Lansingerland: 2018 in cijfers

In Lansingerland zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 79 statushouders gehuisvest. Lees hier wat wij, met al onze geweldige vrijwilligers en de samenwerkingspartners, in de gemeente deden.
placeholder

In Lansingerland zijn in 2018, in samenwerking met de gemeente, 79 statushouders gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente een kleine achterstand (van 6) op de door het Rijk vastgestelde taakstelling.

  • 79 statushouders gehuisvest
  • 43 volwassenen, 36 kinderen
  • 37 mannen, 42 vrouwen
  • grootste groep: Syriërs (48)
  • 34 beschikbaar gestelde woningen

In totaal waren er 34 huishoudens onder begeleiding . Hiervan zijn er 29 huishoudens nieuw. 12 daarvan zijn in de Hergerborch gehuisvest. Het betreft bij 13 huishoudens een bijplaatsing van personen in verband met gezinsherenigers.

Spreekuur/infopunt

Er bestaat een grote informatiebehoefte met betrekking tot de vaak complexe asielvraagstukken en (specifieke onderdelen van) de vreemdelingenwetgeving. Ook zijn er veel vragen over rechten en plichten van toegelaten vluchtelingen, over bijvoorbeeld taalonderwijs en inburgering. Om alle in de gemeente wonende vluchtelingen goed te informeren hebben we infopunten en spreekuren waar we vragen beantwoorden en hen op weg helpen. Vaak kunnen we dat zelf, soms verwijzen we door naar andere voorzieningen en instanties.
Gedurende 2018 was er op maandag een inloopspreekuur in De Hergerborch, Raadhuislaan, Berkel en Rodenrijs. Dit spreekuur – bedoeld voor de inwoners van De Hergerborch en andere cliënten met dringende vragen, liep vaak uit omdat het druk bezocht werd. Eind 2018 is bedacht om het inloopspreekuur te verplaatsen naar de vrijdagmiddag. Dit vanwege het feit dat de teamleider niet aanwezig is op maandag en het feit dat statushouders veelal inburgeringsles hebben op maandag en daardoor niet naar het spreekuur kunnen komen. Vrijdagmiddag zijn ze meestal vrij. Daarnaast heeft de gemeente zelf ook spreekuur op vrijdagmiddag in Hergerborch wat efficiënter kan werken om met elkaar te kunnen overleggen.
Op donderdagmiddag houden wij daarnaast een apart juridisch spreekuur. Dit wordt gebruikt voor het begeleiden van gezinsherenigingen, de aanvragen daarvan en het adviseren van statushouders.
Ook is er op donderdagmiddag een inloopspreekuur op het kantoor van VluchtelingenWerk in de Stander. Dit spreekuur wordt druk gezocht door statushouders die uit begeleiding zijn. Met de vele problemen rondom de inburgeringsinstanties in de buurt kwamen er veel vragen over taalscholen, DUO leningen, betalingsverzoeken, incassobureau’s en aanvragen voor bijzondere bijstand met betrekking tot advocaatkosten en juridisch advies.

Juridische begeleiding/gezinshereniging

Onze juridische begeleiding en ondersteuning bij gezinshereniging is uniek. Onze mensen begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure, gezinsherenigingsprocedure, naturalisatie en meer. Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.
Onze juridische begeleiding in de gemeente is voor personen die als asielzoeker naar Nederland gekomen zijn, die een (tijdelijke) vergunning hebben, die gehuisvest zijn in de gemeente en die verblijfsrechtelijke vragen hebben. Wij helpen bij onder meer het verkrijgen en/of verlengen van verblijfs- en reisdocumenten en we bewaken lopende procedures op termijnen en zorgvuldigheid. We zorgen er ook voor dat cliënten beschikken over informatie om bij afwijzing van de asielaanvraag een weloverwogen keuze te maken voor terugkeer, doormigratie of illegaliteit. We monitoren wat er gebeurt, signaleren trends en ontwikkelingen en rapporteren dat aan de gemeente.

  • 9 nieuwe dossiers gezinshereniging
  • totaal aantal dossiers in 2019: 33
  • totaal afgeronde dossiers in 2018: 15

Maatschappelijke begeleiding (MB)

De maatschappelijke begeleiding bestaat uit het stimuleren van participatie en integratie. Dit is maatwerk en richt zich erop vluchtelingen in de samenleving zelfstandig hun weg te leren vinden. Vluchtelingen leren vaardigheden om zaken zelf te regelen. De maatschappelijke begeleiding is methodisch van opzet. De ruggengraat wordt gevormd door individuele coachingsgesprekken.
Het doel van de maatschappelijke begeleiding is toenemende zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij: de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger. De aanpak in dit proces heeft een coachend karakter en is in samenwerking met andere organisaties in het sociale domein.
Onze begeleiders zijn veelal ook het best in staat – door hun goede contacten met de cliënten – hun leefsituatie en mogelijkheden te inventariseren. Ze kunnen doorverwijzen als er (juridische) zaken mislopen, ze signaleren en rapporteren als er op wat voor een vlak ook stagnatie optreedt.

  • 79 getarte trajecten mb, eerste jaar (43 volwassenen)
  • 64 gestarte trajecten mb, tweede jaar (36 volwassenen)

Project @Home

In project @Home werken VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, het CJG en de GGD Holland-Midden samen om vluchtelingouders opvoedondersteuning te geven.
Kinderen opvoeden is een pittige klus, die regelmatig veel van ouders vergt. Voor vluchtelingen is het vaak extra zwaar, gevlucht en opnieuw begonnen in een nieuwe land en onbekende omgeving, in een andere cultuur. Met andere gewoonten, andere regels.
In opdracht van de gemeente Lansingerland heeft VluchtelingenWerk, in samenwerking met het lokale CJG, in 2018 twee trainingen voor statushouders volgens de @Home methodiek afgerond.
De eerste groep @Home, bedoeld voor de Syrische moeders die vanaf 2015 in de gemeente zijn komen wonen, is in april gestart en liep door tot de zomervakantie. 25 vrouwen waren uitgenodigd om deel te nemen. Dit project bood niet alleen pedagogisch advies maar ook informatie over hoe alles voor kinderen en hun ouders in Nederland is geregeld. Dit werd hen verteld in eigen taal in aanwezigheid van een tolk. Het eerste project was een succes, zowel het CJG als de deelnemers waren zeer enthousiast.
In oktober is de 2e groep gestart, voor Eritrese moeders, en deze is in december beëindigd. 12 vrouwen waren hiervoor uitgenodigd. We wachten nog op een eindevaluatie van het CJG maar volgens de deelnemers hebben zij het project als positief ervaren.

Opvoeden en Opgroeien; Syrische cultuur en vluchtelinggezinnen in Nederland
Ruim 40 professionals die met vluchtelinggezinnen werken, kwamen op 17 mei 2018 naar de eerste bijeenkomst van ‘Gevlucht. Begrepen’, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Het thema van de bijeenkomst in Lansingerland was ‘opgroeien en opvoeden in Syrische gezinnen’.
Uit welke context komen de Syrische gezinnen, hoe wordt er in hun thuisland opgevoed? En tegen welke uitdagingen lopen ouders en hun kinderen hier aan? Onder de aanwezigen waren onder meer leerkrachten van azc-scholen en schakelklassen, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, gezinscoaches, jongerenadviseurs en medewerkers van GGD en CJG.

Klanttevredenheid

In Lansingerland krijgt iedere cliënt na afloop van de begeleiding de vraag mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek in hun eigen taal. In 2018 was er een respons van 14 personen.
Wij behartigen de belangen van asielgerechtigden in Lansingerland , vanaf het moment van huisvesting tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Daardoor willen wij graag informatie over de kwaliteit van onze dienstverlening; of asielgerechtigden tevreden zijn over deze diensten, en of de hulp van VWZWN effect heeft op de integratie van de asielgerechtigden.
Aan het einde van een begeleiding traject ontvangen de cliënten een klanttevredenheidsonderzoek, beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinja en Perzisch. In 2018 zijn er 14 vragenlijsten volledig ingevuld.
Men is tevreden met de algemene dienstverleningen van VluchtelingenWerk in Lansingerland. De respondenten hebben van de volgende diensten gebruik gemaakt:
    • begeleiding bij vestiging in de gemeente
    • hulp bij gezinshereniging
    • bezoeken aan het spreekuur om praktische vragen te stellen
    • help bij het vinden van geschikt onderwijs, opleiding en/of (vrijwilligers) werk
50% van de respondenten heeft vaker dan 4 keer per maand in de voorgaande 6 maanden VluchtelingenWerk bezocht. Voor 14% was het 4 keer per maand, bij 14% 1 keer per maand en bij 21% was het 1 keer per maand.
De wachttijden.  De meeste afspraken beginnen op de afgesproken tijd. Alleen bij het inloopspreekuur wachten de respondenten soms meer dan 15 minuten.
De respondenten zijn tevreden met het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met hun gegevens, ze voelen zich met respect behandeld en vinden dat VluchtelingenWerk genoeg tijd voor hen heeft.
Het vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten is een doel dat VluchtelingWerk hoog in het vaandel heeft. Van de respondenten gaf 56% aan het helemaal eens te zijn met de stelling dat VluchtelingenWerk hen heeft geholpen om zelfstandig te worden in Nederland, en 43% was het daar gedeeltelijk mee eens .
VluchtelingenWerk heeft een grote rol in het wegwijs maken en het zelf kunnen vinden van de juiste organisaties wanneer er hulp of advies nodig is. 14% gaf aan het helemaal eens  te zijn met de stelling “Door VluchtelingenWerk weet ik bij welke organisatie ik moet zijn wanneer ik hulp of advies nodig heb”, 86% is het daar gedeeltelijk mee eens.
We kunnen concluderen dat het delen van informatie over de sociale kaart nog verbeterd moet worden door de begeleiders goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de gemeente en om te zorgen dat tijdens het begeleidingstraject  hier genoeg aandacht aan is besteed.

Organisatie

In 2018 begon het team met een teamleider, een junior teamleider en 15 vrijwilligers, waaronder 3 stagiaires. 3 vrijwilligers zijn uit dienst gegaan. Daarnaast zijn er toch ook weer nieuwe aanmeldingen van stagiaires en vrijwilligers. Op dit moment zijn er 16 vrijwilligers actief als maatschappelijk begeleider waaronder 5 stagiaires. 3 vrijwilligers met een vluchteling achtergrond werken als vrijwillige tolk en 1 vrijwilliger doet administratieve taken.
We blijven actief werven omdat de ervaring leert dat er altijd vrijwilligers weggaan in verband met studie, school of andere (persoonlijke) redenen.

Na de zomer is Bianca Vonk, junior teamleider, overgestapt naar een andere functie binnen de stichting. Ter ondersteuning van het team kwam senior teamleider, Natascha Kamta, op locatie. Teamleider Gayle Campbell begon het jaar als teamleider op drie verschillende locaties. Aan het eind van het jaar is Gayle volledig werkzaam voor de locatie Lansingerland en is de ondersteuning als interim teamleider van Natascha gestopt.

Team Lansingerland bestaat uit een groep betrokken mensen van verschillende leeftijden en achtergronden die nauw met elkaar samen werken. Gezamenlijk trekken ze op ten goede van de statushouders en de maatschappij.

Vrijwilligersprijs Lansingerland
De vrijwilligersprijs is een gemeentelijke prijs die de gemeente samen met het Vrijwilligers Informatie Punt organiseert. De gemeente en VIP reiken deze prijs uit omdat zij vrijwilligerswerk in Lansingerland heel belangrijk vinden en om te laten merken dat deze persoon of organisatie een belangrijke bijdrage levert aan de lokale samenleving. In 2018 is de prijs uitgereikt aan de vrijwilligers van VluchtelingenWerk in Lansingerland.