbaar gestelde woningen

In 2018 is de taakstelling voor de Krimpenerwaard vastgesteld op het huisvesten van 42 statushouders in het 1e half jaar en 35 in de 2e helft van 2018. We hadden een voorsprong van 20 statushouders. We zouden dus in 2018, 57 statushouders moeten huisvesten. In werkelijkheid zijn we er 62 gehuisvest. We gaan 2019 in met een voorsprong van 5 op te taakstelling.

Verhuizing uit de sloopwoningen naar permanente huisvesting: In de eerste helft van 2018 zijn er 11 statushouders verhuisd uit tijdelijke woningen in Schoonhoven naar permanente woningen in de Krimpenerwaard. Dit was best een pittige opdracht. Voor een aantal statushouders was er geen woning beschikbaar in Schoonhoven. Zij moesten verhuizen naar onder andere Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek. Zij werden hierdoor uit hun net opgebouwde, vertrouwde omgeving en netwerk weggehaald. Geen wenselijke situatie en in de toekomst niet voor herhaling vatbaar. Ook waren er 4 statushouders die hun nieuw aangeboden woning hebben geweigerd. Zij moesten zelf op zoek naar een andere woning. Omdat hier weinig voortgang in zat hebben de Gemeente, Qua Wonen en VluchtelingenWerk besloten hen nog eenmalig een woning aan te bieden. Tijdens individuele gesprekken waarbij alle partijen vertegenwoordigd waren, werd dit eenmalige aanbod gedaan. De statushouders moesten gelijk hun handtekening onder het huurcontract zetten en een verhuisdatum afspreken. Gelukkig waren de statushouders blij met deze laatste kans en zijn ze allemaal verhuisd naar een permanente woning.
Er is nu nog 1 woning in Stolwijk die op de nominatie staat om gesloopt te worden waarin een statushoudersgezin woont dat uit 7 personen bestaat. Zij hebben inmiddels urgentie gekregen van de woningbouwvereniging.
In Lekkerkerk zijn er 15 personen gehuisvest in het voormalig K5 gebouw. Er wonen 6 statushouders die een eigen kamer huren, daarnaast wonen er 2 gezinnen met ieder 3 kinderen. Deze 2 gezinnen moeten voor 1 mei 2019 doorgestroomd zijn naar een permanente woning. Dit staat bovenaan onze prioriteitenlijst.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
In Schoonhoven zijn er open inloopspreekuren maatschappelijke begeleiding op dinsdag van 10.00-14.30 uur en op woensdag en donderdag van 10.00 – 11.30 uur. In de middag is er ruimte voor afspraken, huisbezoeken of bezoeken aan instanties. Tevens, 1x in de 2 weken, is er op de donderdag een open spreekuur juridisch van 10.00-12.00 uur.
Op donderdag van 9.30-15.00 uur is er in Lekkerkerk ook een open inloopspreekuur.

Omdat het aantal te huisvesten statushouders steeds minder gaat worden is er besloten om het kantoor in Stolwijk in maart 2018 te sluiten. De statushouders die in Stolwijk wonen komen nu naar de locatie Lekkerkerk of Schoonhoven.
In december 2018 is ook het kantoor in Ouderkerk aan den IJssel gesloten. Statushouders uit die kern komen ook naar de spreekuren in Lekkerkerk of Schoonhoven. Een aantal van hen worden ook thuis bezocht door maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk.

Het team Krimpenerwaard bestaat uit een teamleider voor 24 uur en 1 teamleider die 8 uur werkt. Dit zijn betaalde krachten. Het team bestaat op dit moment uit 15 vrijwilligers die actief zijn als Maatschappelijk Begeleider, 1 vrijwilliger die actief is als juridisch medewerker, 1 vrijwilliger die ingezet kan worden voor klusjes, 2 stagiaires en 5 tolken. In totaal werken er 24 vrijwilligers binnen VluchtelingenWerk Krimpenerwaard.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

 • 9 nieuwe dossiers gezinshereniging
 • totaal aantal dossiers in 2018: 12
 • 13 succesvol afgeronde dossiers

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

 • 27 gestarte trajecten mb, eerste jaar
 • 55 gestarte trajecten mb, tweede jaar

Aanvullende Dienstverlening

Na 2 jaar begeleiding wordt het dossier van de statushouder gesloten bij VluchtelingenWerk Krimpenerwaard. Dit betekent dat wij het papieren dossier opschonen, de cliënt uitnodigen voor een eind gesprek en wordt er, al naar gelang dit nodig en wenselijk is, een warme overdracht gedaan naar de Welzijnsorganisaties in de Krimpenerwaard. Zij bepalen samen met VluchtelingenWerk wat er nog nodig is aan begeleiding bij de cliënt en zetten dit in gang.
Mocht de cliënt nog specifieke vragen hebben, zoals bijvoorbeeld over gezinshereniging, dan kunnen zij zich na deze periode nog wel melden tijdens het juridisch spreekuur. Als de hulpvraag elders thuis hoort dan verwijzen we de cliënt door naar de juiste instantie binnen de Krimpenerwaard.

Participatieverklaringstrajecten (PVT)

Als gevolg van de wijziging van de Wet Inburgering moeten nieuwkomers die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn, deelnemen aan een participatieverklaringstraject en de participatieverklaring ondertekenen. Dit nieuwe onderdeel van het inburgeringsexamen moeten zij afronden binnen een jaar na hun eerste huisvesting in een gemeente.

VluchtelingenWerk Krimpenerwaard biedt in opdracht van de gemeente al sinds 2016 participatieverklaringstrajecten aan. En sinds 2018 zowel aan statushouders als aan gezinsmigranten.

 • 41 trajecten pvt voor statushouders
 • 5 trajecten voor migranten

Het participatieverklaringstraject voor statushouders bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur onder leiding van een gespreksleider in eigen taal. De ene keer is dit Arabisch voor de Syrische en overige Arabisch sprekende statushouders, de andere keer is dit in het Tigrinya voor de Eritrese statushouders. Het is belangrijk de informatie in de eigen taal over te brengen omdat de statushouder nog maar kort in Nederland is maar ook omdat dan de informatie goed begrepen kan worden en er vragen gesteld kunnen worden in eigen taal ter verduidelijking. Dit alles om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen.
De onderwerpen tijdens de participatieverklaring zijn: Verwelkoming en kennismaking, Kenniswaarden van de Nederlandse samenleving, de Grondwet, Verkeer, Gezondheid en Gezin, Arbeid en vrijwilligerswerk.

Andere activiteiten

Overleg vergunninghouders: Op donderdag 28 juni heeft er overleg plaatsgevonden in de raadzaal van Lekkerkerk over de begeleiding van vergunninghouders. Het overleg was op verzoek van de woningcorporaties. Het doel was om partijen te informeren over de manier waarop de begeleiding van vergunninghouders in onze gemeente plaatsvindt en vervolgens met elkaar zaken te bespreken waar partijen in de praktijk tegenaan lopen. Naast de gemeente Krimpenerwaard, de woningcorporaties en VluchtelingenWerk (maatschappelijk begeleiders en statushouders), was ook Krimpenerwaard Intercultureel aanwezig. Het was een succesvolle bijeenkomst waarin veel vragen konden worden beantwoord maar ook met nog een aantal knelpunten waarmee we met z’n allen in de toekomst zeker aan de slag gaan.
Mooie prijs voor initiatief Wereldvluchtelingendag: Op vrijdagavond 7 december 2018 organiseerde het college van de gemeente Krimpenerwaard een feestelijke waarderingsavond voor vrijwilligers die zich in de gemeente Krimpenerwaard inzetten. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk waren daar ook aanwezig, samen met nog zo'n driehonderd andere vrijwilligers van verschillende organisaties in de Krimpenerwaard.
En tot onze verrassing vielen we ook nog in de prijzen! Een waardecheque van 1000 euro omdat onze activiteiten rondom Wereldvluchtelingendag op
20 juni zo gewaardeerd werden! Wereldvluchtelingendag Krimpenerwaard is een gezamenlijk initiatief van VluchtelingenWerk, Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) en de Stichting Welzijn en Ondersteuning Schoonhoven (SWOS). De vrijdag gekregen geldprijs wordt ingezet om ook in 2019 een bijzondere Wereldvluchtelingendag te organiseren.
Formulierenavond bij VluchtelingenWerk : Vluchtelingen klagen vaak over de papierwinkel en bureaucratie waar ze hier mee te maken krijgen. VluchtelingenWerk Krimpenerwaard organiseerde een 'formulierenavond', met als doel vluchtelingen ook op dit gebied stapje voor stapje zelfredzaam te maken.
Er werd aandacht besteed aan de aanvraagformulieren Re-integratievoorziening Participatiewet, Bijzondere bijstand en Maatschappelijke participatie. Er werd geoefend in een klein groepje, zodat iedereen voldoende aandacht kreeg.
Al die papieren... Het is misschien niet de leukste klus... Maar opzij leggen en vergeten, is geen optie. Dat beseften de deelnemers maar al te goed.

Organisatie

In 2018 zijn er een 2 vrijwilligers langdurig uitgevallen wegens ziekte. Ook is er een vrijwilliger zwanger en met verlof. Daarnaast zijn er toch ook weer nieuwe aanmeldingen van stagiaires en vrijwilligers. Op dit moment zijn er 17 vrijwilligers actief als Maatschappelijk Begeleider. We blijven actief werven omdat de ervaring leert dat er altijd vrijwilligers weggaan in verband met studie, school of andere (persoonlijke) redenen.
De vrijwilligers worden bij aanvang van het werk ingewerkt door beroepskrachten en ervaren vrijwilligers. Daarnaast worden er door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland trainingen verzorgd. Het gaat hierbij om een introductietraining, basistraining, trainingen op het gebied van gespreksvoering en training op het gebied van methodische maatschappelijke begeleiding. Wanneer deze basis eenmaal is gelegd wordt er tweemaal per jaar een voortgangsgesprek gevoerd met de vrijwilligers om de verwachtingen en wensen te bespreken en waar nodig worden ontwikkelpunten voor zowel de vrijwilliger als de beroepskrachten vastgesteld. De organisatie biedt de vrijwilliger de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen.

Stagiaires: In 2018 waren er stagiaires werkzaam in de Krimpenerwaard, namelijk een stagiaire HBO Rechten, een stagiaire HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, een stagiaire MBO Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening en een stagiaire HBO maatschappelijk werk en dienstverlening.
We blijven steeds actief op zoek naar stagiaires Maatschappelijk Werk, Rechten en Juridische Dienstverlening.

Als er mensen zijn die vrijwilligerswerk gaan doen bij VluchtelingenWerk dan krijgen ze om te beginnen een uitgebreid inwerkprogramma. Daarnaast volgen ze een aantal trainingen die nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren. Ook vinden er regelmatig bijscholingen plaats. Ook tijdens de teamoverleggen voor de hele regio Krimpenerwaard die 5x per jaar plaatsvinden, behandelen we zogenaamde verdiepingsonderwerpen. Daarnaast vindt er iedere maand een cliëntbespreking plaats op locatie.
Tijdens een teamvergadering hebben we Kas Kasmi uitgenodigd om ons meer over zijn werk te vertellen en om bepaalde zaken met elkaar af te stemmen voor een goede samenwerking. Kas is casemanager bij de Gemeente Krimpenerwaard voor statushouders uit 2016, 2017 en 2018. Zijn taak is het begeleiden en monitoren van statushouders en hun loopbaanontwikkeling in de gaten.

Ook hebben we Carla Neefs te gast gehad tijdens een teamoverleg. Carla werkt sinds 2006 op de afdeling schulddienstverlening van de Gemeente Krimpenerwaard. Zij heeft ons tips aan de hand gedaan voor als statushouders te maken krijgen met schulden of problemen op het gebied van financiën.